Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 16, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Syysk 16 p — Tuesday Sept 16
No 36
TOVERITAR
Amerikan suomalaisien ty31iisniten li
enkannattaia ilmestjy Astnraso Onio
kk tiistai The Western Workfflea'J Pub
fl-)cicty'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
1 uostaA(AAN ja supMEEN
I uosikerta(176 1 ujh vuotta 100
TOVERITAR
e0X 99 A STORIA OPE
Entered as second class matter JuIt lBth
1911 at the Post Office at Aston Oregon
ndcr the Act oi MarcL 3rd 187
TOVERITAR
(THE WOM AN COMRADB)
SUBSCRIPTION RATSS
IN THE UNITED STATES:
One year 150 6 mmttn Wc
IN CANADA:
lOue vear 175 6 raontks 100
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year 175 6 pontin -1100
idvertising rates 50c per inch per insertion
Huoncusto sijaitsee 10:nnen ja thiane ka
tujen kulmansa Puhelin 365
Ilmotushinta 50 entuä tuumalta kerran
tliimailmotuksista 100 ensimaiselta tmi
sulta ia 50 senttiä okaiäelti learaaTalta
lisäii „______
TOIMITUS!
Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon
Toverittaren tilaajaluettelo
osottaa:
Uusia — 128
Uudistuksia 89
Katkennut 98
KATSAUS TOVERITTAREN
LEVITYSRYNTÄYKSEEN
VIIME VIIKON AJALLA
Keskipiiri on yllä edellä toisis
ta piireistä' 'Sieltä on viime vii
kon' ajalla tullut 101 Toveritta
ren tilausti länsipiiristä on tul
lut 9 ja itäpiiristä vain 45 (Mi
Ir vaivaa itäläisiä? Osottciden
lioitajammc juuri valitti että vii
iiio -viikon ajalla on idästä kat
kennut useita kymmeniä tilauk
sia Sillä tavallako meidän luok
katietoiset itäläiset siskomme
täyttävät velvollisuutensa järjes
tömme vainalaista laitosta koh
taan? Onhan kerta kerran pe
rästä' vedottu joukkoihin että
ttikekaa Toveria ja Toveritarta
tilaamalla niitä Onhan se kaikille-
selvä asia että joukkojen
kannatus on parhain tuki ja hoi
va Toverin kustannusseuialle
nyt kun kaikenlaiset vainoojat
sitä ahdistelevat -Mutta juuri si
nä aikana jolloin työväenliikkeen
vihollisten kynnet puristavat tä
tä liikettä silloin järjestyneet
luokJcatietoiset työläisnaiset un
hottavat edes uusia omaa lehti
tilaustansa! Voimmeko antaa pa
rempaa kannatusta vihollistemme
katalille juonille? — Tietenkin se
tm vain leväperäisyyttä mutta
kuitenkin anteeksiantamatonta
leväperäisyyttä Sellainen ci saa
jatkua
Vielä on -muutama päivä jä
lellä ennenkuin tämä lcvitysryn
tävs päättyy joten ensi viikolla
voivat numerot olla paljoa suurempia
i KATSAUKSIA
— '
Valheita ja tosiasioita Venäjän
bolshevikeista
Koko porvarilliselle mailmallc
ci ole mikään niin kauhistutta
va kuin on bolshevismin leviä
mincn Se- näkee holslicvismi
anttoessa seil voiman mikä tulee
Jroko porvarilliselle mailmallc
] ii jottamaan kuolemantuomion
Holshevismi kommunismi so
sialismi industrialismi — kaik
kihan ne tähtäävät samaan suun
taan : porvarillisen luokkavallan
-tiivistämiseen mutta eniten niis
tä kaikista kuitenkin pelottaa
porvareita bolshevismi 'Ettei
tuon aatteen myrkky voisi saas
tuttaa vielä porvarillisuuden kah
leissa uinuvia työläisjoukkoja
täällä ja Kuropassa ovat kaikki
en valtain porvarit yhtyneet ku
kistamaan Venäjän sovietti-tasa-valtaa
bolshevistien yhteiskun
taa jossa ihmisarvon ja oikeuden
määrää ainoastaan tvö ja ihmi
syys eikä rikkaus ja syntyperä
Jos Venäjän sovietti-tasayalta
