Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 27, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tieteen Keijukaismaa [
Suomentanut Selma-täti
(Jatkoa)
Nyt jos voitte kuvitella mie
lessänne kuinka tämä eetteri
täyttää avaruuden kaikki pal
kat niin että sitä on kaikkialla
ja se kulkee kaiken läpi-kysykää
itseltänne mitä mahtanee sil
loin tapahtua kun suuri mullis
tus on alituisesti käynnissä yh
dessä niistä suurista kappaleista
jotka uivat tässä eetteri-avaruudessa?
Kun auringon ympäril
lä kiertelevien kaasujen atoomit
vihaisesti iskevät toisiinsa teh
däkseen kaiken sen valon ja läm
mön mikä tulee auringosta niin
ettekö luule että ne panevat ym
ipärillä olevan eetterin lainehti
maan? Ja kun eetteri on kaik
kialla auringon joka puolella
ympäröiden maapallon ia kaikki
muut planeetit niin eikö silloin
ne auringon läheisyydessä syn
tyneet eetteriaallot tule maapal
lolle saakka aivan kuin väristys
lattialaudoissa kulkee yli huo
neen Ottakaa vadillinen vettä
eetteriksi ja sitten ottakaa palanen-kaliumia
ja pitäkää sitä pih
deillä vedessä keskellä vatia Te
näette 'kuinka kaliumi sähisee ja
sininen liekki palaa sen ympä
rillä ja samalla se synnyttää aal
toja ympärilleen jotka kulkevat
vadin kaikille laidoille Voitte
kuvitella kuinka auringon syn
nyttämät aallot eetterissä kulke
vat maapallolle samalla tavalla
Suoraan auringosta sen joka
puolelta ei koskaan pysähtyen
ei koskaan leväten vaan ajaen
toisiansa takaa ihmeellisellä no
peudella nämä pikkuruiset aal
lot kulkevat läpi avaruuden päi
vällä ja yöllä Kun meidän o
linpaikkamme maapallolla kään
tyy poispäin auringosta eivät
nämä aallot koske sitä silloin
meillä on yö mutta kun maa
pallo kääntyy niin että meidän
olinpaikkamme on aurinkoon
päin silloin nuo allot taas sat
i tuvat siihen ja lämmittävät
maan ja Veden ia ne sattuvat
meidän silmiimme pannen sil
mäherniomme väräjämään niin
että me näemme valon
' Mutta kun aurinko on poissa
ja jos yö on selkeä näemme 'va
loa tähdistä 'Synnyttävätkö ne
kin aaltoja jotka saapuvat meilre
kaiken sen matkan joka on nii
den ja maapallomme välillä
Tietysti ne synnyttävät aaltoja
sillä nekin ovat auringoita sa
mallaisia kuin aurinkomme mut
ta ne ovat niin paljon etempänä
että niistä tulevat aallot ovat
'heikompia joten me voimme
nähdä niiden talon ainoastaan
silloin kuin auringon lähettämät
voimakkaamat aallot eivät kos
keta meitä
Mutta te ehkä kysytte että
millä oikeudella voimme sanoa
että nämä valoaallot ovat ole
massa jos ikerran kukaan ei ole
niitä nähnyt eikä ole näHhyt eet
teriä missä aallot kulkevat? Niin
kummalliselta kuin se tuntuukin
on mahdollista mitata nuo valo
aallot vaikka ei niitä voi näh
dä me tiedämme kuinka isoja
ne ovat ja kuinka monta niistä
mahtuu tuuman mittaiselle alal
le Sillä kuri nämä pienoiset aal
lot kulkevat suoraan läpi huo
neen jos me panemme jotain
niiden tielle täytyy niiden kier
tää sen ympäri ja jos päästätte
sisään hvvin ohuen valovirran
ikkunan luukun raosta ja panet
te sitten hienon langan tai ke
pin valovirran keskelle niin sil
loin panette valon virtaamaan
sen ympäri arvan samoin kuin
vesi virrassa kiertäisi samanlai
sen 'esineen ympäri ja yhtyvät
taas toisella puolen puikon la
täällä kun ne kohtaavat juokse
vat nämä aallot toisiaan vasten
ja me saamme ne kiinni 'Sillä
jos ne kohtaavat toisensa tasai
sessa juoksussa niin ne 'kulke
vat eteenpäin yhdessä muodos
taen kirkkaan valoviivan mutta
jos ne kohtaavat toisensa epä
tasaisesti toiset ollen alempana
toiset ylempänä niin ne pysäyt
tävät toistensa kulun Ja silloin
ei ole valoa vaan pifteä viiva
ja siten kepin takana saatte te
