Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 22, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16 Tiistaina huhtik 22 p 1919
NEW H AV E N CONN Daily Independent kertoo että muu-
Tänne kylään tulee useammalle tamia satoja oli ainoastaan kulkuees
naiselle Toveritar? mutta kukaan el sa Eikö olekin kummallista katsel
heistä näy milloinkaan kirjottavan la kuinka ei työläisten hommista pu
lehteemme huta mitään olivatpa ne sitten vaik-
Huolimatta vähäisestä suomalaises- ka kuinka suurenmoisia mutta olisi
ta asutuksesta on täällä sentään osas- pa tämäkin kulkue ollut jossakin toi
tokin hengissä Mutta tähän meidän sessa tarkotuksessa niin kyllä olisi
Lasten Kevät
Oi Nyt Valmis-
„„tml1Q n votävtvnvt lovtvnvt miehenkokoiset Kirjaimet
pieneen vouaiw"iv- ~" " V i j n "i i - m- m
muutamanlaisia syöpäläisiä viime Daily Independentissäkin Tama va- f A TT J O IA"
vuoden ajalla ja iheidän aiheuttama- kijoukko kulki kaupungilla eraan haa- VI1T5I I jJlQlPTI KPVJlT SiSJIlTflfl!
naan on useita vanhoja osaston jäse- Iin eteen jossa sitten oli 5 puhujaa ' iTlltCl UaOtCll AXCVtXL laailtttti
Hiä eronnut osastosta Pitäisihän nyt mutta en ollut ttse ! tiiaisuuaessa im- i nr-i i t j
jo työläiBten ymmärtää mm paijon ia =- XVUnO INUOrien Vaiti KlrJ JVlmaei rUlUUHJll
että yhteisvoimin uhrautuisivat yh- "Aiti Jones oli siellä puhumassa ' „„n„
teisen asian hyväksi muuten teemme sekä myskin Dalton Clark joka on Terveet ja llOlSet lapset ValaiStll neljällä KUValla
SÄT JSSTSSSTSSi kiri A S: pieni runo ja pikkutyttöjä erityisesti
ttävä yhteisymmärrykseen ja _ Pj- puhujaa joita en ttedä miellyttävä kuva kertomus Paha lääke kuvan
ävä voimat koolla yhteistä vihol- Lakko on puhjennut Page Wire J i ' i„„ TTl U
jos
pyrittävä
dettävä voimat koolla yhteistä vihol- Lakko on puhjennut Page Wire J " ~„" ' Tn + 1 ii
listamme kapitalismia vastaan myllyssä sen vuoksi että kolme mies- kanSSa kirj Selma-tatlJ kUVaellTia Uhrit KiTJ
T„xfömvv vallitse täälläkin työ- tä on pantu työstä pois kulkueessa o- T t-__„
ta el saa kukaa„ juuri mistään Kun lemisen vuoksi ja kun he kuuluvat miKatl IVUiailtm I UI1U UiipsuiC OKTiiny
ÄÄ!!ÄJ5t Trast kertomus Laitakaupungilla kolmen ku--Eevan
puoii kasin työhön Ei oie vieiä tähän Yan kanssa kirj Maiju-täti runo Kevaan hen-
1 mennessä tullut mitaan muutoksia Ia- 'TTT _T " ' t
Tört bragg cal - kon suhteen ?:essa kirj W M Mattson kertomus Mummon
Ompeluseuran kokoukseen t k 9 p Haalilla on hommattu yhtä ja tois- u „„ IronccQ kiri TTlllHa NlPmi' TUnO
oli kokoontunut iso joukko naisia ta Dkkomiesten iltamatkin ovat jo Kllje KUVdä Kdllbfcd 1UIJ HlUUcl IMltillU 1 UUU
Kun oli vähän keskusteltavia asioi- menneet Nyt on kilpailu käynnissä J[Uku nilku kirj Mikael RutanetlJ kertOmUSj
1ÄSSÄ"S StÄTr %SZ Kevätpäivä koulussa kuvan kanssa kirj Sanni
S5kÄrMÄ Äff Ä täti Nuortenmarssi kirj Heikki-setä kertomus
X JroCt !aÄTÄ"E Kaksi pientä vispilän kauppiasta kirj Emma
Wr eitä Toveriuareen melkein joka Rahaa on jo kerääntynyt kummalle- Mattila' HlIlO NOUSe JOUkkO VaStaiSUUÖen Kirj
wlS-Älta ÄorrÄÄ E R-nen Nuoria vallankumouksellisia kirjo:
Tlul LTn keu" vai tukseen sisältyy kaksi kuvaa runo Kultainen
ten tuli arvosteluista siihen käsityk- kuinka? T„vnr„ hetki kirj W M MattSOn
r0ÄlneÄ 3SSH5JK der skaa Tyyne? - Paitsi kirjotuksiin liittyviä kuvia on vielä li
3eitkinT7oTsrrkhtenvamtjaneltvin conneaut Ohio säksi useita muita kuvia Kansikuva on hauska
HtLmisesta että saatair-iiT! kirjeitä Toveri Jukka Kotiranta oli luen- j miellyttävä tOV L Pm piirtämä '
