Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 17, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina kesäk 17 p 1919
Nx 24
USKONNON ALKUPERÄ
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta) '
vettä että heidän varjonsa ulot
tuisi veteen peläten että kröko
diili ulottuisi siepata heidät ve
teen '
Raakalainen ei tiedä mitään ää
rien ' väreilyteoriasta Hän ei e
des aavista että ilma on ainetta
Mutta hän uskoo että kaiken
tapahtuman takana on joku hen
ki Kaijut-ovat näkymättömän
mailman henkien ääniä jotka
kutsuvat ystäviään täällä aineen
mailmassa Raakalaiset pvat hy
vin vastahakoisia antamaan va
lokuvata itseään He uskovat
että kuva on jotakin ijoka lähtee
pois heistä Raakalaiselle ovat
unet todellisia tapahtumia: He
uskovat että sielu heidän nukku
essaan jättää ruumiin ja harhai
lee hertkimailmassa Uneksivan-alkuihmisen
henkimäilmasta muo
dostuu kehittyneemmän ihmisen
tulevainenelämä tai taivas On
epäiltävää tokko ilman unien il
miöitä ihminen olisi koskaan on
nistunut keksimään uskoa kuole
mantakaiseen elämään 'Raakalai
selle on kuolema "ikuinen uni"
jolloin sielu erkanee ijäksi ruu
miistapa harhailee ijankaikkises
ti sielujen parissa näkymättö
mässä mailmassa
Helvetti on kaikkien pahojen
henkien ipesäpaikka 'Koska sen
kin täytyi jossakin olla niin ase
tettiin se maan päälle Taivas
uskottiin olevan tähtien tuolla
puolella ja otaksuttiin sinne ole
van vain muutaman tunnin mat
ka maasta Muinaisen hebrea
laisen käsityksen mukaan on nä
kyvä sinitaivas jumalallisten a
suinsijain metallilattia ja tähdet
ovat aukkoja joista enkelit ja
profeetat kulkevat edes takaisin
maan ja taivaan väliä Sade ei
tullut meristä vaan näistä tai
vaan ikkunoista Jotka avattiin
silloin tällöin Vedenpaisumuk
sen aikaan avattiin nämä ikkunat
40 päiväksi Ja niistä tulvasi
vettä kunnes maa oli 45 mailia
syvällä veden peitossa Mihin
tämä veden paljous on joutunut
sitä ei ole kukaan koskaan vielä
selittänyt
Helvetti-käsitys on nopeasti hä
viämässä ainoastaan hyvin type
rä tai raaka ihminen voi sen hy
väksyä Taivas-käsityksestä- rii
putaan kiinni siksi että se on
hauska mutta pitää huomata
että taivas ja helvetti ovat kak
soset Yhdessä ne syntyivät sa
masta alkuaikojen taikauskon
kohdusta ne lepäävät samanlai
sella perustalla Ihminen on
naurettava eläin han uskoo ole
vansa johdonmukainen
Ihmismieli on vielä lapsuudes
saan Ihminen on uudempi laji luon
nossa Ja ihmiskunnan elämä tu
lee kestämään vielä miljoonia
vuosia Sen lyhyt menneisyys ei
ole mitään verrattuna loppumat-
toiniin tuleviin aikakausiin
Uskonto on olemusperäisesti
tiede-vastainen Se tulee häviä
mään sillä se edustaa vain vissi
ä astetta henkisessä kehitykses
sämme Sitä on muokattu ja
muovailtu kunnes se on jo val
mis heitettäväksi roskaläjään
Mitä enemmän ihmiset tuntevat
kemiaa fysiikkaa kehitystä ia
luonnonlakeja sitä vähemmän
he turvautuvat yliluonnollisuu
teen Kukaan todellinen tieteen
harrastaja ei voi rukoilla Ruko-
us on epä-tieteellistä Kukaan
kehitysopin harrastaja ei voi us
koa minkään olennon jumalalli