kiinni valoaallot paperille ja
huomaatte että ne muodostavat
valoisan ja tumman viivan vie
rettäni ja näiden viivojen avul
la voidaan mitata kuinka isoja
valoaallot ovat Tämä kysymys
on liian vaikea tässä selittää
mutta te huomaatte että isom
mat aallot tekevät leveämpiä vii
voja kuin pienet aallot ja siten
voidaan niiden koko mitata
Ja kuinka suuria luulette näi
'den valoaaltojen olevan? Ne
ovat niin kovin kovin pieniä
että noin viisikymmentä tuhatta
aaltoa mahtuu tuuman mittaisel
le alueelle Lupasin teille että
löytäisimme tieteessä yhtä ih
meellisiä asioita Kuin keijukais
saduissa Eivätkö nämä pienoi
set näkymättömät lähettiläät
jotka lakkaamatta kulkevat au
ringosta meille ole vhtä ihmeel
liset kuin mitkä sadun keijukai
set tahmsa? Ja ne ovat vielä
kin ihmeellisemmät syystä että
ne tekevät lähes kaiken työn
luonnossa kuten tulemme aivan
pian näkemään
Meidän täytyy koettaa käsit
tää kuinka nopeaan nämä valo
aallot kulkevat Te muistatte
että expressijunan täytyisi olla
matkalla pysähtymättä 171 vuot
ta päästäkseen maapallolta au
rinkoon ja tykin kuula viipyisi
kymmenestä kolmeentoista vuo
teen tuolla matkalla Mutta nä
mä pikkuruiset aallot viipyvät
tuolla yhdeksänkymmeneit yh
den miljoonan mailin matkalla ai
noastaan seitsemän ja puoli mi
nuuttia Nämä aallot jotka is
kevät alituisesti silmäteräämme
syntyivät auringossa seitsemän
ja puoli minuuttia sitten ja
muistakaa että se aaltoja syn
nyttävä liikenne auringossa on
alituisesti käynnissä ja nämä aal
lot seuraavat toinen toisensa jä
lessä niin nopeaan että ne ali
tuiseen iskevät silmäteräänne
Ne tulevat niin nopeaan että
noin fiO biljoonaa' sattuu sil
määnne joka sekunti En pyy
dä teidän mustamaan kaikkia
näitä numeroita sen vaan pyy
dän että koetatte saada käsityk
sen siitä minkälaisia nämä ikui
set auringon lähettiläät ovat ja
miten ne toimivat ja pyydän tei
dän ymmärtämään miten ihmeel
linen ja suuremnioinen 'keijukai
nen valo on (Jatketaan)
WRIGHT MINN
Tervehdän kaikkia Toveritta
ren pikkp lukijoita 'Minä olen
11 vuoden vanha ja olen suorit
tanut kuudennen " luokan kou
lussa Täällä on koulu jo lop
punut viime kuussa Minulla
on kaksi siskoa ja kolme veik
koa Täällä oli' Vappuna juhlat
ja ne onnistuivat hvvin vaikka
aamulla näytti tulevan sade ju
hannuksena aijotaan pitää toiset
juhlat Täällä ei ole ihanneliit
toa eikä pyhäkoulua kuin on
niin vähän lapsia
Ilmat ovat olleet täällä sievät
kevätilmoiksi
'Ehkä minä nyt lopetan kun
käy tämä kirje liika pitkäksi
Jos näen tämän Lasten Osas-
— — —
tossal niin minä kirjotuin toiste
kin Toivotan 'hauskaa kevättä ia
kesää kaikille tovereille Tove
ruudella — Annie Mahlberg
MIAMI ARIZONA
Terveisiä täältä Arizonan vuorten
kolosta Näyttää siltä että maailma
ei muista sitä "pientä kaupunkia joka
on melkein kokonaan lukittu Arizo
nan vuoristoihin jonka nimi on Mia
mi Hyvin tyhjä on tämä paikka Ei
ole osastoa el iliauneliittoa eikä mi
tään Kolkko on kaupunki joka puo
lelta Kaikkia muuta täällä puuttuu
paitsi hurttia ja texasilaisia Silloin
kun täällä oli lakko saivat työläiset
tyytyväisiksi mutta moni sai tietää
salaisuuden
Influenza sai hyvän saaliin täällä
kin Yhdellä ajalla täällä kuoli 9—22
välillä joka päivä Kaksi koulua pi
ti laittaa sairashuoneiksi Viinaa
pitivät parhaana lääkkeenä Tämä
oli hyvä lääke sillä kerralla mutta
tauti sai paremman tilaisuuden tart
tua seuraavalla kerralla
Toivon että pääsisin semmoiseen
paikkaan jossa on ihanneliitto
Toveruudella
Aate Sankari
Lehtolapsi
Tiellä kerran kohtasin
Mä lapsen ryysylsen
Kun talven voimat raivosi
— hän kulki värjyen
Mä kysyin: kalvas lapsonen
Minne tiesi käy?
