Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 27, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina toukok 27 p 1919
No 21
I
f 1
i
i -
-
'f !
I Im
v
™a lisätä tietokan voidakseen johtajat sanomalehtien toimitta- puolet tehdas-osuudestaan titol- Portlandin tyÖväenjär-
SÄiffÄ iat U sosiaiistipuoiueen ja jestöt avanneet kaup-
apKut itsek- Sgimoita vaataan Ja — t - Portland T toukok -
käästi jakaa ainoastaan omille te jetaa n lmnaan ja k™8™ yJat ment myös hui Portiandin työväen unioiden kes-
lapsilleen kuten miljoonat toiset ™' " £ Tot maavasti lisääntyneet Työpal- kusneuvosto on avannut vähit-
äidit mutta han on ne jakanut Tyovae stoje VahXttomakli kat ovat pysyneet ennallaan teh- täismyyntikaupan 2:n ja Taylor
asiamme hyväksi ihmsrakkauden tetaan unvutt aa mahdott o maksi Kat py y kat katuj-n kulmassa ollen liildlU0
tähden ilman toivoa mstaan per- ™r m" ] a Skusten fa keruutta työmiehissä jotka ovat „een nimenä State Exchange
soonallisesta palkkosta „ Sae J" 3"" l1aen avttlla uskotaan saa käyneet levottomiksi Nyt pi- Liikkeestä myydään tavaraa kai
la ä päiväpaisteilla kesän hei- fj1"1 UJ°veu?un"et täisi tuon saman tehtaan tätfä kellaista ruokatavaraa ja muita
teissä ja- talven pakkasissa han £™ ™mm" u™" „äista eteenpäin olla kykenevä elätti- tarpeita keittouunin öljyyn saak
on ollut valmis menemään sinne yolajouko " ™™ £eäänPkaksi perhettä jonka vuo- ka tukkukauppa-hinnalla josta
minne velvollisuus on hanta kul- l"™11" tTöskin kuuluvan si-voitot ovat tähän asti juuri vedetään myyntikustannukset
loinkin kutsunut kertomaan va- k a kk 7™™™ riittäneet siihen mitä isä ontyt- ainoastaan Kaupankäyntioikeu
pauden sanomaa iHan kertoi si- sulien y olais j"1 tvvlv - h äks tuhlannut Kuin den State Exchamjessa saa ku-
täBowmanssa N D„ samoin temAle°oel7väestölle os0 ka se on mahdollista? Tämän luttaja maksamalla sisäänkirjo
kuin tuhansissa muissa paiko- tJÄÄS t T e£ ovat tehtaan työmiehet tusmaksua SOc ja kuukausittain
sa kautta itaman maan han ker- 01 jyrkän vaatimuksen et- 25c edellyttäen että ostaja kuu-
toi tuota sanomaa apostolin va- fjJSÄX tä elleivät palkat kohoa 15 1„u johonkin työvän uniobn
kavuudella ilosoofin arvostelu- kaikki kap tahst iluokan 'iatta ' työlakko Tämä Työväen unioihin kuulumattomi
kyvyllä profeetan mnos uksella mat kata uu et hirt otuomo a sentma sy yy ? vojt y mksettava $ico sisäänkir-
ja aina han kule t kuuli akun- petokset tyyiury taa ja taivuttaa pa an kun isän aä jotusmaksua ja SOc kuukausit
tansa fiiiuKdiiddii u„3 „r "'a käsit ämään asemansa kur- kelmien mukaan voittojen n tai
"Änet ihmiset tulivat pa- iSÄ luokkataistelun ole- J™
remmiksi kuulemalla -häntä Tu- massaolon ia paamaaran? - vo s Julia a™m"Yeh"t ö
hannet naiset jaksoivat katsoa Voiko kukaan estaa luonnon voi- n Ihsek s Mu a o
elämää valoisammalta kannalta man raivoa r rr - 8elvitäan?
ia niellä sen KatKeran manan i iaa vmon --"„„ c_ t
__ _i!_„ i„oiia iivir n vri psra neraavau uv j
ta iii
Pannuseppien union virkailija
G E Kellogg on kauppahuoneen
liikkeenhoitajana ja raitiotieliiis
ten union jäsen W C 'Elford toi
lUininninitSliinä Tnlhtnkuil-
Ldsua ijviTiMiHn Hill uviiijiii'v"J"
mielenkiintoista nan iäseninä on toisten työväen
V " Vi:c- 'u nousun silloin kun Selvyyden tahan juttuun _ saani unionien edustajia
ovoua hp ymmärtää luokka-asemansa kun tulee katsomaan tudv?
