Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 26, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Tiistaina Elokuun 26 — Tuesday August 26 1919
No 33
Tieteen Keijukaismaa
Suom Selma Jokela-McCone
(Jatkoa)
Nyt voimme luoda mielessäm
me kuvan siitä minkälainen ilma
nieremme on Me voimme mie
likuvituksissamme nähdä toimeli
aa happiatoomit uiskentelevan u
nieliaassa typessä polttaen itse
ään jokaisessa kynttilävalkeassa
käasuvalossa ja takkatulessa se
kä elävän olennon hengityksessä
ja' ulos tullessaan näemme ne
kiinnitettyinä hiiliatoomeihjn
muodostuen hiilihapeksi Ja kun
'katselemme puita ja kasveja nä
emme kuinka ne repivät nämä
atoomit irti toisistaan pidättäen
Ntselleen hiilen ja heittäen hap
piatoomit takaisin ilmaan uudis
tamaan taas saman kiertokulkun
sa Me Voimme mielikuvituksis
samme nähdä kaikki nämä ilma
atoomit joko ne ovat happea
tai typpeä ahdettuna lähelle toi
siaan lähellä maan' pintaa ja
sitten vähitellen hajaantuvan e
deten toisistaan kunnes ne ovat
niin kaukana ja hajallaan että
näemme ne taas vasta silloin kun
ne iskevät kiitäviä meteooreja
vastaan korkeudessa Me voim
me tunte (mielikuvituksissamme)
Sen ankaran ilmanpainon joka
painaa simpukan kiveä vasten ja
me näemme sen painavan mer
curia 'baromeetterissa siten näh
den ilman painon
Jokainen tuulen henkäys joka
ohitsemme puhaltaa kertoo meil
le kuinka tämä ilmameri alitui
seen liikehtii maan päällä : ja jos
ajattelemme hetkisen sitä kuinka
paljon pahaa ilmaa ja pahoja ai
neksia se kulettaa pois kun se
kulkee ahtaista kaupungeista ulos
maalle 'Jälleen puhdistumaan niin
huomaamme kuinka se jo yksis
tään tässä suhteessa on suurek
si hyödyksi meille
Ja kuitenkaan emme vielä ole
mäininneet kaikkia ilmapiirimme
kauneuksia ja hyvyyksiä Ne o
vat nämä pikkuruiset kappaleet
jotka uiskentelevat ilmassa jot
ika levittävät valosäteet yli koko
maan varjoisiinkin paikkoihin
Auringon säteet aina kulkevat
kohtisuorassa linjassa ja kuus
sa missä ei ole ilmapiiriä ei
myöskään ole valoa muualla kuin
juuri siinä mihin valosäteet pu
toavat 'Mutta maan päällä au
ringon säteet lyövät vasten niitä
miljoonaisia ilmakanpaleita ja
liukuvat niistä jokaiseen nurk
kaan 'huoneessa ja varjoisiin
paikkoihin ulkona ja niin meillä
on 'valoa kaikkialla missä kuljem
me päivällä sen sijaan että olisi
sellaisia syviä pimeitä varjoja
kuin kaukoputkella katsoen voi
daan nähdä kuussa olevan
Ja Sähkö leikkien ilma-atoomi-en
kanssa antaa meille nuo kau
niit salaman leimaukset ja loi
muavan pohjan palon ja yksinpä
tähtien tulkinnankin aikaansaavat
liikkuvat ilma-atoomimme Jos
ei meillä ilniamerta olisi tuijot
taisivat tähdet meihin ankarasti
sen sijaan että ne nyt hymyile
vät vilkutellen jota hymyilyä
kaikin lapsina olemme oppineet
rakastamaan
iKaikki nämä kysymykset mei
dän täytyy nyt kuitenkin jättää
tällä kertaa Toivon vaan että
halulla luette niistä missä ikinä
teille siihen tulee tilaisuutta ja
avaatte silmänne oppimaan niiden
salaisuudet 'Nyt meidän täytyy
tyytyä siihen että voimme mie
lessämme luoda kuvan tästä ih
meellisestä kaasumerestä joka
kiertää ympäri koko maapalloam
me ja että Voimme mielikuvituk
sissamme nähdä osan siitä työs
tä mitä se meidän hyväksemme
