Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 15, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 15
Tiistaina huhtik 15 p 1919
VVEIRTON W VA
Koska täältä eivät etevämmät ky
näilijät kirjota Toverittareen niin
minä taas yritän vaikka en kykene
kään käsittelemään mitään valtiolli
sia ja yhteiskunnallisia asioita Kir
jotan vain paikkakunnan uutisia Jo
ku Itseänsä eteväksi luuleva antoi mi
nua aikalailla rokkiin viime kerran
että olin silitellyt joidenkin hänelle
vastenmielisten henkilöiden päätä
klrjotuksessanl Röyhkeili että sitä
pitää hypätä aina toisten litkavar
pallle se taihtoo sanoa karhoa tois
ten varjopuolia Mutta koska kuu
luu että niitä olisi jokaisella niin
on paras olla niistä mainitsematta
Kevät tekee täälläkin peltimyllyky
lässä tuloaan Nurmi jo vihoittaa
mäen kukkuloilla
Yläluokalle tuo kesä on hyvinkin
tervetullut joilla on tilaisuus vir
kistää itseään menemällä raittiiseen
meri-ilmaan pois kaupungista Toista
on meidän työläisten jotka täydym
me yhä vaan jäädä tehtaiden kome
roihin tomuiseen ja raskaaseen il
maan Tälläkin paikkakunnalla on
hyvin raskas ilmanala korkeita kuk
kuloita ympäri joten ei tuulikaan
pääse raitistamaan ijmaa Sitten ei
ole järviä ei merta ei mitään ui
malaitosta likellä joten ne työläis
ten mukavuudet supistuvat hyvin pie
neen Lauantaina 29 pnä maalisk näyfel
tiln osastomme haalilla kappale "Ko
sijoin kujeet" joka onkin oikea nau
rupilleri Se sai vakavammankin nau
ramaan Luulenpa että jokainen kat
soja oli tyytyväinen iltaansa Ylei
söä vain oli vähänpuoleisesti Ikä
vä kyllä tällaisina iltoina olisi jokai
sen velvollisuus saapua naalille kan
nattamaan näyttelijäimme työtä
Osaston työkokouksessa valittiin
uusi huvitoimfkunta jonka liuoleksi
jäi toimia iltamia ja piknikkejä
Siis toverit tehkäämme parastam
me ettei osaston toiminta pääsisi
kovin lamaantumaan kesänkään aika
na On yleensä tavallista että toi
minta kesän aikana lamaantuu ollen
siihen monenlaiset syyt
Surkean kohtalon alaiseksi joutui
osastomme jäsenet Helmer Purjeen
perhe Heidän ollessaan kokoukses
sa maalisk 16 p:nä oli joku mies
nimeltä Sorvari joka on asunut mai
nitun perheen luona avannut kaasu
putken tarkotuksella tehdä itsemur
han ja kun Purjeet tulivat kotiin
otti Mrs Purje tulen ja kaasua oli
jo siinä määrin huoneessa että heti
svntyl niin voimakas räjähdys että
akkunat särkyivät ja koko perhe sai
vaikeita palohaavoja Heidät kulo
tettiin Steubenvilieen sairaalaan jos-
sa Mrs Purje on kuollut saamistaan
vammoista H Purje ja hänen 11
vuotta vanha poikansa sekä Sorvari
ovat heikkoina sairaalassa Mainit
tu Sorvari on ollut huonossa tervey
dessä ja työtönnä jo pitemmän ajan
joka aiheutti teon josta on näin
ikävät seuraukset
Paikkakuntamme nuoret ovat pe
rustaneet omia koteja oikein kilval
la näin kevään tullen Niinpä ovat
astuneet yhteen purteen tämän elä
män ulapalle Miss Elvi Rantanen ja
