Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 09, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ff
8
Punalippujen nuoriso
("Storniklockan'ista"')
Kuinka kaipaa sinua punalip
pujen nuoriso kun kulkee seu
tuja joihin sosialismi vielä ei ole
ehtinyt tunkeutua! Jöröinä ja
tylsinä seisoskelevat nuorukaiset
teitten haaroissa tai hihkuvat
tanssilavoilla "Onko se onnen
lehti?" tai "onko siinä jotain rak
kausseikkailua?" kysytään _ k_un
tarjoaa lentolehtistä tai kirjaa
"No kai tuota nyt saattanee vi
luista" virkkaa vihdoin palovii
nalle ja nuuskalle löyhkäävä nuo
rukainen' ja niin tehdään kirja
kaupat "rauhan vuoksi" Tytöt
'kammoavat yleensä jokaista va
kavaa ajatusta ja jouksevat ke
vytkenkäisinä rakkaalle tanssilavalleen-
johon hanurin räminä
heitä niin valtavasti vetää Siellä
he sitten tanssivat rappiolle nuo
ret voimansa mitkä toden totta
voisivat pukeutua lujempaan ja
hienompaan ilmaisumuotoon
mitkä saattaisivat tulla nuoriksi
vapautta
julistaviksi ajatuksiksi
köyhälistön vapaustaistelussa
Kuinka kaipaa sinua punalip
pujen nuoriso kun sattuu joutu
maan kalpean jäykän värittö
män jä ytimettömän porvariuuo
rison keskuuteen tuon puolisi
vistyneistön opettajientyttären
"kansakouluöpettaja-säädyn" tai
muun" "puolivillaisen'' ryhmän
joukkoon ! Mikään ei voi sytyt
tää tätä kananpää-nuorisoa joka
tunnetaan hisuhölby yksistään ' ja
muista keikarin-elkeistään Kal
vasta palelevaa parvea ! Mahdo
tonta on tätä nuorisoa saada tais
telemaan jonkun aatteen puoles
ta Tämä joukko virnistelee kai
kille tosi-ihanteille sillä jo syn
tyessään sillä on ollut suonissaan
aivan nan pai on veua ja aivan
+ 1„„-
liian vanha vnsaus on sta kas-
vattanut
Aii väsyisi masentuisi menet-
täisi mielen elää jollei olisi si-
nua punalippujen nuoriso!
Kuinka minä sinua rakastan!
Kädenlyöntisi on rehellinen ja
lämmin silmistäsi puhuu uskolli
suus Itsessäsi on sinulla innos
tus sekä voitto — Te epäilijät
hämmästelijät ja titelevaiset —
ettekö kadelidi meitä? Te em
mitte ja tingitte — elämänne suh
teen Me tahdomme toimia eh
jinä elää elämämme kokonaise
na Punaiset toverit luvatkaam
me toisillemme tulla työskente-
leväksi voittavaksi mitään pel-
käämättömäksi nuorisojoukoksi! ja samalla kertaa ovat toverimme
Kaikkialla sallikaamme nuorek- saaneet taistella hallituksen mih
kaan innon ja uskon itseämme taristista mahtia vastaan Sitte
johtaa! Maaseuduille korpien kun tuli se suuri rymähdys ja
komeroihin rientäkäämme vala- junkkerien oli luovuttava halli-
maan tulta na e eviin nntoinni!
Sillä — viinasta ia korttipelistä
sumille sotketuista hiuksista )a
hanurin räminästä huolimatta —
he ovat meidän tovereitamme:
'Emma Flod
PIHLAJA JA KOIVUNI
Kirj Maija Johnson Laukkanen
Pihlaja pieni ja koivuni torea
ne taattoni taimena istuttaa
Me kasvoimme kilvan hohteessa
päivän—
nyt tuuliko saisi ne lannistaa?
Minä suojana seison koivuni korean
torjuen tuulia syksyisen sään
Mutt' pihlaja pieni sen vartalo nor
ja yksinkö myrskyille alttiiksi Jää?
Yhdessä turvaisa taistella oisi
Tuulet tuimat ja myrskytkin
kerran vielä päivä paistaa voisi
kun seisomme voimin yhteisin
Tiistaina Syysk 9
Kansainvälinen sosia
listinen nuoriso
liike Kiri O
Carlson A S
liiton sihteeri
Vihdoinkin olemme jälleen
päässeet vähän läheisempään yh
teyteen tovereiden kanssa toi
sissa maissa Lähes viiden vuo
den sodan ja erilläänolen jälkeen
olemme nyt saaneet tietää että
sosialistinuoriso meren toisella
puolella työskentelee entistä ah
kerammin sen päämäärän saa
vuttamiseksi johon me pyrimme
Huoliniatta kaikista hirvittävistä
esteistä joita heidän tiellään on
alati ollut" ovat he tehneet kai-
ken voitavansa r
rakentaakseen
heän yhtenäisen ia luokkatieto!
