Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 23, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 37
Tiist Syysk 23 — Tuesday Sept 23
3
j-M"H"l"H"M I ! V M"1"I"I"1 'M 1 1 'I I1 1 11 IHl IM 1 H-H-H-H4fH-HH"l'
KODIN OSASTO
I I I 1 1 I I 1 1 11 1 1 1 HM 1 1 I 1 1 1 I I I 1 1 I I 1 1 I I HWWI I "Mi'i"i
FARMARIN
RUOKA-
EMÄNNÄN
OHJEITA
Koska Toverittaren talousosastoon
on kehotettu lähettämään ruuanval
mistusohjeita niin pistänpä tässä jon
kun sellaisen jokapäiväisen joita olen
itse kokeillut ja jotka sopivat tähän
vuoden aikaan
Falls Mich
KUNNIOITA SUKUPUOLI
SIA SUHTEITA
(Suomennos Physical Culture
julkaisusta)
Yksi raskaimmista aikamme e
näkohdista on se tana millä suh-
E H Crystal taudttmme sukupuolikysymyksiin
ja kaikkeen siihen mikä on suvun
~~ jatkamisen yhteydessä Omitui-
Omenakakku sella epäjohdonmukaisuudella o-
Vispilöi kaksi munaa 2 kuppia rus- lemme elämän luomisen yhtey
keata sokeria 4 kuppia jauhoja vä- teen sotkeneet ajatuksen kaikes
hän suolaa 3 ruokalusikallista sulaa ta mikä on saastaista ia raakaa
Ja kuitenkin kaikki mikä on e
lämässä elämisen arvoista on
voita 2 teelusikallista leivospulveria
ja maitoa niin paljon että tulee taval
lisen sakea taikina Kaada taikina saanut alkunsa kuitenkin jossa
kin maann sukupuolitunteiden
vaikutuksesta Ilman sukupuo
lia ei olisi elämää Me olemme
täällä tuon vissin vaiston ilmai
sujen tuloksena
Äidin rakkaus on yksi puoli
sukupuolisesta tunne-elämästä ja
laajalle rautapellipannulle joka on
voideltu voilla Ota omenia (mie
luummin vähän happamia jotka pais
taissa helposti pehmiää) kuori hal
kaise neljäksi ja ota siemenet pois
ja leikkele pieniksi siivuiksi lado
pannulle riviin taikinan päälle niin-
lämästä ja sen sijaan keksittäi
siin joku toinen keino suvun jat
kamiseksi niin ihmiselämä me
nettäisi makunsa Se olisi yksi
toikkoista ja ikävää ja alentui
simme pian "villieläinten tasolle
sillä korkeimmat ja' jaloimmat
ihmispiirteet ovat juuri ne jotka
saavat lähtönsä sukupuolivais
tosta -
_ Ryhtyköön jokainen tervejär
kinen kunnon kansalainen autta
maan tämän paljon kaivatun re
formin aikaansaamiseksi Kohot
takaamme sukupuolisuhteet A
settakaanrme tämä ylevä vaisto'
oikeaan paikkaansa ihmiselämäs
sä Poistakaamme mielestämme
kaikki raaat ja alhaiset ajatukset
siitä
Tulevaisuuden toivona olkoon
todelliset miehet ja kauniisti ke
hittyneet ihanat naiset Silloin
vasta olemme valmistuneita elä
mään täyttämään sen velvolli
suudet ja vastuunalaisuudet Ja
ainoastaan silloin voimme me e
lää täydellistä elämää
että koko taikinan päällys on peitos- Jos meillä on niin paljon jarkea
sa Riputa päälle Jvähä kaneelia ja eua voimme Ben Kasiuaa on JO
YLEINEN TUKANLEIKKlUU
PUOLASSA
lassa täytyy käydä ' kylpemässä
Julistuksessa tehdään selkoa
minkätähden tämmöinen yleinen
määräys hiusten leikkauttamises
sa ja kylpemisessä on pidetty tar
peellisena Lavantautia sano
taan julistuksessa levittävät täit
Tauti on päässyt niin suureen
voimaan eri osissa maata että
noin viisi miljonaa ihmistä täy
tyy pestä pukea ja hiukset heiltä
keritä ennenkuin tauti voidaan
saada taukoamaan Noin 100000
lavantautitapausta on jo ilmotet
tu Puolassa
Amerikan Punasella Ristillä on
Puolassa järjestö johon kuuluu
enemmän kuin 200 henkilöä Sil
lä on käytettävänään tuhansia
tonneja lääkkeitä sairaalatarpeita
ja ravintoaineita Puolan halli
tus on uskonut sille tehtäväksi
johtaa taistelua raivoavaa lavan
tautia vastaan Sen lisäksi et
tä Amerika 'hankkii koneet ja
välineet tuota hiustenleikkuu
urakkaa varten hankkii se myös
kin sairaalakuormastoja vaattei
ta alusvaatteita vuoteita sairas
vaunuja ja taudinpuhdistusväli
neitä '
sokeria ja
lämmössä
paista tavallisessa uunin
Karottikakku
(Suomalaiseen malliin)
2 ruokaluski voita 6 dl maitoa
(noin runsas paintti) 2 ruokalusik
vehnäjauhoja 3 munaa ja hedelmä
hilloa millaista vaan
kanien epakttnniallinen ajatus
sukupuolisuhteista häväistys o
maa äitiämme kohtaan Jokai
nen ihmisolento on kerran ollut
äitinsä kohtuun kätkettynä Us
kallammeko ajatella alhaista täs
tä kaiken elämän alkulähteestä?
