Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 03, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 22
TEHDASKAUPUIIKI
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta!
Illan myöhäiset 'hetket on lä
hestyneet Puistonpenkit oVat
täynnä ihmisiä Kenenkään huo
maamatta voin ottaa taskustani
päiväkirjani sen salaisimman
muistikirjani johonka hetken
tunnelmia olen vuosikausia piir
rellyt (Minulla on voittamaton
halu päiväkirjailemiseen) Sii
henpä samaan kirjaani kirjotin
silloin lauantai-iltana seuraavat
rivit :
vi pääse iloinen kevyt nuo
ruus valloilleen Ikävää har
maata Keväälläkin harmaata
Katselen' heitä ja vielä har
maammaksi tekee sen että lie ei
vät ymmärrä oman elämänsä har
mautta Katselen heitä enkä näe yh
tään neitosta jolla olisi kauniis
ti ja sopusuhtaisesti kehittynyt
vartalo Neitosta missä puhke
aisi nuoruus täyteen kukkaansa
jonka rinta nousisi ja laskisi jos
sa olisi uhkuvaa voimaa ja elä
mänrieskaa joka herttaisesti ja
tietämättään odottaisi tärkeää
tehtäväänsä
Katselen heitä enkä näe yh
tään nuorukaista jonka kasvoilla
olisi jalous Jonka silmistä_ sä
dehtisi palava tiedon halu joka
olisi ylpeä omasta olemassaolos
taan He ovat tyytyväisiä kuin
saavat syödä nukkua ja tanssia
Tuossa kulkee kolmenkymme
nen vuoden vanha neitonen Hän
tekee viimeisiä ponnistuksia
Hän tuo Syyskuun-iEeva tah
too saada miehen iHänellä on
tuolla Ronkaismäellä pieni pi
meä huone Sifhen huoneeseen
sopii mies Huoneessa on kah
den hengen sänky Seinällä taulu:-
Siinä taulussa Kristus riip
ipuu ristinpuussa Toisessa tau
lussa on nainen lampaan kaulas
sa Niin hän tuo Syyskuun-JEe-va
tahtoo saada miehen se mies
on niin lujassa
Vieressäni istuu äiti mutta hä
nen silmistään näen että hän ei
iloitse äiteydestään Hän ei i
loitse kauneudestaan ja_ pyhim
mästä tehtävästään mitä hän
mailmassa täyttää 'Elämä on
murtanut hänet Hän menee
miehensä kera työhön maanan-tai-aamuna
Yhteiskunta ei hä
peä moista äiteyden häväisemis
tä Kurja yhteiskunta
'Lapset minä löydän sivukar
tanoilla lapsia jotka irvistele
vät ihmisyydelle Ja "pyhä" yh
teiskunta irvistelee heille Ylis
tetty ihmisyys!
Mutta kauheimpia' kaikista on
perheen isät Elämä on ottanut
heiltä kaiken sen mitä heillä on
otettavaa 'mutta tilalle ei ole an
tanut mitään Elämän hirttosil
mukka kuroo vaan kaulaa
Minä kauhistun sinua sinä
tehdaskaupunki Sinua joka
surmaat ihmisistä kaiken sen
mikä heissä on hyvää ja kaunis
ta Koöka valkenet sinä kansojen
kevät? Vaikene pian pian
Lauripoika
MAASTA MUUTON VAARA
UHKAA
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
on niin tyytymätöin olosuhtei
siinsa että se on valmis poistu
maan täältä heti ensimäisen tilai
suuden saatuaan
Tähän asti on täällä ollut
halpa työvoima jonkinlainen
kansallinen laitos Sitä on pidet-
ty normaali asiana välttämättö
mänä tämän maan kehitykselle
Hallpapalkkainen työ tietenkin
lankesi ulkomaalaisten osalle
jonka yleisen mielipiteen mu
kaan tuli olla tyytyväinen jo pel
kästään siitä että hänet oli las
kettu tähän maalian ja että hänet
sallittiin käyttää hyväkseen va
paan Amerikan laitoksia Siirto
laisen täytyi olla tyytyväinen ok
saansa josko hän oli sitä tai ei
sillä hänellä ei ollut valitsemi
sen varaa Useammassa tapauk
sessa olivat he avuttomia erit
täinkin ne heistä jotka joutuivat
työskentelemään suurissa teolli
suuslaitoksissa Nyt on 'heillä
tilaisuus saada tyytymäättöm""
tensä yleisen mielipiteen huomi"
oon Nyt on heidän vuoronsa
tehdä vaatimuksia Jos he eivät
saa sellaista kohtelua kuin lie
