Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 23, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This issue of the Toveritar contalne no articles such as requlre
Painos 8000
No 37
NAISET VENÄ-
TACAUAII A CC A niyysvakuUtusten suhteen Ios- Katkeran hymyn kasvoille saan
I AmAV AIJiAA kovan konferenssissa oli ruoka- Prostitutsiotii on ollut vksi Ja tuskan piston poveen
1 nun 1 1 MMJl HWi tarvekysmys korkeat elinkus- kapitalistisen teollisuusyliteis-
~ tannukset ja lasten hyvinvointi kunnan hirvittävitnpiä mätäpai- Tuolla tuolla onnettomat
Erään naisten lehden Venä- tärkeimpiä kysymyksiä Tämäkin seita Kaikissa teollisuuskau- On yhteiskunnan hylyt :
jällä kulkenut raportteri kertoo konferenssi "teki useita hyvin" punkeissa ja jopa pienemmissä Ja ympärillä ruöskijat
Alexandra Kollontay'n haastat- tiirkeitä päätöksiä maakvlissäkin on jokaisessa Laivartijat niin tylyt
telun johdosta seuraavaa: Kommunistiset työläisnaiset maassa mutta erittäinkin Yh-
"Tahtoisin kertlua Amerikan ottavat kaikkialla innokkaasti o- dysvalloissa ollut suurempi tai Murjotut ihmislapset ne
naisille muutamalla sanalla nais- saä kaikkeen "työhön mitä ope- pienempi määrä amnnattihaureii- Jotka pakotettuna harhaan
ten toiminnasta Venäjän vallan- tusosaston komisariaatti kulloin- della itseään elättäviä naisia Joutuvat paheiden poluille
kumouksessa" sanoin erään ker- kin järjestää sekä kaikkiin sivis- Kuten porvarilliset tilastotiedot- Siellä viettävät aikansa parhaan
ran rouva Kollontaylle Vaikka tysharrastuksiin Elintarveky- kin ovat osottaneet ovat nämä " -"r '
hänellä olikin tavattoman paljon s'ymykseen ovat naiset kaikkialla miljoonat onnettomat naiset jou- Ikkunaristikon takaa soi '
työtä suostui hän kuitenkin mie- ottaneet innokkaat osaa Vai- tuneet tuonne yhteiskunnan lo- Laulu kärsijän viattoman
lellään lyhyeen haastatteluun set ovat myöskin suorittaneet kavicmäriin olosuhteiden )akos- Totuuden julki sanoa voi —
Hän kertoi seuraavaa: erittäin tärkeän osan propaani- ta heille liian ylivoimaisen ta- Sai uhrata elonsa oman 1
"Xe olivat Venäjän" työläisnai- ia_ ja' terveysopillisessa työssä loudellisen tilanteen pakottama- '
set samoin kuin työläisnaiset armeijan keskuudessa Naisia na Lemmet! myyminen rahasta Siellä niiän kiusatun kärsineeiv
Katiskassa vuonna 1789 jotka on hyvin lukuisasti sotilaina ei suinkaan ollut heidän päämää- Pään jo hopeahapsikkaisen '
oikeastaan alottivat vallankumo- Vallankumouksen alusta asti on ränsä elämänsä taipaleelle läh- Siellä nään puutteissa kuihtuneen
uksen Venäjän vallankumous naisia ""ollut rintamalla jossa he tiessä vaan kun on ollut välit- Portoks' herjatun naisen
maaliskuulla' v 1917 alkoi oike- OVat tehneet kiitettävän' hyödyl- ta vana nälkäkuoleman tai vhteis-
astaan naisten päivän julistuk- ]sta- työtä erittäinkin terveyden- kunnan paariaksen osan (johon Siellä nään kurjat onnettomat
sella jonka sosialistipuolue oli hoitoalalla he ovat joutuneet jonkun pienen Näen kahleissa iperä perää
määrännyt maaliskuun 9 paivak- Pohjoisissa kommuneissa Pie- erchdvksen takia) ja elämän- Ja vankien vaivoille ilkkujat —
si Naiset panivat toimeen mie- tarissaj 0„ r0uva Lelina yleis- mahdollisuuden välillä ovat mo- Mun kapina sielussa herää
lenosotuksia korkeita elinkus- nvvän koiriisariaattina Rouva net miljoonat naiset valinneet
tannuksia vastaan ja vaativat jlinarcharsky koulu-ikomisari- prostitueerattin elämän tien jos- Tää yhteiskunta kirottu
leipää Snta syntyi leipamellak- aatjn vaimp on lasten sijrtoloi- kin lvhven ja ohdakkeisen Vai- Ole kirottu tuhatkertaa !