Olemmeko niin kunniattomia ja
pyhyyttä loukkaavia- että lei
maamme raakalaisuuden merkil-
"Kaikkien kansalaisten on lei
kattava tukkansa" kuuluu viral
linen julistus jonka on antanut
Puolan terveysministeriö Maan
hallitus on yhdessä Amerikan
Punasen ristin kanssa ryhtynyt
tarmokkaaseen toimenpiteeseen
lavantautia vastaan Samanlai
nen koko maata käsittävä määrä-
Poika — Tiedäthän että rakastan
sinua Tule vaimokseni"
Tyttö — — "Mutta minähän annoin
sinulle rukkaset viime viikolla"
Poika — "Niinkö olitko te sinä)''
ys on annettu kylpemiseen näh-
Voi jauhot ja maito keitetään ja ä hänen ko)ltunsa -]dka meidät den jokaisen miehen naisen ja
latoen x UUldll lasilvai-
annetaan jäähtyä munan keltaset
synnytti? Sellainen suhtautumi-
— Joissakin osissa Kiinaa pide
tään vielä korkeasti hyveellisenä te
kona että vaimo tekee itsemurhan
miehensä kuoleman jälkeen
pannaan sekaan seka vnmeks kovak- ne„ todistaa henkistä rappeutu
si vaahdoksi vatkatut valkuaiset Ka- mjstaj jonla syvyyttä on mohdo-
ja sen toin sanom kuvata
rotin pohjalle pannaan hillo
päälle taikina Pannaan
maan uuniin paistumaan
heti kuu-
Mummoni tapa suolata kurkkuja
Noin $ galloonan astiaa varten
4 paunaa suolaa keitä parissa gal
loonassa vettä nippu dilliä varsineen
10 sentin arvosta kynsilaukkaa (gar
lic) ja mustia viinimarjan lehtiä
Ota mieluummin pienenlaisia kurk- niin
kuja pese ja leikkaa molemmista tuottamaa
Ihmiset alkavat vähitellen kat
somaan näitä asioita uudessa va
lossa ja toivottavaa on että äi
diksi tulemassa oleva nainen voi
pian kulkea vapaasti yleisissä
paikoissa saamatta osakseen
muuta kuin osaaottavaista huo
miota' joka hänelle oikeudenmu
kaisesti kuuluu" Meillä on vielä
paljon sitä saastaisuuden
haveliaisyvtta joka
Kommunistinen Manifesti
päistä pala pois jotta helpommin saattaa tässä tilassa olevan nai
suolaantuvat Lado astiaan pane vä- sen pelkäämään alhaista pilkkaa
liin viinimarjan lehtiä ja dillin varsia ja Uteliasten raakalaisten tolllS-
sekä leikkele kynsilaukkaa pieniksi ja televiä silmiä yleisissä paikoissa
sido pieniin vaatekääröihin ja pistele Niili kurjaan rappiotilaan joUtU-
sinne tänne kerrosten väliin- Kaada nect jotka voivat sillä tavalla
suolavesi päälle Aseta puutikut ris- käyttäytyä äitejä kohtaan tulisi
tiin päälle ja kivi painoksi Tar- puhdistaa pois kunniallisten Hi
kasta sitten viikon kuluttua jos suo- misteli joukosta "
lavesi on tarpeeksi väkevää ja että Miehet jotka eivät VOI kttnni
kurkut on suolaveden peitossa oittaa äitiyttä eivät omaa sydä-
: messään minkäänlaista kunnioi-
( Makeita ' kurkku-pikkeltiä) tusta omaa äitiään kohtaan ja
(Pelto ja Koti-lehdestä kokeiltu) ovat vajonneet niin syvälle saas
Valmistunoita kurkkuja käytetään taisuuden lokaan että paras lää-
makeiksi pikkelsiksi Kuori ota sie- ke heille olisi heVOSpiiska vall-
