Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 23, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Tiist Syysk 23 — Tuesday Sept 23
No 37
Prostitutsionin murhe
näytelmä (Jatkua enstmllseltl sivulta}
sen saasta tulvii yli sitä ei voi
lopettaa muu kuin sellainen olo
tila jossa ei enään rehota puute
ja kurjuus ja jossa jokaisen ih
misen saavutettavissa on tieteen
ja luonnon parhaat lääkintäkei
not ja niitä ei voi koskaan olla
ristolle perustuvassa yhteiskun-
nassa
Sodan yksi murhenäytelmä oli
se hirvittävä siveellinen tuho ja
veneeristen tautien leviäminen
joka johtui varsinaisesti järjes
tystä ammattihaureudesta Kaik
kien sotivien maitten armeijäin
mukana oli myöskin tuhansia
ehkäpä kymmeniä ja satoja tu
hansia naisia 'Nuoria naisia vär
vättiin Saksassa tsaarin ajalla
Venäjällä Englannissa Rans
kassa Itävallassa Unkarissa I
taliassa sanalla sanoen kaikissa
maissa joista oli miehiä rinta
malla Mikäli tiedämme ei A
merikasta niitä ole värvätty
mutta eivät meidän nuoret nai
semme ja neitosemlme ole myös
kään sodan aiheuttaman prosti
tutsionin koskettamatta jääneet
Melkein jokaiseen kylään jokai
sen sotilasleirin lähelle on viime
vuoden ajalla oltu pakotettuja
"perustamaan veneeristen tautien
saastuttamien naisten paranto
loita ja jokaisesta leirien lähei
sistä kylistä on lähetetty kym
meniä nuoria tyttöjä jopa sato
ja toisista näihin parantoloihin
Näihin sotarintaman takaisiin
haaremeihin eivät nämä naiset
mtenneet siksi että he olisivat
tahtoneet olla prostitueerattuja
vaan siksi että heitä ajoi sinne
puute ja turvattomuus ja ehkäpä
lupaukset hyvistä ansioista kun
niallisessa työssä jota ei kui
tenkaan siellä heille annettu
Kuten englantilaisen Loordi Ro
hertsin eräästä käskystä käy sel
ville tarvittiin rintamalla paljon
nuoria miellyttäviä naisia On
siis hyvin luultavaa että heitä
sinne houkuteltiin hyväpalkkai
sen kunniallisen työn lupauksil
la Tuskinpa mitkään sodan his
torian lehdet kun ne kerran kir
jotetaan luonevat kauheampia
sydäntäsärkevämpiä kuvia kuin
noiden "rakikauden proletariaat
tien" — prostitueerattujen kärsi
myshistoria Mielikuvituskin mel
kein pysähtyy niiden kamalien
kertomusten edessä joita rinta
malla olleet lääkärit ovat kerto
neet Eräs lääkäri kertoo että
suuret erikoiset sairaalat Parii
sissa ja rintaman lähistöllä ovat
täynnä veneeristen tautien saas
tuttamia naisia Sopivan ja riit
tävän hoidon puutteessa ovat
kaikenlaiset sukupuolitaudit rie
huneet ja levinneet sotarintamil
le ennen tuntemattomalla taval
la ja (kukapa tienneekään niiden
uhrien lukumäärää jotka ne jo
ovat haudan ipoveen saattaneet
Sanotaan että nykyään on suu
rin osa Europan väestöstä ve
neeristen tautien saastuttamia
'Rintamilla olleet miehet ovat
joutuneet niiden uhreiksi yhtä
ihyvin kuin ne naisetkin joita
sinne ovat kenraalit ja johtajat
houkutelleet mutta naisuhrien
luku lienee sentään kauheampi
sillä heille se on merkinnyt mel
kein jokaiselle varmaa kuolemaa
— Kaamea kuva: miehuuden ja
naisellisuuden kauhea epätoivon
kamppailu sodan irfolokin uhri
alttarilla! 'Kuolema ja tarttuvat
taudit toveruksina! Naurua ja
irstautta murtuneilla sydämillä
kuoleman kuilun ääressä! Vetä
käämme unhotuksen verho kun
nioittaen tuon ihmisalennuksen
ja kärsimyksen eteen Olkoon
rauha heillä onnettomista kur
jimmilla kukistuvan yhteiskun
nan uhreilla Heidän luunsa ri
kastuttavat sodan kaaoksesta