useammin Minun mielestäni olisi noimassa taalla maaliskuun ajalla mcuj i-i-cvu
paljon paremni että keskustelisimme fhanneliittotyöstä ja samalla hän an- IfM-! 1™ filnnmnnn Ta!tpn Kpvät
Intioinkin oikein innolla siitä miten toi opetusta myöskin sunnuntaikoulun lilirUntaKaa lliaaiUddIl Lidbien JTVCVdl
saisimme Toverittaren tilaajamäärän PettajiUe Seuraus oli että tänne Hinta 25 Senttiä — Tilataan OSOtteellai
niin suureksi että se saataisiin laa- perustettiin liianneiiuto luniuu
jennetuksi tai useammin nestyväk- hauskalta nahda lasten toimivan vir- THVPDT Rnv QQ Acfnrin ftrP
Ki Tilaaiamäiiriiä kohottamatta sitä kailijoina Siina on opastusta meil- lUVJiKI OOX ) AStOHa Ure
zoTzz S5:es !ä zat8aTpstahtt Kwihte Toverittaren tilailU
voisi Tfihotää parempaa lahjaa sis- ottavat ensi-askeleita suuren asiam- - "
koillemme äideillemme ja tuttavil- me eteejnmm viemiseksi rttä he titetann konttorista parin päivän sisällä kiertokirje ja Tovent-
rhS2Bte"SS tÄE Ä-ilrS iaren tilauslippu Kehotamme ottamaan sen sisällönn tarkoin
i „ mtnn tiilillä se olifi heille mei- mat koettakaamme selostaa heille voin huomioonne
dän toveritervehdys merten takaa timme mukaan asioita oikeassa va- Maaliskuun ajalla toimeenpannussa levityskilpailussa olivat
Myöskin olisi meidän toimittava pa- "f " _f "I_S1™m Kot?rwSl yleistulokset kylläkin verrattain hyvät mutta ei sellaiset kuin ne
"ZtÄÄÄlut TZInTl voisivat olla jos jokapaikassa todenteolla otetaan sen levitykseen
iiemaän Jokalfleen Ameiikan suomaiai em q Keskipiirissä kylläkin otettiin asiasta kiinni jarjestelmallises-
SeNuorlsoliiton Iltama t k 12 p on- petusta lähettämään ne sunnuntaina ti mutta itäpiirissä onnistuttiin järjestämään joku toinen levitys-
nistui hyvin Olisivat vanhemmat- koulu™ Koulu alkaa o j mmm- aikaa kaiket muistamatta enncn tehtyjä sopi-
SnorrSuorta i~n l :n"mto'lZköoTnuu10jora0lUrjaiaa muksia ja niin jäi Toverittaren levitys sivuasiaksi Läntelasten
t noista en led" tal-!lta klo puoli 7 Olisi toivottava myöskin olisi sopinut vauhtia parantaa _ I
Punujiser™ t k ett lasten vanhemmatkin tulisivat Asiamiehillä kylläkin on niin paljon kaikenlaista touhua etta
13 p Iltana oli rtas osanotto Oh- (ÄÄÄ he eivät 'jokaisesta jouda täsmällisesti huolehtimaan siksipä kään-
puhetta ja y01 hen etteivät tahdo lähettää lapsiaan J0R nyt jokainen Toverittaren tilaaja hankkii vain yhden uuden
Slnmclä- sunnuntaikouluun Siis kenellä las- tilaajanniii si„oin 8aamme lehtienkin kaikinpuolin monipuolisem-
maila äsieella kuin mies Keskuste- %™bS™£ i ta' maksi ja tarkotustaan vastaavammaksi Tämä tehtävä ei ptais
lussa kävi kuitenkin selville ettei vetulo kuulemaan taaten opetaete ge yaatii hiukan toimintaa
asianlaita joka tapauksessa me inn tjssa 0mpeluseuramme naiaet jotka Ottakaamme jokainen tämä tehtävä nyt sydämen asiaksi ja
™&totZns™v£ Xwi ova' usei" h0TannetZ:Z°J uhratkaamme edes yksi sunnuntai sen eteen niin olemme varmat
naislenkot jo käsiuävät luokka- ™ J en 'ovat" tas iin" että Toverittaren tilaajamäärä lisääntyy monella tuhannella
asemansa yhtä hyvin kuiri työmiehet- namnn ™t SinT' toukuun 10 Tulemme julkaisemaan Toverittaren palstoilla jokaisen hen-
kin vaikka tietysti on naisten jou- päväkp ohjelmaa on varattu paljo Hlönnimen joka on velvollisuutensa täyttänyt tässä tehtävässä
?ss ""''r!"' J?tkta elvat„wt„vi„ ja arvokasta Siis ken kynnelle ky- iTnvrrillisesti '
dä siitä mtuan kuten on miestenkin mQn haalnle tm (atua saa lovciillisestl TOVERIN LFVITYSOS 'VSTO
joukossa j k jättaä näkemättä tämän tilai- _ !