Ken on sun isä — äitisi
— Eikö kotls näy?
Koti — lapsi katsoi säihkyen
''En tahdo jäädä sinne
Mä tahdon poies kiiruhtaa -
— Tahdon vaikka minne!"
Mä olen kunnan elättir
— Orpo — huutolainen
Iun Osanani pilkka on
Nälkä kurjuus vainen
Xiti kuoli tehtaassa
Kun olin pieni vielä
Ja isäni ken lieneekään
Hän kulkee eri tiellä
Jos kysyn häntä keneltä
Aln vastauksen saan:
— "Sä lapsi parka tiedäthän
Oot lehtolapsi vaan"
"Oi auttakaa!" hän rukoili
Mua jäytää paleltaa
Tää yö niin kylmä — kolkko on
Ja kuolo kammottaa
Mun silmiin nousi kyynel vuo
Ja sydän heltyi niin —
Mä lapsen otin syliini
Vein kodin lämpimiin
— Nyt punalipun juurella
Me yhdessä taistellaan
Ihmisyyttä oikeutta
Kaikille vaaditaan "
Emma Saari
ROCHESTER VVASH
Tervehdys kaikille Toverittaren
pikku lukijoille
Minun syntymäpäiväni oli 18 päivä
tätä kuuta Ettepä arvaa miiä minä
sain syntymäpäivälahjaksi Minä sain
100 pikku kananpoikaa Minulla on
niistä paljon huolta ja hommaa Vaan
mamma auttaa minua niitä hoita
maan Kuusi on niistä kuollut Mi
nä hautasin ne aurinkokukkapeltoon
Niiden haudalla kasvaa nyt paljon
"kukkia
Minun pikku kanat ovat sieviä Ne
juoksevat kilpaa ja leikkivät Minä
luulen että kaikki lapset tykkäisivät
nähdä niitä
Minä sain kaksi muutakin lahjaa:
hajuvesipullon siskoltani ja Lasten
Kevään Jakki Salolta Meillä on 4
linnunpesää kolme on talon lähellä
ja yksi puuhuoneessa Siinä pesäs
sä joka on puuhuoneessa on jo pikku
lintuja
Tässä on metsäkämpät lähellä Me
kuulemma kun puut kaatuu Tässä
on suuret metsät lähellä
Meidän koulu on lakannut Meillä
oli piknekki" Minä pääsin muutta
maan luokkaa kolmannesta neljän
teen Meillä on sama opettaja ensi
vuotena joka oli viime vuotenakin
Ystävyydellä
Hilja M Heikkinen
BROOKLYNIN N Y IHAN
NELIITTO JA SUNNUN
TAIKOULULAISIA Brooklyn N Y„ osaston Ihan
nelikon Lasten klupin ja sun
nuntaikoulun jäsenet pyytävät
täten lausua tervehdyksensä To
verittaren lukijoille ja erittäin
kin lasten osaston lukijakunnalle
Osastolla on ollut ihajnelittotoi
mikunta noin kuusi vuotta ja
sunnuntaikoulua on pidetty noin
kahdeksan vuoden aikana Kou
lussa kävijöitä on aina ollut run
saasti Viimeisellä toimintakau
della oli oppilasten luku noin 80
Ihanneliitolla on kaksi luokkaa:
Nuorisoliitto ja Lasten klupi
Sunnuntaikoululaisilla on myös
kin kaksi luokkaa Toimintam
me edistäjänä on myöskin se
kuiv paikkakuntamme suomalai
sista suuri osa asuu lähellä osas
ton haalia
Kuvassa olevista ihanneliitto
laisista on noin kolmekymmentä
jotka ovat käyneet koulussamme
yhtämittaisesti viiden tai kuuden
vuoden ajan ja on toivoa että
lähitulevaisuudessa saamme heis
tä kykeneviä toimintavoimia Mo
net heistä jo ovat esiintyneetkin
kiitettävällä tavalla osastomme il
tamatilaisuuksissa laulaen lau
suen soittaen ja muulla ohjel
malla Toivomme että työväen
luokan suuri vapaustaistelu kiin
nittää heidät läheisesti osastotoi
mintaan ) Kuva tulee Lasten Jouluun
Toini
Huolehdi myös siitä
että naapurisi myös lu
kee ja tilaa Toverin
Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!
LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS
Eri kasvatustieteen ' teoriojen
mukaan kirj Hanna Karhinen
SUKUPUOLELLINEN KASVA
TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ
Suomentanut Hanna Karhinen
LASTEN HAMMASTEN
HOITO
Gertrud Revald-Berlinin mukaan
kirj Hanna Karhinen
Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale
Saadaan Toverin kirjakaupasta