Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 27, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 21
Tiistaina toukok 27 p 1919
7
Mustaa ja valkeaa
(Jatkoa)
— Muistelin vaan lapsuusaikoja
Paavo Joka ei tiennyt Doran aja-
tusjuoksusta alkoi iloisena muistut-
tamaan useita eri kohtauksia lapsuus-
ajoilta Miten he riitelivät ja taas
sopivat
Miten miten
— Sinä olit häjy!-
— Kun sanoin sinua silloin tällöin
Tora-Maijaksi ha ha ha Enhän
elDorT iiostui jo
Dora ilostui jo
-Eipä ole sanottu miten vielä ni-
1 jm "
itua lama uu vartta i
— Älähän nyt!
Nuori sulhanen kertoi tulevaisuus
suunnitelmiaan — Kun isästä aika jättää saam
me me talon Kotia on parannettava
korjattava isonnettava Niinhän!
Ajurin ammatti ei ele tosin kadehdit
tava mutta
v 1 ff 1 ji-ij! — ti—
— aiu yuuu niiatu nyt jritavu:
- Tulevaisuutta on ihana ajatella
Annot otaai Hän „„
merkkiään meidän rin seurattava
— Hän menestyy on saavuttanut
suosiota jos on vihattukin ul1"'™" oc sexsi
- Työväen rakastama yläluokan ta tama on Dyt Be mailman loPun so" Xiin on elämä hänen korvaan
Bilmätikku' ta! nuoremnl nainen kysyi tuuditta- sa kuiskinut ja Tyko 011 totel-
Vlefsön suosion olen minäkin saa- essaan lasta piissään nukuttamisai- lut sen kehotusta vastaan pane-
vuttanut sanoi nyt Dora hymyillen keessa matta
ja hieman naurahtaen ~ L™Ienl°! Luulenko! Johan Xyt län pn meren rannalla
- Vaikka ei Kansallisteatterissa! tuon olete kymmeniä kertoja kuul- perheensa kanssa viettämässä
- XU tärvele keskusteluamme leet- So se on- viimeinen sota mail- kah(]en vjkon lomaa Koskaan
- Entinen toiveeni mailopun sota! ennen e hänellä ole ollut tällai
Doran otsa kirkastui suu supistui Nuorempi nainen hymähti seen tiiaislutttai eikä se nytkään
merkitsevästi silmät tuijottivat kau-
as ja ääni värähteli hänen sanoes-
saan
""-Tiedän jo luokkaperusjuuret tie-
dän missä joukossa liikun Silmäni
ovat auenneet kauan sitten Työvä-
en hyväksi tahdon taistella suuren
aatteemme eteen työtä tehdä Voi-
moli-b-riimmatlrnnTi Uäffpn
taputukset
Kansallisteatterissa eivät toisi sei-
laista tyytyväisyyttä kun joskus tun
nen saatuani vilpitöntä suosionoso
tusta esiintyessäni luokkani keskuu
dessa Taistella aatteen edestä aat
teen joka sorretun kansan vapahtaa:
011 kai jalompaa kun ilveillä jonakin
Juliana Sylvinä tai Homsantuuna ai
noastaan siksi että saavuttaa mainet
ta ja porvarien ihailua
— Sinä jalo tyttö! Aatten
vainiolla minunkin jälkeni näkyvät
jos oi syvästi niin matalasti ainakin
— Tänä päivänä minä tuhatkerroin
syvimmin ja selvemmin tunnen mi
hin kuulun tunnen sen syvän kuilun
joka 011 heidän ja meidän välilläKun
tikari pisti äskenkin rinnassani
— Paljon me olemme jo saavutta
neet työmme hedelmiä on jo näky
vissä sanoi nyt Paavo Yleinen yh
täläinen äänioikeus kansan eduskun
ta työväkeä suojelevia lakeja
— Xiin ja työväestö solidaarista
joka puolella maata
— Työväen3'hdistyksiä työväonkir
lallisuulta sanomalehdistö eteenpäi-
menevä osuustoiminta Kaikki viittaa kuitenkaan toiminnallisesti osaa
siilien etä tulevaisuus on meidän! _vyt jj- naki toiminnassa use
— Sittenkään emmo ole kylliksi "tj toistuvaa tahallista huoli-
tehneet Päämaali ei ole saavutettu
voi olla vielä kaukana
— Niin korkea virkavalta ve
näläisyys — ulkopolitiikka — — es
teitä 011!
Paavo otti Doran käden hellästi 0
maansa puristi sitä ja kysyi:
Mitä tekisimme tämän päiviin kun
niaksi? — Vannomme taistelevamme hen
keen ja vereen yhdessä käsikädessä
aatteemme puolesta
Ho puristivat toistensa käsiä
— Ja nyt me varmaankin menem
me ravintolaan saamaan virvokkeita?
