Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 17, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 24
Tiistaina kesäk 17 p 1919
S
äidillä oli monta rautaa tulessa aina
saivat ostettua jostakin sillä meillä
on sentään vanhoja maalaistuttuja
jotka antoivat isälle entisen tutta-
vuuden nimessä mutta suuria hinto
ja saatiin maksaa En minä ollut
kotona laiskana vaan menin Loi
maalle Jos sinä muistat sen
Kolkkolan Erkin emäntää sillä
ori tavallinen talo vaikka onkin leski
Olin hänen luonaan monta viikkoa
mahapalkalla mutta oli sekin niin
äärettömän hyvä asia kun sai tar
peekseen aina syödä ja kolme ker
taa päivänsä Sitten marraskuussa
tuli tähän meijeriin paikka avonai
seksi ja ne saivat minun myös hake
maan itseni sisälle Osasin sitten
taas päästä Binne ja niin on kulunut
siitä jo ' 6 kuukautta kun minäkin
olen ollut pois kotoa Kyllä se oli
ensin vähän kamalaa jättää koti
vaikka vaan näin lyhkäsellä matkal
la vaan ei se haita enääu mitään
kerran ainoastaan olen käynyt koto
na välillä "
Mrs ja Mr Sirviö tulivat muuttokor
tilla Fort Braggin osastosta mutta
sieltä on tullut muitakin Tulkaapa
kaikki mukaan ja toimimaan sillä
toimintahaluista joukkoa täällä tarvi
taan — H K
EUREKA CALIFORNIA
Vielä sitä täälläkin eletään vaikka
tosin hiljaa
Ompeluseuran naiset ovat pitäneet
kokouksiaan ja on sitä koitettu vil
kastuttaa sen toimintaa vaikka millä
tavalla Teimme agitatsioniakin lu
kemalla bolsheviki-oppia Mutta niin
e kävi että luettiin kaikki ulos el
jäänyt kun kahvikokit ja ohjelman
esittäjä ja kirjuri Sen jälkeen ei
oie yritettykään nähtiin aivan tur
haksi mikään vakavampi pidetään
vain niinkuin tavallisesti Eurekan
ompeluseuran kokoukset ennenkin —
Silloin kun puhutaan niin puhutaan
kaikin yhteen ääneen ja kun ollaan
hiljaa niin ollaaa kaikin Tällä kei
non me parhaiten onnistumme ja o
sanottokin on suurempi Osaston toi
minta on ollut laimeaa Kappale
kuussa on saatu ja siinä kaikki En
tiedä missä on vika Vaikuttaako se
tämä ilmanala? Muualla kun luonto
virkistyy niin ihmisetkin virkistyvät
luonnon mukana mutta tämä paikka
on hyvin kuollutta Kylmät meri
tuulet ja joku päivä kaunista ja mei
dän toimintamme on samanlaisia
Se kun rupeaa niin se on oikein re-
päsevää Ja kun alkaa näyttämään
toivorikkaalta niin silloin tulee kuin
halvaustauti ihmisiin Ja se ei läh
de kun sitkeän ponnistuksen perästä
pois Niinpä se nvtkin kävi Meillä
yritti nousta "päntikin" pystyyn
kappaleita harjoteltiin kali' a ja kol-
" mea yhtä rintaa Toiminta oli jär
jestetty siten että oli kuukausi aina
edelle käsin määritelty mitä tulee
minäkinn lauantaina olemaan Ja
joka iltamissa ilmotettiin mitä tulee
aina naalilla olemaan Olipa se jo
oikein mallikelpoista- Me olimme
kaikin kuin sian jalat yhtäälle päin
Mutta kun nyt menee haalille niin
se on kuin hautaustoimisto Työllä
ja tuskalla saatiin viime kuussakin
ainoastaan yksi kappale Mutta nyt
sitä koitetaan oikein hartiavoimalla
saada se velttous pois edes Fourth of
Julyksi
Nyt harjotellaan oikein hauskaa
kappaletta "Luonnon lapsia" (neli
näytöksinen huvinäytelmä) Se näy
tellään 3 p heinäkuuta ja 4 pn aa
mulla mennään Albee kadun päähän
juhlimaan Sieltä ei tule mikään
puuttumaan Siellä tulee olemaan
paljon huvia sekä hyvä ravintola
Sitten kentältä suoraan tullaan haa
lille ompeluseuran myyjäisiin Siellä
myydään arvokkaita naisten käsitöi
