Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 27, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This issue of the Toveritar contains no artieles such as requhe an affirmed translatlon accordlng to Act of Oct 15th 1917
TOVERITAR
x ORGAN OF THE FINNISH WORKING WOMEN IN AMERICA
Painos 82 IS
AMERIKAN SUOMALAIS-jlt
TEN TYÖLÄISNAISTEN
A A N E N K ANNATTAJA
No 21
TIISTAINA TOUKOK 27 P — TUESDAY MAY 27
1919— Yhdeksäs vuosikerta
Kapitalistit pelkäävät'
työväenluokan tyy
tymättömyyttä Kaikille kapitalistiluokan ia
sen apurien nukutuslauluilla ja
Ipetkutuksilla tyytyväisyyteen
unittelu amerikalailnen työ
väestö alkaa jo mikutuslauluista
Ihuolimatta aukoa silmiään ja
huomata todellisen tilansa Se
alkaa jo osottaa vakavia tyyty
mättömyyden oireita palkkaor
juutta ja kapitalismin riistoa
ikohtaan se alkaa nureksia sitä
laihaa kannikkaa jonka se saa
osakseen pitkän päivätyön pal
kaksi ja tuota kannikkaa eivät
parhaatkaan silmänkääntäjät ei
'Billy Sundayt ei edes niinkään
puolueen silmälasit saa näyttä
mään täysinäiseltä eväslaukulta
— se on ja pysyy laihana kan
nikkana 'Huolimatta kapitalistien keho
tuksesta työläisille olla kilttejä
ja maltillisia sillä aikaa kun a
siat saadaan sola-ajan kaaokses
ta uudelleen järjestetyksi ovat
työläiset vastanneet noihin ke
hotuksiin lakoilla yli maan vaa
tien paksumpaa leipä-palaa ia e
nemraän oikeuksia Heti kun
Seattlen yleislakko alkoi toitot
tivat porvarilehtlet "bolshevis
m in" vaaran uhkaavan Ameri
kan vapautta Bolshevismin
kummitus nähdään muka siinä
kin kun puku-ja kutomotyöläiset
lakkojensa avulla vaativat pien
tä 'palkan lisäystä' Bolshevis
mi kummittelee siellä ja täällä
nyt viimeksi Canadan lakkoalu
eella kaikkialla niissä työläiset
pyrkivät tekemään oloissaan kor
jauksia Porvarilliset 'päiväleh
det pilalehdet jopa naistenkin
julkaisut maalaavat kammotta
via kuvia bolshevismista ja mi
tä mahdollisesti siitä seuraa jos
se pääsee leviämään tässä maas
sa Sana "boshevismi" on uusi
nimitys työväenluokan levotto
muudelle Työväestössä kasva
va tyytymättömyys leimattiin
ennen anarkismiksi ja sosialis
miksi mutta ne nimitykset jona
kin pelotteluvälineinä ovat jo
menettäneet tenhovoimansa ia
siksi nyt on keksittv tuo kauhua
herättävä nimitys "bolshevismi"
joka on niin ipaljon pahaa saanuf
aikaan Venäjällä
Miten tukahuttaa tuo "bolshe
vismin" villitys taikka oikeam
min sanoen työväestössä kasva
va uhikaava levottomuus miten
saada työväestö edelleenkin nu
kutetuksi tyytyväiseksi raata
maan kapitalistien hyväksi pie
nillä palkoilla ja nälkäisillä vat
soilla siinäpä on sanomalehdis
töllä papeilla ja jos jollakin ka
pitalistiluokan rengillä päänvai
vaa Jotkut jo ovat rientäneet
selittämään että työttömyys
korkeat elinkustannukset oi
keuksien ja vapauden rajotus ja
yleensä huonot olosuhteet ovat
se maaperä jossa bolshevismi
pääsee hyvin itämään ja — ju
malaparatkoon — meidän va
paassa maassammekin on todel
lakin 'huomattu olevan hiukan
tuollaista maaperää! 'Mutta vain
hiukan ja sen voi helposti pois-
taa kunhan työläiset vain ym
märtäisivät odottaa kunnes uu
delleen järjestämisohjelmassa eh
ditään siihen asti — Niin tyy
tymättömyys johtuu leivän ja
vapauden puutteesta! Lloyd
KEVÄTJUHLA
Kevät oi kuinka kaunis sinä'
olet! Kuinka keveästi liitelee
tuulet ilmoilla levittäen viestiä
tulostasi Purot ja virrat hyök
käävät tanssien eteenpäin loris
ten ja pauhaten kuin haluaisi
vat rientää maailman ääriin yh
dessä ainoassa hetkessä ilmoit
tamaan sinun tulostasi Tuossa
mäen rinteellä päivän paisteessa
alkaa nurmi vihotiaa ja yksinäi
nen sinivuokko nostaa päätään
ollakseen valmiina ilmoittamaan
kevään tuloa Sinivuokot met
sän tammet ja lehmukset puke
vat itsensä valkovihriään uuteen
pukuunsa jonkalaiseen he ovat
jo niin monta kertaa itsensä pu
keneet Kertut ja leivot viser
tävät kilvan purojen kanssa il
moittaen että he kevään tuojat
ovat saapuneet
Ihmiset työläiset niin monta
kertaa ovat he jo tämän saman
päivän nähneet valkenevan vaan
koskaan ei se ole heille tuntunut
merkitsevän niin paljon kuin
juuri tänään tunmu siltä kuin
he haluaisivat yhtenä ainoana
joukkona rientää luonnon hel
maan viettämään juhlahetkeä ei
kä tunnu mieltä haittaavan vaik
ka joku ymmärtämätön syrjästä
päin heittääkin ivallisia huomau
tuksia Mieli palaa siltikin jouk
koon tuohon suureen jättiläis
joukkoon joka hiljalleen valmis
telee itseään ollakseen määräai
kana mukana sillä onhan nyt
syytä niin paljon enempi onhan
koko maailman työtätekevä luok
ka alkanut valveutua liikehtiä
toimia vallata itselleen ihmisoi
keuksia Nythän siis meidänkin
tulee juhlia osoittaa myötätun
toa heidän voitolleen lietsoa
toveruustuntoa toisiimme ja sel
VIELÄKÖ NYTKIN VÄITÄT
TE VASTAAN?