Seitsemäntoista vuotta! Saat- -voimansa ja -tehtävänsä kuin Fuldan kuu uaa Älä Ullhota lamata To-
Äin mukavuuden ylellisyr- myötätuntoa ryöväriänsä koh- tana 1 p kesak klo J # naapurillesi Kun han
den" ja rakastettujensa ympäröi- taan voiko heidän valaan o h Ak- sivuuttako tietämään mitä
♦vi o ti o in k-nirPTiKi n ua u vii- rauiid u yaiavjj-3-
keampaa kuluttaa noin pitkä ai- nen on työläisen ja kapitalisti
ka työläisperheen äitinä ja talou- luokan suhde nykyisessa yliteis-
Hintimtaiana mutta vieläkin vai- kunnassa sekm lailla KanniKKd
Toveritar sisältää ei
Toveri jokaiseen työ- hän voi olla sitä tilaa-
denhoitajana mutta vieiatun vai- Kimnassti ouu ™ f
: coitcpmän- tvnläinen saa Faädantansa laiskOtlinl maita
„-„rmlntircsä niVotci on ka ni talis t iluokan ka- —
toista vuuiua (jiuifojiuiiT— [jtwio — i rt
Seitsemäntoista vuoden ajalla sn- sissä Se on anastanut KaiK-
nä työssä joutuu suuremman ra- ki luonnon rikkaudet — lyo-
situksen alaiseksi kuin 57 vuoden väenluokkaa ei voida pitaa kauan
ajalla jossain muussa työssä Ja tyytyväisenä nykyisessa ynteis-
sen iälkeen tulla neitctyKsi van- kunnassa
[Irisf inusEion Alkuporä
'Kertomusta
ON NYT VALMIS
Historiallinen tutkimus kirjottanut KARL KAUTSKY
Saksasta suom J K Kari
- Kirjan hinta on $200 J '
Ensimäincn painos tämän merkkiteoksen suomennoksesta ilmes-
opettamaan nen e = J r C "vttävläki ™ino- v m virheitä epäselvyyksiä
Seit talStelUll Oieiliassduiuu i-vcw uanitaum -
:Ju„loccn — in tvv- in knn ceuks a otka nykyista uutta painosta vaiimsidessd uu ™-
ir ifäiei KCbhd jyiivnv~- „' ' -ri::
kilaan olla estetty levittämästä
totuuden sanomaa mikä on tul
lut hänen toiseksi olemuksek
seen olla sidottu rajotettuun e
lämään epäterveellisessä ympa
ofSoeö iutun väsvneellä selällä
Trnäonliinklcn tässä maassa
on ollut — ja osa vieläkin on —
niin taantumuksellista ja tyyty
väistä että luokkataisteluoppi on
ollut sille kauhistus mutta vii-
--0 tn vispt m tamau mvhw
riStUSSa ISLIUI vaj y - nic 1" —
ompelukoneen ääressä yhdeksän lakkotaistelut yli maanne f „= n pam uu d „ ™ — — -r
tuutia häivässä on _ela enem- set vappumeiseet u s inä Ji k„ tenkin koko ioukko
män kuin Kale OirarenKaan opettamaan liel e iuoxk en a - " „""-" virIlfiit cäsehvvksiä
henki voi kestaa
tuon enn -ptuksi Tohtava suunta
kaikkien maitten työväenliik
keessä on että luokkavhteiskun
nan täytyy kukistua 'koska se
synnyttää äärimaistä rikkautta
muutamille harvoille ja äärimais
tä puutetta ja kurjuutta suurelle
enemmistölle ja sen tilalle täy
tyy rakentaa sellainen yhteis
kunta iossa kaikki ihmiset ovat
jot-
hvödvllisen tyi"in tekiimta ja
ka nauttivat työnsä tävdet
tu
lokset
kiriottaa ainoastaan muutamilla
sanoilla vaan sadoilla kirjan leh
dillä jos tahdomme antaa ansai
tun tunnustuksen hänen työstän
sä Aika ja tila ei kuitenkaan
salli sitä Siksi minä pyydänkin
lukijoita että he koettaisivat ym
märtää Kate'n tilan että he aset
taisivat itsensä hänen asemaansa
ja ymmärtäisivät mikä häviö hä
nen vankeutensa ihmiskunnalle
on Minä pyydän että lukijani
vannovat ei lepäävänsä ennen
kuin Kate on jälleen vapaana
täyttämässä sosialistisen naisasp
taattorin vaikeata tditävaa ia le
vittämässä totuuden ja oikeuden
sanomaa kaikille sitä kaipaaville
KAPITALISTIT PELKÄÄ
VÄT TYÖVÄENLUOKAN
TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ
(Jatkun ensimäisi-lti filvnltal