Mr W Nelson ja Miss [Lempi Suomi
ja Mr Frank Walli Tämän kirjot
taja toivottaa heille pitkää ikää ja
tosi yhteisymmärrystä alkavalla mo
nimutkaisella taipaleella
Sisareni Olga ja Mrs Hammar
Quincyssä Mass Tiedän että luette
Toveritarta ystävällinen tervehdys
täältä Ja te siskot siellä lännellä
miksi ette koskaan kirjota Toveritta
reen? Kun nyt asutte siellä noin
ihan naapurina toimitukselle ja kuu
lutte puolueeseen niin kirjottakaa
joskus oinaan lehteemme Siis Ida
ja Signe antakaapas minun nähdä jo
tain kuulumisistanne Toverittaren
palstoilla Lämmin kevättervehdys
kaikille Toverittaren lukijoille
Mary Keskinen
LAURI UM MICH
Jospa taas piirtelen jonkun rivin
muitten kansankirjeiden jatkoksi kos
ka sitä karttuu aina jotain tiedotta
mista Ehkä ensiksi juttelen kevätvaaleis
ta Varsinaiset kevätvaaljt olivat pe
räti laimeat ei mikään puolue "puus
tannuf ehdokkaitaan sillä eihän niil
lä todellisuudessa ollut mitään väliä
kuka viran saapi kunhan vain por
varien ehdokkaat pääsevät virkaan
näin kai ajattelivat vallassaolijat
Mutta sosialistien pitäisi muistaa vas
taisen varalle ettei oltaisi näin sur
kean leväperäisiä asiaimme kanssa
Sosialisteilla oli ehdokkaat useihin
Välittäkää rahanne Suomeen
Toverin rahanvälitys-osaston
kautta 'Maksamme päivän kor
keimman kurssin
I-l-I-l-l-l-I I M-1 HWWII 1 1 1 IMI
KODIN
?h 1 1 1 1 1 1 m un n i i-Hi 1 1 n 1
Uikaa tffveydeksenne
"Ruumiillinen vaiva ja tuska lap
sen synnytyksessä voidaan kokonaan
välttää tai ainakin suuresti huojentaa
järjellisesti valmistautumalla tätä tär
keää tehtävää varten Ja yli kaiken
on uiminen juuri se voimistelu joka
valmistaa naisen vartalon mahdolli
sen äitiyden varalle Ja siihen val
misteluun ei voida koskaan liian aika
seen ryhtyä"
Näin lausuu Mrs Gulick entisen
New XorMn kansakoulujen fysiikan
opetuksen tirehtöörin professori Gu
lickin vaimo
valtion virkoihin mutta missään sa
nomalehdessä siitä ei julkisesti- mai
nittu mitään Kyselin edeltäpäin sitä
usealta toverilta vaan kukaan ei tien
nyt mitään Jos edelleen tällaista
leväperäiByyttä ' jatkuu niin emme
me milloinkaan saa mitään huomiota
eikä kannatusta Ellei kuivain ja
märkäin välillä olisi käyty niin kii
vasta ottelua el monikaan sosialisti
olisi tullut käyneeksi koko vaalipai
kalla ja niin muodoin olisi jäänyt se
ainoakin vastalauseen teko nykyistä
järjestelmää vastaan tekemättä jo
hon meillä on laillinen oikeus Ihmisi
nä ja sosialisteina
Vaikka me tiedämme että me emme
vielä tule voittamaan niin kuta use
ampi antaa äänensä sosialistipuolu
eelle sitä parempi mahdollisuus meil
lä on voittaa Siis vastaisen varalle
toverit älkää unhottako milloinkaan
täkoa kun rauta on kuuma
Siitä kuivain ja märkäin Välisestä
taistelusta ei tätä kirjottaessa ole ai
van varmoja tietoja se kun on koko
valtiota käsittävä mutta tämä paik
kakunta on äänestänyt kuivan suu
rella enemmistöllä Kunnia kupari
saaren äänestäjille!