kyettäisiin kukistamaan sisäisten
ja ulkonaisten vihollisten sodan
ja nälkäsaarron avulla niin sil
loin ""voitaisiin ehkä estää mui
denkin kansojen työläisten ai
voissa kytevät vapausunelmat ki
teytymästä ratkaiseviksi teoiksi
— näin ajattelevat porvarit Ja
siksi on ryhdytty käyttämään
kaikkia niitä keinoja mitä val
ta voima raha valhe ja par
jaus voivat käyttää Valhe val
heen jälkeen on laskettu mailmal
le mustaamaan Venäjän bolshe
vikien toimintaa yksilöinä sekä
järjestelmänä Ja huolimatta
siellä käyneiden ipunasen ristin
ja -Nuorten miesten kristillisen
yhdistyksen edustajain lausun
noista jotka oikovat noita val
heita huolimatta tervejärkisten
ajattelijain ja silminnäkijäin lau
sunnoista noita valheita jjtä
vain Juhistaan ja niiden avulla
myrkytetään amerikalaistenkin
työläisten mieliä John Reed
Louise IJryant ja Robert Minor
jotka ovat radikaalisia kirjailijoi
ta ovat kuitenkin kertoneet
meille totuuksia porvarien val
heiden sijaan bolshevistisesta
Venäjästä jA melkeinpä tuntuu
uskomattomalta että edes porva
ritkaan alistuisivat niin kataliin
valheisiin kuin tämänkin maan
porvarit ovat kehdanneet alistua
bolshevikien parjauksessa
Yksi valhe naisten" kansallis
tuttamisesta Venäjällä on kier
rellyt tämänkin maan lehdissä
jo toista vuotta Eräs 'Nuorten
miesten kristill yhd edustaja ja
useat toiset Venäjällä olleet a
merikalaiset ovat tuonkin val
heen kumonneet selvin todistuk
sin mutta siitä huolimatta sitä
vielä -iotkut kaikista kurjimmat
porvaripillit julistavat — hie
man enemmän itseään kunnioit
tavat ovat jo siitä valheesta luo
puneet (
Porvarilehdet ovat m m ker
toneet kuinka bolshevikit heitti
vät porvarinaiset Moskovassa ka
dulle raakain humalaisten sota
miesten armoille Robert Minor
(kiertelee nykyään länsirannikol
la puhuen Venäjän asiasta) ker
toi kuinka sen asian laita oli to
dellisuudessa 1'olshevikit järjes
tivät heille tilaisuuden ansaita e
lämänsä kuten muutkin venäläi
set jolloin he olisivat samojen
oikeukseen alaiset kuin kaikki
muutkin Venäjän kansalaiset
Heitä ei vaadittu mihinkään ras
kaisiin likaisiin töihin vaan heil
le järjestettiin tilaisuuksia oppia
ipika- ja konekirjureiksi tai muun
henkisen työn tekijöiksi joihin
heidän sivistyksensäkin olisi hei
tä edellyttänyt Elleivät nämä
porvarinaiset halunneet näihin
elitoihin suostua ei heillä voinut
olla toivottavana muuta kuin mi
kä muillakin tyhjäntoimittajilla
— nim tyytyminen % osaa pie
nempiin ruoka-annoksiin kuin
työntekijät — 'Näin julmia oli
vat bolshevikit
Eräs valhe josta m m 'Metro
politan julkaisussa on ollut oi
kein -pöyristyttävä romaani ja
josta muut katalat porvarilliset
julkaisut ovat saaneet romantti
sia valheen siemeniä on Keren
skvn naispataljoonaa kohtaan
harjotetut raakuudet Minor ker
toi siitä seuraavaa: Kun bolsc-
vikien sotilaat kukistivat Kercn
skyn hallituksen ja tunkeutuivat
Talvipalatsiin jossa hänen jää
majansa oli kohtasivat he siel
lä joukon sotilaita valmiina am
pumaan heitä Ne olivat nais
pataljoonan sotilaita Taistelun
melskeessä ja savussa "oli kuiten
kin vaikea heti huomata että
nuo lyhyttukkaiset miesten pu
kimissa olevat sotilaat olivat nai
sia ja punaset aikoivat hyökätä
Silloin kuului yhtäkkiä punasteli
joukosta: "'Seis toverit muista
kaa vallankumouksen kunniaa !
