Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 15, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This issue of the Toveritar
Painos 8231
ORGAN OF THE FINNISH VVORKING VVOMEN IN AMERICA
No 15 TIISTAINA HUHTIKUUN 15 P— TUEDAY APRIL 15 1919— Yhdeksäs vuosikerta
SANKARITTARET :-: Muistelmia Tampareea Piirilyhsestä
— Mitä ilveilyä tämä on kun
naisillekin kiväärejä tuhlataan
vaikkei vielä kaikki miehet
k ä ä n ole aseissa — sanoin kun
ensi kerran näin naisia asestettui
na viime talvena mikä minua
tahtoi väkisinkin hymyilyttää
Jouduin sitten Tampereen tais
teluihin Heti asemalta lähteissäni kiin
tyi huomioni jälleen naismilisiin
joka topakkana seisoi kadulla ki
vääri selässä
' — Mitähän tuokin tuolla teh
nee kun tosipaikka tulee — juo
lahti mieleeni Ja hengessäni
tuomitsin koko naisten sekaantu
misen' "miesten asioihin"
Saavuin sitten teknilliselle kou
lulle missä esikuntamme vielä
silloin majaili Ja siellä näin taas
kin naisen tällä kertaa pitämäs
sä puhetta punakaartilaisille
-2- Tuo on jo toki paremminkin
paikallaan ajattelin sivu kulkcis
sani " Ja meidän on nyt tapel
tava kuin kumoussankarit aina
kin ja jos sorrumme niin teh
käämme sekin kunnialla — ase
kädessä !" — kuulin hänen sano
van Ja siinä oli jo jotakin mikä
minuunkin teki hyvän vaikutuk
sen Ei niin ettenkö olisi pitänyt
naisten kumoustoimintaa arvos
sa mikäli se ei koskenut heidän
aseellista ösanottoaan mutta ei
kai se ollut minun syyni että
tuo aina niin heikoksi ja araksi
käsitetty nainen nyt kiväärillä
varustettuna vaikutti minuun
omalla tavallaan
Mutta ei kulunut kauan ennen
kuin minussa jo tapahtui täydel
linen muutos tässäkin suhteessa
Ja se on luettava naisten omaksi
ansioksi f
Eräänä yönä tekivät lahtarit
nimittäin useampia erittäin raju
ja hyökkäyksiä Pispalan rintama
osalla mutta lyötiin heidät aina
verissä päin takasin Ja minul
le sanottiin että juuri naiset oli
vat sinä yönä olleet sillä rintama
osalla ketjussa !
En tahtonut sitä oikein voida
sulattaa mutta minkäpäs todelle
tein Sillä se oli totta
Ja pian jouduimme me miehet
itse näkemään niihin urhoollinen
nainen todella pystyy sodassakin
Olin eräänä yönä juuri palan
nut ketjusta ja asetuin hetkiseksi
lepäämään eräälle pankin penkil
le — minne esikuntamme oli sit
temmin siirtynyt kun vihollinen
oli alkanut ylenmäärin ampu
maan kranaatteja edelliseen ma
joituspaikkaamme — kun tapah
tui häivytys
Vedin sukkelasti saappaat jal
koihini ja riensin ulos Ja mikä
valtava näky avautuikaan silloin
eteeni :
Verkatehdas ja sen ympäristöl
lä olevat talot riehuivat ilmi tu
lessa jonka hohteesta koko tai
vas punotti Ja pitkin lähikatti
ja juoksi punakaartilaisia miehiä
ja naisia kranaattien räiskyessä
joka puolella ja räjähtelevien ki
väärinkuulien rätistessä talojen
contains no articles such as require
seinissä ja torilla olevan suihku
kaivon seinämillä Ja kaiken tuon
keskellä kuului korvia särkeviä
huutoja valitusta ja vuihketta
Riensin torille ja siitä edelleen
kosken sillan luona olevien va
rustusten luo joiden turvissa
joukko punakaartilaisia miehiä ja
