Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 27, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 21
Tiistaina toukofc 27 p 1919
S
vanhempansa ovat kokea saaneet ovat
myöskin heidän edessään niin kauan
kuin yksinvalta hallitsee tuotantoa ja
valtiokoneistoa Ja että sellaisen voi
lopettaa heidän oman luokkansa yk
silöt kun he ovat yhtyneet yhdeksi
suureksi voimaksi ja siten saattavat
oman luokkansa edustajat valtioko
neistoon Osuuskauppa menestyy hyvin T
k 18 p oli osuustoimintaväellä ilta
ma ohjelmaa oli runsaasti ja rahalli
nen tulos hyvä — Mamie Sointu
RAY MINNESOTA
Täällä Rayssa perustettiin hiljat
tain s s osasto jossa on jo 18 jä
sentä Toimintamme on vaikea saa
da alkuun johtuen kokoushuoneen
puutteesta Ei ole edes vuokrattavia
kaan huoneita saatikka omaa Osas
tomme on pitänyt vasta kolme ko
kousta ' '
Sanna Kannasto oli meille puhu
massa toukok 10 p Harvoin olem
me täällä saaneet kuulla sosialistipu
hujaa ja hyvin suurella mielenkiin
nolla seurasivatkin kaikki kuulijat
Sannan puhetta Toivoisimme että
saisimme toistekin kuulla toveritar
Kannastoa Kunpa hän voisi tulla
tänne useammin herättämään kes
kuudessamme innokasta toimintaha
lua taistellessamme kapitalismin mah
din kukistamiseksi
Toivon myöskin että kaikki tämän
kylän asukkaat tulevat riveihimme
Velttona syrjässä ollen ja arvostellen
ettei sosialismi kykene työläisisten
asemaa parantamaan ei auta asiaa
Vann yhtymällä joukkoon ja ' toimi
malla joukkona voimine olojamme
korjata Toverillisesti
M 'Mäenpää
ROCKY MTN HOUSE ALTA CAN
Siitäpä on jo pitkä aika un täältä
ympäristöltä on näkynyt kirjotusta
Toverittaressa Syynä siilien on ollut
että' olemme olleet erotettuna kaikes
ta muusta mailmasta Emme ole saa
neet tänne mitään puoluelehtfä emme
edes Toveritarta ' Viimeinen Toveri
tar mikä annettiin täällä postitse u
los oli lokak 20 t:n ntimero ja nyt
saimme huhtik 8 p:n numeron Se
olikin niin suuri aarre etten oikein
uskonut tulemmekö sitä vielä saa
maan vakituisesti tai ei Siitä ilosta
päätin antaa tietoja mailmalle täältä
meidän kulmalta Sitten viime uutis
ten on tapahtunut paljon yhtä ja tois
ta mutta jätän niistä osan mainitse
matta Sen jälkeen kun Green Val
leyn s s osaston toiminta oli lak
kautettava virallisesti emme ole voi
neet pitää osaston toimintaa yllä
vaan eraire silti ole aivan toimimatta
olleet 0'emme pitäneet iltamia mil
loin minkin tarkoituksen hyväksi mo
net niistä ollen aineellisesti kokolail
la onnistuneitakin Henkinen puoli
on jäänyt helkonpuoleiseksl
Vappujuhlaa oli osastomme päättä
nyt viettää jossa tilaisuudessa piti
näytellä pari näytelmäkappalettakin
mutta juhla kumminkin meni myttyyn
sen hirmumyrskyn takia joka riehui
t k 2 ja 3 päivä Lunta satoi' niin
ettei päässyt matkalle edes hevosel
la Yritimme toimia juhlat uudelleen
josta lähemmin paikallisissa ilmotuk
sissa Vapauskin ilmestyi meille canada
laisille Ilolla sinua tervehdämme
kin Vapaus Jospa saisit olla kes
kuudessamme siksi kunnes kansojen
tävdellinen vapaus ilmestyy
Toverillinen tervehdys täältä Cana
dan metsämailta Ei millään "Mö
kin Maijan" salanimellä vaan täydel
