Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 08, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtik 8 p 1919 No 14
TOVERITAR Aviottomat lapset
Amerikan uomaliten tySUUMMiaten H- —
nkannattaia ilmestyy Astorusaa Ore jo- Amerikan lhdysvaltain vapauden
fcnt PUb' julistuksia julistetaan kalkki h-
'"RS mise' tasa-arvoistksi Th-
CANADAAN JA SUOMEEN dysvaltuin perustuslaki takaa kai-
1 vuosikerta $175 Puoli vuotta J10C
i 1™uf u a- B pliii:m vnnniidmi in onnen
ivvcnimn ' -
BOX 99 ASTORIA ORE mahdollisuudet 'Kumpikaan näistä ei
— j
Toverittaren tilaajamäärä osottaa
seuraavaa:
Lasten Kevät
On Nyt Valmis-
eox 99 aiuBiii mm maiiaoiusuuaet 'lS-umpiKaan naisia ei -
Entercd as econd-claas roatter Julr 18th sule aviotonta lasta erikoisesti pois UIT! T Ä TT" !_ Ci' iJ
vffisLirsst u"on- oikeHku ja kuitenkin jos Mita Lasten Kevät oisaltaa:
un imu i uuiatuiii vtt oj -
r„°vX£? SmrVde fyy J'"teydf ?olle anIe"1Vtt" Runo Nuorten vala kirj Mikael Rutanen
tTHja WOMAH COMRAD E) hempansa eivät ole ensin laillisesti __ „ ' l iv 1 n
insthec%ntit°Ed Itates: vahvistusta hankkineet kielletään Terveet ja iloiset lapset valaistu neljällä kuvalla
0ne ycar i$N1'5cANADAT0ths '0c häieä oikeus häneiie luonnollisesti ifjrj_ a S pieni runo ja pikkutyttöjä erityisesti
0ne7Nr FöÄ couSKuSsY--" f uuiuvan - uotiin vanhempien nuo- mieuyttävä kuva kertomus Paha lääke kuvan
tne ycar $175 6 monttu tlOQ lenipitoon ihmisten ihollioukseen ja '"y " ""'"i ' I
Advertising rates 50c per inch per insertion ylöspitoon ja koko elinikänsä häntä kanssa kirj belma-tati kuvaelma unnt Kirj
JSHSKSJ£7& M Dune ""' kohdellaan rikollisena ' Mikael Rutanen runo Lapsille kirj Jenny
litnotushinta 50 senttiä tuumalta kerran Latt jotka koskevat aviottomien m j_ 1 j_ T i- „ 1 „ ™ 1 1 „ 1„1„„„ 1
ffMllÄS lasten uudetta ovat meiie kuikeu- Trast kertomus Laitakaupungilla kolmen ku-
tuneet perintönä muiden yleisten la- yan kanssa kirj Marju-tati runo Kevaan nen-
TOIMITU8: klen mukana Napoleonin lakikoko- o-essä kirj W M MattSOnj kertomUS MummOIl
box 99 Maiiu£S Oregon TZnTTJ kirje kuvan kanssa kirj Hulda Niemi runo
kirinenkin Km Englannissa epäon- Kevätpäivä koulussa kuvan kanssa kirj Sanni-
nistuttiin hävittämään aviottomien i
lasten syntyminen sinä- että ran- tati Nuortenmarssi_ kirj Heikki-seta kertomus
rraistiin naisia ulotettiin siellä ran- Voivoi vviai-ifö T7ionilav Ifnnnniflsfn Viri Rmma
0"i: llVaiVOl IJitiJlLCl Iuun - — - u- —
ltrSlA _ OD „„:„„ n{niFAnaai lancaanlHlI tlir _ 11 l T 1 ' '
}ST ' ill =arrken=än kuuiu- Mattila runo JNouse joukko vastaisuuaen Kirj
(vatkjnnlt mattomaksi ja siiie elämän antajat E R— nen Nuoria vallankumouksellisia kirjo-
katsaus viime viikon kokonaan vapautettiin mistään vas- töikseen sisältvv kaksi kuvaa runo Kultainen
TULOKSIIN TOVERIT- tuuvelvollisuudesta Myöhemmin oir LU°cYt '
TAREN KEVITYK- laadittu aviottomia lapsia koskevia lietKl Kll'J W M IViatlSOn
sessä lakeja ei tauotuksena jakaa oike- Paitsi kirjotuksiin liittyviä kuvia on vielä li-
jopahan länsipiiriiäisetkin he- utta viattomalle lapseiie vaan tar" äksi useita muita kuvia Kansikuva on hauska
räsivat' riintcläiset ovat lahet- kotuksella suojella kuntaa jonka o-' T™1 uoci iiivlxvu
taueet viime ''viikon ajalla — salie koituisi aviottoman lapsen elät- ]a miellyttävä tOV Li t 11 pllltama
uiaalisk ?— luihtik S päivään täminen i j:i„„_„„m T oofan TfovXf