Vielä muutamia vuosia sitten
ei-sosialistit väittivät että vaik
kapa sosialismi olisikin hyvä jos
se toteutuisi niin ei se kummin
kaan voi koskaan toteutua Kai
kista tiedottomimmat sanoivat
että köyhiä ja rikkaita on aina
ollut että järjestelmä on aina ol
lut sellainen kuin se nyt on ja
tulee aina sellaisena olemaan
Sosialistien esittämät mielipiteet
ilman muuta tuomittiin tuulen
tuviksi Kun sosialistit esitti
vät että yhteiskunta kehittvy ja
että vissit pakkolait pakottavat
nykyisen järjestelmän kukistu
maan ja uuden sijalle nouse
maan niin tälle naurettiin ke
vyesti Entäs nvt? Noiden epäilevien
ja uskomattomien Tuomaksien
George sanoo: "Työläinen täy
tyy tulla turvatuksi työttömyyt
tä ja puutetta vastaan" ja hänen
lausettaan matkivat monet muut
kapitalistit Tämä odottamaton
huomaavaisuus työväenluokan
hyvinvoinnin suhteen johtuu
vaan pelosta että työväenluokka
nousee ja saattaa kukistaa n vkyis
ten vallanpitäjien vallan Huk
kuva tarttuu oljenkorteenkin ja
niinpä kiiruhtavat kaukonäköi
semmät riistäjät toimenpiteisiin
(Jatkoa toistlla sivulla)
vittää taistelutapoja niille jotka
vielä syrjässä uskollisesti riis
täjäänsä palvelevat
'Valmiina ovat joukot yhtenä
suurena jonona muuttuvat he lä
hemmäksi Ikäänkuin ennustaen
jotain pahaa pudottelee hieman
veripisaroita Mitä nyt? Tuolla
ryntää virkavalta läpi joukon
huutaen ja rähisten ilmassa hei
luvat poliisin kapulat ynnä muut
aseet ratsuhevosten kaviot 'kas
tuvat naisten ja lasten verestä
Armotta raastetaan moni isä
perheen ainoa tuki ja turva van
kilan komeroon sinne saa seu
rata elämää ja taisteluintoa uh
kuva nuorukainen vieläpä naiset
kin jotka elämänsä ovat pyhittä
neet köyhälistön vapaustaistelul
le Aivan samoin kuin vuosia
sitten Europan verihallitsijain ai
kanakin "He ovat tovereita joi
ta ei mikään mahtivalta saa miel
tään muuttamaan -he ovat päättäneet-taistella
oikeuksiensa puo
lesta vaikka he saisivatkin istua
tyrmässä elämänsä ehtooseen
saakka
Sade valuu virtana alas puh
distaen toreja ja käytäviä jään
nöksistä joita kahakka jätti jäl
keensä ' Punasia kaulanauhoja
kukkia hattuja ja irti revittyjä
hiuskiharoita virtaa tuolla sade
veden mukana alas Luonto
puhdistautuu häpeästä — ympä
ristöllä on niin' hillittyä — tyyn
tä aivan kuin ei olisi mitään ta
pahtunutkaan — — Vaan sen
rajummin sykkii jokaisen povi
jotka joukossa läsnä olivat He
valmistautuvat kerran viettä
mään vapauden ja oikeuden to
dellista kevätjuhlaa — Vappua
Kylän heittiö
luku on paljon vähentynyt ja
yhtenään vähentyy
Venäjällä jo työväestö on ol
lut vallassa toista vuotta ja eh
tinyt suorittaa jättiläismäisen
työn tuotantojärjestelmän muut
tamisessa sosialistiseksi Var
masti nuo epäilijät olisivat pitä
neet aivan mahdottomana sen
että esim Venäjällä työväki voi
päästä valtaan ja varsinkin sii
nä pysyä puhumattakaan siitä
että se kykeneisi tuotantojärjes
telmää muuttamaan fa kaikki
tämä kumminkin on totta tapah
tunutta Unkarinsa ja toisissa
kin maissa työväestö on vallas
sa ja hyvin useassa maassa työ
väestö on aivan valtaan astu
maisillaan Koko vanhan järjes
telmän perusteet jo horjuvat
Ainoastaan mistään mitään
tietämätön ja aikaansa seuraa
maton voi enää väittää että ka
pitalistinen järjestelmä - tulee ai
na seisomaan
Te entiset epäilijät jo silmän