Kaksi muuta perustuslakimuutoseh
dotusta oli myös äänestettävänä jois
ta niistäkin olisi aikanaan ollut selos
tettava työläisten näkökannalta vaan
kun se jäi aikanaan niin nyt se on
turhaa niistä puhua eikä niistä ole
tuloksiakaan vielä julaistu tätä kir
jottaissa Ehkä myös pakisen vähän osaston
hommista Huhtikuun 5 p oli meillä
onnistuneet kukkailtamat Tuloja oli
vähän yli $8000 mutta kyllä sitä tu
lee menojakin jos tässä ostetaan osas
tolle oma talo kuten on aikomus ja
se on ainoa toiminnan JatkamlBen
ehto Kaupat onkin jo miltei varmat
mutta voihan jotain estettä tulla vaik
ka yhdennellätoista hetkellä Mutta
paremmin luultavaa on että silloin
kun tämä on luettavana ollaan jo
osaston omain seinäin sisällä
Osastostamme on jo mennyt muil
le markkinoille työvoimaansa kaup
paamaan seuraavat toverit: Uno W
Lustig ja George Arola John Vesala
ja Aug Näyhä Nämä ovat menneet
pitempiaikaisille matkoille Sitte on
vielä poistunut joukostamme useita
henkilöitä lähikyliin Gayhin Mohaw
kiin sekä muualle Työläiset ovat
sellaisia potkupalloja että niitä vis
kellään paikasta toiseen Mutta sa
mahan se kunhan vain olemme sa
man asian ympärillä menimmepä
minne hyvänsä — Anni M
INDEPENDENCE WASH
Pois tieltä on sitä minullakin jo
tain sanomista!
Vappu on tulossa jota täällä ai
jotaanktn viettää oikein eri tärinäl
lä Koettakaa nyt muistaa että se
vietetään Lincoln Creekillä Gust Ha
kalan talolla toukokuun 4 päivä sun
nuntaina joten kaikilla on tilaisuus
päästä mukaan Siellä tulee olemaan
useampaa lajia ohjelmaakin ja ruokaa
ja juomaa tulee olemaan riittävästi
Mrs Hakala lupasi laittaa oikein
kuumaa mojaltkaa Tulkaa itse ar
vostelemaan niifl näette että puhun
totta- „
Paikkakunnallamme on vieraillut
Yankton'ista Ore„ Mr ja Mrs Spe-
har ja heidän pikku tyttönsä Frances
Osastossamme on jo 23 jäsentä ja
toisia tulee yhtä kyytiä Täällä on
kin jo kaksi s osastoa Ruotsalai
silla kuuluu olevan yli 60 jäsentä
Tervehtien:
Ellen
H-l-H i I 1 1 I II I I H I 1 I 1 1 1 IH
OSASTO
1 1 1 n 1 1 n i ! i n i n 1 1 1 1 1 i-i-i-i-
"Siihen aikaan kun minun lapseni
tulivat niailmaan'' sanoo Mrs Gu:
lick "minä tuskin voin tuntea ras
kauden tilani Ja se tavallinen tuska
ja kipu synnytyksessä oli minun koh
dallani niin lievää että minulla el
ainoastaan ollut mitään pelkoa syn
nytystapauBta odottaissa mutta voi
mani säästyivät niin hyvin että muu
taman päivän kuluttua voin nousta
jo ryhtyä työhön ja muistoni tuosta
hetkestä olivat mitä ihanimmat
"Mutta niin merkilliset kuin koke
mukseni slivatl'r 'istc-ni synnytyk
sessä el se ollut mikään hämmästys
minulle Olisin todellakin tuntenut
suuren pettymyksen jos toisin olisi
tapahtunut Olin valmistanut ruu
miini äitiyden mahdollisuutta varten
lapsuuteni ja nuoruuteni vuosina ja
siis minulla oli syytä odottaa tyydyt
täviä tuloksia äitiyden tilaan tultu
