Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 17, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 24
Tiistaina kesäk 17 p 1919
3
BELDEN N DAKOTA
i Kesäinen- tervehdy b kaikille raata
jasiskoille Ja kärslmyB-tovoreille Ei
pä vain uskalla muut tarttua kynään
ja kirjotta uutisia i Beldenist Kol
tanpa minä sitten töhertää taasen
Kuivuus näyttää taasen uhkaavan
tänäklnn kesänä samoin kuin kah
tena edellisenäkin kesänä joten
maanviljelijäin mielet ovat ikävät ja
huolestuneet
Kesäjuhlat kuitenkin aikoo ss
oaaato viettää juhannuksena Kansan
kodilla Sinne koitetaan saada ohjel
maa monesta sortista Laulukööri
harjottelee ahkerasti että kerrankin
saadaan kuulla oikeita lauluja'
Koitetaanpas saapua silloin jou
kolla naalille ja jätetään ne riidan
alaiset haalijutut silloin kotia ja ol
laan niinkuin veljet ja siskot konsa
naan Ranskasta sotakentältä saapui ko
tiaan joku viikko takaperin Eli Luuk
kala vanhempainsa ja sukulaistensa
suureksi iloksi aivan terveenä vaik
ka hän on ollut jonku alkaa taiste
lurintamassakin Eli Luukkala oli
ainoa suomalainen Beldenistä - joka
joutui sotapalvelukseen toista vuotta
sitten
Emännät myös ovat koittaneet
täyttää herran käskyn lisäämällä
kylämme väkilukua nykyisin Hul
da ja Santeri Niemen talossa on syn
tynyt poika Aina Ja Väinö Husalle
syntyi tyttö 23 p toukolc Sofia Husa
lahjotti Ivarille tyttären 4 p kesäk
Qlisipi näidenkin pienoisten elämän
juoksu niin valoisa ja ihana kuin
oli ne kesäaamut jona he syntyivät
Ja ilolaulut helähtelisi aina niin su
loisesti elämänsä varrella kuin kai
kui lintusten laulu silloin : kun be
ensi kerran tämän 'mailman valon
näkivät Mrs Lisi Kyllöselle syn
tyi myös poika 7 p kesäk Tämä
pieni poikanen oli jo syntyissään
orpo Isänsä kuoli viime syksynä
siihen raivoavaan kulkutautiin
Sairautta on myös täällä ollut Ko
lotustauti eli reumatismi on vaivan
nut lämpymlstä ilmoista huolimatta
Teille emännät joille ei tule Tove
ritarta ja kuulutte osastoon ja olette
niiden puolella jotka ovat todella
sosialisteja tehkää mitä velvollisuu
tenne vaatii Nekin koittavat tilata
jotka ovat suuntajuttujen takia jou
tuneet pois puolueesta — Aino H
GLENDEN CANADA
Kesäinen tervehdys kaikille Tove
rittaren lukijoille Tuulinen on ollut
tämä kevät niin että kevätkylvöistä
on odotettavissa huono sato jos ei
pian saada virkistävää sadetta
Suuret juhannusjuhlat toimii Sai
nion Armin suomalainen järjestö 28
päivä kesäkuuta jossa tulee olemaan
paljon arvokasta ohjelmaa m m Sei
sin toverit ovat lupautuneet tuomaan
erittäin hauskan kappaleen nimeltä
"Koivulan kihlajaiset" Ja uskal
lanpa vakuuttaa että tuon kappaleen
osat ovat siksi hyvissä käsissä että
varmaankin saadaan nauraa viikko
jälestäkln päin Glendistä tulee pie
ni kappale nimeltä "Passaripoika" ja
tietenkin runoja ja lauluja Ja onpa
tuolta naapurista kuulunut jo pitem
män aikaa hiljaista nyrkin koputus
ta Tässä eräänä iltana pistäydyin
F Kytömaan luona ottamassa sel
koa tuosta paukkeesta Siellä toveri
Kytömaa hiki päissään painoi leh
teään nimittäin "Nyrkkiä" jolla hän
myöskin tulee iskemään noissa ju
hannusjuhlissa Siis tulkaa likeltä
ja kaukaa nauttimaan keskikesän