lä nimellä — Eliina Arffman
MARTINS FERRY OHIO
Ohio kuivaksi aikain tämän toukok
26 päivästä niin a:'nakin sanotaan
Toivottava olisikin että väkljuomain
saanti vähän rajoittuisi edes Moni
mies on niin alkoholin orja ettei mi
nkään heille ole mistään merkitykses
tä Ei velvollisuutensa luokkaansa
enemmän kuin perhettäänkään koh
taan ole mitään kunhan vain saavat
olla siellä missä laseja kalistellaan
Olen kuullut väitettävän että ainoas
taan yhteiskuntajärjestelmä on syyl
linen miehen kurjuuteen sortuessaan
väkijuomahimon orjaksi Ehkä kyllä
tavallaan mutta on tovereita sellai
siakin jotka eivät milloinkaan tule
haalille ei iltamiin eikä kokouksiin
selvänä Kuinka te odotatte paran
nuksia oloihin kun ette välitä toi
mia sen aatteen eteen jonka tähden
moni on uhrannut verensä — Täällä
meidän kylässä ei ole niitä aivan
auttamattomia vallan monta vaan
parempi ettei niitä näin pienessä
joukossa olisi yhtään
Europasta on tänne saapunut pari
uutta tulokasta eli entinen toveri
Itisto Heiner on palannut Ranskasta
sotarintamalta Terveenä onnistui
poika säilymään Mrs ja Mr Mäki
ovat kuulemma saaneet ottaa vastaan
terveen miehen alun kai Saksasta
— Tervetuloa! Kasvakoon joukkom
me! Iltamia pidämme joka lauantai kap
pale on myös ohjelmassa Ei niistä
tämän enempi sillä pitkän matkan
vuoksi ne tulevat julkisuuteen myö
hästyneinä — Ida N "lä
SAULT ST E MARIE ONT CAN
Tervehdys Toverittarelle ja sen lu
kijakunnalle pitkästä aikaa täältä
Canadasta koska taas monien pitkien
kuukausien vaitiolon jälkeen olemme
tilaisuudessa siihen uutisiamme lähet
tämään ja lukemaan sitä
Se oli minulle iloinen uutinen to
della kun sain kuulla että Toveritar
taas päästetään rajan yli Myöskin
olemme tilaisuudessa taas saamaan
"Vapaus"-lehden Viime viikolla Pel
to ja Koti sekä Lapatossu lähetti
tervehdyksen että heille on annettu
lupa tallustella rajan toiselle puolelle
Olenpa varma että ne tulevat kaikki
saamaan paljo uusia tilaajia ja luki
joita täältä Eiköhän sellaisetkin
jotka ennen ovat hyväilleet kaikenlai
sia Mustosen valheellisia lehtiriepu
ja ole tämän paunan aikana ruven
neet ajattelemaan mitä heidän oikein
olisi luettava ja millaiselle__ lehdelle
heidän olisi tilauksensa annettava
Siis kalkki entiset Mustosen ja Päi
välehden lukijat tilatkaa itsellenne
ainakin "Vapaus" ja Toveritar Olen
varma kun niitä luette ja ajattelette
niiden sisältöä niin pääsette siihen
tulokseen että ne lehdet kuuluu meil
le työläisille Ja ette tule antamaan
kannatustanne enää muille kun oman
luokkanne sanomalehdistölle Khkä
se päivä pian koittaa että olemme ti
laisuudessa saamaan suuremmassa
määrässä seurata omia lehtiämme
täällä
Toverittaren asiamiehenä toimii
tov Koski Hänet valittiin siihen toi
meensa edelleen koska hän tunne
taan entuudesta ahkeraksi siinä toi
messa Uutisten kirjoittajaksi valit
tiin Hilma Laakso
Meidän ompeluseura on aina vaan
eteenpäin menemässä joka keskiviik
ko j p kokoonnutaan haalille siellä
annetaan uusia töitä ulos ja valmiita
tuodaan takaisin Arpajaiset oli
meillä huhtik 4 ja B päivä jotka on
nistuivat hyvin Arvat meni kuin
kuumille kiville eivät kaikki saa
