Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 09, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TOVERITAR
Painos 7913
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
AX N E N K ANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
Tiistaina Syysk 9 — Tuesday Sept 9
1919— Yhdeksäs Vuosik
No 35
Sodan jälkiseurauksia
Kirj Julia S Poyntz
(Suomennos)
(True transhnion filed with the Postmaster
at AsUiria Ore Sept 9 1919 as reiuireil
by section 19 of the Act of Det 6th 1917)
Siitä on kulunut lähes vuosi kun
sota virallisesti loppui mutta mail
ina on nyt kauempana kuin koskaan
ennen sen aiheuttamien vaikeuksien
ratkaisemisessa Oikeastaan se alkaa
vasta hieromaan silmiään nähdäkseen
sodan hävityksen ja käsittääkseen
sen kauhean hämmingin mihin neli
vuotinen hävityksen hulluus on sen
heittänyt Lehdet kertovat meille
perin vähän tai ei ollenkaan asioiden
todellisesta tilasta ja me vaivumme
välinpitämättömyyteen luottaen sii
hen että kyllä ne Europan kansat
jollakin tavalla laahaavat eteenpäin
Meidän oinat vastuksemme työasiam
me kaikki mikä pyörii oman pie
nen elämämme ympärillä vetää mei
dän huomiomme pois siitä hirvittä
västä murhenäytelmästä jota meren
takana esitetään Me täällä emme
käsitä että Europan työläiset viru
vat avuttomina työttömyyden ja näl
käkuoleman kauhun valtaamina ja et
ctä he ojentavat meille käsiänsä siinä
toivossa että Englannin ja Amerikan
työläiset eivät heitä unhottaisi Vas
ta sitten me alamme hieman käsittä
mään aseman todellista tilannetta
kun luemme niin maltillisen miehan
kuin englantilaisen Arthur Hender
sonin lausunnon että ennen talvea
tulee lopullinen raivopuuska ja kaik
Jii Europan kansat tulevat epätoi
voiseksi jolloin viimeisetkin sivis
tyksen rippeet hävitetään
Niitä oli viisaita miehiä jotka
päättelivät että sota ei tulisi kestä
mään kuutta kuukautta enempää ja
_llU i 4 :-„V
etul Kaiiuil sulivat uiani j'juLiuivau
vararikkoon joka tekisi sodan jatka
misen mahdottomaksi Mutta sota jat
kui vain Neljä pitkää vuotta se jat
kui jolla ajalla sotivat kansat vajosi
vat syvemmälle ja syvemmälle velka
taakan alle Ne kiinnittivät kaik
kensa viimeistä penniä myöten sekä
lisäksi monen vielä syntymättömän
sukupolven onnen ja elämän voidak
seen jatkaa sodankäyntiä Kaikkien
sotivien maiden valtiovelat jo yksis
tään ovat lisääntyneet kahdella sa
dalla biljoonalla dollarilla Jokaisen
kansalaisen osalle lankeava verotaak
ka nousee nyt $400 kun se ennen
sotaa oli ainoastaan $50 Jo kansallis
velkain korkokin yksistään on kym
menen biljoonaa dollaria vuodessa
— kymmenen biljoonaa korkoa mak