nousevan uuden maan kamaraa
ja heidän kyyneleensä kasvatta
vat kukkia uuden ajan kukkia
sen pinnalle 'Ehkä kaikkialla
mailmassa on pian koittava aika
jolloin yhden maan työnraata
jan käsi ei nouse toisen maan
raatajaa vastaan Kun se aika
koittaa ei silloin uhrata naisen
puhtaita äidin tunteita himon alt
tarille ei myydä neitojen vsuloja
kauppamarkkinoilla eikä heidän
hyveitä tallata maahan julmien
jalkojen alle Sillä silloin elää
työntekijä omien kättensä tulok
silla ja rajattomilla luonnon an
timilla ja nainen on vapaa elä
mään ja rakastamaan onnellise
na ja turvattuna
teetkin auttavat valaisemaan tie
tä taistelujemme päämäärään
Älkäämme siis tuomitko itserak
kaiksi niitä jotka täyttävät vel
vollisuutensa henkisen 'peltomme
vainiolla Kukaan meistä ei voi
koskaan tehdä millään alalla
puoluetoiminnassa muuta kuin
parhaansa ja luokkataistelun e
teen emmie voi mitään uhrata
kaiken mitä me teemme teemme
sen velvollisuudesta omaa itse
ämme kohtaan ja samalla koko
luokkaamme kohtaan Tehkääm
me siis jokainen kaiken voita
vamme kaikella tavalla asiamme
voittoon jouduttamiseksi — H N
Mietteitä ja tutkisteluja
(Jatkoa ensimllsclti ihralta)
sa näyttää vähän ihmiseltä
Vaikka sanotaankin ettei puku
tee miestä niin kyllä se sentään
tekee tekee niip että moni mie
luummin uhraa silkkitantun
hankkimiseen sen ajan mikä hä
neltä menisi itsensä kehittämi
seen ja elämänhavaintojensa se
littämiseen luokkatovereilleen
Kumman "uhraus" se sitten lie
nee suurempi?
Pitää olla rohkeutta kirjottaa
sosialistilehtiin sillä niiden lu
kijat ovat kutakuinkin arvostelu
kykyisiä Siis pitää olla rohke
utta paljastaa oma tyhmyytensä
ja tietämättömyytensä sillä aja
tuksensa julkilausumalla se pal
jastuu armotta ja vieläpä oman
käden kautta Jos olisi hiljaa
niin luultaisiin viisaaksikin ihmi
seksi sillä tyhmäkin voi näyt
tää viisaalta olemalla 'hiljaa
Olen myöskin miettinyt että
olisikohan se suurpäisyyttä tai
suurta kunnianhimoa tai ehkä
pyrkimystä näyttämään viisaalta
kun sanoo toisille niitä totuuk
sia joita itse on oppinut joilla
tahtoo auttaa ja innostaa osato
vereitaan luokkataistelussa Ei
hän sitä kukaan usko että he ai
nakaan olisivat itse totuuteen ja
köyhälistön asiaan niin innostu
neita kuin esimerkisi ne muissa
toimissa olevat joista niitä pal
jon mainittuja uhriparkoja tulee
Ne jotka kirjottavat lehtiimme
ovat monen mielestä vain itse
rakkaita Mutta vaikkapa moni
joka kykenisi kirjottamaan yhtä
hyvää vaan ei viitsi pelastaisikin
vaikenemalla tietämättömyyten
sä ilmi tulemasta niin kyllä sel
lainen "viisaalta näyttiäminen"
pian havaitaan Ja meneekö e
distys sillä tavalla eteenpäin että
me teeskennellen vaikenemmie
jos me tunnemme että tahdom
me ja voimme jostakin jotakin
sanoa? Ei suinkaan Jos me jo
kainen tutkimme luokkamme ky
symyksiä ja muita tiedonlähteitä
ja opetamme siten itseämme
valppaiksi pirteiksi luokkataiste
lijoiksi me emme voi myöskään
kätkeä pientä hengen kyntti
läämme vakan alle vaan tahdom
me sen pienellä valolla kirkastaa
sitä polkua jota myöten me itse
ja koko mailman työväestöt pyr
kivät eteenpäin vapautta kohden
Siinä tarkotuksessa meillä on o
mia työväen lehtiä ja omaa kir
jallisuutta Jokainen meistä an
taa mitä voi toinen enemmän
toinen vähemmän ja niin kulkee
kehitys eteenpäin Kaikki uhra
ukset luokkataistelussa palvele
vat yhtä asiaa yhtä tarkotusta
Samoin kaikki pienet hengentuot-
HALLITUS MYY 2000000