10: s LUKU
Sota! Sota on alkanut!
— Voi voi voi voi voi voi
" Mitä mrneiA sinä taas jullotat
uikutat ja voivotat? Se oli käyräsel-
iäinen vanha ukko joka tätä kysyi
yhtä köyryeelkäiseltä rypistyneeltä
akalta
— Malinia loppuu mailma lopuu!
Jo ennustukset toteutuvat Luojan
merkit on nähty
_ olehan tiinssai Ei sinulle mi-
tenkään saa järkeä"
Vaan ™nha ikäl°PPu nainen hokl:
Fnmmtnkspt toteutuvat Sibvllan
dvi öLUtaniia iiuinciiai cu uuu-
nmt
see veljeä vastaan valtakunta valta- mia sateitaan pimeimpaaimiii ku
kuntaa vastaan kansa kansaa vas- pukkaan ikäänkuin - silmäillen
taan Ylpeys paisuu koreus kasvaa vieläkö kuolema uskaltaa siellä
oi voi voi
Luoja hukuttaa
tuksen aika on käsissä!
Ja sinun aikasi on
sissä
Mailma loppuu sinun kohdal-
tasi hvvln ian-" ninkuin Jnunkta
sma
villitty sinä
sinä Vaimo kähi-
si ei osannut siihen hengenvetoon
muuta sanoa
T imlnnlrn „ I ♦ 1 4Ainnn nt
~ lama vanna nopsy
mielipuoleksi mailmanlopun pelosta
vaikka ei ole pitkä aika kun han var-
masti saa f oa mailmalle: hyvästi!
Koukkuse Ikä a a se- nyt taas sanoi
— „" " " '„
aium itanssa naisia ™u
mvos
Meillä 011 parempaakin teke-
_ ! r„„„ irsa_
äen keskeyttääkseen puhelua
ÄiHä pmmfl aaa kuitenkaan luomi-
" ifl1i„it0!0tiii„
maan U11C111HV101UHU
- Eikä teitä te villityt epäuskoi-
set te jumalanpilkkaajat
Dora nousi ja laski lapsen pois sy-
_„ _
liptÖÖT
ljni'HH tili litllfltL miiuii vitani muu-
ten hänen päivittelynsä eivät taas lo
pu
— Minun on lähdettävä asioille
Täti jos voisi katsoa lasta
Paavo ymmärsi aikeen
He läksivät yhdessä
(Jatketaan)
Väsynyt
(Jatkoa)
Tykon sielu kaipasi työsken
telyä ja hän alkoi aivan huuman
matta jälleen tarkasti seurata
Duoluetoimintaa ottamatta siilien
mattomuutta ja panoja en-iiuy-
1 : 1 uu
sia
tuntien samalla Hetkellisesti
udkottavaa halua heittäytyi
1 mu-
kaan auttamaan asioita osaltaan vän ja kiiruhtaa sita estämään
paremmalle tolalle mutta samal- Vaahtoava pieni tyrsky hiluil
la hän ajatteli : — Puskekoon nyt telee jo pienokaista kainaloita
luisetkin osaltaan ja koettakoot myöten ennenkuin äiti kerkiää
parastaan mitäpä tekoa minulla
siellä olisi
]a niin hän jäi edelleen henki
seen yksinäisyyteensä tappele
maan yhä kasvavaa ikävää vas
taan jaksamatta rynnätä eli yäiii-i
työhöm työhön joka virkistää
jä väsyttää joka tuo rintaan tus
kaa surua ja voitonriemua työ
hiin johon ken kerran tarttuu re
hellisesti todellisella innostukset
la ei hän voi siitä milloinkaan
ainiaaksi irtaantua muutoinkuin
_ kuoleman kautta
Aika on vaeltanut vitkallisesti
mutta varmasti eteenpäin Kau
nis kevät on jo ollut ja vaihtu
nut ihanaan kesään Puissa on
täysi lehti maa viheriöi }a kukat
kilnailevat kauneudesta Lämmin
tuuli hellästi henkii puiden ok-
1'äilf ♦laa" 'leirää jf
kitkien terälehtiä ja sinitaivaal-
_aistava Wirka3 aurinko rie-
uit - iin tmi4-"£'4-i o tl il + l11-lrP£ Villi
111 11 I 131-_ V Vl LUltttl" U l VI 1 1 IX V V IIU
näyttäytyä
Mutta kuolemalla ei ole sijaa
Antikris- sielläkään sen valta on murtu
nut ja nyt hallitsee elämä
kohta kä- Elämä on tunkeutunut tehtaan
ikkunastakin sisälle ja kuiskinut
- rr 1 -
sorvin aaressa- seisovan lykon
— Ota lomaa ja matkusta me
ren rannalle siellä katoaa ikävä
siellä tulet iälleen uudeksi ihmi-
_ 1_
olisi oikeen sopinut mutta lian
on antanut palttua kaikelle mi
kä 011 yrittänyt häiritä hänen
suunnitelmiaan ja matkustanut
sillä täytyihän päästä virkisty-
niään
muuten ei jaksa elaa
„ :i_„ :ät vipt-
1 u" J" """" "
tanvt
meren rannalla Siellä 011
ninm c somvaa loivaa hietikko-
oiva
rantaa
ia tuot
