Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 15, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtik 15 p 1919
No 15
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten tyfMaianaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriaasa Ore lo
ka tiistai The Western WorIcnien'l Pub
socicty'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
CANADAAN JA SUOMEEN
I vuosikerta $1 75 Puoli vuotti 100
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
Entered as econd-ass matter Juiy 18tb
11 1 at the Post Office at AstorU Oregon
tiuder the Act of March M 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION KATES
IN THE UNITED STATES:
One year $150 6 monina Mc
IN CANADA:
One year $175 6 monttu 100
IN FOREIGN COUNTRIBS:
One year $175 o munths 100
Advertising ratcs 50c per inch per insertion
Huoneusto sijaitsee lOrnneu ja Duane ka
tujen kulmassa Puhelin 365
Ilmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmotuksisfa $100 ensimäiseita tuu
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta
lisää
Box 99
T0IMITU8:
Maiju Nurmi
Astoria Oregon
puolet siitä 450 joka olisi ollut siellä
saatava
Työmiehen levilvsosasto ansaitsee
suuren tunnustuksen ja kauniin kii
toksen innostavasta ja tarmokkaas-
ta toiminnasta Toverittaren levitys
kuukaudella Keskiptlrin osalle las
kettiin melkein yhtä suuri luku han
kittavia uusia tilauksia kuin toisille
piireille yhteensä Siihen mää
rään — 1126 — ei siellä päästy mut
ta tulokset ovat sittenkin kokolailla
hyvät
Kymmeneen tuhanteen el Toveritta
ren tilaajamäärä vielä tälläkään ryn
täyksellä päässyt Syitä on tieten
kin monenlaisia Työttömyys joka
vallitsee melkein kaikkialla suurem
massa tai pienemmässä määrässä on
suurena syynä siihen ettei tiusiä ti
lauksia saada eikä kaikkia vanhoja
kaan uusita !'
Toverittaren asiamiehet ja tilaajat!
Huolehtikaa ajoissa tilausten uudis
tamisesta ettei tilaajamäärä pääsisi
laskemaan ainakaan paljon alle siitä
määrästä mihin se nyt on päässyt
Toverittaren tilaajamäärä osottaa
seuraavaa:
UUSIA 155
UUDISTUKSIA 69
KATKENNUT - 85
TULOKSET TOVERITTAREN LE
VITYSTYÖ5SÄ Ensiksi täytyy oikaista se virhe
joka oli tapahtunut edellisen viikon
levityskatsauksessa nim kun keski
piiriläisteii tulokset olivat joutuneet
osotteiden hoitajaltamme länsipiiri
läisten hyväksi Olisi pitänyt olla:
Keskipiiristä 103 sensijaan kuin Iän
sipiiristä ia liinsipiiriläisille olisi
tuiskin kuulunut pienimmät numerot
lm 29
Työmiehen levitysosasto ilmottaa
keskipiirissä tulleen yhteensä 631
uutta Toverittaren tilausta: Kontto
riimme eivät siis ole kaikki tilauk
set vielä saapuneet koska luettelo
osottaa vasta 624 Itäpiiristä on To
Toverittaren levityskuukauden ajalla
tullut yhteensä 218 ja länsipiiristä
189 — Länsipiiri jäi siis paljon jä
lplle toisista piiroislä Tämä on asia
jonka länteläisten täytyy pian korja
ta vaikkapa vasta nyt lovitysltuu
Uuuden jäleslä Laimeasti otettiin
HäpiirissäUIn osaa tähän levitystyö
il):n mutta" kuitenkin tuli sieltä lähes
Miten kapitalistinen
järjestelmä suojelee
köyhälistön lapsia
Lapset kuin luurankoja hoitolassa —
"Lapsi kuollut ravinnon puutteessa"
Viime viikolla alkoi mieltäkiinnittä
vä oikeudenkäynti Yonkers Day Nur
sery (Yonkerin lngten päivähoiföla)
