Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 26, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 33
Tiistaina Elokuun 26 — Tuesday August 26 1919
WARREN OHIO rän kasvatuksen tulos ja siksi siihen paikkansa aina siellä missä luokka- TORONTO O NT CAN
Tytöt ja ukot ovat varmaankin ilk- luokkatietoisuuskin niin hitaasti juur- tietoista ja selvänäköistä sosialistista Jospa piirtäisin taas muutaman rivin
kuneet ettei niistä akkain ja poikain tuu Meidän mieliimme n istutettu mailmankatsoniusta tarvitaan Ikävä seuramme toiminnasta Kokouksia
hommista tulekaan mitään mutta jos niin lujaan se usko että paljo dolla- vain että vanhemmat eivät kaikki pidetään säännölisesti Joka toinen
niin olette tehneet niin olette ereh- reita ja muita rikkauksia omistava täälläkään näytä vielä ymmärtävän sunnuntai työ- ja joka toinen ohjel
tyneet Sen tulette näkemään tule- tyhjäntoimittaja on mailman valtias sosialistisen kasvatuksen tärkeyttä nia-kokouksia
maila Woodman naalille syyskuun 6 sekä että köyhä vaikka rehellinen Jotkut ainoastaan sen ymmärtävät ja Näytelmäseurakin on alkanut toi
ja 7 p Sen enempää el niistä "puf- työmies on nahjus Kasvatettakoon hekin vielä hämärästi Myönnetään niintänsä joten pian saamme katsella
fata" etukäteen vaan sen takaan lapsistamme toisella tavalla ajattele- kyllä että se on hyvä mutta moni- näytelmiä omalta näyttämöltä Kuu?
että jokaisen silloin täytyy vasten via ja kaikista ennakkoluuloista va- kaan ei vaivaudu asiaan niin paljon Iin salavihkaa että he aikovat hom
tahtoaankin antaa tunnustus että a- paita ihmisiä Se on meidän äitien että tietäisi sanoa mitä aineita hänen mata yhden suurimpia kappaleita ni
kat ja pojat ne vasta ovat jotka tehtävä " lapsilleen on kesäkoulussa opetettu meitä "Barrikaadeilla" Täytyypä siis
jotain saavat aikaan Historiaan olisi merkittävä eUk Siihen on tietysti omat syynsä Kun pitää korvansa auki ettei vaan unoh
Sain juuri käsiini Toverittaren ti- 12 päivän ilta sillä silloin täällä eivät vanhemmat itse omaa luokka- du sellainen tilaisuus sillä kappale
laajaluettelon ja voi sun taivas kun herätettiin henkiin voimisteluseura tietoisuutta niin eivät he silloin osaa nimestä päättäen on yksi parhaimpia
silmäni oikein aukenivat kun huoma- joka on nukkunut ainakin kaksi vuot- mitään arvoa antaa sosialistiselle o-iyöväen näytelmiä
sin ettei tänne tule kuin 34 Toveri- ta Kovasti olivat pojat innostu- petuksellekaaa ja lyövät tietenkin Myöskin on ollut puhetta että seu
tarta Aajatelkaa 34 tällaiseen ky neita heti yhtyi 20 jäsentä sosialistisen kasvatuksen laimin Kun ran perhe-iltamat tullaan piakkoin pi
lään jossa on liki 2000 suomalaista Ompeluseura herätettiin henkiin vanhemmat rypevät porvarillisissa ra- tämään Siis jäsenkirjat kuntoon jo
ja ainonastaan niin pieni osa ymmär- myöskin samana iltana Se on myös- pakoissa niin mitä heiltä voi odottaa kaisella
tää tilata omaa lehteänsä Siis on e- kin levännyt monta vuotta Ompelu- muuta kuin välinpitämättömyyttä Työkokouksessa tk 17 p valittiin
nemmistö osaston naisissakin joille el seuran johtokuntaan valittiin seuraa- luokkaharrastuksia ja kaikkea jaloa avustuskomitea keräämään avustus
tule Toveritarta Oikein se kyllä hä- vat toverittaret: puheenjohtajaksi ja edistävää harrastusta kohtaan ta niille Wlnnipegin lakkolaisille jot