Tov Kalle Maki on muuttanut ky- gUude]J —
läämme pois sieltä metsästä Terve- ma & giUe ae ompeIuseuran myy kertaa sitä herättää mutta vain oli siellä enKlanninkJelisestä osastos-
tuloa! — s- K- jäiset on tulossa On näet päätetty sydämellisessä ja toverillisensa tar- ta kaksi edustajaa jotka toiminnan
' — pitää 24 p toukok Käsitöitä on pai- kotuksessa ja tarkotus pyhittää kei- eheämmäksi saamiseksi ja enemmän
"AVOIN KYSYMYS jo ja onpa joukossa arvokkaitakin 10t elIä Be aina riitä että rehelll- tarkotustaan vastaavaksi osaRtojen
Olisiko joku Toverittaren lukija SHs p0J-at joUca tahtovat heilun ke- ses[j nyhkUsee ihmisiä hihasta välillä toivat esityksen kauntikomi-
Canadassa niin hyvä ja vastaisi To- säkBi ostakoot sieltä lahjan tyttö- n-vt„ n tean eli Joukunlaisen keskuskomite-
verittaressa mikä tarkotus niillä lis- immeiselle" niin eikä ukkojenkaan Vielä niitä taitaa olla taa iaKin in- &n peruslaini8eRta keskuuteemme Se
toilla on jotka -S S J t p komi- tarvitBe jäädä pois kyllä ne eukot misiä jotka eivät ole f f f kai on ennenkin täällä ollut Hyväk-
tea on lähettänyt osastoille nimien vielä vanhallaankin osaavat antaa ar- tään Berkeleyn 1 overituvaiia im- syimme ehdotuksen ja valitsimme e-
keräämistä varten Onko se ano- von käsitöille ja etenkin sellaisille meenpantavista Akka- uhlls a t k duatajat
mus - elj vaatimus tarkotus? Ke- jotl(a on lahjana saatu Sanalla sa- 27 p alkaen kello 5 iltapa ivalla i - syytöskirje erästä osaston
rääjä ei ole oikein selvillä ollut ei- loen glelIa on kaikille sopivia esinei- motettakoon siiB s ii ta ? aJ°Issa kohtaM "hl nen nCansaaman
kä moni nimen antajakaan kun ei tä Siis kuka tahtoo antaa kanna- tel meitä o tta i nta et emme "taan bTZtLaUa
osaa lukea englanninkieltä tuk8en mpehfseuran työlle saapu- ole a18"6"111""8 „_J" t häväistvsiutun toista osaston jäsen
Olisin kiitollinen jos joku sei it- koon 8ilIoin haalille Ja samalla huo- lasta Seidan tar otuksemme on e
täisi sen ehkä se poistaisi väärinkä- mautus h kiloille jotka" ovat muut- ™ttais! Ä ikelauXi koeteltSn
s tykset taneet täältä pois ja ovat vieneet edes erehayKseRsaKaan i ksi '' to(lenppräigyvttä ei voi
Tietoa haluava nlelnessään ompeluseuramme käsitöi- e pantava seikka on etta ltoooUa iX8 "oSasta jutus-
tä että palauttaisivat ne ennen tou- liikatuotantoa henklsel la alalla e vi imu im j vähänkään he-
MONESSEN PA Uo'kUun 24 päivää On sangen rauk- sitä iltaa akkain kokouksessa 'a'n '""Xa'' omaavan ihmisen
Koska olen tullut valituksi Tove- kamaista tuollainen menettely ompe- ole jotakin uutta puuhaa aivan o- vosenkaan najua omaava a i
rittaren kirjeenvaihtajaksi niin koe- teuraamme kohtaan lemme hukkumaisillamme henkisen tay yy k"i
ton kirjottaa muutaman sanan tääl- Tovotan hauskinta kevättä kaikil- tuotannon aallokkoon - No taa dottomakst to Mlaieto lyhytnako
tä meidän hommistamme e Toverittaren lukiJoHle Ln TaJ Xl M— vieiHa
Huhtikuun 1 paivana oli taalla suu- Anni Nevala ua ™ Mitäpä tähän asiaan 0n enemmän kuin säälittävää Vas-
ri union paraati Väkeä paraatissa Y giis olisi enää muuta lisäämistä kuin taajalle läiskähti ei vähempää kuin
oli noin kymmenen tuhannen paikke l- BERKELEY CAL p tä Akka-Juhlissa tavataan $1 000 takaus siis asiaa pldetiin to
le Se taisi olla ensi kerta kun taal- Vnrneisen pann pa yan ajar olen etta Akka juhlissa te„Tla vakavana Nyt osasto syyl
lä Monessenisa on ollut mitään niin opetellut iskemään siimaa silla se — „„„„ IT kHntaiia kolmesta eri rikokses-
suurenmoista joka olisi ollut työ- herättää huomiota (muutoin joutava Ylimääräisessä osaston kokouksessa taa ka ntajaa ™m?m "„ ™na
V s irtoimesta Toiskielinen lehti tapa) ja minulla on tarkotus nyt täi- oli väkeä kokolailla muun muassa ta jasenoikeuden menettämisen uhal