Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 16, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tieteen Keijukaismaa f
Suom Selma Jokela-McCone
(Jatkoa)
Neljäs luku
Vesipisara matkoillaan
Kun kastatte sormenne vesias
tiassa 'ja nostatte sen sieltä nos
tatte te samalla vesipisaran sor
menne päässä ylös Sanokaapas
tiedätteko missä tämä vesipisara
on kulkenut? Minkälaisten muu
tosten läpi se on käynyt ja mitä
töitä se on tehnyt kaikkina niinä
pitkinä aikoina kuin vesi on le
vännyt maapallollamme? Se on
vesipisara silloin kun se riippuu
sormenne päässä mutta se ei ol
lut pisara ennenkuin te nostitte
sen ylös astiasta — sitä ennen se
oli osa siitä vesimäärästä joka
oli astiassa ja tulee jälleen osaksi
siitä jos annatte sen pudota ta
kaisin sinne Ja taas jos panet
te vesiastian uunin päälle ja an
natte sen kiehua kuiviin niin
missä silloin on tämä vesipisara?
minne se on mennyt? Minkä
laisten muutosten läpi se käy en
nenkuin sen näette taas sadepil
vessä joessa tai kiiluvassa kas
teessa? Näihin kysymyksiin koetamme
nyt löytää vastauksen ja ensiksi
meidän täytyy ymmärtää miten
vesi matkustaa miten se kulkee
paikasta toiseen ja siksi meidän
täytyy palauttaa muistiimme se
mitä olemme jo oppineet aurin
gonsateista ja ilmapiiristämme
Mielikuvituksissamme täytyy ol
la selvästi kuvattuna se miten
nuo lukemattomat valoaallot ali
tuiseen kiitävät läpi avaruuden
ja erittäinkin ne suuremmat ja
hitaammat aallot ne pimeät
lämpöaallot sillä kuten muistat
te nämä ne ovat jotka pakotta
vat ilma-atoomit hajaantumaan
ja tekevät ilman 'kevyeksi ja nä
mä aallot ne ovat jotka ovat toi
meliaammat myöskin lähettä
mään vesipisaroita matkoilleen
Mutta eivät yksinään ne Au
ringon aallot voisivat tehdä vaik
ka kuinka paljon vesipisaroita ja
kohottaa niitä ilmaan näkymät
tömäksi usvaksi mutta ne eivät
voisi sitä kulettaa yli maan jos
eivät tuulet nuo ilmavirrat ku
lettaisi tätä usvaa ja sirottaisi eri
osiin yli maan
Koettakaamme ymmärtää mi
ten nuo kaksi näkymätöntä työn
tekijää auringon lämpöaallot ja
ilma menettelevät vesipisaran
kanssa Katselkaamme vesipan
nua tulella Muistamme miten
ilma-atoomit vaikuttavat tuleen
synnyttäen kuumuutta ja valoa
Valoaallot eivät pääse läpi vesi
pannun pohjan mutta lämpöaal
lot pääsevät ja kun ne tunkeutu
vat veteen saavat ne sen äkki
liikkeeseen Pikaisesti ja yhä no
peammin alkavat vesipisarat pan
nun pohjalla liikkua edes takaisin
ja siten pudistuvat irti toisis
taan: ja kun ne kevenevät kuu
metessa kohoavat ne ylös läpi
kylmemmän veden päästäen
kerroksen kylmempää vettä poh
jalle vuorostaan kuumentumaan
Veden liikehtiminen käy yhä e
nenunän ja enemmän kiivaaksi
kunnes vihdoin ne osat mistä ve
si on kokoonpantu lentävät ha
jalleen ja karkaavat pois näky
mättömänä usvana Jos vesi
pannu olisi läpinäkyvä ette voi
si nähdä höyryä veden päällä sil
lä se on kaikki näkymättömänä
kaasuna Mutta kun höyry tulee
pannun nokasta näette te sil
loin höyry-pilven Miksi tämä
muutos? Siksi että kylmä ilma
jäähdyttää kaasun ja sen osat
yhtvvät taas muodostaen pienen
pieniä vesipisaroita joita joskus
Tiistaina Syysk 16
— -—
Orpo Äiti
Kirj 'M Lindroos
OH isäni puna-sotilas
urhea reipas sanottiin
Mun kotini poroksi poltettiin
ja äitini vangittiin
Kun luodit lensi tykit jyskyi
veri hurmeena kostutti maan
mun isäni ruumiina kannettiin —
jäin orpo nyt yksin mä vaan
Olen mieronkulkija köyhä
mailman hylkjmä vaan
iMun olla täytyy nöyrä —
armosta elää saan
Mä nöyrryn kärsin tuskat kes
tän kestän lyönnit herjaukset —
Minkätähden?— Leivän tähden!
— Vaan en kestä enään kauan !
Kunhan kuluu hetki vielä —
nöyrrynkö viel' sittenkin?