vettää kun osaston naisetkin ovat Mrs M Ahonen' kirjuriksi Mrs O Mutta ehkä-heillekin monelle jolloin- ka joutuivat menettämään ty-öpaik-niin
välinpitämättömiä Päivälehden Kuoppala rahastonhoitajaksi Mrs kin koittaa aika jolloin he huomaa- kansa Tullaan laittamaan "4 soppa
tilaajapiirissäkin löytyy naisia jotka M Lake rahastoukirjuriksi Mrs W vat ketä vastaan he ovat rikkoneet laa ensi talven ajaksi Winnipegin
käsittävät asian paremmin sen tulin Niskala ja ravintolahenkilökuntaan kun ovat lyöneet lastensa henkisen työttömille Valituiksi tuli F Latva
kokemaan kulkiessani asiamiestoimil- Mrs D Mäki ja Mrs E Ring jotka kasvatuksen laimin Toivottavasti tä- H Rimpilä Mrs Kivi ja Peltonen
la sillä eräässä perheessä nainen ti- toimivat siinä elck ja syyskuun ajan mä kesäkoulu ei ollut täällä viimei- Myöskin päätettiin avustaa Vancou
lasi Toverittaren miehensä kiellosta Samassa kokouksessa päätimme et- nen vaikka se oli ensimäinen Kun verin lakon johtajain puolustusrahas
huolimatta mies koetti vakuuttaa tä kokouksia pidetään kerran vii- ollaan kerran alkuun päästy niin toa Keräyslistoja tarkotusta varten
heille kyllä riittävän Päivälehden kossa Olisi toivottavaa että voi- vastuksista huolimatta olisi koetetta- oli jo tilattu Päätös "Työkansa"
mutta se el auttanut nainen tilasi luistelijat kokontuisivat samana ilta- va parhaamme asian eteenpäin viemi- vainaan toveri-velkojen maksamisesta
Toverittaren Otetaanpa nyt täst'- na nim- keskiviikkona sillä naiset seksi ' joko puolet vaiko kokonaisuudessaan -
edes oikein päivän kysymykseksi leh- tarjoilevat silloin kahvia parhaiden Kasvatusta harrastava jätettiin seuraavaan kokoukseen
temme levittäminen ja kun asiamie- leivosten kanssa ja luulen että se Loppuaika keskusteltiin seuramme
het saapuvat luoksenne tai satutte auttaisi ettei miestenkään innostus EUREKA CALIF Hiidelleen elvyttämisestä joka mioles-
heidät tapaamaan niin antakaapa kesken loppuisi nim voimistelijain Kyllähän nyt on elämä vilkasta täni et muuta tarvitse kuin että as
ensi asioiksi Toverittaren tilaus Toverittaren levityskilpailuihin en- täälläkin kun on tullut useita toverei- tumme toimintaan nyt kun kesän
Teille pikku tytöt ja pojat haluaisin tisten asiamiesten lisäksi valittiin ta muualta He oratkin oikein toi- kuumuuskaan ei tee haittaa Innos
huomauttaa oletteko aivan unohta- Lydia Warvick Muistakaahan ti- mintaintoista ja -kykyistä joukkoa tuksen suolaa löytyy toiminnassamme
neet lasten osaston Toverittaressa '"ta Toveritar joille sitä ei vielä Jatkukoon heidän innostuksensa ja kahtakin lajia karkeampaa ja hie
koskapa ei ole viime aikoina siinä oi- t"'e' Se on yhtä välttämätön kuin jo- kasvakoon joukkomme Kiitos tov nompaa sellaisen vastauksen annan
lut teiltä kirjotuksia Nythän olisi kapäiväinen leipä Villiamsille kun kirjotti meidän nais- kaikille jotka sitä epäilevät
ollut hyvää aikaa kirjottaa kun ei 0en kuullut että piakkoin tul- tenkin lehteen Tov V epäili ettei Toverittaren asiamies Olivia Kati
ole ollut kouluakaan ja taasen sei- 'Ban esittämään näytelmäkappale akat saa niin paljoa aikaan että omia hänen ottaa tilauksia vastaan 47 Aid
laisilla paikoilla missä on pidetty ke- "Isäin pahat teot" Kappaleen ni- iltamiaan edes ilmottaisivat mutta pe- mer St Tilatkaapa hänen kauttaan