seen alkuperään
Uskonnolla on ollut luonnolli
nen alkuperänsä kuten kivihiilet
lä kivisuolalla vuorilla jokilaak
Myrkyllisiä makeisia
(Jatk)
sille Sentin suklaatipalana ("Oho-- teatterissa ja tarjoavat makeisia
colate bar'') 'Eräs pullo kokoel- ja — "
massamme sisältää sakkariinia o- "Minä luulen että" suurkau
sotteeksi siitä miten makeisteh- pttngin pojat ovat toisenlaisia"
tailiiat maustavat makeisensa ai- keskeytti Ada
' "Clucose" jota käytetään ta- neella jota usein myydään aino- "'Niin ovat minun tuntemani
vattöman paljon makeisia hedel- astaan lääkärin määräyksestä pojat" sanoi rouva ja rupesi ker
mäsiirappia pöytäsiirappia hil- Sakkariinissa ei ole mitään ra- toileriiaan 'Adalle heistä
loja y m siirappimaisia tuottei- vintoarvoa ia sokeri on sitä vas- Kun hän sitten huomasi tytön
ta valmistettaessa — täydytään toin ravintoa Ja kun makeises- silmäin tähtäävän hänen sorniuk
melkein aina' valkasta rikkihap- ta poistetaan sokeri ja sen' sijaan siaan sanoi hän ihmettelevänsä
poisella suolalla joka on erit- pannaan skkariinia niin siinä ma- että niin kauniit sormet kuin A
täin vaarallista jos sitä sattuu keisesäa ei ole vähääkään ravin- dan olivat koristeitta ja "lainasi"
hiukankin jäämään glocose-ai- toa Adalle' kultasormuksen josta sa
neen sekaan Jos ei makeisten teili kaksi timanttia Nuorempi
valmistajat tiedä tätä tulee hän Olisi aika suuren yleisön htto- matkustaja ottj "lainan" vastaan
käyttäneeksi tavattomat määrät nata mikä ' suuri vaara uhkaa synkistynein katsein mutta hä
henj?envaarallista rikkihappoista lasten terveyttä ja olemassaoloa nen sydämensä pehmeni
suolaa Ei yksikään halpa ma- ja tuota vaaraa pitäisi kohdella "Minäpäs "sanon mitä me
keinen sisällä puhdasta ruoko- akpupjsesti- Jokaisen ihmi- teemme" sanoi rouva "Me me
juurikas tai vaahterasokeria niis- si pitäisi tietää se hirveä tosi- „emme tätisi kanssa johonkin
sä löytyvä sokeri on joko tätä asia että he ja heidän lapsensa svömään ja sitten otamme auto
vaarallisilla kemiallisilla aineilla nauttivat halpojen makeisten he- mobiilin ja ajamme teatteriin"
puhdistettua " plocose-ainetta tai delmäsiirappien hillojen y m Ja sitten? Sitten juna tuli
sakkariinia keinotekoisten ja väärennettyjen Back Payn asemalle ja kun Bos-
Hiiliterva tai aniliiniväreistä herkkujen joukossa liimaa jota tönin asemat olivat yhtälailla
saadaan kaikkein (kirkkaimmat ' puuseppä käyttää -huonekaluja liiV tuntemattomat Adalle ja koti-'
värit makeisiin On olemassa matessaan tai saippuakiveä ja duktööri sattui olemaan juuri
monenlaisia kasvis- ja mineraali- talkkimultaa tota käytetään au- toisaalla kuten rouva toivoikin
värejä jotka ovat kelvollisia Sei- tomobiilin kumin sisällä vahal- sai tämä varsin helposti Adan
laisia ovat pinaatista saatu vih- la on oikea paikkansa kun se va- asemasillalle Vähän vaikeampi
reä väri erään kasvin siemenistä laisee pimeitä iltojamme kyntti- 0li selittää että täti kai oli e
ja eräästä toisesta kukasta saatu -länä mutta lapsen vatsassa sillä rehtynyt junan suhteen ja niin