ne auki saaneet mutta vielä syr
jässä olevat astukaa riveihimme
taistelemaan ja jouduttamaan
kehityksen kulkua Näettehän
että turha on :potkia kehityksen
kulkua vastaan Ja eihän teillä
ole mitään menetettävää järjes
telmän muuttamisessa Päinvas
toin kaikki voitettavissa Siis
liittykää sosialistiseen taistelu'
armeijaan joka jo niin voittoisa
na esiintyy Useissa maissa
K A
Sosialistinen naisagi
taattori Kiri Theresa S Malkiel -
Te jtka otatte jonkun takais
tuimen kuulijakunnan joukossa
ja sieltä seuraatte ihaillen puhu
jaa ettekä uskalla edes kuvitella
voivanno kohota hänen tasolleen
— oletteko koskaan tulleet aja
telleeksi toista sitä synkem-pää
puolta 'puhujan elämässä? Onko
mieleenne koskaan juolahtanut
että sosialistisen puhujan erit täinkin
naispuhujan toimi on yk
si vaikeimpia miiikä nainen voi
itselleen valita?
Kate Richards 'Hare on toimi
nut sosialistisena agitaattorina
viimeiset seitsemäntoista vuotta
Hän jos kukaan on saanut ko
kea sen alan vaikeinipiakin vai
keuksia 'Hän on kuitenkin kes
tänyt ne vaikeudet mitkä tappoi--vat
Anna Maleyji 43-vuotiaana
Kate on kestänyt ne niin hyvin
siksi eitä hän on fyvsillisesti
fkestävämpi Toivokaamme et
tä se kestävyys auttaa häntä kes
tämään vankilan vaikeuksia
Kate alkoi puhujauransa hää
matkallaan kulkien yli mante
reen ja alkaen taipaleensa New
Yorkin itäpäästä fa siitä asti on
hän elänyt kiertolaisen elämää
Puhujan ura merkitsi hänelle si
tä että hänen täytyi jättää kot
ja omaiset usein kuukausiksi ker
rallaan se merkitsi yhden illan
pysähtymistä paikallaan junien
odottelua millä yon tunnilla ta
hansa nukkumista kaikenlaisissa
huoneissa usein toverien luona
jotka eivät ole olleet tilaisuudes
sa oppimaan puhtauden aakkosia
kaan : se merkitsi usein nukku
mista vuoteilla joissa äskettäin
oli nukkunut joku keuhkotauti
nen tai nukkumista kovalla tuo
lilla istuallaan syystä että vuode
oli niin täynnä syöpäläisiä ette
niiltä voinut' levätä se merkitsi
myöskin usein ruuatta oloa sillä
ruoka jota oli tarjolla ei aina
kelvannut syötäväksi se merkit
si myöskin matkustamista junil
la kärryillä rahtivaunuissa ve
neillä ja kävellen mutta Kate
täytti aina lupauksensa ja saa
pui ajallaan julistamaan sosia-
lismin siinomaa sillä hän tiesi
tovereiden odottavan häntä
Minne ikänä hän menikin hän
toi iloa ja toivoa Hän ei ollut
ainoastaan poliittisen yhteiskun
tatieteen opettaja vaan hänellä
oli laaja tiedot lastenhoidosta
tieteellisestä taloudenhoidosta se
kä sukupuoliterveysopista ja' näi
tä tietojaan hän jakoi niille nai
sille joia kohtalo saattoi hä
nen kanssaan yhteen yhden yön
tai muutaman tunnin ajaksi Pu
hujan ura merkitsi hänelle tieto
jen jakamista kaikkina aikoina
Usein hän joutui valvomaan aa
muyöhön asti puhellessa ihmis
ten kanssa joille hänen vierai
lunsa oli yksi heidän elämiinsä
juhlahetkiä Se toimi merkitsi
hänelle persoonallista kosketusta
suuren tnailman kanssa ja tava
tonta tietomäärää kaikista päivän
kysymyksistä Kate ei milloin- _
kaan ollut haluton jakamaan ib- "
niisille kaikkia niitä tietoja joita
hän omasi Aina hän niitä ja
koi aina hän opetti ja luonto
näytti aiiia -pitävän huolen siitä
että hänellä riitti voimia laajaan
tehtäväänsä Mitä enemmän hän
jakoi tiedon siemeniä ihmisille
dtii enemmän häu tunsi itsetar-