Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 19, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TOVERITAR
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
ÄÄNEN KANNATTAJA
ORGAN OF THE FINNISH WORKING WOM EN IN AMERICA
No 32
Tiistaina Elok 19 — Tuesday Au g 19
1919— Yhdeksäs Vuosik
Jo heräävä orja
päätänsä nostaa
Kirj Klaudie 'Parkkonen
On valoisat aatokset mustuneet
On päällänsä kurjat repaleet
Ja vatsansa leipää ei nauttinut oo
Eikä yöhyt se koskaan lepoa
suo —
Tää rikkauden luojan on paikka
(Hän sivuuttaa palatsit valtiain
Ja tuskansa kasvaa tuhatkerroin
"Nuo siat tuoli' rypevät loistos
saan Ja muir nälkä puute-on ainiaan
Saispa pienen hiukkasen murun"
Kun lapsensa nälkään kuolevat
varhain
"Tää Luojalta lahja on kallein
parhain"
Huutavi pappi tuo herrain
renki
"Taas taivaaseen lisää yksi
henki"
— Tämä eikö pyhyyden pilkkaa
ois?
Ja riistäjät istuvat kukkuloilla
Ovat kultasäkkinsä kukkuroilla
Ja kullanhimonsa yhä kasvaa
Vaikk' dollarit ihmishenkiä
maksaa
Mutt' maksakoot! Ile kuhaa
tahtovat vaan
Joukoksi yhdeksi riistäjät liittyy
Ja orjaraukkako yksin viihtyy?
Eikö tohdi hän totuutta puhua
Eikö tohdi hän osaansa vaatia?
Veikö kahleiden kalske tarmon ?
Ei ! Orja herää jo päätänsä
nostaa
Se tahtoo sorron vääryyden
kostaa
"Sukuni suuri ällös kyynelöi
enään
AT anna takoa rengasta nenään
Josta riistäjät teuraaks' suo
raastaa !"
Jo herääpi orjain suuri suku
Sen miljoonain askelten kaiku jo
kuuluu 1
— Aina oltaisko orjia pelkureita?
— Ei ! Me omine tosisankareita
Vuos sataiset katkomme kahleet !
Mitä merkitsee meille jos työt
tömyys uhkaa
Jos taistoissa moni henkensä
uhraa !
On parempi kärsiä kerralla
Kuin kehdosta hautaan kitua
Vain kahleemme kadottaa
voimme
Kun miljooniin nouseva orjain
lauma
Näin nousee se on kuin parhain
sauma
Mi ratkojain veitsen iskut kestää
Mi heikoimmankin pelvosta
estää
Niin mailman luoja arvonsa
tuntee
Nimileimasimia kumis
ta tehdään Toverissa
tilatkaa sellainen heti!
Se bolshevismin hävittäminen
Viime aikoina on tämän maan
porvareilla ja heidän aseenkan
tajillaan ollut ikäänkuin muodis
sa bolshevismin hävittäminen
tästä maasta
Xoin päällisipuolin ajateltuna
ei noille heidän touhuilleen voi
muuta kuin hymyillä sillä niin
lapsellisilta ne tuntuvat jo sen
kin tähden että tässä maassa ei
edes olekaan mitään sillä nimellä
käyvää toimintaa Mutta kun al
kaa lähemmin tutkia mitä tuon
touhun takana piilee niin huo
maa että4 asia on paljon vaka
vampi kuin miltä s8 ensi näke
mältä saattaa näyttää Porvaris
to näet on ensin maalannut Ve
näjän bolshevikit mitä niustim
milla väreillä niin että jo tuo
nimityskin -herättää tietämättö
missä ihmisissä kauhuntunteen
Jo tuon nimen kuultuaan ilmes
tyy heidän mielikuvituksiinsa mi
tä kauhistuttavin peto ihmishaa
mussa Kun täten oli muokattu
yleistä mielipidettä niin sitten
hän sitä sopii alkaa puhumaan
bolshevismin hävittämisestä täs
sä maassa ja siitä myös puhu
taan Jos tuon touhun alkuun
panijat itse uskoisivat bolshevi
kit sellaisiksi kuin he uskottavat
tietämättömälle väestölle niin
heille voisi tosiaankin vaan nau
raa mutta niin ei ole asian lai
ta Todellisuudessa sen takana
on hyvin harkittu hyökkäyssuun
nitelma tämän maan sosialistista
ja yleensä radikaalista työväen
liikettä vastaan-
Se seikka ettei suoraan puhu
ta sosialismin hävittämisestä joh
tuu siitä että tietämätönkin väes
tö on jo tottunut sosialisminimi
tvkseen "ja sitäpaitsi on se lail