tä ja sitten vielä aivan uutuus illal
lispöytä joka aivan ruuan paljoudes
ta notkuu Vakuutan että varmasti
tulette kylläisiksi vaikka paljonkin
olisi työjiä Tämän päältä tulee sit
ten kilpailemaan ukkomiehet ja poi
kamiehet Äijämiehet ja hykeMele
väf kynsiään että he sen voittavat
He muijainsa kanssa popsii poika
miesten katsellessa päältä Mutta
jos poikamiesten kukkaro sattuisi o
lemaan paksumpi niin sekös äijiä sa
pettaisi kun heidän' toivomuksensa
raukeisi tyhjään Sitten kaiken lys
tin päälle se oikein hauska vanhan
maan reilu tanssin kurssi joka kes
tää kello kolmeen aamulla Silloin
kaikki mukaan joka vain on tällä
puolen kirkon aidan
Tänne sanotEtan tulleen paljon suo
malaisia perheitä aina idästä asti
FORT BRAGG CALIFORNIA
Onhan livahtanut oikein häpeälli
sen pitkä aika siitä kun on ollut To
verittaren palstoilla pientäkään kir
jotusta kylästämme Ei ole näkynyt
niiltä toivotuilta lisäkirjottajiltakaan
yhtään uutista
No niin nythän on ollut ja men
nyt valtiomme kesäjuhlat Siellä o
likin kylämme työläiset oikein suu
rella joukolla Luulen että heitä oli
niin miellyttävä joukko ettei tuotu
niin raskaita terveisiä kuin tuotiin
joku vuosi taaksepäin jotka muistu
vat vieläkin niin hartaasti mieleeni
aivan kuin niitä olisi tuotu vasta
näiltä viime juhlilta Meistä m m
sanottiin että olemme niin pimeitä
tietämättömiä ja kivettyneitä j n e
Mutta meillä työläisillä on minun
ymmärtääkseni kaikenlaisia vastuk
sia varsinkin perheellisillä että ei
riitä varat Työläisille el ole ollen
kaan liikaa että kokoontuvat kerta
vuodessa yhteen suureen joukkoon
juhlimaan Tämä olisi meille suuri
opastus sitä päämäärää kohti jota
me olemme toivoneet Mutta nyt
vielä hallitsee riistojärjestelnVä vaan
se kukistuu Nostakaa päänne ja
katsokaa tuota nousevaa aurinkoa
joka vapaudessa säteilee Emmekö
mekhi voisi iloita vapaudessa yhtä
hyvin Yhtykää taisteluun joka vie
meidät rapauteen ihmisarvoon Kul
kekaamme käsi kädessä kautta kai
keu mailman
Viimeisessä ss-osaston kokoukses
sa yhtyi yksi uusi jäsen osastoomme
niin Mr Reinikka Täten jäsenis
tömme kasvaa Toivon että yhtyisi
edes jokaisessa osaston kokouksessa
vaikkapa vaan yksikin
Toverit Mandi ja Gust Fräki muut
tivat pois Fort Braggistä Heillä
oli aikomus asettua Eurekaan Calif
Heissä menetti osastomme ahkerat
toimihenkilöt On kuitenkin toivot
tavaa että he ottavat siellä uudessa
olinpaikassaan ahkerasti toimintaan
osaa tekevät sitä hyvää työtä vain
edelleenkin Toivotan heille rattoi
saa ajan viettoa uudella paikkakun
nalla sekä pian takasin palaavaksi
Fort Braggiin
Ompeluseuran naiset! Pian taa
sen lähenee ne suuret myyjäiset
jotka tavallisesti pidetään aina hei
näk neljännen päivän aikana Äl
kää unohtako jättää ompeluseuran
"töitä nurkkaan- että tulevat valmis
tettua ' '
Täällä on ollut taasen hirveät tuu
let Maat alkaa kuivaa ja ruoho on
toisin paikoin jo aivan kellasta joka
oli joku viikko sitten parhaillaan
kasvamassa Toisinaan on kyllä
kaunistakin ja lämmintä mutta pian
tuo kylmä merituuli jäähdyttää il
man ihan talvi-ilmaksi — S K
BERKELEY CALIFORNIA
Kokousasioita Valittiin virkailija
ehdokkaita tulevalle toimintakaudel
le Siinä onkin vaikeutta kerrak
seen saada tehtävät jaettua siten
että yhdello ei tulisi kovin monta
eri tointa joka on tavallista osas-
Nyt sn tunti TO
MEA
ma
vuoro
KESÄKUUN 10 PÄIVÄ ALKOI TOSSUN LEVITYS
TYÖ KAUTTA KOKO MANTEREEN
torit!