settavana murha- ja hävitysvälineistä
sensijaan kuin ihmisten hyvinvoin
nista kuten: paremmista asunnoista
paremmista kouluista paremmista
työpaikoista paremmasta ravinnosta
työläisten vakuutuksesta sairauden
onnettomuuksien ja vanhuuden va
ralta Sen lisäksi mitä on maksettu puh
dasta rahaa yleisistä rahastoista on
olemassa vielä muukin tavattoman
suuri lisäkustannus jota lienee vai
kea määritellä nim sota-alueilla ta
pahtunut hävitys joka ehkä maksaa
yhtä paljon kuin itsestään sotakin
ehkä enemmänkin Yksistään hävi
tetyissä laivoissa menettivät eri maat
15 miljoonaa tonnia arvo seitsemän
biljoonaa Sodan aiheutamaa vahin
koa kaupalle ja teollisuudelle pn vai
kea arvioida mutta sekin on jätti
läissuuri Tämä riittäköön rahasta Mutta en
täs miehet? Kaikilla taistelurintamil
la yhteensä kävi kuusikymmentä mil
joonaa miestä kuolinkamppailua kes
kenään Kahdeksan miljoonaa heis
tä kaatui taistelukentillä ja kaksi
kertaa niin monta haavottui Kotiin
jääneiden keskuudessa oli kuoleman
sato melkein vielä suurempi kuin
taistelurintamilla Suorastaan sodan
—
aiheuttamat verilöylyt nälänhätä ja
taudit hävittivät noin ykdeltsän mil
joonaa ihmistä lisäten sodan tuhoa
mien ihmisten luvun tuoksi kauhe
aksi summaksi — 17000000 — mel
kein yhtä suuri kuin Englannin tai
Saksan aikuisten kansalaisten luku
oli ennen sotaa Ajatelkaa hävitys
pä joka voisi pyyhkäistä olemattomiin
kokonaisen kansakunnan miljoonine
ihmisolentoineen!
Paitsi varsinaista elämän hävitystä
täytyy laskea sodan kontolle myös
kin ihmisonnen hävitys ja tarttuvi
en tautien leveneminen Keuhkotau
ti joka kehittyi tavattomasa määräs
sä vallihautojen hirvittävissä olois
sa sekä kotiin jääneessä väestössä
puutteellisen ravinnon tähden — le
viää nyt kaikkialle yli onnettoman
Europan Ammattihaureus johon so
dan aikanen köyhyys pakotti naisia
sekä miesten luonnoton elämä valli
haudoissa ovat aiheuttaneet veneeris
ten tautien tuhoisan levenemisen vä
estön suurimman osan keskuudessa
Kuppatauti raivoaa Europassa ennen
kuulumattomassa määrässä Fyysilli
nen rappeutuminen uhkaa sen vuok
si ei ainoastaan nykyistä sukupol
vea vaan kaikkia- europalaisen rodun
tuleviakin sukupolvia Ja entäs ih
misten toiveet ja onni? Entäs se
epätoivo jota sota on jälkeensä jät
tänyt? Voimmeko milloinkaan laskea
kylmissä numeroissa ja dollareissa ja
senteissä sitä ääretöntä surua mikä
ihmiskuntaa on kohdannut sitä koti
en hävitystä onnen murtumista ra
kastettujensa menettämistä ja sitä
murhetta jota ihmiskunta tuntee
kaikkien kärsimystensä tähden?
Kuinka me voisimmekaan kuvailla
koko mailman tuskaa ja epätoivoa?