merelle pistäviä
kallioriuttoia joita vastaan
lak-
kaarnatta syöksyvät valtameren
mahtavat miningit jymeasti pau-
liaten ja vaahdoten
Jaalla mahtavan luonnon nei-
„n „miMvK telmivä Tv-
incu'tv 11 1 1 m t
ko huomaa oman mitättömyy
tensä selvemmin kuin ko-kaan
ennen mutta samalla hän tun
tee elävänsä elävänsä lihallakin
Ikävä ja apea mieli on hänestä
karkkoonttmut ja hän telmii ran
tahietikolla kuin kahleensa mur
tanut villi -eläin Syöksyy viilun
hnrinitn nmtatVrskvihin ia peit-
Itvv hetkeksi niihin mutta palaa
jälleen rannalle levähtämään rie
niuiten hurjasta leikistä
-— Tämä se on parasta lääkettä
hermoille Jospa tänne kaikki
hcrmiiheikkoiset ja liiallisen työn
uuvuttamat voisivat tulla virkis
tymään kuten me nyt puhelee
Tyko vaimolleen
Mutta hiin ei jouda vastata
sillä heidän pieni poikansa uh
maa rantatyrskyjä kuten on
nähnyt isälisäkin tekevän ja säi
kähtänyt äiti luulee hänet siinä
silmänräpäyksessä meren niele-
siepata
hänet kuivalle rannalle
1'oika vrittää karata tuulelleen
tyrskyihin mutta äiti rientää
taas estämään Sydämellisesti
nauraen karkaa hän uhallakin
vielä kolmannen kerran ja ehtii
juosta -polviaan myöten veteen
kunnes äidin käsi taas riistää hä
net kuivalle maalle
Ja Tyko katselee riemuiten pc ii
kansa leikkiä — On sillä sisua
hän ajattelee sillälailla sillälail
la pitää elää uhallakin ! Ja
hänen sydämensä sykkii rajusti
Uhallakin syöksyvät meren
mahtavat mainingit yhä teräviä
kallioriuttoja vastaan särkyen
hurjiksi vaahtopäiksi Tyko
kuuntelee niiden kumeaa pauhua
ihastuneena sykkivin sydämin ja
hänestä tuntuu kuin ne laulaisi
vat loppumatonta taistelulaulua :
— Eespäin eespäin voittoon
tai kuolemaan !
Kun levität Toveritarta
työläisnaisten keskuu
teen autat luokkatiedon
leviämistä
1 I I I 1 I 1 IMI I I I I 1 1 I I I 1 I 1)11
+ apt Buujow SLS :uooja9j +
+
aL8iwiox-6AinxANVxivd vr +
t uoxsnnso
+
N318IVN WOnS NIXUOA M3N +
ti 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
Osoite-ilmoituksia
AnRltDRFNIN S S CLUBIN ompclusrura
kokooiitim joka torstai klo 2 ip 713 fc
ist St — Tervetuloa
&STORIAN S S O ampcluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka tortlai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote I 315—
lOth SL Hoquiam Wash
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
3 jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torataiilta kello 8 — Osote: 719
Montana Atc
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huoni I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtaa -
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-
den ensimaisenä ja kolmantena sun
nuntaina nikaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat Joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp AI V
via kokouksen loputtua
toimittajasi km
Toimittajan toimi Toverittaressa
julistetaan täten toimeen kykene
vien toverittarien haettavaksi Ha
kijalta vaaditaan sanomalehtityö
hön välttämätön suomen- ja eng
lanninkielen taito riittävä sosia
listisen työväenliikkeen tuntemus
ja kyky toimittaa naisten lehteä
sosialistisen mätlman katsomuksen
mukaan
Valituksitulemiacn ehtona on vä
hintäin vuoden jäsenyys sosialis
tipuolueessa ja S S Järjestössä
Hakemukset ja palkkavaatimukset
ovat lähetettävät tiimiin kuun ajal1
la allaolevalla osol teolla:
TOVERIN JOHTOKUNTA
Box 99 Astoria Ore
Oletteko koskaan lu
keneet kirjasta —
NAURAVA
MAA?
Naurava Maa 011 kuvaus maas
ta jonka asukkaat elelevät hy
mysuin Kirjanen sisältää 70
sivua ja maksaa vaan 25c
Tilaa se heti osotteella —
TOVERI
Box 99 Astoria Ore