neet ollenkaan vaikka niitä oli 2000
puolella olisimme voineet lisätä
Näytelmäseura myö3 on kovassa
touhussa Johtajana toimii Victor
Lampinen Kappaleita on joka lau
antai ja väliin joku pienempi viikol
lakin Kävästiinpä Amerikan puolel
lakin antamassa pieni vierailu näy
täntö ' t k 11 p Esitimme "Sota
morsiota" Toivomme että he sieltä
puolen Tulevat myöskin vierailemaan
täällä läheisemmässä tulevaisuudessa
sillä onhan se jotain uutta meillekin
katsella täällä vieraan paikkakunnan
näyttelijöitä Ja antaisihan se näyt
telijöillekin parempaa innostusta ja
muutosta Kyllä me taas puolestam
me tulemme takaisin Ja kun se uusi
tilava haali valmistuu rajan toisella
puolella oleville tovereille niin sitte
sitä sopii aina vierailla siellä suu
remmillakin kappaleilla
Kevät saapuu meillekin tänne nur
mi jo vihertää ja puissa kohta puh
keaa lehti
Hauskaa kesää kaikille työläistove
reille! — Helma
DETROIT MICH
Katsellessani eräänä iltana "Det
roit Nevsla" huomasin että Mrs
Bessie Lee on 'saanut kyliänsä köy
hän naisen elämästä Pari vuotta sit
ten hän toimi hyväntekeväisyyslai
toksen palveluksessa ja kävi apua
anovien perheiden luona tarkastamas
sa heidän varallisuussuhteitaan y m
asiaan kuuluvia seikkoja — Muuten
hän ei ollut heikäläisistä häijyimpiä
Kun hän toimessaan joutui näkemään
monenlaista kodinhoitoa tuumi hän
ettei se käy laatuun että nainen joka
joutuu elättämään perhettä saa ai
noastaan pienen avun kaupungilta jos
ilkenee sitä siltä pyytää Hän kai
ymmärsi ettei ole hauskaa istua päi
väkaudet avunantotoimistossa odot
tamassa vuoroansa ja olla vielä jos
Jonkinlaisen kuulustelun alaisena
Mrs Lee päätti itse koettaa miltä
tuntuu naisesta hoitaa kotia ja käydä
ansiotyössä Hän vuokrasi huoneus
ton jossa oli kolme huonetta vuok
ra oli viisi dollaria kuukaudelta Hän
otti nimekseen Mrs Smith Lasten
kodista hän otti hoitoonsa kolme las- aivan hiljattain joutunut hukkaan
ta kaksi 12-vuotiasta tyttöä ja yh- Chesterin kirjeistä on joku myöskin
den 3-vuotiaan pojan Hän sai kau- voinut hävitä
pungilta viisi dollaria viikolta avus- Mitä siihen liuvimatkakertomukseeh
tusta Hän kävi työssä viisi päl- tulee niin eikö ole turhaa julkaista
vää viikossa ja sai kaksi dollaria päl- samoja kertomuksia hallltusrakennuk-
vältä Ruokaan meni noin 70c päl- sista ja Washlnstonin muistomerkeis
vässä Hän nousi ylös kello puoli tä joista lapset kouluissa joutuvat
kuusi aamulla ja toimitti taloustyön- liiaksikin paljon lukemaan ja kuule
sä ennen työhön lähtöään Illalla kun maan? Jos kertomus olisi kirjotettu
hän tuli kotiin hän laittoi illallisen hiukankaan sosialistisessa hengessä
pesi pyykkiä parsi sukkia paikkasi — kuten sen olisi voinut klrjottaa
vaatteita y m Kun palkka ja avus- voisi se tulla julkisuuteen mutta sei- N
tus oli niin pieni ei hän voinut os- Iäisenään se on paremmin porvarllll
taa muuta kuin kaksi vaatekertaa seen lehteen sopiva
joita sitten täytyi pestä monta kertaa Ei suinkaa kukaan voine syyttää
viikossa jos aikoi pysyä puhtaana minkään lehden toimitusta siitä jos
Toisinaan heiltä loppuivat kivihiilet se ei julkase kaikkia kirjotuksia joi