juhlasta
Canadalaisia sotilaita tulee taka
sin joka viikko tuolta Europan sota
kentältä Eräs sotamies oli saanut
siellä niin kovan halun hävittää o
maisuutta että kuuluu repivän ja
polttavan omia housujaan
Lopuksi toivon kaikille tovereille
kestävää taistelutarmoa tässä suu
ressa köyhälistön vapaustaistelussa
Toveruudella — Mrrija-Täti
LAURI UM MICHIGAN
Paljon olemme tehneet ja toimi
noet sen jälestä kun viimeksi olen
toimistamme selostanut Toveritta
ren palstoilla Mutta enempi näyt
tää vielä olevan tekemättä päättäen
siitä innosta toiminnan monipuoli
sista puuhista ja valmisteluista
Meillä on nyt oma kokoushuone
ollut jo toista kuuta ja toimintamme
on siellä toimittu Haalia on korjat
tu ja kunnostettu kaiken alkaa ja
yhä vielä riittää korjauksia : Mutta
toimittu silti on yhtämittaa iltamia
puhetilaisuuksia ja niin poispäin
Tov Elis Sulkanen puhui täällä kol
mena iltana ja Sanna Kannasto on'
jo ollut - kerran puhumassa ja seu
raavan kerran hän tulee 28 p kesä
kuuta ' Silloin on : puhe lapsille ja
vanhemmillekin jotka ' voivat ko
koukseen tulla kello 2 Koettakaa
nyt vanhemmat pitää pyhänä vel
vollisuutenanne johdattaa lapsenne
saamaan jotain sellaista pohjalastia
itselleen joka on heidän vastaiselle
elämälleen ehdottomasti tarpeellista
Myös vanhemmat itse voivat saada
opastusta ja lisäopetusta kasvatus
työssä Kuten teistä ehkä monasti
tuntuu on lastenkasvatus aivan liika
vaikea ja ylivoimainen työ En tie
dä onko muille kuitenkin se on mi
nulle On ikävä tietää että ympäristö on
sellaista kun se on Niin pian kun
panee lapsensa kouluun muka oppi
maan sivistystä niin saapi huomata
niissä kaiken riettauden jälkiä Kaik
ki kauniit kasvatusteoriat eivät mer
kitse mitään kun saat tietää noilta
pieniltä viattomilta Iapsiltasi kaiken
sen ruman mitä he oppiyat koulureis
suillaan On enempi kun ihmeellistä
mistä toiset samanlaiset lapset ovat
kaiken sen saastan kasanneet varas
toihinsa ja isommat osaa karttaa van
hempiaan mutta pienemmät avomie
lisesti kertovat mitä se tai tuo poika
sanoi Meillä siis ei ole muuta neu
voa kun koettaa saada lapsemme
ymmärtämään mistä johtuu erilaiset
mailmankatsomukset luoda lapsil
lemme oma kasvatussysteemimme
koettaa kehittää ja kasvattaa heitä
työläisten mailmankatsomuksen tun
temiseen Me emme voi saada ny
kyistä sivistystasoa nousemaan ko
konaan ympärillämme yhfäkkiä sil
lä se vaatii yhteiskuntaolojen muut
tamista sellaiseksi että hyvälle ja
kauniille lainataan huomiota Nyt
on dollaripolitiikka voimassa joka
ei tunne eikä tunnusta ihmisyyden
periaatteita muualla kuin jonkun
kansallispuhujan sanahelinässä
T k 28 p on sitte vielä illalla pu
he tpyskasvuisille kenties osasto
hommaa iltamat siksi illaksi Sitten
on vielä 2 päivää heinäkuuta myös
päivä- ja illaluennot
Sanna Kannasto on tunnustettu
parhaaksi puhujaksi meikäläisten
keskuudessa joten kannattaa saapua
kuulemaan läheltä ja kaukaa - sillä
tieto on valtaa ja tietoisuutta me
tarvitsemme luokkamme vapaustais
telussa Osasto myöskin päätti viettää a
vajaisjuhlat kesäkuun 21 ja 22 päi
vinä Avajaisjuhlat ovat niin moni
puoliset kuin se suinlän on- mahdol
lista Kaksi näytöskappalettakin on