lista liikettä niin että sillä ei olisi
voinut kiihottaa yleistä mielipi
dettä sosialisteja vastaan
Sen tähden oli keksittävä uusi
nimitys ja se tulikin ikäänkuin
sallimuksen käskystä silloin kun
Venäjän bolshevikit astuivat sil
le historialliselle näyttämölle
millä ne tänäpäiväna ovat
tyi vaan pitää huolta siitä
lay
että todelliset tiedot Venäjän bolshe-
vikien toimista ei 'päässyt suu
ren yleisön tietoon ja samalla
aikaa luodaan- heistä porvriston
omille luokkapyyteille edullinen
kuva yleisön mieleen ja siinä
heillä oli apunaan voimakkaim
mat aseet mitä ajatella voi ni
mittäin koko porvarillinen sano
malehdistö ja uutistoimistot sen
suureilleen Niiden avulla koet
taa porvaristo tehdä bolshevii
keistä raakalaisia murhaajia ja
mitä kauheinta vaan voidaan a- '
'atella siten tehdäkseen oikeute
tuksi menettelvnsä bolshevismin
hävittämisessä tässä maassa sillä
kukapa rehellinen ihminen ei ha
luaisi päästä sellaisista roistoista
' Kun ennakkoluuloiselle ylei
sölle vaan sitten sanotaan että
se tai tämä henkilö on bolsheviki
niin on se valmis tuomitsemaan
vaikka hirteen kyseessäolevan
henkilön tai ainakin vaikenemaan
ottamatta selvää sen enempää
jos porvaristo tuomiolaitoksensa
avulla sen tekee Tuon hyökkäys
suunnitelman käytäntöön sovel
luttamisesta on ja saatu nähdä
lukemattomia esimerkkejä On
han aivan tavallista esim itnipi
den kokouksissa joissa vanhoil
liset ja luokkatietoisemmat mie
lipiteet törmäävät vastakkain
että vanhoillisten taholta syyte
tään radikaalisempia bolshevi
keiksi siinä tarkotuksessa eitä
kun ne kerran ovat bolshevikeja
niin ei heidän mielipiteilleen
suinkaan pitäisi antaa kannatus
ta Samoin on laita lakkotaiste
hiissa ja missä ikänä luokkaedut
törmäävät niin tuntuvasti yhteen
että Juokkatiedotonkin sen huo
maa ainakin vaistomaisesti ja jos
sa sosialistit ovat vointinsa mu
kaan valmiina selventämässä
luokkakäsitteitä Siellä aina näh
dään porvarillinen sanomalehdis
tö huutamansa yhteen ääneen et
tä se on bolshevikien aikaansaa
ma selkkaus joiden tarkotukse-
na on vaan saada aikaan epäjär
jestystä rauhallisten ihmisten
keskuudessa
Noiden syytöksien tarkotukse
iia on- ikäänkuin jonkinlainen
suojuksien kyhääminen joiden
suojissa sitten voitaisiin laatia
oikein virallisia asetuksia ja la
keja joiden avulla voitaisiin oi
kein laillisesti alkaa hävittämään
bolshevismia Nuo tuollaiset ku
ristuslait ovat tavallisesti — ku
ten vakoilulaki on osoittanut —
sellaisia-että niiden avulla voi
daan kuka hyvänsä porvaristolle
epämieluinen tai toisin sanoen
luokkatietosempi työläinen tuo
mita joko vankeuteen tai maasta
karkotettavaksi miten milloinkin
sopii Samoinkuin' vakoilulaki
joka sodan ajalla laadittiin muka
saksalaisia vakoojia varten täs
sä maassa imutta jonka nojalla
ei ole yhtään vakoojaa vangittu
vaan sen sijaan joko poliittisesti
tai taloudellisesti järjestyneiden
työläisten eturivin miehiä ja nai
sia -— - sanioin on bolshevismin
hävittämistouhun tarkoitus ' ci
hävittää bolshevismia sellaisena
kuu porvaristo on sen maalannut
n im : murhaaja- ja raakalais- y
m oppina vaan on sillä tarkotus
iskeä etupäässä sosialistista lii
kettä Itse asiasa e on tähdätty
bolhevisniia vastaan jos käyttäi
simme tuota venäläistä nimitystä
sillä bolslievikit Venäjällä edus
tavat mitä puhtainta sosialismia
joka on ylitä kaukana siitä bols
hevismista miksi tämän maan
porvaristo on sen väärentänyt
kuin maa on auringosta Mutta
jos porvaristo todella aikoisi hä
