Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 03, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - f
No 22
Tiistaina kesäk 3 p 1919_
Kunnia Teille
Kunnia teille
joiden työn' oli työläissuuruus
näyttää
Kunnia teille
joiden suotiin työläistahtoa
täyttää
seistä kun kuolema kulki
lausua aate julki
'piilu kun pyövelin jo välkkyi yllä
Kunnia teille
jotka poltitte kaikki portähat
takaa
kun tuli olla
puolesta luokan järkkymätön
ia
vakaa
olla tulkkina ammoin kahlitun
kansan
alta mi aikoi ansan
inhimillisyyden suurehen päi
vään Kunnia teille
nöyrinä jotka kuulitte kutsun ai
kain jotka nousitte
uhmaa uhmaten uhkana öisien
' taikain
nousitte vainovaltojeVi Voimia
- vastaan
heimoa orjain orpoa onnetonta
' ' '
Kunnia teille
'Golgataa jotk' asluitte verta
valuin
kuormanne kantain
viime 'hetkehen hehkuvin uh-
raushaluin
vaikkei tiedetty teistä: mistä ja
keitä
vaikkei laakerit petä
kumpujanne kuulat uljahtat
urhot
Kunnia "teille
Ette uinu te unhon tyhjässä yössä
Mahtajan maine
kasvaa kummunkin ylle Se elää
työssä
Muistonne miljoonani proletaa
rien rinnoissa helää
Iäti aina se elää
kasvain ja karttuen aikakausien
kanssa
Kunnia teille
siis te konnain koirina kätkemät
multiin
Nimenne kerran
poljettu pohja-kerta on piirtävä
kultiin
jahka se päivätyönne päättävi
kalliin
iskien vainovalliin
viime valtavan iskun
Kunnia teille !
Nusiaa ja valkeaa
Kirj Helmi Mattson
(Jatkoa)
Kaupungilla seisoskeli miehiä
ja naisia viluisen näköisiä kur- — En tiedä! murahtaa ijäkäs
jia olentoja Heitä liikuskeli ukko
kuin 'haamuja joka puolella Re- — 'Poikani poikani tyttöni
paleisia lapsia vilusta sinettynei- Dora ja- Paavo Lapseni lap
tä ja laihoja raukkoja jotka tus- seni ! Herra heidät varjelkoon
kin olivat mitään syöneet pitkiiij
aikoihin kuljeskeli kaduilla
Rerjäilivät parempiosaisilta- a-
pua silloin tällöin
— Huono aika tuli onneton ai-
ka virkkoi -Paavo Väänänen vai-
molleen
— Niin tuli
Hinnat kohoavat
tavairoita ei saa kohta rahalla-
kaan kurjuus kasvaa
— Mutta herrain vatsat vaan
naisuvat ia kti takasat kohoavat
sanoi Paavo katkerana
— Kunhan kohoaa kurjuus
huippuunsa saammepa nähdä
— 'Meidän on oltava varuil-
lamme aika on käsissä!
Numlm ©saata
Venäjältä kuuluu kummia
Venäjän karhu liikkuu Se lähe
nee tsaarin istuinta
— Ja punalippu hulmuaa Suo
massa !
— Kireät ajat ovat vielä her
roilla jos kaikki menestyy
— Menestyy — miks'ei menes
ty! Tunnethan joukkojen mie-
lentilan?
— Vaikka viimeiseen mieheen
— vaikka lounainen veri jokaisel
ta hangille vuotaisi -- eivät väis-
ty!
— Eivät!
— Emmekä me! Me seisom
me lujina!
— iMe seisomme !
Vala vannottiin svdämissä
Kurjuus on kasvanut Kansa
nälkäkuoleman partaalla Venä
jällä ja Suomessa vaan iloinen
huuto kuulu kaikkialla ja sana
lentää suusta suuhun :
Venäjän itsevaltias Tsaari
on kukistettu byrokratia pois-
tettu
Kansa vallassa!
Suomelle luvattu itsenäisyys!
Ja punaiset liput hulmuavat
Suomessa!