ani
"Tämä valmistelu oli osa jokapäi
väisen elämäni tehtävistä miellyttä
vä ruumiillinen toiminta suuressa va
paassa ulkoilmassa missä tuulet au
rinko sateet ja purojen vedet hyväi
livät kasvojani ja ruumistani
"Luonnollista sopivan huvia an
tavaa terveyttä luovaa liikuntoa se
oli mailina nauraen ja linnut laulaen
kuorossa kanssani ihastus ja tyyty
väisyys sisäisessä mielenä jousta
vuus ja elinvoimaisuus vartalossa
"Se on ainoa voimistelu joka todel
la hyödyttää sellainen josta voim
me nauttia joka ilahduttaa ja eläh
dyttää jota voir"ne linjottaa laulu
huulillamme ja sydämissämme jossa
voimme vastaanottaa auringonpais
teen ja hengittää sisäämme suurta
virkistävää ulkoilmaa
"Luonto on mailman paras voimis
telusali ja siellä voimme ottaa vot
mlsteluharjotuksemme leikin muodos
sa eikä minään pakollisena tehtävä
nä joka riistäisi siitä ei ainoastaan
huvia mutta myöskin paljon sen etui
suuksia "Se voimistelu joka minulle on teh
nyt enimmän hyvää ilman epäilystä
on uiminen Sen lisäksi että se
on mainiota ruumiillista voimistelua
voi nainen saada siitä enemmän hu
via 'kuin mistään muusta voimistelus
ta Se tekee mielen virkeäksi se
vahvistaa elinvoimia se kehittää li
haksia se voimistaa koko ruumiin
ja kasvattaa säteilevää elinvoimais
ta terveyttä jota mikään muu voi
mistelu ei voi tehdä
"Valkkaikin uiminen on reipasta ja
ilahduttavaa voimistelua et se ole
liian ankaraa väkivaltaista jos sitä
taidolla harjotetaan eikä voimia lii
aksi pinnistävää
''Kasvavalle tytölle ja kehittyvälle
neitoselle sekä kypsyneelle naiselle
ei ole mitään muuta voimistelua jo
ka niin varmasti vaarattomasti ja
tyydyttävästi kasvattaa lihakset ja her
moston kuin se voimistelu mitä saa
daan uidessa
"Uimisen edulliset tulokset osaksi
johtuvat siitä että se on hyvittävää
voimistelua että se antaa ruumiille
rauhoittavan mukavuuden tunteen
Myöskin johtuu se siitä että vedes
sä otettuna sen lisäksi että tällai
nen volmlstelukylpy on lääkettä her
mostolle se heti ja perinpohjaisesti
puhdistaa ihoreljistä sen lian mitä
ruumis heittää ulos itsestään tässä
ruumiillisessa liikunnossa
"Yksi pääasiallinen etu uimisessa
on se että eroten kaikista muista
voimistelumuodoista Be kehittää jo
kaisen lihaksen ruumiissa tasapuoli
sesti ilman liiallista ponnistusta toi
sille lihaksille jättämällä toiset ke
hittämättä "Se on ollut ja on ytyäkin yksi vl-
ka klmnaasiharjotuksissa ja voimis
teluopetuksessa erittäin tytöille
Yksi osa lihaksista tavallisesti kehi
tetään Ulaksi jotavastoin toiset yh
tä tärkeät ja naisille tärkeämmät li
hakset jäävät miltei kokonaan ke
hittämättä -
"Minä uskon että uiminen on erin
omainen voimistelu maha ja kirveli
haksien voimistamiseksi ja kehittä
miseksi sekä lanne että sisäistä eli
miä kannattavien lihaksien kehittä
miseksi "Uiminen tekee lihakset taipuva!