vittää sen roisto- ja murhaaja
liikkeen joksi se on 'bolshevismin
maalannut niin se joutuisi hä
vittämään itseään sillä mitä
muuta on koko porvarillinen
llr-
jestelmä kuin rvöstöä ja murhaa
suurimmassa mittakaavassfr ja
sitähän me sosialistitkin tahdom
me hävittää
Siis aina kun Iitein me uutisia
bolshevismin hävittämistouhusta
älkäämme sivuuttako sitä hyniäh
dyksellä vaan seuratkaamme si
tä yhtä mielenkiintoisesti kuin
mitä tahansa päivän
tapahtumia
ia muistakaamme aina etta unta
ikänä tuon touhun nimessä teh
dään on se isku meidän selkääm
me Miten kauan tuollaiset sala
ampujat aikeissaan onnistuvat
riippuu suureksi osaksi siitä kuin
ka tehokkaaksi me kehitämme
(Jatkoa toisella sivulla)
Pommeja leivän
asemasta Intiassa
Eräässä -hindujen lehdessä ker
rotaan englantilaisten harjotta
mista julmuuksista Intian nälkäi
siä kapinallisia kohtaan m m
seuraavaa:
''Muistatte ne hirveät rikok
set joita Saksan keisarin ilmai
lijat tekivät pominittaessaan sno
jeleniattomia kaupunkeja ja tap
paen turvattomia naisia ja viat
tomia lapsia Muistatte sen
suuttumuksen tulvan mikä kuo
hui kaikkialla kun lehdet kertoi
vat näiden ilmailijani pommien
uhrien raadelluista ruumiista
Myöhemmin tosi kyllä mekin
pommitimme siviili väkeä ja suo
jelemaltomia kaupunkeja Nämä
tällaiset tapaukset tulivat ta vai-1
lisiksi menettelvtavoilksi joille
sota antoi oikeuden
Sodan yksi kamala seuraus on
se että niitä aseita joita sodan
ajalla keksittiin ja kehitettiin
käyttävät vallassaolijat nyt ko
timaisia vastustajiaan kohtaan
Niinpä on pommien pudottele
minen ilmalaivoista puolustusky
vyttömien rauhallisten ihmisten
päälle — jota sodan ajallakin
kaikki oikein ajattelevat ihmiset:
kauhistuivat — tullut vallassaoli
jain aseeksi nälkäisiä kapinalli
sia ja lakkolaisia vastaan
Tyytymättä siihen että se am
pui kaikki ne jotka uskalsivat
vastustaa Intian tyrannien eng
lantilaisten kapitalistien julmaa
hallitusta — tuon onnettoman
lilaan sotilasylihallinto ou vielä
lisäksi ruvennut käyttämään
pommeja pelottaaksecn kaikkia
mahdollisia vastustajia Muuta
mat tuon Englannin alusmaan
— Intian asukkaat ovat olleet
kyllin typeriä' ottaakseen paljon
puhutun "kansojen itsehallinto
aatteen" täydeksi todeksi ja he
ovat omaksuneet sen hassunkuri
sen käsityksen että 'heilläkin on
siis oikeus valita virkailijansa ja
säätää omat lakinsa Tietenkään
ei Intian englantilaisella yläluo
kalla ole halua luopua oikeudes
taan riistää nälänhätäisiä hinduja
I ruotimatta siitä että hindut ei
vät saa lakien mukaan kantaa
minkäänlaisia aseita ei edes kep
piä itsepuolustnksekscen kasvoi
itsehallinto-aate kansan keskuu
dessa niin voimakkaaksi että val
lassaolijain täytyi määrätä sota
laki voimaan ja joissakin maa
kunnissa ampuivat hallituksen
joukot kansaa
Associated Pressin uutinen
huhtik 15 :ta pdtä kertoo että
ilmalaivoista pudoteltiin pomme
ja kapinallisten päälle'-" ja myö
hempi kaapelisanoina vahvistaa
tämän uutisen lisäten että pom
mit ovat surmanneet satoja Mi
tä senjälkeen ja viime päivinä on
tapahtunut on tietämätöntä
syystä että kaikkiuutiset sieltä
ovat sensuurin vääristelemiä
Tätä kansallisliikkeen nousua
on seurannut suuria työväen le
vottomuuksia Intia on tunnettu
äärettömän köyhästä työväenluo
kastaan Satatuhatta näitä kur
jistuneita työläisiä lakkoutui
Uombavn puuvillatehtaissa niuii
tava viikko sitten niiden joukos
sa 22000 naistvöläistä 1'seita
(Jatkoa toisella sivulla)