-Ne ovat naisia!" Ja kun sala
man iskemillä laskeutuivat pisti
met jotka jo rintoja hipoivat ja
Kcrenskyn naispataljoona sai
vain muutaman tunnin vankeut
ta — Siinä kaikki "raakuus" mi
tä heitä kohtaan harjotettiin
Se joka 'Venäjällä ja Siperias
sa on harjottanut kaikkia niitä
julmuuksia avuttomia naisia koh
taan joista porvarilehdet ja jul
kaisut ovat pitkiä pöyristyttä
viä romaaneja sepittäneet on
Koltchak — liittolaisten toivo
Venäjän suhteen Minor kertoi
m m että kaikkialla missä Kol
tchak on voittanut on hän otta
nut sotasaaliikseen kaikki nuoret
naiset ja neitoset iKoltchakin
sotilasjunien mukana on naisvau
nuja joissa" jokaisella hänen so
tilaallansa on nainen — ei lem
mitty eikä vaimo vaan kahleh
dittu orjatarT Ja Koltchakin ar
meijassa on lähes sataantuhan
teen nouseva joukko Aasian vil
lejä raakalaisia! Näiden orjat
taria siis ovat Venäjän immet ja
nuoret naiset! — (Kuka on siis
naisten häväisijä Venäjällä? —
Mutta tästä eivät porvarilehdet
"tiedä" mitään — sillä onhan
'Koltchak mailman porvarien toi
vo se joka -pelastaa Venäjän
joutumasta sen oman kansan o
maksi maaksi
Myöskin on kerrottu niistä
hirvittävistä orgioista joita 'Ve
näjän punakaartilaiset ovat pan
neet toimeen päästessään rikkait
ten ja ylhäisten palatsien viini
kellareihin' Tosiasia kuitenkin on
— sanoo Minor — että viinillä
ja samppanialla mässäyksen ase
mesta ovat he kaataneet kellarien
sisällön katuojiin Tässäkin asi
assa kuten niin monessa on aina
ylinnä vallankumouksen kunnia
Se on pyhä asia jota ei saa hä
väistä mikään halpamaisuus 'ei
mikään rikos — se on pidettävä
puhtaana ja- tahrattomana
Nämä edellämainitut ovat ai
noastaan muutamia niistä val
heista joita porvarillisten päivä
lehtien raportterit ovat Venäjäl
tä lähettäneet Jos joku kirjeen
vaihtaja — kuten esim Minor
teki — lähetti tosiperäisiä kertor
muksia ne joko kokonaan hylät
tiin tai vääristeltiin sen politii
kan mukaiseksi mikä Venäjän
sovietti-tasavaltaa vastaan on o
maksuttu 'Porvarilliset kirjeen
vaihtajat Venäjällä nautti
vat hyvää palkkaa siitä että he
istuyat jossain hotellissa ja kir
jottavat aivan tuulesta temmat
tuja valheita jotka vielä väritet
tynä päästetään niailmalle
Miten poliittisia vankeja kohdel
laan Amerikan bastiljeissa
( True translation filed u-itU tlic Postmaster
:it Asloria Ore Seut 17 1119 as iiiun-1
by acction 19 of the Act of Oct 6th 1917)
'Joitakin kuukausia sitten vie
tiin scattlelainen toveri Hiilet M
ÄYells McNeil saaren kuritus
vankilaan tuomittuna samanlai
sista syistä ja jokseenkin saman
laisilla todistuksilla kuin monet
muut poliittiset vangit joita vi
ruu satoja Amerikan bastiljien
muurien sisällä 'Hiljattain sai
vat järjestyneet työläiset Seatt
lessa tietää että Wellsiä rääkä
tään vankilassa siksi että hän
on kieltäytynyt suorittamasta
sellaista työtä mikä murtaisi hä
nen terveytensä lVVells on oppi
nut mies henkisen työn tekijä ja