— 103 tilausta Keskipiiri jäi vii- Aviottomia lapsia koskevat lait l KliriintaKaa tilaamaan IjclSieil lVCVd1
me viikolla itäpiiristäkin jälelle monessa paikassa Yhdysvaltoja vielä- Hinta 25 Senttiä — Tilataan OSOtteellai
itäpiiristä tuli 43 tilausta ja kcs- kin leimaavat aviottomat lapset "äpä- t
Ikipiiristä 2 riksi" Kansasin valtiossa asuva TOVERI BOX 99 AstOria Ore #
Lopputulokset tästä levitys- avioton äiti joka on synnyttänyt tai : — „„„ „„
' tnvoinara että tvttö loka huomaa ja korvauksen äidille ja jossa jon-
ryntarksesta ehtivät ehkä jo en- odottaa lastaan saa esittää rauhan- tavallista että tyuo joaa nu j ai™
j mMiin tilaan hän on ioutunut pake- kun ainen avioside on vähempiarvot-
S' — ' " SrsUte n8": PU nen in apsen - tulevan -ytes-
BU0TSN ASET ÄÄNESTÄNEET ~ m "ten tut- ottaakseen häpeänsä Usein hän ei kunnan jäsenen - henkinen ja ruu-
SOSIALISTEJA klttaVaki J09 asia on riittävän sei- enään käytä oikeata nimeänsäkään miillinen terveys vasta sellaisessa
Tukholma 2 p huhtik - Taalla UmuiaUiSoikeus tutkia asian Yksinään hän menee synnytyslaitok- yhteiskunnassa poistuu täydellisesti
Muri toimitetuissa kunnallisvaaleissa ™ iok syy ett v väittä ivania een ja yksinliän ottaa vastaan lap- sekin raaka ja luonnoton häväistys
rtaliHtlt- saavuttivat tuntuvia voit- ™ 1 j ylemmM oikeu sensa Kun hän on jälleen tullut millä aviottomia äitejä on vuositu
tsja joskin kuluu useita päiviä ennen- " lJ"' " ' "terveeksi menee hän kotiinsa tai jäi- hansfen ajan piinatttu Sellaisessa
lenin vaalien tulokset tulevat tunne- e" s a" lkt„e leen omaa tietänsä Rohkeudella yhteiskunnassa jossa ihmisen teko
siksi Oikeistososialistien voima _ ' hu0Meesa Jft niitä jonka varjossa tavallisesti rohkeana jeu siveellistä arvoa eivät määrittele
lihtäväti on paisunut kaikkialla ZeZn pidetyt teot häipyvät himmeäksi tuo sukupuoli taikka varallisuus vaan
lauttamaan Albin Hansonin ennus- kuuijajoukko Ky- yhteiskunnan hylkäämä äiti jonka jossa kaikki ihmiset ovat yhden ar
tus etta seuraava edustajakamari J r ( Qn äpara- iain edessä ottaa voisia varustettu yhdenmukaisilla oi-f-uotsissa
tulisi olemaan sosialistien J ristikuulustelun osalleen äidin ja elättäjän kaksinker- keuksilla ja velvollisuuksilla seliai
""lma näyttä toteutuvan ' Q tavallista etta puolus- täisen taakan ja elättää itsensä ja sessa yhteiskunnassa ei voi enaa tul-
Vaaleissa saavutetut -vutukset lna lapsensa rkstmoraallsuus ta
vt kuitenkin erittäin tärkeät silta Ja rettiä pala palalta Yksi pätevä ilmiö aikamme vai- naisen alentaminen
rysa etta nyt va tut k"™ himen eullnPn liyvii nimeusä ja vle veutuneisuudesta on vaatimukset a-
" iän tuovat muolustaiat usein todis- viottomau äidin ja nanen ipeu8 JVUI1 UlllCUS Hiuu
lltsevat vuorostaan jäsenet valtiopai- va„„0vat olleensa lu- olosuhteiden parantamisesta Eräs
vien yUitvuoneeseen Näissä vaaleis- f' kanssa Odotettu parannuskeino joka on Pari viikkoa sitten pyy eras naa-
m ennemmin on ollut omaiauuaen o- saanut paljon huomiota osakseen on purini minua todistajaksi ponisto-
nistajilla aanioikeusetuisuuksu o- " epätietoiseksi Jos tyttö niin kutsuttu Castberg-laki nykyään keudessa kuulusteltavaksi tulevaan
anmtta omistavilla naisille esim 't an „" esap jo käytännössä Norjassa Casther- juttuun Naapurukset olivat yr ittä-
n llut äänioikeus kun varattomilla J tl ss tTtaan hänet l uo- gin Iata mukaan syyntakeisuus lan- neet vähän tapella kannasta johon