ka ja siitä päivästä alkoi ena- f]en keskustoimiston ylijohtaja koneii orjakauppa ön rehottanut On helvetin piinasta kerrottu
jän vallankumous Naiset otti- kaikissa kylissä ja kaupungeis- mitä kauhistuttavimmassa mno- Vaan tuskinpa tuolle vertaa
vat osaa maaliskuun vallanku- ?a pitkjn 'Venäjää on tuhansia dossa ja yhäkin rehottaa mel-
moukseen yhtäläisesti kum-mie- naisia yleishyvän- ja opetustoi- (Iänkin '"vapaassa maassamme" — —
Jietkin roistojen palveluksessa Rouva Paljastukset ja muutamat lievät Sosialismin aurinko kirkkahin
"Toukuussa samana vuonna Koj]ontav on ajnoa lainen joka rangaistukset eivät ole sitä lo- Kun maailman""valostaapi '
oli Pietarin pesulaitoksissa tyos- ri tojm":nut kansankamisariaat- nettaneet enemmän kuin ne ovat Niin tyhjentyy vankilan luolatkin-'
kentelevillä naisilla suuri lakko
JOin neliä tuhatta naista Oli ia-
kossa Heillä oli järjestö johon
kuului ainoastaan noin kutisi sa
taa jäsentä ennen lakkoa mutta
laKon ajana siinen niuji niemeni
jokainen pesulaitoksissa tyosken-
televa nainen _ Pietarissa Se oi
ensimaineu lakko yallankumouk-
sen jälkeen 'Lakkolaiset eivät
saaneet täydellista voittoa aino
astaan joitakin pesulakoksia o
tettiin kunnan omaisuudeksi
vaikka lakkolaiset vaativat kaik
kien pesulaitosten kunnallistut
tamista" Sitten kertoo kirjeenvaihtaja
r:""'" ta : : ' ™ työläisnaisia on Gratjova ollut lisesta väestöstä tässäkin maas
naisten asemasta tuossa mau- - ' „ i i_
Iiiaii ensiiiiaise&5a
sovietti-tasa-
vanassa seuraavaa siii)ä toniesSaan hän on osotta- titueeratttijen keskuudessa vaan kähän se mahtanee olla kannusti-
" tc „ ' mit suurta humanitaarista lem- on se tuotu perheiden äideille mena niillä jotka näihin lehtiini--
jasema niiden perustam sesta ai- Mci„ morsiuslahjana ja lapsille me kirjottavat Olisikohan sc
uksen iSkerpenistenuun "Me naiset - sanoi rouva Perintönä Sotilastarkasttiksissa myöskin sitä "suurta iihrautuyai
"mä "sein t ke" Kollontay - kaikesta huolimat- vasta oikem tuli ilmi kuinka suutta josta ntn paljon puhit-
ku knTte-ian eTkTlunut ensin ta emme ole unohtaneet ihmi- kammottavassa määrässä suku- aan kun yhteshommissa josku
kuSTksf nainen ä va Vie™ svvlen kauniita ihanteita Oi- P"l taudit ovat levinneet ame- jotakin toimitaan „„ tiskataan
dTKolk" kesuistuimen jäseninäkin „e u- rkalaisten miesten keskuudessa tarjoil aan kahvia näytellään y
der Koi oi tay aj yoiiemnun nei ' „„l„sta- Numerot o ivat mm kauheat et- m Niin onko se uhrautuval
ta oi snna kolme kuuluisa Ma- 8Vfttäo4n Koke- tä ne uursivat lopultakin tvpe- suutta kun joku rääkkää järkirie
ria Spindonoya ja era toinen nsnttinut etta niin kaM rän keinotekoisen hyveellisyv- puaan kuluttaa paperia mustet-
Melkem pm kkeuksetta yhtyivät m o osot tai " (Ien' 11iiamarin ia „akottivat hai- ta ia nostimerkkeiä? Kuulin
tvritäisnniset holshpvikei-
vasempaa siip" em IÄuun miä kykenevät naiset niissä suo- toeneisn„ vemcrnu t}J
vallankumouksen jälkeen perus- [J411 smria ia h-vviä 'al" SilerS-oVjenlcrTakaV- Niinpä nihikhl nuiiuimniän' e
tettm erityinen sosialistinen aluksia f si Vaikka noilla toimenpiteil- väät sitä ensin syödään Jokai-
naisten lehti joka ilmesty Pe- Mma odotan knhkeast ens niaKo)]iscsti saadaai hvviä- nen voi kirjottaa jos vain viil
tanssa nom vuoden ajan marraskuulla kokoontuvaa nais- t„lV-n „ v„itm:l: nP s"i Siis tävtvv viitsiä tävtvv
Marraskuulla v VJIS piilettnn
uncioviinpn =nnri nnictpn Irnnfp-
renssi jossa o ivat edustettuina
Pietarin ja pohjoisten kommu-
nien naiset Konferenssiin otti symyksissa on kansan keskuu
osaa viisisataa naista edustaen dessa vielä jonkun verran hi-
enempää kuin sataatuhatta nais-
työläistä Khnferenssi kannatti
tävdellisesti työläisten ohjelmaa
TOVERITAR
ORGAN OF THE FINNISH WORKING WOMEN IN AMERICA
Tiist Syysk 23 —
Huhtikuulla v 1918 pitivät
Moskovan ja ympärysmaakunti-
en naiset konferenssin johon oli
-::'!:- osanottajajoukko Pietarin
konferenssi teki m m hyvin tär-
keitä päätöksiä äitiys- ja työttö-
tina Yläluokan naiset tai öi-
„„tvof 'i!!