säkoulua olisihan siitäkin ollut kir- mikin ja takaa että se on katsoini- rästä kuuluu sano torven tekijä Ei Toveritar niin huomaatte kuinka au-
jottamista sen arvoinen Se on kolmessa näy- se ole mies joka edelle joutuu vaan tuaalliseen hymyyn hänen suunsa me-
— n — r töksesä Kenenkään ei pidä jättää se se vasta on mies joka jälestä edel- nee joka ainoasta uudesta tilauksesta
katsomatta tätä hyvää kappaletta Ie ajaa Tohdinpa lyödä vetoa että Niin kovin hän on innostunut Toverit-
NEVVBERRY MIC H Luulen että se esitetään syyskuun kyllä me akat vielä "piittaamme" uk- taren tilaajamäärän kohottamiseen
Hirveät metsävalkeat ovat riehu- 7 p Myöskin on kuulunut kuiskei- kojen iltamat vaikka me emme ala- KATRI
rteet tässä ympärillä viimeisen pa-
rin kuukauden ajan Onpa tuli ollut
useita kertoja vähällä nielasta koko
Newuerryn Monta kertaa ovat
kaikki miehet olleet suojelemassa
kaupunkia yötä ja päivää Kaikki
tehtaat ja kaupatkin ovat olleet sul-
jettuna ja kaikki työläiset suojele-
massa kaupunkia tulen vaaralta Jo-
kainen saattaa arvata kuinka tuka-
huttavaa katkua olemme saaneet
hengittää Kova kuivuus on ollut
apuna tulen leviämiselle Koko ke-
sänä ei ole satanut juuri nimeksi-
kääh kaikki kasvullisuus on kellas-
tunut ja tuli on polttanut kaikki
mustikkamaat joita luonnonantimia
ei täällä toki ole vielä yksityiset
haltuunsa hankkineet Nekin mu3-
tikat mitä saadaan ovat mitättömän
pieniä
S S Osaston toiminta on ollut
lamaannuksissa melkein koko ke-
sän ja monessa asiassa eivät osas-
ton jäsenet pääse yksimielisyyteen
Mielipiteet on jakaantuneet ja jäse-
net ovat monissa ei nurkkaryhmis-
sä Kuulkaahan toverit meidän on
jätettävä kaikki turhamaisuus On
kasvatettava yhteisymmärrystä en
nen kaikkea sillä persoonaparjaus ei
saa tulla kysymykseen
Meidänkin naisten on alettava seu-
raamaan enemmän tämän päivän tär-
keitä kysymyksiä Meidän olisi luet-
tava kirjallisuutta joka kehittäisi
meistä kykeneviä ja tietoisia yhteis-
toimintaan Meistä pohjakerroksen
naisista riippuu tulevan sukupolven
kunto ja tarmo Meistä riippuu min-
kalaisilla henkisillä' eväillä lapseni-
me lähtevät elämän- taipaleelle o-
maavatko he horjumattoman vakau-
muksen seisoa oman' luokkansa ri-
veissä luokkataistelussa Vasta äi-
tien tullessa luokkatietoisiksi voim-
me toivoa töväenluokan vapautuvan
palkkaorjuuden kahleista Me tie-
dämme että nykyinen polvi on vää-
ta että perustetaan varsinainen näy-
telniäseura ja on toiveita saada joh-
tajakin
Ennen kuulumaton näytelmä-iltama
tulee syyskuun lopulla ompeluseuran
toimesta mutta siitä kerron myö-
hemmin
Osuus-ruokakauppa on meillä pe-
rustettu tämän kesän ajalla Naiset
meistä riippuu miten kauppamme ai-
kaa menestymään Olemme ottaneet
vasta ensi askeleen osuustoiminnas-
sa mutta meidän on aina ja kaikin
tavoin kannatettava omaa liikettäni-
me että se kasvaisi ja vaurastuisi
Riisto ja elintarpeilla keinottelu on
päässyt niin suureen vauhtiin jotta
miljoonia lapsia kärsii suoranaisesti
nälkää Yhdysvalloissakin Keinot-
telijat sekä kaikenlaiset välikädet
nostavat elintarpeitten hintoja niin
ettei työläisillä ole muu edessä kuin
nälkä' Tukemaan siis omaa osuus-
liikettämme Osuustoiminnan avulla
voimme jossakin määrin vapautua
yksityisten riistolta
Tervehdys kaikille
Lydia Warvick
WEI RTON VA