kesken ja he saivat kaikin maata ta joku nimittää artikkeliksi? Se '
samassa vuoteessa pysyäkseen läm- Chesteristä lähetetty "artikkeli" ei :
piminä Toisinaan jäätyi vesi jota ole ainoa mikä on Toverittaressakin
he sitten joutuivat kantamaan ylös jäänyt julkaisematta — Toim
ja taas alas portaita "Leski Smith"
koetti köyhän naisen elämää kuuden JffiTlTAf A CTY1
viikon ajan ja sillä ajalla hän ehti IJUlll 1OaUi U
jo niin hermostua että lopetti kokei-
lunsa ja meni takasin vanhaan vir- (Jatkoa kolmannelta sivulta)
kaansa Mutta rouvan terveys oli —
kokeillessa ehtinyt jo niin pilaantua matta kuin jos sinä monilla ia
ettei hän saanut enään entistä ter- epäoikeutetuilla sanoilla poistat
veyttään takasin ilmap leikkausta lap9en itsensä tunteman syylli-:
Rouvan kokeilu 'kuitenkin riitti to- syvcienturinon ja saat sen aiat
dlstamaan hänelle että kaupungin '
antama avustusraha turvattomille a- telemaan sita palon suurempaa
vuntarvitsijoille oli liiaksi pieni vääryyttä minkä sma teet lap
Myöskään hän ei enää pitänyt vält- sellesi Siksi vaikene ajallansa!
tämättömänä neuvoa köyhiä miten
tuota avustusrahaa oli käytettävä ja Tarkkaa lapsiasi
miten heidän on elettävä Nyt on S - t t - jo äyä
rouva mennyt Ohioon terveyttään hoi: i :i
tamaan - Sellaiset olivat tulokset laisesta aamusta myöhäiseen il
porvarillisen hyväntekijän ja refor- taan sanot sma Lapset eivät
maattorin kokemuksista köyhän elä- jättäneet sinulle aikaa tärkeim
mästä pien velvollisuuksien täyttämi- j
Kaupunkimme kouluhallinnolla on seen ? Sen kyllä tlskonkin Mnt-
rettelöltä kun ei ole rahaa Hitta- t ä mvöskin että!
maan asti jotta voisi pitaa kouluissa li '
yllä lasten vapaasti käytettävää kyl- stnun el tarvitse tarkata lapsiasi
pylaitosta Joissakin kouluissa onnun paljon )os tarkkaisit niitä
annettu köyhemmille lapsille kylpyjä paremmin Se ei ole mitään sa
Nyt on sekin lysti heiltä loppunut naleikkiä meidän täytyy vaan
Osaston näytelmäseura aikoo kuu- sopa siitäi nltä ymmärrämme
lemma lopettaa varsinaisen toiminta- tarkkaamiseHa Si„a ymmärrät
kautensa taman kuukauden lopussa „
Eikö se ole vielä liiaksi aikaista kun silla sita etta seuraat lapsiasi
ilmatkin vielä ovat niin koleat? kaikkialle liun kauan _ kuin ne
- Voimisteluseura on parhaimmillaan ovat näköpiirissä aina V!fJ
nyt mitä koskaan Siellä ne voimis- vovin silmin pidät nutä silmal
televat kuusivuotiaaasta asti Täällä ]a ja ohjaat oikeaan kun ne si
on myöskin pidetty lasten sosialistis- nun mielestäsi tekevät väärin
ta sunnuntaikoulua jossa heille on — —
opetettu kaikkea hyvää Siellä el
ole opetettu mitään vanhoja satuja
E H
CHESTER MASS
Toverittaren No 19 oli paikkajiun-
nan kirje jossa "Muter" lausuu ih-
mettelynsä kun ei kukaan enää kir-
jota Chesterin uutisia — Jo useam-
pana edellisenä vuotena olen koetta-
nut täyttää tuon tehtävän mutta nyt
viime vuotena minua kohdannut ko-
va kohtalo suuri suruni on murta-
nut minut siihen määrin etten ole
i!- issii iaiHi tr„
VfUllUL IUULH LtJ UäVaUUl (UYlltta V tt"
litsimme ompeluseuran puolesta uu
tisten kirjottajaksl Mrs Alforsin ja
hän sanoikin jo kirjottaneensa kaksi