♦uuma ei ole ollut ollenkaan äänioi- J ° e aa J kag avlottoman lapsen isän päälle kaikkeen alkusyynä oli syytetyn me-
utta latukse? Jos mies ei täytä näi- joka on syyllinen siksi kunne hän hen Vallattomuudessa kasvanut kuusi-
Porvanlhsssa piiressa va htsee le- (a veWonis voidaan hänet tol todlstaa syyttömyytensä vuotias poika
vmuutta silta syystä etta vaha- Je enemmäksi Lait jolta edistysmielisissä mais- Poika on koko kyläkunnan vaiva
v„aiten naisten tiedetään äänestä- ~U™TJ~L sa nykyään laaditaan oikeuttavat ke- ne ja naapurien kaikkien pienem
pi sosialisteja Niinpä Tukholmassa uvi3tamaän ulos valtios- nen 'hyvänsä asiaan kuuluvan henki- pien lasten kauhu Lupauduin todis
VHlutim nyt ensi kerran Ruotsin h- P ' ' aä aki jon löu (olkeuden luvalla) nostamaan oi- tajaksi mielelläni sillä minunkin pie
or!a'ia Pt!U8y"d ka?unBi V muUaau Mnet voitaisiin tuoda ta- keusjutun syyden tutkimiseksi jos- nokaiseni olivat aikoinaan tuon sa
t„„tooi Hauen nimensä on Ranne hevosvarkauden sa tapauksessa ketään ei vangita ja maisen pojan punattavana
:röall Alma Sundquist Ruotsin ™ tak a 8 e" el hän- asia kuulustellaan sulettujen ovien ta- Tuli määrätty oikendenpäivän aa
i Mntolkeusluton lohtaja joka l™m™J£")™ kanB Jos oikeus havaitsee puolusta- mu ja määrätty tunti Paikalle pääs
i:e on tehnyt voitavansa "vapaamie- u Bta- ole samalld JoKU jan oleyau apBen olkean isan 6e tyä moteUan meille että syytetty
Jsen puolueen'' eduksi sanoi erääl- gegtl g„g guoJele päältaa että lapsella on isään näh- lakimiehensä 'kautta on saanut jutun
Jt haastattelunne etta hnn oli var- " det ain £dessa kuln siirretyksi viikon eteenpäin Maa-että-
hänen palvelustyön ua- ' - 7 syylI avlollisilakin lapsilU -ttiin vissi tunti jolloin oli oltava
M8a S08lal"te3a „ NaS' la e 018 siii isä on syyllinen siinä tapauk- - Näin kirjotetaan eräässä ter- paikalla määrättynä paivana Kello
Tiola yle sta valtinllista äanoikeut- ' pätevästi veydenhoitoa käsittelevässä julkaisus- yhdeksän aamulla oli määrä
V J0te" hee'vf PT-7 h8k!1 tod taa siksi Nainen joutuu niin sa Edistysmielisten porvarienkin Oli viikko kulunut Olimme kaikin
kuntavaaleihin mitka toim etaan julkisulld0I1 ja yleisen hä- keskuudessa on jo useita henkilöitä paikalla ennen ke lo yhdeksää Koi-
H vuonna myöhemmin mutta e- k„etaessaan to- jotka koettavat vapauttaa naista yk- me muuta äitiä paitsi minä olivat to-
uenut a seuraavina vai Uopaivien u?a isyyttä ja saada sille sinään kantamasta edesvastuuta ja distajien joukossa Syyte ylla oh
s uunoilla tulee yleinen aano keus- eIpa olkein Mpeää aviottoman lapsen maailmaan vain yksi todistaja leskivaimo naa
I ki hyväksytyksi ja vuoden 1922 vaa- yivaa edes Jo3 kattamisesta mutta heidän esittä- purista jonka nuorin poika kavi pai-
„sSa käytäntöön au! ou Iakia tuutematoa tai han on mät keinonsa eivät kuitenkaan voi kan edestä leikkimässä sryte P P
— Palion kvsvttvä Nuortevan kövhä ilman ystäviä ja ehkä vielä siihen asiaan yhdistyvää onnetto- jan kanssa Ja syyte yi ia o i uun-
nakkaa on $£L saavana älyllisesti heikko ei hän vo edes muutta ja häpeää kokonaan poistaa mies Syyttäjällä el ollut palkattua
Toverin kirjakaupasta Hinta toivoa saavansa mitään hyvitystä Sellaisessa yhteiskunnassa jossa vai- lakimies täsmälleen
gi S0 Tällaisten suhteiden vallitessa on tio antaa parhaimman huolenpidon Jutun piti tulia esine