Eipä se VVeirtonln kirjeenvaihtaja
vain näytä kynänsä tuotteita Toverit-
taren palstoilla vaikka kyllä olisi yh-
tä ja toista sanottavana sillä ainahan
mekin kuljemme edistyksen mukana
Päästäänhän sitä aina vähän eteen-
päin vaikka kyllä hitaasti Niinpä
täällä on tänä kesänä pidetty kesä-
koulua Opettajana toimi tov Lau-
ri Prusila Hyvin onnistunutta ope-
tus olikin varsinkin niin lyhyeen
aikaan katsoen sill koulua oli ainoas-
taan kolme viikkoa Lapset olivat
kovasti kiintyneet koulutyöhön var-
sinkin esiintymis- ja näytelmäharjo-
tuksiin Noista lapsukaisista meillä
on se toivo että niistä nousee tu-
levaisuudessa se joukko joka kyke-
nee tietoisena ja rohkeana ottamaan
kaan suurella tohinalla Naiset ovat
kuiskineet että sinne tulee naisten
kööri ja näytöskappale Muusta en
tohdi vielä hiiskua sillä ei ole lupa
vielä ilmottaa sen vain sanon että
iltamasta tulee suuremmoinen sillä
kyllä naiset ovat kykeneviä ja kek-
selijöitä kun niin tarvitaan Muuten
me emme tarvitse miehiä kirjeenvaih-
tajiksemme kuten miehet naisia
Paras naiskynäilijämme on nytkin
siellä joukossanne Tulepa sinäkin
pois sieltä ukkojen Joukosta ja ala
kirjottelemaan omaan naisten lehteen
etteivät ukot noin vain voisi pilkata
meitä
Hauskaa on tulossa kun tulee ne
suuret syysjuhlat jotka kestävät
kolme päivää Fort braggiläiset tu-
levät myös tänne silloin suurella jou-
kolia ja tuovat tullessaan paljo oh-
jelmaa Juhlat alkaa tk 30 p Met-
dän näytelmäseuramme esittää ktip-
paleen "Siirtolaisia" ja sunnutaina 31
p mennään kaupungin puistoon juhli-
maan Siellä esitetään paljo ohjel
maa ja on varattu myöskin hyvä ra
vintola ettei kenenkään tarvitse olla
nälkäisellä vatsalla Puistosta tul
laan sitten haalille juhlaillallisille
josta ei
mikään tule puuttumaan
Farmareilta on jo tilattu kokonaisia
sikoja ja vasikoita joista seitsemän
taitavaa emäntää valmistaa oikein
maukkaat paistit Kaikki nälkäiset
siellä ravitaan kylläisiksi Illallisen
jälkeen mennään sitten ylähaaliin
katsomaan kun fort braggiläiset esit-
tävät kappaleen "Kirkon vihollinen"
Kappaleitten nimistäkin päättäen ovat
ne mahtavia ja arvokkaita Surkutel-
tava on se ken kotiinsa unohtuu näi-
den juhlien aikana Farmaritkin ai-
kovat lehmänsä lomalle laittaa siksi
aikaa
Olin unohtaa mainita että valtio-
komitea on luvannut liihettää puhu-
jan juhliimme Katsokaa juhlailmo-
tusta Toverissa H K
— — —
L U O K K B tl6t0111611 tyÖ-
JäisnäillGn tähtOO tietää
-
Hlltä 11311611 lUOKKEUlScl
JläiSGt kaikkialle! ajattö-
]aVnf -ia hnrvncjf 1 Vfl i" ifl
idt L-VdlJd
SIKSI Jläll OH 10VGI'ltta-
j-gjj tilä£ljs '
1
Nimileimasimia kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
Tämä ylläoleva kuva osoittaa mies
tä joka Astorian ympäristöllä tun
netaan nimellä JACK RANDEL1N
Hän on Astoriassa ollessaan tehnyt
siksi törkeitä rikoksia että on nähnyt
parhaaksi poistua täältä Hänestä
maksan minä 50 dollarin palkinnon
henkilölle joka voi antna hänestä tai
hänen asuinpaikastaan päteviä tieto
ja tai saattaa hänet viranomaisten
talteen Kertomusten mukaan seu
raa tätä miestä lyhyt tummaverinen
naishenkilö jolla on noin vuoden ja
6:den kuun ikäinen porka mukana
Hänestä voi antaa Uefoja joko Clat
sop County'n sheriffille Ole Nelsonil
le Astorraan tai minulle E ANT
TILALLE 488 Floral Ave Astoria
Ore (25)
' -f V tf f
a sx :-