eri kertaa joita ' ei ole ollut Tove
rittaressa Ja myöskin ' joku muu
henkilö sanoi kirjottaneensa yhden
paikkakunnan uutisen ja vielä näi
den lisäksi on lähetetty kaksi artik
kelia niistä toinen "Matkamuistel
mia" Chesterin korkeakoululaisten
VVashinetonin matkasta jonka kirjot-
tl paikkakuntalaisten pyynnöstä Est-
her Hynninen Mutta naita edellä- tilata niitä samalla osottnella Mak
mainittuja kirjotuksia ei ole ollut sen postikulut
TrwriHnrpssn intän tävtvv nyt saa- — —
da selville missä vika on? Unko
ikalllsessa Dostitoimistossa jos- +
ko kirjeitä ei ole lähetetty mene-
määu vai onko ne matkalla joutu-
net hukkaan tai onko syy toimistossa
jos nimittäin ei ole otettu niitä slel- +
lä huomioon -Kaikessa tapauksessa +
tahdon selvyyden missä se vika on? +
Vielä pieni huomautus teille joille +
elämä vielä jonkun verran hymyi- +
lpe että naisina muistatte kirjotuk- +
sillanne omaa lehteänne ja koetatte
täyttää niitä tehtäviä jotka toisilta
olojen pakosta jää tekemättä sillä
velvollisuudet kuuluvat kaikille niin
lehtiemme avustamisessa kuin myös
kin kaikenlaisissa osastotoiminnoissa
E H
Toverittaressa julaistaan mielihy-
väliä kaikki kirjeet joista' voidaan
vähänkin selvää saada Jos joku kir-
je toimitukselle asti saavuttuaan ei
tule julkisuuteen on se Ollut JOKO
aivan asiaton tai muuten mahdoton
ii— t„™iotoIIo n=vtottnn
käsittää Toverittarelle osotettua
postia häviää tuontuostakin emme
tiedn minne Erään monivuotisen To-
ueua minne ei aan i
verittaren kirjeenvaihtajan lahetta-
mää kaksi kirjettä ja valokuvia on
Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tuiniseen ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu
minen huono ruokahalu heikko ruu-
ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntaTltl
Nux Rautapllleri ylösraltentaa voi-
maa ja elinvoimaa
Nux rautapllleri on varmasti taat-
tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta-
pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta $100 yhden
Viiiibnnrlon hnltn 11 SK nO K nllllnil
-v- ' '
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore
Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellberg Drug Co
279 W Bond St Astoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvltessanno ap-
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
"n ii ititti n n tt
SU08ITTELEMME AJURI'
+ LIIKETTÄMME!
Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurilllkkeen alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astoria Ore
i'M' l I l i l'11 11 1' I I1 1 1 H"I"I"I"I'I ! I I I
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA (
LAXKEKIRJA — No O
fiiinil on yli iii miesten ia nnisten tautia Bell
tettynii Kuin myiisliln tiiyuYllinen luettelo biio-
Hki valita wplvflin Uiiiklcron tu (idilleen Btuunten
myöskin liiUJtitHttpn liinnut y m
JStralÄ
käytetty monia kymmeniä vuonin
Tämän khjnn Hnntto vapanxti Ja pltui! en
0"a M!' suorantaisessa koiitau Diilit rtte
tl„ul k(1(!lm 8lta t„rrlt3ttl Tllrokaa iUIUbuuki-
luakMtR Ju hnmbunkt-tniitorrita
— Limu-irin Aptivkkt on unrln—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—
-
P A LIGNELL CO Superior Wis