PEITETTÄ KORKEIN
HINTA $600
Sotadepartementti ilmotti tä
män kuun 11 p että se tulee
myymään yleisölle sotaväen tar
peeksi varatut vaan ylijääneet
2000000 villaista puolivillaista
ja pumpulista peitettä (blänket
tiä) Toimenpiteisiin on jo ryh-
dytty niiden myymiseen posti
konttorien ja kuntien välityksel
lä noudattaen samaa järjestel
mää kuin mikä elintarpeisiin
nähden on hyväksytty
Yksityisille ostajille tulevat
hinnat olemaan $600 uusista ko
kovillaisista $500 käytetyistä
kokovillaisista $500 uusista
puolivillaisista $350 käytetyistä
puolivillaisista $300 uusista
pumpulisista ja $125 käytetyis
tä pumpulisista peitteistä kappa
leelta Käytetyistä peitteistä il
motetaan että ne ovat olleet
käytännössä vähemmän kuin
vuoden ajan ja on ne puhdis
tettu ja pesty Nämä myymä
hinnat ovat voimassa niihin peit
teisiin nähden jotka myydään
postikonttorie ja kuntien väli
tyksellä Tämän lisäksi myy de
partementti peitteitä 20 kappa
leen erissä huokeammilla hin
noilla kuin edellämainitut hin
nat Kymmentätuhatta peitettä
enempää ei myydä kenellekään
yksityiselle ostajalle
Nyt se UUSI kauan odotettu
KEITTOKIRJA
on vihdoinkin valmistunut!
Kuten tiedämme sosialististen kunstannusyhtiötttemme kustannuksella ei ole
ilmestynyt yhtään keittokirjaa lukuunottamatta pientä Työmiehen kustantamaa kas
viskeittokirjaa Ainoa täkäläisiin oloihin ja suomalaisia varten sovellutettu keitto
kirja on ollut Miina Wallin toimittama "ja kustantama Sitä on myyty tuhansia kap
paleita omien kustannusyhtiöittemmekin välityksellä ja kaikkiaan on sitä myyty huo
mattavin osa meikäläisille Tämä M Wallin keittokirja ei liioin ole ollut niin käy
tännöllinen kutn olisi ollut suotavan mutta paremman puutteessa on sitä myyty ja
käytetty Raivaajan taholta ryhdyttiin puuhaan saada itse kustannettua kunnollinen
keittokirja Samoihin aikoihin oli samanlainen puuha tekeillä New Yorkin suoma
laisten Naisten Osuuskodilla Asiasta neuvoteltua päätettiin yhdistää n-imä kaksi
yritystä Naisten osuuskoti myi käsikirjotuksensa Raivaajalle joka sen nyt on kus
tantanut kirjaksi -
Keittokirjan alkulauseessa Naisten Osuuskoti lausuu muun muassa seuraavaa:
"Pitemmän aikaa on ajan vaatiman käytännöllisen suomalaisen keittokirjan
puute ollut havaittavissa
"New Yorkin Suomalaisten Naisten Osuuskoti katsot velvollisuudekseen ryhtyä
toimiin tämän epäkohdan poistamiseksi ja toivoo Osuuskoti nyt kun Ben työn tu
loksena tämä kirja ilmestyy että se tulisi suomalaisten työläistoverittarien avuksi
oppaaksi ja hyväksi toveriksi „ „
"Kirjaa ovat avustaneet lukuisat tottuneet keittäjät jotka antamillaan ohjeilla
ovat kokeilleet useita vuosia Ohjeet on koetettu saada mahdollisimman uusia ja
omintakeisia Myöskin on silmällä pidetty että tämä kirja olisi hyödyksi tarjoili
joille jonka tähden on liitetty suur määrä mahdollisimman hyviä salaattiohjeita
New Yorkin Naisten Osuuskodin nimi kirjan tekijänä laatijana lienee tarpeeksi
vakuuttaakseen jokaiselle että tämä kirja on tarkotustaan vastaava Siellähän ovat
ne kokeneimmat keittäjämme löydettävissä ja Amerikan rikkaimpien perheiden ruuan
valmistajat Heillä okemuksensa perusteella on tuntemus näistä asioista Kirjassa
tekijän lausuntojen perusteella enkin paljon aivan yksityisiä miljuneerien ostamia val
mistusohjeita joita ei ole missään keittokirjassa kustannettu mutta jotka luonnolli