tekee
Sanoimme viime luvussa että
ilman aurinkonsäteitä maa olisi
kylmä pimeä ja jäiden peittämä
Auringon säteiden kanssa mutta
ilman ilmamertamme olisi maa-
pallollamme polttavaa kuumuut
ta pimeyden ja jäiden kera mut
ta sillä ei olisi pehmeätä valoa
Planeettamme voisi näyttää kau
niille muiden katseltavana aivan
kuin kuu näyttää meille mutta
sillä olisi verrattain vähän kau
neuksia jotka se itse voisi naut-
tia Mutta ilmameremme ja au-
rigon säteiden kautta se saa pai- Tuoss' seisovan näen hänet vie
jon sellaista joka tekee sen kau- relläin
niiksi Mutta tarvitaan vielä koi- hymy herttainen huulilla kiertää
nias työn tekijä ennenkuin se hän neuvoo mua käymähän elä
voi synnyttää elämää ja elollista mässäin
liikuntaa Tämä työntekijä on sitä tietä niP vaikeena viertää
vesi ja seuraavassa luvussa me
tulemme oppimaan jotain niistä
kauneuksista ja 'hyödyistä mitä
meille voi näyttää "vesipisara
matkoillaan"
Olavi Järvinin muis
tolle Olavi Järvin oli Astorian S 'S
Osaston Ihanneliiton monivuoti
nen jäsen ja Lasten-osaston lu
kijoillekin tunnettu IHän on jol
loinkin kirjottanut kirjeitä Las
te nosastoon ja viime talvena
julkaisimme yhden hänen pieniä
runokyhäelmiään Tämä lupaa
va pieni toveri kuoli uidessaan
viime kuun 15 p:nä Suuren
toverijoukon saattamana hänet
laskimme maaemon poveen ja
peitimme hänen hautakumpunsa
kymmenillä seppeleillä
Julkaisemme tassa toveri relix
J
Hyrskeen 'kirjottamat kaksi ru
noa omistettu pienen toverin
muistolle jotka lausuttiin hauta
jaistilaisuudessa :
Sä tunnetko tien mik' yli purp
puranummen pois mailman
vaivoista johtaa
minne lennetään siivillä unel
mani niistä rauhaisat valot
hohtaa?
Se niin kaunis on tie
ja se rauhaan sun vie
Siellä äiti ei ikävöi lastaan
Mutta meitä voi
tänne jääneitä oi —
me portille unien kaumingin pää
semme ainoastaan
Sinä löysit sen tien jota nurppu
rapilvet varjostivat viileäksi
sen polun mi' vie unten kaupun
kiin — sitä tietä poju nyt läksi
Nyt vaan ihannoida
usein unelmoida —
vaan ei kadehtia saa äiti lastaan
Vaan meitä voi
tänne jääneitä oi —
me portille unien kaupungin pää
semme ainoastaan ?
Sä kuulet jo äänen mi' huminoi
vlitse unien kaupungin muurin:
Luonto kaikki antoi luonto otti
luonto ompi valtias suurin
Siellä tyyntä niin on —
elon aallokkohon
takasin toivoa ei saa äiti lastaan
Vaan meitä voi
tänne jääneitä oi —
me portille unien kaupungin oää-
semme ainoastaan
Lähtösi ei nuoria murtaa saa ei
peljättää taistosta musta nielu
sen syvyys vaikk' oisikin mittaa
maton sen ylitse lentävipuh-
das sielu
Ja tulinenpa valta
vaikka turpeen alta
huutais: ''Maaemo odottaa
taan" —
niin tepä voi
siihen asti oi —
las-
samaa työtä kuin hän
jatkakaa ainoastaan
vamaja
Mun poikani kallihin kuolema
vei
vei osan mun onnestaiukin
Hän luokseni koskaan palaja ei —
mut' palaapa sentään väinkin
Hän katsoi katsehen viimeisen
niin suruisin silmäyksin
ja alkoi tutkimusretken sen
jonka tuntevi unelma vksin
Nyt hautasi kumpua ainoain
kun koristelen kukkasilla
on kuin kuulisin äänesi korvis
sa in :
"Äiti — mun on niin hyvä olla"
Mun poikani kallihin kuok-jma vei
hänet peittävi musta multa
Ja luokseni koskaan palaja et
hän retkeltä alotetulta
MIKÄ VAIVAA PIKKU
TOVEREITA?