Vanha koukkuselkä akka
tuudittelee lasta Hyrisee:
— Herraa hyvää kiittäkääm-
me
— Aina sinä! Oletko ää- toisiinsa tukevat toisiaan
neti! sanoo ukko vanhus kars- ikkuoita särkyy
kisti _ Taistelu oii tuimaa Tulta sa-
— Hi hi hi! nauraa aijä nyt taa Ryskää! Kanuunat pauk
itsekseen: kuvat
— Jo tuli herroille huono aika
Pois otetaan virat itse asiat täi- He lnvÖ8 taistelivat Dora ja
lataan tuota Jo tuli her- paavo "Punasen lipun juurella
ro!1e huon!?alka! Itse tassa "vt he kaatua tahtoivat mutta kuu
asiat tällätään lat sivuuttivat -heidät silloin kun
Puolisokea virsiä veisaava ak- yrnpäriltä tovereita kaatui
ka suuttui
— Ise tässä tällätään Siel- Kapinoitsijoina tuomittiin Do
la he ovat tallaamassa! Hoitaisi ra ja Paavo Wäänänen Ikuole
Dorakm lastaan ettei lattaisi sitä m!ln„ T„nmint3 Pi lipvpnnpifv
vuorokausiksi ia juoksisi siellä
komiteoissa soittaisi suutaan' ja
rienuisi
Ukko ei ollut kuulevinaan
— Punaiset voittavat — juko
laut' kun punaset voittavat!
Herrat jo ajetaan Lapinrajoille!
Vaan akka hyrisee :
— Herraa hyvää kiittäkääm
me He istuvat edelleen soudatta
vat lasta vanha nainen ja vanha
mies
— Luuletko että he vielä elä
vät etä 'he orat turvassa? ky
syy vanha vaimo harmaan pään
hihljaa painussa alas
pelastakoon
Vanha mies vihastui
polki
jäykkää jalkaa
— Lopeta! Ei Herra varjele!
' Minunkin vereni tässä tur-
haan jähmettyy: Olisin tahto-
nut olla varjelemassa ! 'Kiro-
tut! Kirotut! Kirotut! Velji-
en pettäjät maansa myyjät orja-
voudit laiskurit! iMies kiriste-
lee suuta josta jo hampaat ovat
aikoia sitten iduc onneet tjois !
— Kouluutetut ryövärit!
Aivan kuin hän olisi nähnyt
edessään jonkun puristi hän kät-
tään nyrkkiin hokien:
— Tuosta saisit tuosta saisit
'
sinäkin kelju häpeä pilkku! Isä-
vaninajasi muiston enkä - äitisi
rukoustenkaan vuoksi eii sinua
säästäisi en!
Vanha vaimo' itkee "
— Väänänen elä kiroa! Tie-
dätkö sinä varmaan että hän on
kavaltajien joukossa asestettu-
na
— Tiedänkö! Miks'en tiedä!
Arvaakin sen mitä sitten var-
maan tietää! Hän on ollut saa-
massa Saksalaiselta opetusta
murhaamistaidossa Kuuletko F
kuuletko vaimo!
Vaimo hokee: — Joppe Oksa
Joppe Oksa! Kuin itsekseen
huulet tuskin aueten:
— Salomonin poika ! Salomo
'_ toin poika
Z_ Vanhan miehen tihruisct sii
mat eivät nae tuskin mitaan
mutta hän katsoo kuin tarkastel
len taistelulinjaa:
— Tuonne! tuonne! Miksi
liikkuvat he noin hiljaa
Samassa temmataan ovi auki
— 1 nioon! Aopeaan! kellariin!
Kuularuiskut tekevät' työtä
Vaan vanha mies nauraa ho-
liottaa:
— Ampukoot! Ampukoot!
Meillä on paras aika vaieta
— Niin meillä on pafas aika
vaieta sanoo vainio itkien:
— Ottakaa tämä lapsi! Dora
ja Paavo Dora ja 'Paavo
'Missä? Vanhukset tarttuvat
— jje ovat ansainneet rangais-
tukscnsa p„naset roistot ilkfcui-
vat voittajat
Ammu heidät paikalla ! komen
taa ylipäällikkö
— Ei voi pääsee hiljaa so
tilaan huulilta
— 'Ammui! taikka ammutaan
siuit kajahtaa uusi käsky Van
gitut hymyilivät
— Ammu ammu pian ! Jompe
Oksa Oman sisaresi rinta odot
taa luotiasi Mieheni lapsuus
toverisi rinta on edessäsi myös
kuulia varten Ammu Joppe
Oksa ! Naisen kasvot enemni
hymyilevät silmät tiukemmin
katsovat nuorukaisen silmiin
— AMä hidastele! kuuluu taas
jyrkkä käsky
— Dora sisareni Paavo
" tulee hiljaa sotilaan huulilta
Hän pudottaa aseensa maahan
Ei voi nostaa
— Ammu! jyrähtää uudelleen
Sotalaki on ankara
Heidät ammuttiin rinnatusten
Dora ja Paavo 'IVäänänen illy-
myillen he kaatuivat 'Jm pelon
värettä ei huokausta laskeneet
he voittajan mieliksi Sankarina-
he kuo ivat vaan uusi ama tuo
koston!