sesti ovat joutuneet keittäjiensä tietoon jotka taas kokemuksiensa perusteella ovat
ohjeita antaneet Naisten Osuuskodin käytettäväksi tätä kirjan kustantamista varten
Mitä käytännölliseen puoleen tulee niin siinäkin on otettu suuri askel eteenpäin
Selostukset ruuanvalmistamisesta on annettu yksinomaan suomenkielellä Jokainen
englanninkieltä taitamatonkin saa käsityksen miten ruoka on valmistettava Muna
Wallin keittokirjassa on ohjeet englanninkieliset ja senkin tähden epäkäytännölliset
suomalaisille Aineet on mainittu aina kummallakin kielellä joten niissä ei voi tul
la sekaannusta Kun tavarat kaikki tunnetaan tällä englanninkielisellä nimityksellä
niin on tässä suhteessa välttämätöntä tuntea tilatessa ja käyttäessä nämä oikeat ni
mitykset Tästä huolimatta ovaa aineiden nimet annetut myöskin suomenkielellä
Tällä keittokirjalla on oikeastaan kaksi tarkotusta Ensiksikin se on ammatti
kirja keittäjiä ja palvelustyttöjä varten Ei kaikilla suomalaisilla palvelustytöillä ole
ollut tilaisuutta käydä keittokouua ja siten saada perusteellista opetusta tällä ala la
ja täällä he kumminkin joutuvat työkseen ruokaa valmistamaan Kirjamme on heijle
olevat suurena apuna ja oikeastaan välineenä jonka avulla ainoastaan he yoivat täs
sä tehtävässään onnistua Kun on kysymys kokeneista keittäjistä niin heille on kir
jamme aivan välttämätön Ei milloinkaan olla liian oppineita Sus monella keittä
jällä on vielä oppimisen varaa ja sitä voivat saada tästä kirjasta Kuten sanottu on
tässä parhaimpien keittäjien monivuotiset kokemukset yhdistettynä Onhan kirjam-
me saanut alkunsa juuri näiden keittäjien itsensä tuntemasta tarpeesta ja halusta an
taa kokemuksensa toistenkin työläistoverien auttamiseksi Tässä heidän kokemuk
sensa ovat toinen toistansa auttamassa _
Kirjamme ei kumminkaan ole yksinomaan valmistettu ammattilaisia Varten Un
han luonnollista että näin täydellisessä kirjassa on paljon yksinkertaisempiakin oh
jeita sellaisia jotka ovat omiaan tavallisille nuorillee työläisperheen emännille sa
moin kuin vanhemmillekin Työläisperheissäkin on pyrittävä ylöspäin tässäkin suli
teessä Oppi ei ojaan kaada Paljon puutteellisuuksia on olemassa monessa perhees
sä miten' osataan järjestää asiat niin että saadaan vähistä aineista mahdollisimman
maukasta ruokaa ja että ei mene ruokatarpeita pilalle vaan etta kaikki voidaan
edullisesti käyttää Tässä kirjassa annetaan paljon ohjeita näistäkin kysymyksistä
Kirja voi maksaa hintansa kovin lyhyessä ajassa Lyhyesti sanottuna voimme sanoa
että tämä keittokirja on välttämätön kapine kaikissa perheissä ja kaikille palvelus
tytoia on 32Q sivut -a hinta yaan gama kujn on 0]]ut giiiä tunnetulla Mii
na Wallin kirjallakin nimittäin $150 huolimatta siitä että tämän kirjan hinnan olisi
oikeastaan pitänyt olla enemmän kustannuksiin verrattuna sillä sen valmistamiseen
on pantu niin suurta huomiota Samoin kaikki kustannukset tänä paivana ovat kor
keimmat Emme kuitenkaan tahdo antaa tilaisuutta kenellekään sita aiheetontakaan
huomautusta tehdä että kirja olisi hinnalla pilattu Toivomme etta hinnan halpuus
edellyttää ensimäisen painoksen pikaista loppuunmyyntiä
Astamiespalkkio tavallinen
TOVERI
Box 99
Astoria Ore
Toveri Box 99 Astoria Ore
Olkaa hyvä ia lähettäkää allekirjottaneelle het! ensi postissa M
KEITTOKIRJAA
Maksuksi mukaan liitän dollaria senttiä
Nimi
Osote
titiitiiiiiiitniiiiiiHi""1""""111""""""""1"" iminuinitmamt