keltanen väri ovat vaarattomia ei ole paikkaa enemmän kuin ko- hän otti Ädan mukaan kotiinsa
Useiden troopillisten maiden vala lakeeriaineellakaan (shel- Tämä tapahtui maanantaina
puista saadaan kelvollista väriä lac) jota me tarvitsemme huo- Kolme viikkoa myöhemmin maa
Kuitenkaan eivät kaikki kasvik- neittemme oviin ja lattioihin y nantaina hänet lähetettiin New
sistakaan saadut värit ole vaa- m- s Yorkiin Tämän lyhyen ajan kn-
rattomia sillä kasviksistakin saa- Jokaisen kaupungin korkeakoti- luessa oli hän saanut vastauksen
daan mitä vaarallisimpia myrk 'un kemiallinen osasto tulisi oi- muutamiin niihin kysymyksiin
kyjä Ne värit joita saamme ter- la paikka jssa nalyseerataan joihin kukaan ei ennen ollut vä
veellisistä kasviksista ovat myös- kaikki ne makeiset mitä lapsille littänyt hänelle vastata Vas
kin ehdottomasti terveellisiä ja tarjotaan myytäväksi Lasten tukset olivat vääriä mutta elä
luotettavia Mutta kasviksista vanhempain opettajainliiton ja via Olette kai jo arvioineet
saadut värit eivät ole yhtä kirk-- kouluvirkailijain tulisi huolehtia kuinka verraten-lyhyt aika tästä
kaita ja voimakkaita kuin ani- että lapset heidän kyläkunnas- oli kulunut siihen kun me kuu
liinivärit Niillä ei saada sitä sil- saan saisivat ouhtaita ja terveel- limme hänen tarinansa sairaa
mään nistävää ia räikeätä väriä lisiä makeisia lasSa Ada — aivan tavallinen
_ _ _ ei mitenkään nuono tyttö — on
TYTTÖ JOLLE El OLTU KER- „ ta„c01 '
tuksi
JOLLE El
ROTTU
(Jarkoa kahdeksannelta sivulta)
mikä saadaan halvalla ' anilnni
värillä Eikä luonnollisesti ku
kista ja kasviksista saadut värit
voi kilpailla sadannetta osaa hal
puudessa näiden halpojen anilii-
nivärien kanssa Ja siksipä käy- Eii eteläisellä Olen pyytä
tetaan edelleen lasten makeisia nyt konduktööriä pitämään hän-
niiiuja mii-phm v ui idvmcvai- tä slmäHä mutta jos te"
IICUH Veli JcltCSSa ja UldUSLdCäSa
Sellaisena hän eli ja sellaisena
hän kuoli
"En tiennyt!" vaikeroi hän
Näen hänet silmissäni vieläkin
— täällä Juran rauhaisan laak
son levitessä eteemme näemme
hänet edessämme molemmat —
me näemme hänet sairaalan vuo
teella silmät hehkuen syvällä
päässä nahka spitalin valkeana
ja risasen punasena kireänä ja
kiiltävänä kasvojen esiinpistävil
lä luilla Ja kerran hän hymyili
Tsä fnnr-ni 'Afntra nninpn Pl
aineita jotka sisältävät senaisia vähääkään
mineraaiiaineita kuten arsenikki Minä mielelläni saatan hänet
l ui'"3' iJ°- antaVat enttain tätinsä huostaan" sanoi hän
kirkkaan loiston ge rjjttj jsä p0jstnj ja juna
Jos anilnni väreistä poistetaan ]ahti Rouva avasi takkinsa ja
niissä oleva mineraali aine muut- Ada näki puvun jonimoista ei
tuvat ne vaarattomiksi mutta ennen ollut nahnyt sitten rou
menettävät myoslfin varmsa kirk- va veti kintaat käsistään ja sor-
kauclen Saada esimerkiksi ar- mirl j0jsta loisti sormset mi- mutta kukaan ei sanonut minul-
seniKK! pois diiiaiiiivariMid vaani tä la)psen silmat suureten ihmet-' ]e Onko se oikein? Onko se
mua suuiiiiia ieKmiiisui lauoa d-„i:vät liBn tamtt tämän 1-ätta
huolta joka tietysti suuresti lisää Kuinka vanha olet lanseni?"