'heikko ruumiiltaan Vaikka hä
nen kyvyilleen olisi riittävästi
työtä vankilassa ei 'hänelle kui
tenkaan sellaista työtä annettu
vaan pakotettiin hakkaamaan
halkoja Ensin hän jaksoi hä
nelle määrätyn työn suorittaa
mutta kun työmäärää lisättiin ja
kun hänen ennestään hento ruu-r
miinsa oli vankilan iherkkupöy
dän ääressä yhä heikentynyt ei
hän jaksanut lisättyä työmäärää
suorittaa 'Hän kirjotti vankilan
päällikölle valittaen työn kovuut
ta mutta ei saanut vastausta O
dotettuaan turhaan joitakin päi
viä hän kirjotti uudelleen uha
ten samalla lakkaavansa koko
naan sanotusta työstä Tästäkin
huolimatta Itänen työtänsä ei
helpotettu ja 'hän teki kuten oli
uhannut kieltäytyi tuosta liian
kovasta työstä Seurauksena oli
että hänet asetettiin vankilan
"mustaan reikään" vedelle ja lei
välle Joka päivä hänen käteni
sä sidotaan ylös -hänen päänsä
yläpuolelle kahdeksaksi tunniksi
päivässä
Seattlen unioitten keskuskomi
tea on saanut luvan lähettää lää
kärin tutkimaan VVellssiä ja hän
sanoo hänen olevan sangen hei
kossa tilassa 'Pahiten hän sanoo
pelkäävänsä että IWjells menet
tää järkensä tuollaisen rääkkäyk
sen takia 'Wells on ollut tässä
"mustassa reiässä" elok 22 päi
västä asti
Seattlen työläiset ovat päättä
neet saattaa Wellsin asian presi
dentti YVilsonin tietoon kun hän
tulee Seattleen
Tähän samaan vankilaan ovat
tuomitut suomalaiset toverimme
Toverin -päätoimittaja tov W N
Reivo ja Toverin liikkeenhoitaja
tov A J Partan Ylioikeus tu
lee käsittelemään heidän asiaan
sa ensi kuun 14 päivänä Tieten--kin
toivomme Vapauttavaa lau
suntoa mutta saa nähdä onko
oikeus kuollut Kuten muistam
me ei heitä voitu oikeastaan
minkään todistuksen perusteella
tuomita mutta eipä noita ole to
distuksia juuri tarvittukaan vii
me aikoina kun on tahdottu lä
hettää työväenaatteen rohkeim
mat tienraivaajat vankiloihin
vuosikymmeniksi Muistamme
miten kiihkeästi iRosa Luxem
burg' ja Karl Liebknecht vastus
tivat Saksan militarismia suuren
sodan puhjetessa ja Rosa Lux
emburg tuomittiin sotilaiden suo
rasta kapinaan yllyttämisestä yh
deksi vuodeksi vankilaan ja T:ri
Liebknecht kahdeksi vuodeksi
Meidän 'Gene on tuomittu 'kym
meneksi vuodeksi vain siksi että
hän on sanonut taistelevansa ai
noastaan luokkasotarintamalla ei
kä muualla eikä hän ole edes
kieltänyt ketään menemästä ar
meijaan "The 'Nation" ja monet muut
porvarilehdetkin ovat jo julista
neet häpeävänsä sitä että Yh
dysvaltain tasavallassa on ollen
kaan poliittisia vankeja ja että
täällä ei seurata muiden maiden
esimerkkiä vanauttamalla heidät
kun sota on päättynyt
Kerta toisensa perästä on ve
dottu Amerikan suomalaisiin työ
läisiin Toverin oikeusrahastott
kartuttamiseksi Joko Sinä to
veri joka luet tätä olet tehnyt
velvollisuutesi? Oletko raskinut
luopua edes puolesta dollarista
sen asian hyväksi? Älkäämme
unhottako toverit että _ meidän
suomalaiset toverimme joutuvat