harjotuksen alaisena mutta niistä ei
ehkä ehdi tämä luettavaksi ennen
juhlia joten ei siitä tämän enem
pää Sitten on alueen kesäjuhlat 29 p
kesäkuuta South Hangella johon o
sasto on päättänyt ottaa osaa Vai
keuksia kylläkin on osanottoon mat
kan pituuden vuoksi mutta ne me
nee jotka pääsevät ne ei jotka eivät
pääse Hancock olisi ehkä ollut kes
kipiste mutta ehkä ei ollut hyvä
saada juhlapaikkaa Nämä juhlat pa
nee toimeen kaiketi aluejärjestö va
rojensa kartuttamiseksi joten varat
joutuvat oikeaan paikkaan ettei me
ne kuten vappujuhlien tulot kuuman
ilman lietsomiseen Lukiessani vap
pukoniitean tilejä tulin ajatelleeksi
etteipä olisi kannattanut puffata
Mutta mennyt on mennyttä vastai
suudessa täytyy ottaa paremmin sel
vä milloin kirjavat ori ohjaksissa
milloin sosialistit
No joo! Seuraavat viikot ollaan
taas niin toimessa ettei jouda ehkä
aina iltastakaan syömään kun kello
7 pitää jo olla naalilla ja montakin
kokousta on samana Iltana Mutta
sitä tyytyväisempiä sitte ollaan kun
on saatu Jotain toimittua Koete
taanpa puskea tarmolla eteenpäin
että saisimme "tinoja" kokoon sillä
haalimme on velkana ja korjauksiin
myöskin menee huomattavia sum
mia Käsityöseurakln tarvitsisi perus
taa mutta näyttää että ainakaan il
lat eivät jouda sen- toimintaan Miet
tikääpä: jos iltapäivää olisi niin jou
tilasta Jolloin ehtisi saapua Tämä
on vain sellainen alustava ehdotus
jokaisen punnittavaksi siihen men
nessä Kun sellaisen perustamisesta
tulee kysymys
Lentsuakin on vähin sairastettu
vaan tällä paikkakunnalla ei ole pal
jon kuollut siihen
Terveiset taas — Anni
ESTER LINDBERGIN -MUISTOKSI
(Klrj ja lausnut Esterin haudalla
J Latva)
31 5 1919
Väsyit kesken uljas työläislapsi
Vasta elosi polku sun alulla 4)11!
Kalvava tauti aukeevan elosi mursi
Taittoi kukan keskeltä nuoruuden
kukoistavan
Nuoruuden keväästä herttaisesta et
nauttia saanut
Syksyinen halla kun keväisen tai
men jo
Tuonelle taittoi — Aina kehdostasi
aikain
Ohdakkeita raatelevia tiellesi vaan
laittoi
Itkee äiti itkee isä Itkee siskot ja
veikot
Poip nyt häipyi tuonen multaan sisko
armas meiltä
Sammui silmä nuoren voiman toivo
vanhempien
Uupui väsyi kuolon syliin sisko tais
ton teiltä
Olit lapsi köyhälistön kehdostasi
asti
Kuljit alla punavaatteen Opit sisko
— sankar' aatteen
Joukossa proletaarien elon aamusi
lyhyen vietit
Tietoa etsit vapauden aamuun työs
kennellä mietit
Elosi aamuun huudon kuulit tuskai
sen yöstä
Joukomme kituu kuolee tuhansia tie
tämättömyyden yössä
Keskellä riiston tulisen ja tuiman
saalistaan
KUrjuus Tuonen viljaa suurta kas
I vattaa
Se kätes' tarttumaan sai taiston kal
paan Yhteenliittymisen punakukkaa kas
vattain Siks' muistos' aamu ei unhoitu nyt
yöhön —
Se ripeähän kutsuu meitä vapauden
työhön
Saa unta rauhaisaa nyt turpeen alla
Me vielä taistelemme mailmalla
Siks' kunnes murskaantuupi valheen
valta
Ja työnorjat vapautuu kahleittensa
alta
Sun haudallasi tuulet vapauden virt
tä laulelee
Luonto- vapaa kukkia kummullesi
nostelee
Niil' estää ei voi vallat vääryyden
itämästä
Niin kerran nousee vapauskin sit' ei
mikään estä
Siis hyvästi jää! Tää tervehdys on
viimeinen
Joukosta tovereiden jotka taistelua
jatkaa!