sen nuonsouiKKeen rvansan
valtaisia ihanteita" omaavat liit
tolaiset ovat heitä vainonneet
ja tuominneet yhtä hyvin kuin
militaristiset keskusvallat sekä
meidän oma "vapauden maam
me" Kaikkialla on heidän ker
tomuksensa jokseenkin samanlai
nen Milloin hyvänsä ovat työ
läiset koettaneet järjestää ja
kasvattaa oman luokkansa jäse
niä ovat "lain ja järjestyksen"
puoltajat armottomasti rääkän
neet vanginneet jopa murhan
neetkin näitä proletaarisen liik
keen tienraivaajia
Me mailman tällä puolella ole
vat olemme aina olleet vakuu
tettuja siitä että sosialistinuoriso
kaikissa maissa ei tule milloin-
i„ct ink
I rt el 11 1UU Ulillaan wiohiujih
kansa pudesta Xyt- klln me
olemme jälleen tilaisuudessa saa-
maan läheisempiä tietoja heiltä
me huomaamme etlä he eivät
ole ainoastaan jatkaneet työtänsä
kuten ennenkin
vaan etta ne
ovat suuren yhteiskunnallisen
vallankumousarmeijan etujouk
kona He ovat astuneet eturin
tamaan valmiina taistelemaan
sosialistisen liikkeen sisällä olevia
sekä sen ulkopuolella olevia vi
hollisiansa vastaan
Toverimme Saksassa ja Itä
vallassa ovat saaneet käydä an
karaa taistelua puolueen virka-
valtaisuutta
vastaan jota ovat
sosiali-isänmaalliset
ylläpitäneet
uison ksisui luvcimmic juu
tuivat taistelemaan
Ebertiä
Seheidemannia ia toisia heidän
kaltaisiaan vastaan jotka eivät
millään tavalla vastustaneet ko
netykkien kääntämistä näitä
nuoria tyäläismiehiä ja -naisia
vastaan
Spartacus-kumouksen viikolla
kaatui kolme sosialistisen nuori
soliiton jäsentä taistellessaan
taantumuksellisia enemmistöso
sialisteja vastaan jotka olivat
päässeet hallitukseen Nämä to
verimme kaatuivat taistellessaan
Xosken valkokaartia vastaan
Vähän sitä ennen ampui eräs
upseeri Berliinissä marraskuulla
v 1918 pidetyn sosialistisen nuo
risoliiton konferenssin ensimäisen
presidentin Useita nuorisoliiton
jäseniä haavottui' kumoustaiste
luissa ja suuri joukko heitä jou
tui vangeiksi m m Munzenberg
entinen Kansainvälisen -S X lii
ton sihteeri Tästä huolimatta
ovat sosialistinnoret onnistuneet
— Tuesday Sept 9
rakentamaan voimakkaan ja ter
veen liikkeen Saksassa joka ei
tule antamaan perään ennenkuin
koko mailman proletariaatti on
vapauttanut itsensä
Itävallan tovereilla oli vieläkin
Nuoriso-' suuremmat vaikeudet omissa ri
veissään sillä suurin osa johta
jista oli n s maltillisia jotia
käyttivät kaikki keinonsa saadak
seen sosialistisen nuorisoliiton
asettumaan heidän kannalleen
Kahdessa liiton konferenssissa he
onnistuivatkin tarkotuksessaan
vaikka liiton jäsenistö vaati että
liitto asettuisi vallankumoukselli
selle kannalle Johtajat kieltäy
tyivät näissä konferensseissa an
tautumasta mihinkään suhteisiin
Kansainvälisen Toimiston kans
sa svvstä että se oli heidän mie
letään liian kumouksellinen Kun
Itävallan ja Saksan hallitukset
kukistuivat kykenivät liiton jäse
net ilmaisemaan kantansa pel
käämättä johtajiaan jotka olivat
heitä niin kauan estäneet Liit
to yhtyi jälleen Kansainväliseen
Toimistoon ja hyväksyi saman
kannan kuin Saksan ja Venäjän
toveritkin
Suomen sosialistinen nuoriso
liitto on onnistunut kohottamaan
jäsenmääränsä kymmeneen tu
hanteen huolimatta siitä hirmu
vallasta joka siellä on hallinnut
senjälkeen kun valkokaarti ja
Mannerheim tuli hallitukseen
Voimme odottaa että nämä nuo
ret toverit siellä tulevat olemaan
suurina tekijöinä vapauttaessa
Suomea siitä tyranniudesta ja
hirmuvallasta joka sitä nyt pai
naa Hollannissa toimii nykyään
kolme sosialistista nuorisoliitto
ryhmää nim oikeisto- keskusta
ja vasemmisto-sosialistit
Ranskan sosialistisella nuori
soliitolla oli hiljattain kansallis
konventsioni jonka tärkeimpä
nä kysymyksenä oli liiton suhde
sosialistipuolueeseen Näihin as
ti on emäpuolue sitonut nuoriso