Eikä tässä ole vielä kaikki 5odan
loppuminen ei ole tuonut mitään
huojennusta mitään toivoa Olosuh
teet ovat melkein vieläkin huonom
mat kuin ennen Koko taloudelli
nen järjestelmä on luhistunut Se
Europan väestö joka on kasvanut
teollisuuksien ympärillä kuten pienet
körallleläimet suuressa koralliriutas
sa huomaavat yhfäkkiä nuo keski
pisteet hävinneiksi Pohja heidän ai
tansa on murtunut ja he ovat joutu
neet tuuliajolle kykenemättöminä an
saitsemaan tai ostamaan ilman min
käänlaisia keinoja tuottamaan tai ku
luttamaan — ilman työtä ja ilman
ruokaa Me tiedämme että nykyi
sen taloudellisen järjestelmän aika
na ihmiselämä on mahdollinen aino
astaan monimutkaisen tavarain vaih
don avulla Luotto on välttämätön
jotta kaivannot ja tehtaat voivat käy
dä se on se sydän joka pumppuaa
verta koko järjestelmään Rautatie
ja meriliikenne on välttämätön ku
lettamaan tuotteita tehtaista kaup
poihin ruokatarpeita maalta kau
punkeihin ja hiiltä kaivannoista teh
taisiin jota ilman ne eivät voi käy
dä Me tiedämme että kaikki luon
non raaka-aineet kuten: puuvilla
villa nahka rauta ym täytyy ja
lostaa ennenkuin ne tulevat ihmisten
käytettäväksi Ja me tiedämme että
työskentely pelloilla tai tehtaissa on
välttämätön ihmisille saadakseen
palkkaa jolla lie voivat ostaa elä-
(Jatkoa toisella sivulla)
Luokkatietoinen työläinen
Siitä asti kuin ihmiskunnan
historia on kirjotettu on tiedet
ty olleen ylempiä ja alempia kan
sanluokkia se on: luonnonrikka
uksien omistajia ja niistä osatto
mia Nykyisessä yhteiskunnassa
on kaksi pääasialliselta luokkaa
nim työnantajat luonnonrikka
uksia vallanneet teollisuuden
harjottajat kapitalistit jotka
rikkautensa ja taloudellisen mah
tinsa avulla levittävät vaikutuk
sensa valtiollisen hallituskoneis
tonkin yli sekä kaikille elämän a
loille ja toinen luokka joka on
pakotettu kaupitsemaan ja myy
mään työvoimaansa edelliselle
luokalle ldellisen luokan jä
senten lukumäärä on hyvin pieni
tuskinpa heistä kerääntyisi tässä
maassa Chicagon kokoinen kau
punki väkiluvultaan Tähän vii
meksi mainittuun luokkaan siis
kuuluu tämänkin maan väestön
suuri enemmistö
Omistavan luokan ahneus sor
to ja riisto on pakottanut suuret
työväen joukot ryhtymään jon
kunlaiseen itsepuolustukseen eli
taisteluun olemassaolonsa tur
vaamiseksi kapitalistiluokan riis
toa vastaan joka on uhannut ja
yhä uhkaa riistollaan hävittää
työläisten puutteellisenkin elä
män mahdollisuudet puhumatta
ollenkaan onnellisen ja yltäkyl
läisen elämän mahdollisuuksien
hävittämiseltä sillä minkään ai
kakauden työtätekevällä luokalla
ei sellaista ole koskaan ollutkaan
Se itsepuolustus johon työväen
luokka on jo vuosisatoja tavalla
tai toisella ryhtynyt on järjes
tyminen Jo muinaisessa Krei
kassa ja Egyptissä orjat eli työ
läiset turvautuivat tähän kei
noon Työväenluokka on järjes-1
tyniisellään joutunut taistele
maan työnantajaluokkaa vastaan
vaatiessaan suurempaa osuutta
niistä hionnorikkauksista joita
se työnantajille tuottaa ja ja
lostaa mutta työnantajaluokka ei
ole koskaan suopein mielin
myöntänyt yhtään ainoata lei
vänkannikkaa ryhtymättä vastus
tustoiinenpiteisiin — usein hir
muisiin ja verisiinkin Tämä
työväenluokan pyrkimys turvaa
maan olemassaoloaan — nim
järjestyminen — on siis syn
nyttänyt taistelun jota me nimi
täme luokkataisteluksi näiden
kahden luokan välille Se on van
ha taistelu yhtä vanha kuin on
ihmiskuntakin — koko ihmis
kunnan historia onkin oikeastaan
luokkataistelujen historiaa
Vasta viimeisten vuosikymme
nien ajalla on osa työväenluok
kaa alkanut ajattelemaan että
tämä taistelu ei lakkaa koskaan
ellei hävtetä niitä syitä jotka
sen synnyttävät Sosialistit ovat
ainoat jotka ovat ratkaisseet sel
vällä ja yksinkertaisella tavalla
sen kysymyksen miten omista
van luokan riisto ja sorto ja
luokkien välinen taistelu kaik
kine kurjuuksincen lopetetaan
Me sosialistit tahdomme hävittää
luokkien olemassaolon me tah
domme kaikkien luonnoiikkaiik
sien kaikkien tuotantolähteitten
ja laitosten kaiken yhteiskunnal
lisen rikkauden valtaamista taka-
ELONKORJAAJAN PALKKA
Elokuiset kuutamoillat
satumaisen hämärät yöt
taas saaneet on ajasta esiin
elonleikkuu- ja korjaustyöt
Kesä runsaat aarteensa antaa
sitä raataja siunailee
kun riistaa rikkahan aittaan
selkä köyryssä kantelee
Kun aitat on liikkohon saatu
ja päättyneet kaikk' kesätyöt
on raatajan pimeät illat —
ja nälkäisen näänleät yöt
Lyyli N
sin kaikille yhteiskunnan jäsenil
le — koko ihmiskunnalle So
sialistein päämäärä on sellaisen
yhteiskuntajärjestelmiin luomi-?