Miksi ihanneliittolaiset ja muut
pikku toverit ovat unohtaneet
Laisten osaston kokonaan tämän
kesän 'aikana? Raivaajassa ja
Työmiehessä näkee usein paik-
Intoilla siellä ja taalla on kesä
kouluja iltamia huvimatkoja
urheiluja ym toimintaa mutta
lapset eivät itse katso tarpeelli- alakuloisuus pahat- unet hermostu
seksi kertoa kaikista noista Las- minen huono ruokahalu heikko mu-
ten osaston lukijoille Pirteästä
toiminnasta kannattaa aina ker
toa Se innostaa pikkutovereita
ponnistelemaan sielläkin missä
he ovat toiminnassaan laimen
neet Kertokaahan nyt meille
Lasten osaston lukijoille toimin
nastamme pikku toverit Minun
ainakin on ikävä teidän kirjeitän
ne Tervehtien kaikkia pikku to
vereita Vanha täti
Odotellessa
Minä odotan sinua päivästä
päivään ja viikosta viikkoon —
ja varisen odotuksen tukasta i-
nua minä odotan joka vielä vi-
rut vankilan komeroissa — riu-
dut ristikkojen taikana Sinua
minä yksin odotan kuin aamun
sarastusta pitkän synkän yön
"it — A f "
jaiKeen -vjauiKseni pysamyy
vain sinuun eikä heitä hetkeksi-
kään sinua orpouteen niiden ty
lyjen ja kolkkojen muurien si-
sälle Toiveeni ei etsi korkeani-
paa kuin nahda sinut vapaana
silmissäsi kipinä sitä tulta joka
ennen paloi nun suurena ja heh
kuvana — Miksi sinun ensin piti
meistä kaikista — tästä toveri
piiristä — jäädä kärsimään enem
män ja raskaimman kuorman o-
saksesi saamaan sinun ioka olit
norliom innlrnctn n me -1
Siksikö että henkesi aateloi si
nut niille kärsimyksille joita toi
set eivät kestäneet lyhvetfTpää
kään aikaa sortumatta joko hen
kisesti tai ruumiillisesti?
Mutta sinussa on vielä sitä voi
maa joka kohotti sinut korkeam-
malle muita Sinä vielä liehkut
vaikka sieluparkasi on paljon
kärsinyt siinä kiirastulessa jossa
olet ollut ensimäisistä uhreista
alkaen Uhmaten kohotat kat
seesi vielä ja ajatuksesi ei olesyn
kimpiä Näet sielussasi kangas
tuksia uudesta päivästä ja se si
nulle voimaa uitaa Siksi minä
en ole kadottanut toivoani si
nuun 'Sinä tulet vielä ' — sillä
elämä on edessäsi 'Eivät se tuo
miovuodet jotka raskaana har
teillesi laskettiin kykene sinua
kahlehtimaan vaan sinä karis
tat se kahleet pois ja astut va
paana jälleen sille tielle jonka
valitsit varmuudella ja innolla
taisteltavaksesi
Muun nuori elämäsi ei murru
niin kauan kuin jaksat pitää yllä
sitä liekehtivää tulta joka vielä
rinnassasi hehkuu
Pohjolan valoisan kesän mat-
kassa1 toivot saavasi tulla Tal
ven kahleiden kanssa kahleesi
kirpoaa ja vapaudut kuin synnyin
seutusi koski 'luiden vallasta —
entistä voimakkaampana ja vtnv
laampana virtaamaa nsitä uomaa
jonka elämäsi sinulta vaatii
Sinun toiveesi minuakin kan
nustaa toivoinaan ia siinä toi
vossa odota nsitä päivää jolloin
tulet jälleen vapaana niistä kah
leista jotka jättivät tiellesi syn
kimmät varjot
Työläisnuorisossa H — a IT — n
r H"! I-H-M ! hh"H ! M1
+
+
4
+
+
8UOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMME! Olemme Mua valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurlllikkeen alaan kuuluralla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Aatorla Ore
1-I"M I I I I 1 I I I I H M I I 1 M l I I I
" Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tumiseen la väsyneeseen tunteeseen:
ansulatus umpitautt pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux Rautnpilleri ylösrakentaa voi
maa ja elinvoimaa -
Nux rautapillerl on varmasti taat
tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta
pilleri on vlöspancu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore
Ktrjevalhto voi tapahtua:
Hellberg Drug Co
279 W Bond St Astoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvitessaune ap
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Maksi-!]
postikulut
M-M-H MII I I H H-lf
+
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
+ +
j
+
OSUUSKOTI i
+ JA PAIKANVXLITY8-TOIMISTO +
4- 241 Lonox Ave 4 122 8t +
+
+ Telefooni: S13 Mornlng side +
Mii I 1 I MM-H-H"I"M I I H H-H-
JOS OLETTE : KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA r
LAAKEKIRJA — No O
Siinä on yli 2" miesten Ja niinten tautia cli
niaioisista kotiiiiUkkrUtH Mut Jokainen voi
Teiiyrm nmn mvoskln täydellinen luettelo suo-
IUU NU[HYHU lIlltKKeeQ UUHieen BaHUtft'11
myöskin lääkkeitten hinnat y m
Iiiiikkeet elvat ole pnti-DttlliliikkHtil vaan tosl
suoiuglaisia Talmfsteita Jolta Suomessa on Jo
käytetty monia kymmenin vuotila
Tiimiin kirjan saatto vapaasti Ja pltiilsl sen
olla jokaisessa suomalaisessa kodissa sillil etto
tiedii koska slta tarvitsette varokaa hunibuuki
lääkkeitä Ja liunibuuki-tohtoreita
— Llgneirin Apteekki on inurl n —
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa —
P A
LIGNELL CO Superlor VVis