liitolta kädet sekä jalat Nuori
soliiton jäsenten ei ole sallittu
ollenkaan keskustella emäpuolu
een menettelytavoista politiikas
ta tai ohjelmasta Säännöt pa
kottavat liiton jäsenet 21 vuotta
täytettyään yhtymään emäpuolu
eeseen (Vuonna 1918 tämä koh
ta muutettiin niin että he yhty
vät puolueeseen vasta 25 vuot
ta täytettyään) Konventsioni ei
kyennyt vielä poistamaan puolu
een ylivaltaa nuorisoliittoon näh
den mutta liiton jäsenet ovat
yhtä mieltä siitä että se asia tul
laan ratkaisemaan kansainväli
sessä sosialistinuorisoliittojen
kongressissa
Jotta toverit tässä maassa sai
sivat täydellisemmän käsityksen
Ranskan sosialistinuorison ase
masta lainaan tähän osan erään
toverin kirjeestä lama toveri
on yksi liiton huomatuimpia jä
seniä ''Vuonna 1918 pidetty sosialis
tisen nuorisoliiton konferenssi sai
aikaan joitakin muutoksia suh
teessaan emäpimlueeseen 'Hei
dän sallitaan nyt kuulua liittoon
25 v vanhaksi jcitavastoin enti
set säännöt määräsivät heidät
yhtymään emäpuolueeseeii kun
he täyttivät 21 vuotta Nykyi
set säännöt tekevät liitosta aino
astaan nimellisesti järjestön sillä
sen jäseniä todellisesti 'sitoo e
mäpuolueen politiikka joten siis
nuorten mielenilmaisut ja kapi-
(Jatkoa seitsemännellä
rulla)
No 35
Nuoruus
Nuoruus tuo elon ihanin aika
kenelläpä se ei liene tuttu— —
Tuota aikaa muistellessa nostaa
se usein kirkkaan kyynelhelnien
vanhuudesta rypistyneille jioski
päille Muistojen kätköistä esiin kai
vettuna ön muisto nuoruudesta
kaunein — katkerin
Elämiin tuiskujen tuoksinassa
tulee mieleen etlä tunteekohan
alituinen työn orja mitään jota
voi sanoa kauniiksi — ja tun
teepa niinkin Raatajan- murre
tussa repaleisessa sielussa on
myöskin osa kauneudelle Sil
loin kun elämiimme oli aamussa
oli äitiemme yksinkertaisissa
kehtolauluissa jotain kaunista ja
hellitä Lapsuutemme leikkitan
huat olivat ihanat kaikessa alas
tomuudessaan luonnon suuresta
sylistä ilomme löysimme —
Nuoruus tuo elon kultasien pil
vilinnojen rakennusaika Mail
ina kuvasti edessämme niin va
paana ja ihanana Rinnat voi
maa uhkuvina riensimme raken
tamaan onneamme jonka näim
me edessämme kajastavan tah
doimme luoda jotain jota ei toi
set olleet pystyneet tekemään
Näimme paljon työläistoverei
ta onnea vailla vaan ajattelimme
etteivät he ymmärtäneet niitä
teitä väeltään jotka onneen joh
taa — — Ja me aloimme raken
taa onnemme perustaa rakensim
me rakensimme ja mitä pitem
mälle elämässä ehdimme sitä
kauemmaksi näytti onni meistä
pakenevan Ja rakennuksemme
alkoi horjua ja luhistui siksi
että olimme sen rakentaneet hie
kalle joka ei kestänyt elämän
myrskyjen yllättäissä
Midi täynnä katkeruutta ja
pettymystä koitamme pilvilin
namme sirpaleet haudata unho
laan vaan sitä emme voi tahto
mattamme on ne joutuneet muis
tojemme pyhättöön josta ne esiin
tultua synnyttävät katkeruutta
siksi että nuoruuden voimamme
ei ollut kulutettu oikealla tavalla
ettemme ymmärtäneet liittyä
joukkoon jonka rakennustaidosta
riippuu ei yksilön vaan koko
kansojen onni
Maija
KANSANI TÄHDEN
Kirj Maija Johnson Laukkanen
On kärsinyt kansani katkerat iskut
Urhoina kaatui sen poikaset soijat
ja toiset jotka jälelle viel' jäivät
on vankilan muurien vuituiset orjat
He leiväksi kiviä ja ruoskaa saavat
on riistety kokonaan vapaus kallis
ja verta vuotavi konnien iskemät
haavat —
Kuka muista kauemmin jatkua sallis'?
Nyt tullos ja taistelutoveriks' yhdy
lyötyjen huuto korviis' kun kaikaa!
Ei hedelmät kypsy jos työhön et
ryhdy
Älä turhaan tuhlaa kallista aikaa
Kortes voit yhteiseen kekohon
kantaa
velttouden unta ei aika oo maata
Joukkoina iskut voimme Iskuista an
taa —
kun voitto on meillä — me ennen ei
laata
Nimileimasinua kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!