tahtovat niin he kokoavat kapi
neensa ja lähtevät maasta pois
Ei ole Hiottelua jos sanoo et
tä siirtolaiset erittäinkin slaa
vilaiset ja alkanilaiset siirtolai
set ovat muodostaneet erikoisen
luokan Amerikassa 'Ei kukaan
ole heistä välittänyt ei edes Ame
rican 'Federation of Labor jolle
ei ollut edullista järjestää halpaa
työvoimaa Hän oli suurten kor
poratsionien tahdon alainen jot
ka kaikin tavoin koittivat estää
siirtolaisia järjestymästä Kor
poratsionit palkkasivat työläisiä
kaikista eri kansallisuuksista jot
ka eivät ymmärtäneet toistensa
kieltä ja jotka eivät olleet edes
ystävällisiä toisilleen Jos talou
dellinen puristus pakotti nämä e
ri elementit yhteen lakkoutumaan
parempien olosuhteitten saavut
tamiseksi lähetettiin lakkopai
kalle sheriffejä ja asestettuja'
hurttia jotka tukahuttiv? noi
den ulkomaalaisten työläisten
vaatimukset raakuudella ja väki
vallalla Sellaisia tapauksia on
ollut tuhka tiheään New Jersevn
Massachusettsin ja Coloradon
teollisuuskeskuksissa
Lawrence Mass on tästä hyvä
kuvaus Kangastehtaissa ollaan
hyvin huolellisia siinä suhtees
sa että koetetaan saada työläisiä
niin monesta eri kansallisuudesta
kuin suinkin on mahdollista
Lawrencen tehtaissa työskente
lee -tusinoittain eri kansallisuuk
sia joista jokainen muodostaa
pienen osan työläisten suuresta
joukosta A 'F of 'L ei ole kos
kaan tehnyt vakavampaa yritys
tä järjestää Lawrencen työläisiä
ja seuraus on että kangasteoHi
suuden työläiset ovat kovin kur
jasti palkattuja
Tutkimukset toivat esiin mon
ta mielenkiintoista yksityisscik
kaa Lawrencen lakosta Law
rencen lakko ei ole yksinomaan
työväenkysymys mutta se on
yhteiskunnallinen kysymys
Mass rikkaan tcolisuusvaltion
yhteiskuntaelämä on muodostu
nut sellaiseksi että halpa työ
voima on tullut sille välttämättö
mäksi — A Zeldin
Opetusjärjestelmä
Sovietti- Venäjällä
Että bolshevikien pyrkimykse
nä on kaiken inhimillisen sivis
tyksen ja tiedon hävittäminen —
kaiken sen muun "synkeyden"
ohella jota he edustavat — siitä
ei kai pitäisi olla enää epäilystä
maailman kapitalistilehdistön
meininkien mukaan Mutta mi
ten ollakaan eräs europalaiiien o
petus°lojen tutkija ei ole tätä "it
sestään selvältä" näyttävää asiaa
saanut päällänsä vaan on viitsi
nyt mennä Venäjälle oikein omin
silmin tutkimaan asioita Ja nyt
hän vastoin maailman kapitalis
tilehdistön ulvontaa antaa seu
raavan lausunnon Venäjän ope
tusjärjestelmästä :
"Päivittäistä opetusaikaa 011
tuntuvasti lyhennetty tarkotuk
sella helpottaa lasten heriiiojän
nitystä mahd°llisimman paljon
Lapsilta kysellään 'vain sellaisia
asioita joissa heille on annettu
valmistavaa opetusta Siten sääs
tyvät lapset kaikenlaisilta odotta
mattomilta pulmallisilta kysy
myksiltä joita vanhan järjestel
män aikana opettajat tavallisesti
tekivät ja 'joita lapset kovasti
kammoksuivat
"Nämä kaksi seikkaa jo anta
vat melko selvän kuvan siitä mi
ten perinpohjaisesti opetusjärjes
telmä on uudistettu
"Useitten maitten kouluissa on
nykyisin vielä vallalla sellainen
ajatus että lasten tulisi ollä mah
dollisimman pitkän ajan koulus
sa koska lie eivät siellä ollessaan
°le kotona vanhempiensa vastuk
sina Venäjällä näyttää vallitse
van käsite että lapsen koulussa
olo ei ole tarpeellinen yksino
maan sen takia että hänet siten
estetään ilkivaltaisuudesta vaan
että lapset saavat koulussa elä
mässään niin välttämättömiä tie
toja "'Muutamat kohdat opetusjär
jestelmästä riittävät antamaan
käsityksen- opetustavan vaihdok
[Irisf inuslion Altiui
ON NYT VALMIS
Historiallinen tutkimus kirjottanut KARL KAUTSKY