— En! iMä kumarra heitä — en!
Käyn taistoon edestä oikeuden
Suottako isäni henkens' antoi?
Äitini vankila tappoi?
Suottako poikansa orvoksi jäi
ja mieron polkua talloi?
Senkö kaiken mä anteeks' antai
sin? Isän neuvfitko unhottaisin?
— En! — Kosto kulkee mun
suonissain
kostoa sydämeni lyö
Punalippu viel' kerran kohoo
päälle sankarihautojen !
Sen nostavat sorretut orvot
me lapset proletaarien
MAYNARD MASS
Terveisiä tMaynardin ihanne
liittolaisilta kaikille pikku tove
reille! Me olemme täällä nukkuneet
ja lomaa pitäneet melkein koko
kesän Tai ei me silti aivan ole
nukkuneet Erään äsunnuntai
na Ihanneliittolaiset olivat huvi
matkalla VValden-järvellä missä
pidettiin hauskaa koko päivän
Meillä on ollut kesän aikana
vain kerran kuukaudessa Ihanne
liiton kokouksia vaan nyt niin
pian kuin opettajat ja valvoja
toimikunta on järjestänyt meidän
toimintakauden ruvetjaan taas
pitämään kokouksia joka viik
ko ja käymään koulussa
Yleiset kansakoulut alkoivat
toimintansa täällä syyskuun toi
nen päjvä ja useat meistä siis o
lemme lopettaneet kesälomam
me Toivotaan nyt kaikki että kun
Ihanneliitto alkaa tämän talven
toimintakauden niin kaikki 'I
hanneliittolaiset käyvät innolla
'Ihanneliiton kokouksissa ja kou
lussa 'Aili 'Lindfors
WORCESTER MASS
Toverittaren nuoret lukijat!
'Tervehdys 'Yorcesterin ihan
nefiittolaisilta ! Tosiaan liiton
toiminta on kesän aikana ollut
vähän hajanaista vaan luulta
vaa on että se näin syksyn tul
len alkaa jo virkistymään Työ
kokoukset ovat olleet mukiin
kutsutaan vesitomuksi Jos pi
dätte lautasta höyryn päällä
niin saatte näitä vesipisaroita
kiinni vaikkakin ne melkein heti
juoksevat yhteen
p — Tuesday Sept 16
Äiti-nimen ihanimman
itselles sä omistat
Tuskat huolet kuin myös
ilot parhaiten sä käsität
Xllös laps' sä unhoon peitä
äidin armaan muistoa
Tiedä Äiti-nimi tuo
sulle ilon onnen luo
meneviä vaan ohjelmakokouksis
ta ei ole tahtonut tulla mitään
Toisinaan ei ole ollut kuin yksi
ohjelmanumero kun ei 'ohjelman
suorittajat ole sattuneet syystä
tai toisesta olemaan saapuvilla
Silloin on lopetettu kokous tai
pidetty pieni työkokous lopuksi
Tavallisesti on kokous lopetettu
laulamalla "Kansainvälinen" Toi
sia lauluja e ikai kaikki ole osaii
neet kun täytyy aina laulaa sa
ma Viime kerralla koettivat
Ihanneliiton marssia vaan ikävä
kyllä se jäi kesken Ensimäinen
kokous on ohjelmakokous ja sil
loin toivotaan että kaikki tulevat
sillä tällä kertaa tulevat ohjel
man suorittajat varmasti siitä
saa olla varma Muun muassa
siellä taas luetaan "Koitto" jol
la on uudet ja pitäisi olla erit
täin hyvät toimittajat
Piakkoin tullaan toimeennäne
maan suuret iltamat arvokkaal
la ohjelmalla Myöskin siellä
näytellään uusi erään ihanneliit
tolaisen kirjottama kaksiosainen
kappale Näytelmän nimi mah
tanee olla salaisuus sillä sitä ei
ole suvaittu minulle sanoa Luu
len kuitenkin että se on hyvä
sillä se kuvaa Suomen nykyisiä
oloja Tyttöjen voimisteluseura
esiintyy taas reippailla liikkeillä
Yleisö näyttääkin kovin pitävän
-tyttöjen esityksistä
Vaan ainoastaan näyttelemisel
lä ja voimistelulla ei Ihanneliitto
kuitenkaan pääse edistymään jos
eivät jäsenet ota osaa seuran si
säiseen toimintaan On toisia
jotka eivät koskaan ota mihin
kään vakavampaan osaa vaan an
tavat aina yksien samojen olla
vaikeimmissa tehtävissä Toi
vottavaa kuitenkin on että tämä
epäkohta korjaantuu Vakituis
ta opettajaa ei nykyään ole vaan
ehkä piakkoin saadaan samalla
kun kohta alkavan sunnuntai
koulun ojettajatkin
Lopetan nyt tähän ja kirjotan
seuraavalla kerralla niistä ilta
mistamme jos nimittäin tämä
julaistaan
Toveruudella
'L X M
Kiitos kirjeestä! Kirjottakaa
hyvin usein Toini
Pieni työnhakija
Tapasin hänet puiston penkillä
Hän kysyi minulta kirjakauppaa
Neuvoin sen hänelle ja samalla
kysyin että eikö hän sitä tiedä
Luulin näet että on kaupunki
lainen En osannut yhtään aavis
taa hänen olevan kaukaa tutlut
tänne
"Mistä sinä sitten olet kun
et tiedä kaupungin kirjakaup
paa?" kysyin häneltä ja tarkas
telin hiinen ruskeita lapsen kas
vojaan Hänellä oli rikkinäinen
takki ja karhea paita päällään
Paljaat jalat olivat veriset ia li
asta harmaat Mitä sinä kirjakau
pasta ostat?