naisia kyyryili kuulasateelta suo
jaa etsien Ja heiltä sain tietää
että vihollinen parhaillaan hyök
käsi Ratinanniemeen ja sitä lä
hinnä olevaan kaupunginosaan
Komensin heti miehet lähte
mään mukanani sinne
Mutta miehet tekivätkin tenän
— Sillalle ei ole menemistä —
he sanoivat — siinä kaatuu joka
sorkka
Ja kuin todisteeksi näimme sii
nä samassa erään hevosen täyttä
laukkaa tulevan asemalta päin sil
lalle Siinä kuljetettiin paria
haaroittunutta ja pieksi ajaja
hevostaan minkä ikinä ennätti
Ja yli sillan se tulikin — mutta
reessä oli silloin enään vain ruu
miit Samassa tuli toinenkin hevo
nen mutta se kaatui jo sillan
toisessa päässä Sen ajomies y
ritti juoksemalla sillan yli mutta
tupertui hänkin matkalle
Asema oli siis todella arvelut--tava
Kaupungissa piileskelleet
lahtarit kun olivat nyt katsoneet
ajan tulleen ottaa myös osaa tais
teluun ja olivat nämä asettaneet
kuularuiskun jonkun kivitalon
ikkunaan ja suuntasivat tulensa
sillalle siten katkaistaksensa kul
kuyhteyden eri kaupunginosien
välillä Sitäpaitsi ammuskelivat
Vallankumouksen Vuosimuisto
Tervehdys Suomen tovereille
Vieri nyt viesti Suonien maahan
meret kotkana kohahda
salot hirvenä samoa
muurit kärppänä käväse !
Pakolainen henkipatto
kulkuri maaton kunniaton
kumousmifs kiron alainen
teitä veljet tervehtävi
Suomen orjat suutelevi
Suomen heikot henkiorjat
vangit vailla hengensuojaa
ja työpenkin koneen orjat
herrasvallan vainon alla
alla pitkän nälkäpiiskan
suussansa poliisisuitset
käsketyt pistimen kärellä
Teille tervehdys toverit ! j
Miten on mielet maanpaossa?
Poltto helvetin povissa
Mitäpä miehet maanpaossa?
Miehet miekkoja hiovat
Mikä on viesti piilopirtin?
Taistelun tulisanoma
sydänten sytytyspommi
Tämä on tervehdys toverit
Sumeassa Suomen maassa
älä )oikaas äiti itke
an affirmed translation according to
ERITAR
he salakavalasti myöskin talojen
ikkunoista ja muista mahdollisis
ta paikoista kaduilla kulkevia pu-f
nakaartilaisia saadaksensa ai
kaan hämmennystä ja sekasortoa
näiden keskuudessa
Epäröin hetkisen mitä tehdä
Mutta ajatus että apuamme eh
kä hyvinkin kipeästi kaivattaisiin
kosken toisella puolella pakotti
yrittämään sinne kaikesta huoli
matta Komensin siis uudelleen mie
hiä lähtemään
Mutta he viivyttelivät vielä
kin ollen vastahakoisia tottele
maan — Xyt on lähdettävä ! — kar
jasin SiHoin nousivat naiset kadun
toisella puolella pystyyn ja huu
taen :
— Kyllä me lähdemme koska
eivät miehet uskalla ! — hyökkä
sivät he sillalle juosten minkä
ennättivät sen yli ' -
Onneksi eivät lahtarit sillä het
kellä ampuneetkaan sillalle jo
tenka he pääsivät kaikki ehjin
nahoin sen yli ja riensivät suo
raa päätä sinne missä taistelu oli
käynnissä
Ja nyt seurasivat jo miehetkin
perästä ja vihollisen hyökkäys
torjuttiin
Ratinanniemessä olleet jouk
komme olivat kuitenkin olleet pa
koitetut vetäytymään pois ase
mistaan ja kulkeneet veneillä yli
kosken alajuoksun sen vastakkai
selle rannalle nk Nalkalan toril
le jonne sitten riensin puolustus
ta järjestämään
sure sisko veljeäsi
miestäsi murehi nainen !