nimistä köyhien lasten kidutus- ja
riiäkkäyslaitosta vastaan 'VVetchester
leauntin ylioikeudessa Vhite Plain'
issa N Y
Mainittu laitos on yksi niistä lai
toksista joihin otetaan köyhien lap
pia hoidettavaksi tai oikeammin sa
nottuna näännytettäväksi nälkään ei
tämme tähiin muutamia otteita todis
tuksista joita oikeuden "edessä esi
tettiin lääkärien ja toisten todistajien
taholta
i
"Kurjuutta jota pienet lapset kärs
sivät Yonkersin lasten päivähoitoiäs
sä selostettiin perusteellisesti eilen
(maaliskuun 21 päivänä) lääkärien ja
lasten sukulaisten taholta oikeuden
käynnissä joka on nostettu hoitolan
pitäjää Miss Annie Murphyä vastaan
Asia on ylioikeuden edessä kuulustel
tavana" "Tohtori Murray H Bass totesi
että hän on tarkastanut seitsemän
lasta jotka on tuotu mainitusta lai
toksesta lastenhoitolaan Manhattan
puolelle ja huomannut että viisi mai
nituista lapsista olivat täynnä ajettu
mia ja rupia jotka ovat seurauksena
liasta ja huolimattomasta hoidosta
Rogetta Scott viiden vuoden vanha
joka on yksi hoidokkaista kärsii huo
mattavasti ravinnonpuutteen takia
"Tohtori Horaee G Keith Yonker
sista vannotettuna totesi että Willi
am Barry 2 vuoden ikäinen joka
kuoli joku päivä sen jälkeen kun hä
net tuotiin sairaalaan mainitusta las
ten hotolasta oli kärsinyt pitkänai-
kaista näännyttävää tautia joka joh
tuu ravinnonpuutteesta Lapsella oli
kasvoissani sinisiä paikkoja samoin
rinnassa seurauksena likaisuudesta
ja ravinnonpuutteesta
"Tohtori Sydney A Beckwith joka
toimitti Daniel J Duiin nimisen syli
lapsen ruumiin avauksen joka kuoli
sairaalassa sen jälkeen kuin oli tuotu
mainitusta laitoksesta todisti että
lapsi kuoli ravinnonpuutteesta näl
kään "Mrs Margaret Mills Mrs Barryn
sisar todisti että joka kerta kun hän
kävi Yonkergin lasten päivähoitoiäs
sä niin hän huomasi että viisi Bar
dyn lasta jotka olivat siellä hoidet
tavina kuihtuivat päiväpäivältä Hän
sanoi että viiden vuoden vanha Ve
ronica niminen tyttönen oli jo men
nyt niin heikoksi että horjuen käve
li hoitolassa Helena niminen tyttö
painui kumaraan eikä voinut pitää
päätään enää pystyssä
Richard Petersen kertoi valamie
histölle että hänen kahden vuoden
vanha poikansa oli hoitolassa vaan
yhdeksän päivää kun jo kuolon II
motus saapui Todistaja sanoi kysy
neensä hoitajalta Miss Murphyltä et
tä kutsuiko hän lääkäriä taraksta
niaan hänen poikaansa johon Mur
phy vastasi että poika vaan itki
vanhempiaan josta sitten kuoli „
Mainittu laitos on sulettu mutta
se ei ole ainoa jossa köyhien lapsia
kidutetaan kuoliaaksi
Kuvaavana näytteenä siitä mitä
lapsille syötettiin voi mainita Helen
Barryn selostuksen tuomarin edessä
Helen Barry on vanhin edellämaini
tuista Barryn lapsista Lapset jou
tuivat hoitolaan sen takia että hei
dän äitinsä Elizabeth Barry sairas
tui keuhkotautiin ja vietiin Otisvil
len keuhkotautisten parantolaan
Piirisyyttäjä Davisin kysymyksiin
vastaili Helen seuraavasti:
Davis: "Mitä teille annettiin aa
miaiseksi?" Helen: "Hapanta kaurajauhopuu
roa tai jotain toista hapanta puuroa
ilman sokeria ja maitoa"
Davis : - "Oliko kaurapuuro aivan
hapanta?"
Helen: "Oli Toisenlainen puuro ei
aina ollut hapanta mutta ei koskaan
makeaakaan"
"Davis: "Annettiinko teille koskaan
maitoa aamiaiseksi?"