nen jossa vallitsee täydellinen
taloudellinen tasa-arvoisuus kaik
kien yhteiskunnan jäsenten kes
ken Tämä on meidän sosialis
tein luokkataistelun lopullinen
päämäärä Tifiän päämäärään
pyrkiessämme me käytämme po
liittista sekä taloudellista järjes
tyneisyyttä Suurin osa työläisistä on jär
jestöissä vain niiden kautta hiu
kan suojellakseen itseään hank
kiakseen hiukan enemmän elä
män välttämättömyyksiä itsel
leen Sillä luokkataisteluniuo
dolla jota he käyvät ei ole siis
mitään lopullista päämäärää tuon
ikivanhan luokkien välisen tais
telun lopettamiseksi ja pysyväi
sen rauhan ja onnen saavuttami
seksi kuten on meillä sosialis
teilla He eivät vielä 'käsitä o-mistavan-
ja omistamattoman
luokan välisiä suhteita lie eivät
käsitä että nykyisen järjestelmän
(kuten kaikkien aikojen) omista
van luokan valta ja voima perus
tuu luonnonrikkauksien valtaa
miselle ja työtätekevän luokan
työn tuloksien riistolle Tällaiset
työläiset vielä uskovat jonkun
sallimuksen tai jumalallisen lain
oikeuttavan omistavan luokan
tuohon luonnonrikkauksien ja
työn tulosten riistoasemaan Ile
eivät jaksa käsittää — kuten so
sialistit tekevät — jotta ihmis
kunnan enemmistön — työväen
luokan — velvollisuus itseänsä
ja koko ihmiskuntaa kohtaan on
tuon etuoikeutetun luokan syr
jäyttäminen vallasta He eivät
käsitä että ainoastaan kaikkien
kansojen enemmistö — työväen
luokka — on ainoa joka kyke
nee yhteiskuntaolot uudelleen
järjestämään kaikille hyödylli
sellä tavalla Xc työläiset eivät
ole luokkatietoisia
Näitä tällaisia työläisiä voi
daan vielä narrata kaikenlaisina
keinoilla tukemaan omistavan
luokan etuja Ja ilman näiti
luokkatiedottoniia työläisiä ei ka
pitalistiluokka pysyisikään val
lassa Luokkatiedottomat työ
läiset antavat vaaliuurnalla ää
nensä niille kapitalisteille jotka
lupaavat heille nyt heti tiinäpai
vänä joitakin lisämurusia
Luokkatietoinen työläinen ei
tyydy koskaan pieniin antimiin
se tahtoo kaiken minkä se tuot
taa Vaaliuurnalla ei luokkatie
toinen työläinen äänestä jotakin
lipeäkielistä porvaripolilikoitsi-
(Jatkoa toisella sivulla)