Itäplfrlss
Kssktpiirlssä
Länsäplirlssa
ja
Cansdolssa
Olkaa
ti
ESIPUHE:
Meikäläisten kustannusyhtiöiden paapat ovat nyt vihdoinkin päässeet yksimieli
syyteen siitä yhteisestä lehtien levityssysteemistä myöskin käytännössä eikä vain
teoriassa kuten tähänasti Tossu joka aina kaikkia järkeviä asioita kannattaa lau
suu tyytyväisyytensä paapoille tästä ykcimielisyydestä mutta samalla myösTrin 'entis-'
ten ikävien kokemuksien perusteella haluaa vakavasti varottaa paappoja harjotta
masta mitään kälmiyttä TOSSUN ASTUESSA NYT RUOTEL1IN
Rauhoittakaa siis kaikkialla Tossulle merkitty aika myöskin Tossua varten jotta
asiamiehet saavat rauhassa ottaa uusia tilaajia Tossulle ja lujittaa entiset kaupat
's
JOKAISEN PIIRIN ASIAMIEHET TOSSUN YHTEISEEN
RINTAMAAN SUURTA HYÖKKÄYSTÄ VARTEN
Kohta on jo vierähtänyt vuosi siitä kun toveri Tossu on vedonnut toisten lehtiliik
keiden asiamiehiin ja eipä edes keskipiirinkään asiamiesarmeijaan vaan on sen viime
ryntäyksessä saavutetun mahtavan tuloksen jälkeen mennyt ikäänkuin omalla painollaan
eteenpäin Sellainen silmäpuoli huumori ja pilaniestari kuin on Tossu voipi kylläkin men
nä useita maileja eteenpäin omalla painollaankin mutta pitää sitä sentään joskus saada
isompikin ''potti" yhdellä kertaa kun kerran on sitä lääniäkin niin leviällä
Hihkastaanpa nyt sitte kautta mantereen kossun puolesta mukana ja rinnalla jokai
nen idässä keskipiirissä lännellä ja Canadassa toimiva asiamies Jokainen tietystikin
oman liikkeensä välityksellä jotta reilu komento säilyy
TOSSUN armeijan muonitus-osasto antaa seuraavanlaiset eväät:
Piirikokouksen ponsia:
M USTA SILMÄ JOKA TUOTTI TOSSULLE
NOIN 500 UUTTA TILAAJAA IDÄSTÄ
PONSI:
Itäpiirin piirikokous paheksuu sitä rakittele
vaa kirjotustapaa jota Tossun toimitus on käyt
tänyt jatkuvasti puoluetovereita kohtaan viime
vuoden ajalla Kokous vaati että tällainen
menettely on lopetettava S S Järjestöä hajottavana
KESKIPIIRIN PIIRIKOKOUKSEN PONSI
(Tilaa jäin luku kohonnut kokouksen jälkeen
ainoastaan 110)
Muutamia puheenvuoroja käytettyä päätettiin
vain ilman- mitään erikoista pontta merkitä ko
kouksen täydellinen tyytyväisyys Tossuun näh-'
den koskapa Tossu ei kokouksen pielestä ollut
vuoden ajalla pilalehti ainoastaan mutta sosia
listinen pilalehti jolle seikalle kokous antoi
erikoisen huomion
Kun ylläesitettyihin ponsiin lisätään vielä lännen ja Canadan tovereilta tulleet tun
nustukset Tossun kanta-' ja pilanviljelystapaa koskevista kysymyksistä niin on siinä taas
evästä isoksi aikaa '
Tossun uudet tilaajat saavat arvokkaan seinätaulun
Toveri Eugene Debsin muotokuvasta valmistettu mahtava taidejäljennös annetaan
vapaasti jokaiselle uudelle vuosikerran tilaajalle joka tilaa Tossun nyt ryntäyksen ai-
kana Tämän arvokkaan taulun saapi myös jokainen Tossun tilaaja ja asiamies joka
hankkii nyt Tossulle yhdenkin uuden tilaajan
Tämän urhean vanhuksen kuva jokaisen proletaarin seinälle
Toveritervehdyksellä TOSSUN LEV1TYSOSASTO
Tilaukset lähetettävä osotteella: TOVERI Box 99 Astoria Ore
1 i