Helen: "Ei koskaan"
"Päivälliseksi meille -annettiin jo
tain mautonta soppaa Leipää me
saimme vaan silloin kuin äitimme
kävi siellä Lihaa ja perunoita el
saatu koskaan"
"Eikö koskaan" kysyi tuomari
Tompkius-
"El koskaan" vastasi tyttö
"Illalliseksi me saimme kokoota
(Cocoa) ilman maitoa ja sokeria"-
"Ettekö saaneet mitään muuta hoi
tolassa?" kysyi Davis
"Ei muuta" vastasi tyttönen
"Miss Murphy ja Miss Flaherty
(toinen hoitolan pitäjistä) pakottivat
minun hoitamaan pientä veljeäni jo
ka sitten kuoli lasten hoitolassa Man
hattan puolella" jatkoi tyttönen to
distustaan "Löikö Miss Murphy koskaan sinua
ja veljeäsi?' kysyi Davis
"Kyllä hän löi minua märällä rä
syllä silloin kun olin nukkumassa ja
sitten löi hän minua kädellään Sit
ten hän löi veljeäni kädellään vasten
kasvoja"
Tuokin jo riittää kuvaamaan sitä
kohtelua jota köyhien lapset saavat
kärsiä "Lasten hoitolain" nimellä kul
kevissa kidutuslaitoksissa — N Y
U T
BUFFALO N Y
Agitatsionitoimikunta panee toi
meen vappujuhlan toukok 3 p Juh
lassa tulee esitettäväksi paljon hy
vää ja arvokasta ohjelmaa m m
puhe tov J Ojalalta Ashtabulasta
O Ei kukaan jääne pois vappujuh
lasta Osaston työkokouksessa t k 5 p
keskusteltiin monesta tärkeästä asi
asta Uutena jäsenenä yhtyi Ester
Jolitson ja miiuttokorttia pyysivät
toverit J A Kiveri Erien Pa ja
Hilda Kuusela Clevelandin O osas
tosta Toveritar Kuusela myöskin
suoritti osastollemme osuutensa mil
joonan markan rahastoon Seurat
kaapa toisetkin hänen esimerkkiään
KATSAUKSIA
k —————— —
UlilllllllllHMlUHIIiillllllHlllllllllilllllllil IIIIIIiliiiimntlllllllltUiiiiiimiiiiiiillHIII II 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 II 1 1 M II 1 1 1 1 11 lllllllllllllllllHIIIIIIIIIHlllllillllllllllllllli
ammattien tai virkatoimien aloilla
onnistuneiden ihmisten joukossa
Aniharvoin heitä löytyy maalaisväes
tön keskuudessa Bolshevikejä ei
löydy oikealla ja järkevällä tavalla
oppineitten ihmisten joukossa
"Mutta missä nälkä ja syvällä pii
levä tyytymättömyys vallitsee siel
lä kohottaa bolshevismi saastaisen
uhkaavan päänsä kuin viidakon käär
me" Tähän asti on sen seuraajissa
tavattavissa melkein yhtä paljon
miehiä kuin naisiakin
Tyytymättömyys pitkällistä köy
hyyttä ja toivottomuutta seuraava
sielun uupumus katkera viha ja hul
luus tuli ja verenvuodatus ovat bol
shevismia "Se saattaa iskeä teidän kotiky
läänne tänään Amerikan naiset Mi
tä meidän on tehtävä?
"Ensiksi kutsukaa kokoon "nais
tenne klubin jäsenet ja tehkää hei
dän tehtäväkseen bolshevismin tut
kiminen kylässänne Pyytäkää kau
punkinne kauppakamaria pappejan
ne lääkäreitänne ja koulujen opet
tajia avuksenne Ottakaa selvä miten
te voitte hävittää niitä syitä mitkä
synnyttävät bolshevismia ympäristös
sänne "Hyvin kasvatettu hyvin ruokittu
amerikalafnen tyttö tai poika ei voi
koskaan tulla bolshevikiksi
"Mitä sinä teef auttaaksesi pelas
tamaan Amerikan bolshevismilta?"