Otilja ja August Oberj-— mis-
sä he ovat
— Tuomittu elinkautiseen van-
Lapsuuden Muistoja
Minä yksin istun ja uneksin
Ja aatokset kauas entää!
Tuonne lapsuusaikahan armaa-
seen
Ne muistojen siivillä lentää! -
Oi armas on aika lapsuuden
Se on kuin kukkain tuoksu!
Sen leikit laulut on raikkahat
Kuin vierivän virran juoksu!
-
Niin usein muistuu mieleeni--
Nuo lapsuuden lempeät muistot !
Mulle elämän polkuja kulkeissart
Ne on kuin viileät puistot !
'Siiri-id Ooniin (Kristiansonl
-'-II- V
keuteen maanpaossa tai kuollei
na — kuka tietää?
Eräästä na'hasti ammutusta1 ta
losta löydettiin kaksi 'vanhusta'
nälkään kuolemaisillaan 'Nai
nen on jotenkin tajuttomassa ti
lassa mutta elon merkit ovat jSv
lellä Mies puristaa kättään nyrk
kiin vaan ei näe eikä kuule mi1-'
tään Puhuu väliin heikosti ha
janaisia sanoja
Välistä kirkasee" 'kovemmin
kuin pistoksen saaneena:
— 'Mustaa valkeaa 'Eläniä on'
mustaa valkeaa!
Arveltiin vanhuksen tullctfn
hulluksi nälästä ja kauhuistä
Ihmiset puhelivat jälkeenpäin':
- — Elämässä on' tosiaankin kik-
si puolta: 'Musta ja valkea fa
se- valkea lopulta voittaa sillä'
totuus ci pala tulessakaan !
'Loppu
Oscite-ilmoituksia
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluscurs
kolcoontuti joka torstai klo 2 ip ?13 E"
lst St — Tervetuloa
tSTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolta joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQU1AM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Alljolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 319—
lOth St Hoquiam YVash i
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset1
°
pidetään joka torstai buomi-naaliJJa keno
jpp Kaikki tervetulleita
P0RTLAND1N S S Osaston ompeluseuran
kokoukset ptdctaan osaston talolla
toinen torstai-ilta
kello 8 — Osote: 71
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokouksel
pidetään jokaisen viikon torstaina kello $
jpp Huom I Kahvia saatavana- joka- kcv
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S S O viralliset-
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä Ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka tel
nen torstai alkaen klo 2 jpp V
via kokouksen loputtua
h--H"l'H"l' I I 1 I I 1 I l"M"l"frl"Wj
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN +
I OSUUSKOTI i
+ JA PAIKANVÄLITY8-TOIMI8T0
I- 241 Lenox Ave A 122 St +
+ +
+ Telefooni: 813 Mornlng lide +
„l ) I M"H"H"H' H l I I HI'M"
Toveri jokaiseen työ
läiskotiin!
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA
KJInii on yli 25 rnlrstrn ja naisten tautia rn-TL
tctfvitu Kulo mvöskin ttivdcllliii-ii ln-ttrlo suo-
Svante "oXnS
myoVHin lamiio-ittcn ninnut y m
JSKtta '™l?-ÄnÄa 1™°°"!
Kvrity monia jninnnia vnoa
TUmnn kirjan saatto vaiiuusti ja pitHlst srn
olla jokainrHHa KuonutlfiltirNfla kodissa hi 1 lii ctto
tiflll koska Kitii tarviti'tt varokaa huiobauki
liläkkrittt ja hiimbunki-tnlitori-lta
— IlirnrUMn Aptivkkl on aunrl'iH-
— Buom Apteekkiliike Yhdysvalloissa — -
P A LIGNELL CO Superlor- Wl8