t Tn:nvar pnimimäkseen kou-
lujen ja lasten siirtoloiden pai-
ve)uksessa
kehittvmässH eri
1 a nuS tvl äis a -
' "?V"5' 1 rT' 1
' J riinnumatto"-
' „'„ K '
nokkaasti Eleillä on esimerkiksi
nuori Gratjova Hän on tullut 'es jonkunlaisia toimenpiteita
liikkeeseemme suorastaan kiito- tarttuvien tautien leviämisen eh
nrotehtaasta Luontaisten kyky- käiseniiseksi
jensä perusteella on hän kehft- Amniattiliaurcuden aihentta
tvnvt hv viii nopeasti Kuten mieti veneeristen tautien ulirei-
suuri joukko muitakin nuoria
J'J„J""" """""? '
seinsen oiKcusiaitoKsen lasen
van
-iJLiii if mof T'i It! tiiä +t_
ten kongressia -sanot
rouva
TCillniitnv lTaistptteliin lnniissn
en to nnma uoee vamasu o-
lemaan loistava L olnttisissa ky-
tantta ja siitä syystä me pidäm- -
me yllä entistäkin voimakkaan!
paa kasvatustyötä"
an affirmed translatlon accordlng
Tueday Sept 23
f)]) ACTITITTCIfilVIIM
J 1 1 1 U I JlUllIll
MfiniirM V VTEI 1W Y
fHJCll I A I lJulilll
lopettaneet itse ammattihaumit-
tn TVttmnlraiiminfrinrtsiiMi hH
vittäminen ei myöskään ole voi-
ntit tuota hirvittävää pahetta
lopettaa se on vaan tehnyt sen
salapcräisemmäksi ja siis vielä-
kin vaarallisemmaksi sillä silloin
'kun se nahe on "laillisten" na-
ei(le loukossa ja sen harjoita-
jat poliisin ia terveyshoitolaiita -
kuntien kirjoissa on olemassa
na on hyvin suuri osa miesptiO'
" „ ' „ V" " !
"ikä tuo tuho ole levin-
nyi amuiisuicui raiaitu ji
lituksenkin vihdoin r3'htymään
"' _
eivai poisra noita umoavia iän-
teia niin kauan kuin ei voida
jonka
u'u:
osaksi leviävät Kapitalistinen
yhteiskunta on voimaton sen it-
se hioman mätäpaiseen edessä
(Jatkoa toisella sivulla)
to Act of Oet 15th 1917
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
XX N E N K ANNATTAJA
191— Yhdeksäs Vuosik
Vankilan Portilla
Kirj ]Ielmi M— n
Katson ristikko-ikkunaan
Jlyös mustaan rauta-oveen
ja vangitut vapauden saapi
Paheet poistuu kuin itsestään-
Tasa-arvo on ihmisillä
Eikä heikompiaan kytkemään
Knaa voimaa oo ylimmillä
Nyf näet vielä mahtavat
Kilvan raivoovan mielinmääriii
Niinpä ne täyttävät vankilat
i'iko tosiaankin se vaarin r
MIETTEITÄ JA
TUTKISTELUJA
Olen usein ajatellut että mi-
tässi erään kerran sanottavan
i i- c„1l I11
n-ima iyua iauiuii juna mm
joku kirjottaa jostakin asiasta
lehteen voi joku toinen pestä
nvvkkiä muutamia tunteia äi-
vässä saadakseen silkktttanfun
hinna (jonkun halvan nimittäin)
jotta voi sitten juhlatilaisuudes-
(Jatkoa toisella sivulla)