Belgian naiset eivät saaneetkaan
äänioikeutta
Aselevon jälkeen otettiin Belgian
vudelleenrakentamiHeu ohjelmaan
myöskin iiiinioikeuslain muuttami
in en ja korjaaminen Olipa useita
vaitiomiehiä niinkin edistysmielisel
lä kannalla että vaativat äänioikeus
ieifi"a tehtäväksi niin perinpohjaisen
muutoksen että naisillekin myönnet
täisiin yhtäläinen ja yleinen ääni
oikeus Mutta kun asia hiljattain
joutui eduskunnan ratkaistavaksi
hävisi naisten äänioikeuden puollJf
'titna heille sen
Ilrysselissä hiljattain pidetty kai
vostyöläisten kansalliskokous julisti
jyrkän paheksumislauseen eduskun
nan päätöksestä naisten äänioikeu
den suhteen ja yleensä on järjesty
l een työväen tuholta osotettu anka
) aa tyytymättömyyttä sanotun taan
tumuksellisen päätöksen suhteeu —
Dhkäpä Belgian naisten täytyy jää
dä odottamaan tuota naisille kaiken
järjellisen ajattelun mukaan kuulu
vaa ihmisoikeutta siihen asti kun
nes työväenluokan valtaan pääsy
ulaa heille tuon oikeuden
Miten amerikalainen r"!rsn lehti
pelottaa lukijoitansa bolshe
vismin pöpöllä
(Tiue tianslation filed with the Poscmnster
at Astoria Orc Ajiril 15 1919 as required
uy SL-ction ly ot the Act ci Oet 6th lyi V )
Erään hyvin laajalle levinneen
naisten julkaisun mielestä riittää
lehdon toimittajan seuraavanlainen
havainto todistamaan mitä bolshe
vismi on ja minkälaista ihmislajia
ovat sen kannattajat:
"Istuin hiljattain eräässä ravinto
lassa taiteilijain kaupungin osassa
New Yorkissa Seuraavassa pöydäs
sä istui nuori tyttö Hänen tukkansa
oli lyhyeksi leikattu ja hänen pu
kunnan oli jonkunlainen tnoga Tyttö
poltti paperossin toisensa jälkeen
"Hänen seurassaan oli kolme nuor
ta miestä joille tyttö puhui hyvin
nopeasti Silloin tällöin kuuli jon
kun lauseen heidän keskustelustaan
" 'Kaiken täytyy hävittää — kai
ken!'" " 'Kuolema ei ole mikään vaara
kansakunnalle vaan vapautus' "
" 'Rikkaitten luokka on suurin ri
koksellisten luokka mailmassa Kuo
lema on tilan hyvä heille' "
"Tyttö oli vilkas ja tulinen ja nuo
ret miehet kuuntelivat häntä suurel
la hartaudella Hetkinen myöhemmin
tuli ravintolan isäntä ja koskettaen
tyttöä olkapäälle sanoi: 'Teidän
täytyy lähteä miss Te ette saa
puhua tuolla tavalla täällä Me olem
me hyviä amerikalaisia ymmärrätte
kö?'" "Nuoret miehet aikoivat vastustaa
isäntää vaan tyttö pudisti päätänsä
ja nousi ylös
" 'Kukapa heistä välittää! Aatteet
ovat katoamattomat' " hän sanoi ve
täen mennessään takin yllensä
"Kysyin isännältä kuka tuo nuori
nainen oli Hän sanoi tytön ameri
kalaiselta kuulostavan nimen ja ker
toi edelleen:
" 'Jos minä voisin todistaa että
hän on bolshevikl pitäisin huolen
siitä että viranomaiset tulisivat hä
nen jälilleen Mutta hän on liiaksi
ovela Ja hänellä on paljon seuraa
jia nuorten miesten joukossa — puoli
sivistyneitä italialaisia ja juutalaisia
Moraalisesti hän kyllä on "suora"
mutta hän ajattelee 'kierosti'"
"Niin hän ajattelee kierosti!
Se ei haittaisi jos hänenlaistaan olisi
ainoastaan muutamia mutta hänen
laisiaan on tässä maassa satoja
"Bolshevismin oppi on hyvin hir
vittävä Bolsheviki uskoo että kaikki
vallitsevat laitokset koko nykyaiai
nen sivistys täytyy hävittää olemat
tomiin tulella ja verenvuodatusella
Kun mailina on täten lakaistu puh
taaksi voidaan alkaa kasvattamaan
uutta ihanteellista elämää
"Bolshevikejä ei löydy rikkaitten
joukossa Eikä heitä löydy taiteen