joiden tarkotus on tvvnnyttää ja
rauhottaa uhkaavaksi käyyaa
työn jättiläistä ettei se vielä
kukistaisi heidän valtaansa
Sillä aikaa kun toiset laulavnt
työläisten korvaan univirttä tu
levasta ihyvästä ajasta _ kaiken
laisista olojen parannuksista jne
toiset vdikeilevät ja punovat sa
laiuonia joiden avulla työväen
j_ij_i_i-i-ij~i-!4-++++++ 1i:illa vain suinkin on saattvissa
ft""'"" „ t „M t3v1elli
i y lai uu öiuuiiii "m v-—
siinmän koulusivistyksen kulke
nut matkoillaan maailman vm
päri nähnyt ctelämnat nierel
vuoret — kaikki Vihdoin kun
tytär on 23-vuotias löytää eräs
aatelismies jonka isä ostaa tyt
tärelleen puolisoksi tarjoamalla
Kessa vimiyiui3oauu i" - i y -
t Jiln! mmnn liiti
tvväisten työläisten lauma iaiia jauu iiuiiuuiiianmua"
näivältä vähenee: siitä saavat Itse teos on Kautskyn - nykyään elävistä sosialismin teoreeti
kaiiitalistit syvttää itseään koista kieltämättä etevimmän — varsinainen lempiteos jonka alus
Tvöväenluokkaa ei saada e- taviin tutkimuksiin hän on uhrannut useamman kuin yhden vuosi
naan missään maassa entiseen kymmenen työn Niinpä se onkin ei ainoastaan perinpohjainen
tvvtvväisyyteen ja alistuvaisin!- ja ratkaiseva selostus kristiuskon synnystä ja keluttymisesta oman
'iinrrnKpn nnTrppnsa tav tieiiaei vaLtiv-wtiY v- J —
" PORTLAND ORE
Mieltenkiintymystä saa var
maankin aikaan seuraava: Eräs
tehtailija jonka toimista riippuu
300 työtätekevän miehen onni ia
toimeentulo on jo 23 _ vuoden
ajan ratkaissut kaikki asiansi ia
toimensa kahdella sanalla: "Mi
nun tyttäreni" Kaikki hänen
toimintansa hänen työnsä i_a
uurastuksensa ovat olleet tarkoi
tetut vaan tuon ainoan tyttären
sä hyväksi Hän on koettanut
antaa tuolle ainoalle lapselleen
:„ l„i:i l-novni uksen kuin ra-
fraiupn nntrppnsa
haimmaksi riistovälineeksi vaan myös uutuutensa puolesta mitä
idikarohkein mutta samalla erinomaisesti onnistunut niinsanotun
"materialistisen" historiankäsityksen sovelluttaminen roomalaisen
mailmanvallan rappeutumishistoriaan _
' juuri tässä viimemainitussa suhteessa tama historiallinen tut
kimus" on kuin nykypäivän tarvetta varten kirjotcttu_ Nykyäänpä
porvarilliset kirjottclijat tävttä kurkkua huutavat kuinka bolshe
vismi" uhkaa lakasta tieltään länsimaisen sivisty sen ihan samalla
tavalla kuin kansainvaellus aikoinaan tuhosi roomalaisen yhteis
kuutalaitoksen ja sivistyksen — senaikaisen orjayhteiskuniian ja
rosvosivistvksen Ovat huomanneet ihmeellistä yhtäläisyyttä sil
loisissa ja'nykyisissä taivaanmerkeissä ja tuo yhtapitavaisyys se
porvareita kauhistaa mutta meihin se tekee päinvastaisen vaiku
tuksen Jokainen puoluetoveri joka tarkkaavasti lukee vasta imestyncen
"Voima ja Aine" teoksen sekä sen jatkoksi tämän "Kristinuskon
alkuperän" ehdottomasti myöntää että sellaiselta sosialistilta joka
näissä harvinaisen arvokkaissa teoksissa selostettuja tosiasioita ei
tunne on yhteiskunnallisen katsomuksen pohja vielä pahasti puhki
Kirjaa im saatavana kaikilta kirjallisuusasiamielnltamme tai
suoraan tilaamalla kirjakaupastamme Ellette tapaa asiamiestä
niin käyttäkää allaolevaa tilauslippua
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAU
Telefooni: Market 3858
SAN FRANCISCO
I-l-l l I l l- l-l-l-H-HH-H-I I-M 1 I I l-l-
TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ori
Lähettäkää allekirjottaneclle
kirjaa KRISTINUSKON ALKUPERÄ
josta
kappaletta
maksuksi
mukaan liitän $