Saksasta suom J K Kari
Kirjan hinta on $200
Ensimäinen painos tämän merkkiteoksen suomennoksesta ilmes
tyi Suomessa jo kymmenen vuotta takaperin ja on se pitemmän
aikaa ollut loppuun myytynä Siinä oli kuitenkin koko joukko
häiritseviä jopa eksyttäviäkin paino- y m virheitä" epäselvyyksiä
ja kankeuksia jotka nykyistä uutta painosta valmistaessa on kor
jailtu mahdollisimman vähiin '
Itse' teos on Kautskyn — nykyään elävistä sosialismin teoreeti
koista kieltämättä etevimmän — varsinainen lempiteos jonka alus
taviin tutkimuksiin hän on uhrannut useamman kuin yhden vuosi
kymmenen työn Niinpä se onkin ei ainoastaan perinpohjainen
ja ratkaiseva selostus kristiuskon synnystä ja kehittymisestä oman
alkuperäisen aatteensa täydelliseksi vastakohdaksi rikasten par
haimmaksi riistovälineeksi vaan myös uutuutensa puolesta niitä
1'hkarohkein mutta samalla erinomaisesti onnistunut niinsanotun
"materialistisen" historiankäsityksen sovelluttaminen roomalaisen
mailmanvallan rappeutumishistoriaan
Juuri tässä viimemainitussa suhteessa tämä "historiallinen tut
kimus" on kuin nykypäivän tarvetta varten kirjotettu Nykyäänpä
porvarilliset kirjottelijat täyttä kurkkua huutavat kuinka "bolshe
vismi" uhkaa lakasta tieltään länsimaisen sivistyksen ihan samalla
tavalla kuin kansainvaellus aikoinaan tuhosi roomalaisen yhteis
kuntalaitoksen ja sivistyksen — senaikaisen orjayhteiskunnan ja
rosvosivistyksen Ovat huomanneet ihmeellistä yhtäläisyyttä sil
loisissa ja nykyisissä taivaanmerkeissä ja tuo yhtäpitäväisyys se
porvareita kauhistaa mutta meihin se tekee päinvastaisen vaiku
tuksen Jokainen puoluetoveri joka tarkkaavasti lukee vasta ilmestyneen
"Voima ja Aine" teoksen sekä sen jatkoksi tämän "Kristinuskon
alkuperän" ehdottomastftniyöntää että sellaiselta sosialistilta joka
näissä harvinaisen arvokkaissa teoksissa selostettuja tosiasioita ei
tunne on yhteiskunnallisen katsomuksen pohja vielä pahasti puhki
Kirjaa on saatavana kaikilta kirjallisiiusasiamiehiltämme tai
suoraan tilaamalla kirjakaupastamme Ellette tapaa asiamiestä
niin käyttäkää allaolevaa tilauslippua
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore
Lähettäkää allekirjottaneelle kappaletta
kirjaa KRISTINUSKON ALKUPERÄ josta maksuksi
mukaan liitän $
— -
sesta ja ovat sellaisenaan mielen
kiintoisia Kreikan ja latinan
kielten °ppiminen on jätetty ko
konaan yksityisasiaksi ja nykyai
kaisissa kielissä on vieraan kielen
kääntäminen kotimaiselle kielelle
tärkein harjotus Keskusteluhar
jotukset vieraalla kielellä ja vie
raskieliset ainekirjotusharjotuk
set ovat kokonaan hylätyt
"Historian opetuksessa anne
taan varsin vähän huomiota van
hanajan tapahtumille mutta si
tävastoin annetaan Venäjän val
lankumousliikkeen historialle
vuosisataisille ihmeellisille saavu
tuksilleen ja Ranskan ja Ameri
kan vallankumouksen historialle
suuri huomio Uskonnonopetusta
ei ole ainoastaan jätetty pois oh
jelmasta k°konaan vaan se von
suoraan kielletty kuten Ameri
kan kouluissakin Venäjän kie
len opetusta on yksinkertaistu
tettu tavausjärjestelinän saatta
misella samanlaiseksi lausunta
tavan kanssa Joitakin tarpeet
tomia kirjaimia venäläisestä kir
jaimistosta on poistettu
"Ylitarkastajia ei enää määrä
tä ylhäältä vaan saavat oppilaat
valita ne opettajiston keskuudes
ta Eriosastojen opettajat ovat
erikoisten valiokuntien asettamat
mutta' niiden valintaan voivat ot
taa osaa myöskin lasten vanhem
mat kunta opetusvirasto ja työ
läisten ja sotilasten neuvosto ku
kin edustajiensa kautta"