Kuivetu sumea silmä
kivettyös sydän synkkä !
Mieli välkähdä vihasta
lyö kyventä kyynelktilma !
Elkäätte enempi surko
kädet ristissä kävelkö !
Taas teitä kumous kutsuu
tornissa valo välähtää
Horjuvat hovit palatsit
vapisevat valtakunnat
kuumentuvat mailman kulmat!
Kohoo vankka työläiskoura
vallan kaiken kaappaamahan
Vierii viesti maasta maahan :
Sota palatseja vastaan
rauha köyhien majoihin !
Tie nyt tiettään määrä nähdään
Eksytä ei enää ansat
sudet lammasvaattehissa
Orja nostaa miehen otsan!
Barrikaadein luo käy tiemme
punalipun voittoon viemme!
Kuolon kenttien ylitse
mökit nälkäiset näkevät
havaitsevat pirtit harmaat
kerran koittavan keväinien
onnen viljavan olevan
Act of Oet 15thf 1917
AMERIKAN SUOMALAIS
TEN TYÖLÄISNAISTEN
X X N E N K ANNATTAJA
Näiden joukkojen päällikkönä
oli muudan Aaltonen-niminen
mies (jonka lahtarit sittemmin
ampuivat vain siksi että oli pääl
likkö kuten niin monen muun
kin) ja sai hän tässä taistelussa
kuulan reiteensä jääden avutto
mana virumaan avonaiselle pai
kalle — Tulkaa auttamaan olen haa
voittunut ! — huusi hän
Ja kun paikalla oli myöskin pu
naisen ristin väkeä pari miestä
jä muutamia tyttöjä niin kehoi
tin miehiä täyttämään tehtävän
sä hakemalla haavoittuneen mie
hen suojaan sidottavaksi
Mutta ennenkuin he ehtivät
liikkua paikaltaan oli haavoittu
neen luona jo yksi tytöistä joka
kuulien ympärillään vinkuessa
raahasi täinän suojapaikkaan infs
sä sitten ryhtyi ripeästi haavaa
sitomaan
Tällöin en enään malttanut ol
la ilmi tuomatta suurta ihailuani
sellaisia sankarittaria kohtaan
Ja että naiset täyttivät kun
nialla tehtävänsä myöskin milii
sinä todistaa seuraava :
Kauppakadulla seisoi vahdissa
muudan tyttö kivääri kädessään
Hänen tehtävänään oli tarkastaa
kulkulupatodistukset joita ilman
ei kenelläkään Ollut oikeuttaa ka
duilla liikkua taistelujen aikana
Kun ofin pakoitettti yhtämit
taa lentämään paikasta toiseen
en aina pitänyt tarpeellisena näy
tellä papereitani ja niinpä yritin
ilman muuta sivuuttaa tuonkin
mainitsemani tvtön Mutta sil-
Oatkoa loii}1a avulla)
Vieri nyt viesti Suomen maahan
humise hiljaa hautapuissa
proletaarein haudan päällä
missä miesten luut lahovat
rungot sankarein salassa
Vala kerro painajille :
Missä teidät mcstattiinkin
kuhun teidät kuopatuinkin
kukin teistä on toverit -kaiverrettu
kansan muistoon
miekalla tuliterällä !
Kansalta pimeni päivä
yltyi yö ja Iiuuhkat huusi
sudet ulvoi saalistansa
ihmissyöjillä isännvvs
valta valko-Jperkeleillä v
Vaan jo päivä valkenevi
pielet ilmojen palavat
Pedot etsii metsän peiton
Kevätvoimat pursuu puhkee
nousee työläisvalta uhkee
Kuolon kenttien ylitse
kangastaa jo kansan onni!
'Vien" nyt viesti Suomenmaahan
Mä ipoikaas äiti itke
mies jo miekkaansa hiovi
heimos hankkivi sotahan
onnen miekoin ottamahan
vapauden valtakeinoin !
Vapisevat valtakunnat
kuumentuvat mailman kulmat !