Hän katsahti avomielisesti mi
No 36
nuun ja vastasi kevyesti: "Ostai
sin kirjekuoren ja paperia"
"Mitä sinä niillä teet?"
"Kirjotan kotiin"
'Missä sinun kotisi sitten on?"
"Ruovedellä Olen tullut Här
mään asti junalla ja sieltä sitten
kävelemällä"
"Mitä varten sinä sitten tänne
olet tullut i'"
"Veljeni on täällä ja hän kir
jotti minulle Hän oli satama
töissä Alliolmassa Läksin töitä
varten tänne Luulin tapaavani
hänet "täällä mutta en olekaan
tavannut häntä Täällä on lakko
ja luultavasti on hän 'matkusta
nut pois
Katselin tarkasti häntä Hän
näytti hyvin pieneltä ihan lap
selta "Vai töitä varten olet tullut
Sinähän olet vielä lapsi Ethän
sinä jaksa tehdä mitään työtä
Kuinka vanha sinä olet?"
Hän vastasi hiukan pöyhkeile
västi: "Olenhan minä jo 15 vuo
den vanha Kyllä minä töitä jo
teen"
"Onkos vanhempasi vielä elos
sa?" "On Isäni on tuomittu elin
kautiseen kuntushuonevankeu
teen Hän kuului punakaartiin
ja toimi muonitustoimikunnassa
Joutui vangiksi Tampereella ja
tuomittiin kuolemaan mutta sit
ten se muutettiin elinkautiseksi
kuritushuone vankeudeiksi Yksi
veljistäni oli valkoisessa armei
jassa tykkimiehenä Toiset vel
jeni olivat koko sodan ajan koto
na" "No olisitko päässyt satamaan
töihin jos olisit ruvennut?"
"Olisin Ihan pyysivät ja lu
pasivat 20 mk päivässä Raha
olisikin kovin tarpeen Sillä mi
nulla oli ainoastaan 20 mk kun
läksin kotoa ja ne ovat aivan
lopussa Kyllä mieleni teki_ kovin
rupeamaan töihin että olisin saa
nut matkarahat pois täältä kun
ei kerran veljeänikään ole täällä
Mutta en sentään ruvennut kun
siellä kerran on hikko Ei ollut
sen vertaa rahaa että olisin pää s
syt yöksi jonnekin sisälle Täy
tyi koko yön kävellä satamassa
Ja kun aurinko rupesi lämmittä
mään torkuin nurmelle Nyt ei
ole muuta keinoa kuin lähteä Jal
kasin kävelemään Ruovedelle
No onhan nyt lämmin kävellä
Se vaan on ikävä kun ei ole ra
haa millä ostaa vähän leipää"
"No onko sinun mielestäsi
väärin mennä lakonalaisiin töi
hin?" kysyin hetken vaitiolon
jälkeen
"Enhän minä häntä oikein tie
dä Mutta luulen että se on vää
rin Eihän ne ihmiset ilman aiko
jaan lakkoja tee Heidän täytyy
voittaa ja sitä eivät he voi jos
toiset menevät silloin työhön"
Näin päätteli lapsukainen ja
katseli tutkivasti minuun
Hänen pienet jalkansa olivat
veriset ja harmaat Mutta niiden
täytyi kestää tuleva vaivaloinen
kävely
M lllfirHIlllll'l"H'H"H"I-H-
4
+ SUOSITTELEMME AJURI- 4
LIIKETTÄMME!
4 Olemme aina valmiit palve- 4
4 lemaan teliä kaikenlaisella 4
4 ääriliikkeen alaan kuuluvalla 4
4 työllä +
4 SEABORG TRANSFER CO 4
4 Puhelin 466 Astoria Ore 4
H4I 1 I IH-H-I IMI I t H-H-l-M-4
1111 1 H-M-M I 1 1 I I I I I I 1 i 1 I ) [
+ +
4 NEW YORKIN SUOM NAISTEN 4
t OSUUSKOTI t
4 JA PAIKANVSLITYS-TOIMISTO 4
4 241 Lenox Ave & 122 St 4
4
4 Telefooni: 813 Mornlng ilde 4