Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 01, 1919, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtik 1 p 1919
No 13
Tieteen Keijukaismaai
Suomentanut Selma-täti
(Jatkoa)
Nyt uskotteko kertomani" kei-
t _ _1- 1 T_
jura smaan olemassaoloon j
välitättekö siitä? Voitteko mie-
likuvituksissaanne nähdä Kiinte-
vsvoima-keijukaisen kuinka hän
i " r'ti „ u
on aina valmiina liittämään yh-
un a '""" ' "u j
teen atoomeja kun ne lahestyvat
toisiaan ja näettekö Painovoi-
ma-keijukaisen vetävän sadepisa -
roita maahan ia Kristalliseerau-
tumis-keijukaisen tekevän lumi-
iHlfa ilvicH' VnttAn
pilvissä'
mielikuvituksissanne nähdä pie
niä valo- ja lämpösäteitä matkal
la auringosta maahan? Haluat
teko tutustua erääseen Sähkö-nimiseen
keijukaiseen Joka rfeitte
lee tuliviivoja 'halki taivaan ja
synnyttää jyrinän ilmassa? Tah
toisitteko tietää miten aurinko
tekee kuvia mailmasta jonka
päälle se paistaa että me voim-
me kantaa taskussamme valoku-
via eli auringon tekemiä kuvia
mailman ihanista maisemista?
Oletteko uteliaita tietämään jo-
tain kemiallisesta toiininnateta
joka tekee suuria ihmeitä maas-
cq vpHpaaä ia ihmesa? Toq tpil-
sa vedessä ja ilmassa t jos teil-
Ia on -halua paasta tieteen kei-
ijukaismaalian ia tutustua kaik-"
kiin näihin keijukaisiin niin tie- siis mitä me ihanneliittolaiset hom- njjn seuraamana tarkkaan van- Portaille vaipuu äiti 'murtunut
tysti kysytte: kuinka sitten pää- ZMMt npainsa puhelua saivat he kä- käy tuskan piirros uusi sydäm
semme sinne tieteen keijukais- kertomuksina ja 0iemme siellä leikki- sityksen että jotakin sangen tär- messa
maahan
Sinne on vaan yksi tie
Tei-
dän täytyy tehdä kuten teki se
jalo ritari ja se talonpoika sa
dussa teidän täytyy avata sil
männe näkemään Näkemistä ei
teiltä puutu jokainen esme ym- P- J°ssa on vanan osanoi- ka äärimmäisellä mielenkiinnol
Päätössänne sisältää jonkin ker- XZtZtZ Ja seurasivat ohi kulkevaa kul
tomuksen eli sadun jos vaan kos- jäseniä saisi käydä kokouksissa ' kuetta Tuossa kulkueessa oli jo
ketatte sitä mielikuvituksen tai- Nuorisoliitto päätti viettää osaston takin joka erikoisesti veti akku-
kasauva la Olen usein aiatellut
nähdessäni sairaita lapsia kule-
tettavan kadulla tai makaavan
sairaalassa samalla kun toiset lap-
set telmien leikkivät ulkbsana
Olen ajatellut kuinka paljon on-
' 1 '
isommaksi sairaiden lasten e-
lama voitaisiin tehdä 'jos heille Kesti ja Alex Laine Valittiin ko- Kaikki työt on seisautettava
kerrottaisiin kertomuksia 'niistä mitea käymään nuorisoliiton jäsen- Puuhevoset nuket ym leikki
keijukaisista jotka ovat piiloutu- ten luona 'hankkimassa tietoja miksi ka]ut kopttjjn nurkkaan ja Pen-
i - i he eivät kay kokouksissa eivätkä pi-
neena jokaiseen esineeseen hei- Ä huoi 7 jäsenmaksuistaan Ko- tin pieni vesimylly pihamaan o