Ett' poistuis' kerran turmion valta
ja elonaamun
Köyhälistön lapsikin voi nähdä kur
juuden alta
Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tumiseen ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu
minen huono ruokahalu heikko ruu
ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntautl
Nux Rautapillert ylösrakentaa voi
maa ja elinvoimaa
Nux rautapillert on varmasti taat
tu Täydellinen tyydyty Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta
pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli 1500 ( pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore
Kirjevalhto voi tapahtua: -Hellberg
Drug Co
279 W Bond St Aatorla Ore
HUOMAUTUS! Tarvitessanuo ap
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak
sun postikulut
VALMISTAKAA VIRVOI
TUSJUOMANNE KOTONA
150 eri virvotus juoman valmistamia
ohjeet jotka on laatinut expertti kaikki
yhdessä kirjassa Käy hyvin kaupaksi
Asiamiehet ansaitsee $20000 viikossa
Lähettäkää 75 senttiä niin saatte kirjan
ja erikoiset asiamiesohjeet Kirjoittakaa
osoitteella:
BUYERS EXPORT AGBNCY
(Ainoat välittäjät)
41 New St NEW YORK CITY
I I I 1 1 rt 1 1"H"I"I"M"I' 1-1 1"M"1"I I M1
4 +
SUOSITTELEMME AJURI- +
+ LIIKETTÄMME!
+ '"+
+ Olemme aina valmiit palve- +
+ lemaan teitä kaikenlaisella
+ ajuriliikkeen alaan kuuluvalla +
+ työllä +
+ 8EAB0RG TRANSFER CO
+ Puhelin 466 Astoria Ore +
Wl 1 1 11 Iii 1 I H' H' H H I H I I1
Katkeran surun murtamana 11
niotainnie että hellästi
' rakastettu tyttäremme
Ester Ingeborg
kuoli 29 p toukok klo 225 aa
mulla sairastettuaan pitemmän
ajan kalvetus- ja rintatautia
Hän oli syntynyt Suomessa
Helsingissä helmikuun 22 päi
vä 1901 ja oli kuollessaan yh
deksännellätoista ikävuodella
Suureksi suruksi äidille isälle
yhdelle siskolle ja veikolle se
kä lukuisille sukulaisille ja to
vereille tässä maassa Ja Suo-
Hilma (o s Malm) ja Fredrik
Lindberg
Toronto Canada
Ett' nuoruuden keväästä hert
taisesta et nauttia saanut sä
ollenkaan Syksyinen halla kun
keväisen taimen jo elon alussa
Tuonelle taittoi ain' kehdosta
asti vaan ohdakkeita tiellesi
laittoi
Itkee äiti itkee isä itkee
sisko veikko Pois nyt häi
pyi Tuonen multaan nuori voi
ma toivo vanhempain ja toivo
proletariaatin —
Sun haudallani luonnon vapaat
tuulet vapauden virttä laulelee
— ja luonto vapaa — kukkia
sun haudallesi nostattaa —
Joit' estää ei voi vallat vääryy
den no nousee myöskin päälle
köyhän hautakummun
Katoamattomat toverilliset
kiitokset lausumme Toronton
ss-osastolle seppeleestä sekä
niille tovereille jotka ottivat
osaa tyttäremme hautaukseen
ja kukilla muistivat ja Esterin
ikä-toveruus-tytöllle jotka hä
nen haudallaan laululla hänet
hyvästi jättivät ja kantoivat
haudau lepoon