"Viidentoista täyttänyt" sanoi
Ada
"Vastako? Näytät kahta vuot
ta vanhemmalta" Ada punastui
— hän ei tiennyt syytä mutta
paljon oli hänessä itsessään sel-
sellaisen värin hintaa (Sitä siis
ei enää kannata käyttää köyhä
listölapsen sentin makeisiin jo
ten hän saa sen arsenikkineen ja
kaikkine myrkkyineen)
Tutkimuksiemme kautta kou-
"En tiennyt En ollut paha
teidän mielestänne oikein? Oh
jos vain joku olisi sanonut!"
Niin tämä on ikävä kertomus
ja niin tavallinen
Osoite-ilmoituksia
lussamme saimme mieeinknntoi- laistai mitä hän ei tiennyt Se
sen Kokoelman liima ja vanai- käanti llänen hymynsä otsan ryp-
neua saaiavissa oievisia iiuikci- pyjseksi
Mäia uiiiuibia y ui jxtiMJeiinas
tamme saimme puusepän liimaa
halpaa glucoes-ainetta seitsemän
erilaista kivihiilitervaväriä (jot
ka kaikki sisälsivät arsenikkia)
saippuakiveä talkkimultaa lam
punnokea "shellacMä" vahaa ja
rautahappoa Tätä viimeksi mai-
nimm dinuu ui """uiM iuim- mltta se tuli niin akkia etta en-
seksi liaksi Se on tummanpu- nelVkui„ hän itsekään ymmärsi
nasta ja muistuttaa hyvin lahei- oIi hän sanonuti ettei hänen ol-
sesti suklaatia Kun sen sekottaa tu annettu tavata montakaan
gelatiinin ja sokerin kanssa ja poikaa ja että hän vihasi niitä
kiillottaa shelac illa — sitä on iottn tnnni
"Toivoisin olevani" sanoi hän
"Toivoisitko olevasi vanhem
pi? Äläipäs nyt Jkä tulee ai
kanaan Olet hyvin sievä juuri
noin Oikein kaunis Eivätkö
kaikki pojat sano niin?"
Adaan ei tämä tungettelit teh
nyt oikein hyvaa vaikutusta
vaikea näön vuoksi erottaa todel
lisesta suklaatista Ja tätä in
hottavaa sekotusta myydään lap-
soilla tai millä muulla tahansa
Se on syntynyt ihmistunteiden jista"
'ja mielikuvituksen suuressa työ
pajassa Jumalat eivät tehneet
ihmisiä vaan ihmiset tekivät jumalat
"Kuinka minun mielestäni pi
täisi tytön tuntea palion poi
kia" sanoi rouva "'Minun lä
helläni asuu muutamia rakastet
tavia poikia Miksi et pidä po-
ABERDFENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ipf 713 E
lst St — Tervetuloa
tSTORlAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla ioka torstai
ilta kello K 0e: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa jotta torstai kello 2 jpp Osote! 315 —
lOth St Hoiiuiam Wah
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Stiomi-haaltlla kello '
5 jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDXN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom 1 Kakvia saatavana joka ko
kouksen loputrrta
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 Jpp Vt
via kokouksen loputtua
"Ne ovat ilkeitä — pahoja
"Ovat jotkut Ne jotka minä KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
tunnen ovat siistiä poikia ja ne Kaikesta laadusta oaa tilata Toverin
käyvät tuttujen tyttöjen kanssa Kirjakaupasta
li 'S
i
J