siksi Joustaviksi ja peräanantaviksl
joka on suurin Ja tärkein tehtävä
valmistaessa ruumista äitiyden va
ralle "On olemassa voimisteluharjotuksia
jotka tekevät nämä tärkeät lihakset
koviksi ja peräänantamattomiksi ja
taipumattomiksi asiantila joka niin
monessa tapauksessa on johtanut tur
miollisiin seurauksiin synnytyksessä
joko lapselle tai äidille ja usein mo
lemmille "Tosiasiaan että vaikea lapsensyn
nytys Johtuu makalihakslen liiallises
ta eli väärästä kehittämisestä joka
on tehnyt ne koviksi Tämä asian
tila useimmissa tapauksissa on kehi
tys lapsuusajoilta ja sieltä säilynyt
myöhäsempiin vuosiin"
Mrs Gulick on sitä mieltä että
näiden lihaksien liiallinen eli kovik
si kehittäminen ei voi tapahtua ui
dessa syystä että uiminen on niin
tasapainoista voimistelua että siinä
sormi ja varvasllhaksetkin saavat yh
tä perinpohjaisen harjottelun kuin jo
kainen lihas koko ruumiissa ihon
pinnasta alkaen Bisimpiln elimiin as
ti Jatketaan
Lapsen leikkikalut
Lapsella on taipumus viedä kaikki
esineet suuhunsa joten leikkikaluja
ostaessa tulisi muistaa että kaikki
esineet joilla pieni lapsi leikkii tulee
olla sellaisia etteivät ne vahingoita
lasta Leikkikalujen tulisi olla li
man teräviä kulmia ja helposti puh
distettavia eikä niisBä saisi olla mi
tään helposti irtaantuvia osia Joita
lapsi voisi Irrottaa ja niellä Pienen
Japsen leikkikalut eivät myöskään sai
si olla maalattuja tai karvasia
Yli kahden vuoden vanhan lapsen
leikkikaluilla tulisi olla muukin mer
kitys kuin pelkkä lapsen huvittami
nen Sen Ikäinen lapsi alkaa jo teh
dä havaintoja ja ottaa huomioon tar
koin mitä hänen ympärillään tapah
tuu Siksi pitäisi hänen leikkikalu
jensakln auttaa häntä oppimaan hu
vituksen ohella Siksipä pallot Junat
veturit nuket astiat pienet eläimet
helmitaulut numeroilla tai kirjaimil
la varustetut puupalaset ja kuvakir
jat ovat heille sopivia leikkikaluja
Leikkikalujen avulla voidaan lasten-
mielikuvitusta laajentaa ja ri
kastuttaa opettaa heitä järjestykseen
ja säännöllisyyteen sekä keskittämään
huomiokykyänsä Lapsen leikkika
luilla pitäisi olla oma varma paik
kansa jossa ne pidetään hyvässä jär
jestyksessä ja lapsen tulee opettaa
jo pienestä asti asettamaan leikki
ikalunsa kunkin omaan palkkaansa
Täten lapsessa kehittyy jo pienestä
asti tapa hyvään Järjestykseen Lap
sen pitäisi leikkiä vain yhdellä leik
kikalulla kerrallaan eikä kalkilla sa
malla kertaa Täten voidaan Jo pie
nestä asti kehittää hänet keskittä
mään huomionsa yhteen asiaan ker
rallaan Kyky keskittää huomio tä
ten auttaa lasta myöhemmin koulu
ijäilään sekä aikuisena Lapsi siis
oppii leikkiessään jos hänen leikkiän
sä johdetaan häntä opettavalla ta
valla Rusina- Ja lesekakkuja
Yksi kup vehnäjauhoja 2 kup
vehnän leseitä (bran) 2 teelusik
Ieivinpulveria 2 ruokiilusik siirap
pia 2 ruokalusik maissiöljyä tai su
latettua voita hiukan suolaa 1% kup
maitoa Ja puoli kup hakattuja rusi
noita Jauhot leseet leivinpulveri Ja
suola sekotetaan yhteen Ja yhteen
sekotetut kosteat aineet sekotetaan
sekaan taikinaksi rusinat sekotetaan
viimeksi Pienet katekupannut voi
dellaan ja paistetaan lesekakut niis
sä 20 min ajan kuumassa uunissa
Rusinain asemasta voi käyttää ha
kattuja väskynöitä taateleita tai viikunoita