menet pois ja leiko seitsemän pau- valla kädellä annettuna jolleivät
naa kurkkuja tuuman kokoisiin kap- he ole henkisesti sairaita jossa
paleisiin Ota puoleksi etikkaa ja tapauksessa mieliparantola olisi
vettä sekä vähä suolaa ja keitä niitä heidän paikkansa
siksi että ovat kirkkaan näköisiä lumoin lKina näen auiyoen li
lassa olevan naisen tunnen kun
nioitusta häntä kohtaan Aina
silloin johtuu mieleeni oma äitini
Ja ajattelen että uusi elämä on
pian tuleva mailinaan
cloves) hiukan mukottia muutamia r
kaikki mita on sen yhteydessä
mutta ei liian pehmeitä Nyt ne va
lutetaan siivilässä Seitsemää pau
naa kohti kurkkuja käytetään 4 pau
naa sokeria yksi painii ruskeaa etik
kaa tusina kokonaisia N neilikoita
kaneelikukan nuppuja (cQisia) ja ka
neelia hyvä hyppysellinen Pane fo
Poistakaamme siitä kaikki raa-
ken etkka ja mausteet pataan a hims sitä ajatellessa Ja kun
kuumenna kehumapsteeseen jonka annamme sukupuoli-tunteille oi
jälkeen kurkut saa kaataa sekaan: kean arvonsa emme voj 0]la pitä
keitä hiljaa sksi kun ovat kypsiä mattä pyhänä äitiyttä kaikissa
mutta eivät mene hiehosi Valuta se)1 ilmauksissa
kurkut kun ovat jäähtyneet ja pane jjg jot'la tahtovat raa'istaa ja
purkkeihin ja pistä joitakin rusinoita alentaa StlkupUolitUllteita muis-
sekaan takoot että jokaisessa novellis-
sa on sukupuolikysymykset ydin-
— Englannin ammattiunioihin kysymyksinä samoin jokaisessa
kuuluu kaikkiaan 5500000 jä- draamassa Todellakin jos su
sentä Niistä on 800000 naisia kupuolitunteet otettaisiin pois e-
3:mas
korjattu
painos
TEHKÄÄ
TILAUS -ALLAOLEVALLA
TILAUSL1PULLA
on juuri valmistunut ja on sitä nyt
saatavana kaikilta kirjallisuusasiamie
hiltämme sekä suoraan tilaamalla kir
jakaupastamme Huolimatta siitä että tämä kirja on
laajimmalle levinnyt lähes kaikilla
maailman sivistyskielillä on sillä vielä
tänäkin päivänä erehtymätön arvonsa
meidän sosialistisen kirjallisuutemme
joukossa Ja voimmepa sanoa että
juuri tänäpäivänä kipeimmin kuin kos
kaan koko maailman työväestö kai
paa sellaista erehtymätöntä ohjelmaa
kuin on Kommunistinen Manifesti
Sellaiset tunnetut teoreetikot kuin
esim Aug Bebel sanoo siitä: "Tä
näänkin vielä paras ja älykkäin agi
tatsioonikirjamme" Fr Mehring: "Se on muuttunut ko
ko maapallon köyhälistön yhteiseksi
sotalipuksi"
Fr Engels: "Nykyään on Kommu
nistinen Manifesti 'epäilemättä enim
män levinnyt kansainvälinen tuote ko
ko sosialistisessa kirjallisuudessamme
yhteinen ohjelma monelle miljoonalle
kaikkien maitten työväestön keskuu
dessa Siperiasta Californiaan saakka"
Kirjan hinta on 75 senttiä siisteissä
korukansissa
Tämä kirja tarvitsee löytyä jokai
sen työläisen kirjastossa ensimäisellä
tilalla
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Aatoria Ore
K T : — - Lähettäkää ollckirjottaneclle heti kpl
kirjaa KOMMUNISTINEN MANIFESTI
Maksuksi mukaan liitän $
Nimi
Osote