dän ympärillään Heidän ei edes miteaan tuli Veikko Danska ja Väi- jassa käytiin panemassa salpaan
tarvitseisi liikkua vuoteiltaan sil- nö Saari Jäsenmaksut liitossa ovat ja niin oli lasten kaikki tavalli
lä auringon säteet voivat tulla niin pienet että ne voi hyvin suo- set tyot seisauksissa "Nvt on
sinne heidän luokseen ja aurin- 1 vaan järjestyttävä vaatimaan oi
gon sade yksistään sisältää niin kUVista ja tulla nuorisoliiton kokouk- keuksiaan — Niin olivat he aa
paljon kertomuksia että niitä siin Näiden nuorten vanhempain pi- mulla kuulleet isänsä sanovan
riittäisi kokonaiseksi kuukaudek- täisi pitää huoli siltä että he käy- Lyyli joka oli parhaiten ymmär
si Tuli uunissa lamppu vuo- „'Ä eSS tänyt aikuisten keskustelua ja oli
tppn viprella vpm lamssa Kama- ju A __u Vimlltif- pttö hp rpriic+DA'nt irli
— — r
nen katossa kukkanen ruukussa
kaikki esineet mikä hyvänsä si-
sältää (historian ja voi meille
näyttää tieteen näkymättömiä
keijukaisia
Mutta ennenkuin voitte niitä
näliHä tävtvv tpillä nila halu nii-
t i~t4_ „is
ta näkemään Jos te elätte ela-
manne lapi ajatellen kaikista e-
lämänne tarpeista että 'ne ovat
vaan niin palion syötävää juota-
„„ „„„ Ifnvtpttävää pttp
vaa ja muuten käytettävää ette
te KosKaan voi nanua tieteen Kei-
iukaisia Mutta ios kvsvtte itsel-
tänne kuinka kaikki asiat tapah-
tuvat ios kuuntajette tuulen hu-
minaa ia haluatte tietää mistä
ja miksikä se puhaltaa jos ky- ihanneliitossa toimimaan että ker
sytte kukkaselta minkätähden se ran tapaisimme toisemme tietoisina
airtpia nnrincrnn n:iitppea ia luokkatovereina — Esther Hovi
snlkpp itpnRä nivrskvtisä : 'ia in
ette voi vastata tekemiinne kysy- Kosk" 'lahnytääufä Lanes
myksnn niin silloin tietysti Villestä Toverittaren palstoilla kirjo
ryhdytte etsimään vastausta nii- tusta pitkään aikaan niin minä a
liin kirjoista tai tekemään kokei- jattelin että kirjotan vähän meidän
luja ja tutkimaan saadaksenne {fZm ihanneliitto toi
vastaukset kysymyksiinne ja sil- nii„naB8a ja olemme pitäneet iltamia
loin te opitte tuntemaan nämä vointimme mukaan Meillä on ilta-
keijukaiset ja rakastamaan niitä-
' 1
cn neuvo teitä diinomaa kv- mSh "Oikealle tielle" ja muuta ar
selemään näistä asioista toisilta vokasta ohjelmaa
~
no„eaan an-
ihmisiltä silla usein nopeaan an
nettu vastaus 1"osk'n opnan
nehtuu vaan vaiva la hankittu
tieto sailVV lKUlSeSIl XLSeillcr-
säilvv ikuisesti
mitenlrä sac1P
f lksl- Jos Kysye m"° Ka Sa
":uvuu
' 1sesf1 vasta aan etta aurinko
sen klvaa Jate ?Vhen
seltyseen 'Mutta jos pidätte
marjaa nenäliina imcim mu
maa uunia ja tarkastatte kuinka
siitä höyry kohoaa ylös sen kui
vuessa niin silloin saatte käsi
tyksen siitä miten lämpö imee
Kosteuden maa ja ujo--
_ i_ ii_„
(Jatketaan)
J
HANNA WYO
Tnrvehrtva täältä' kaikille Toverit-
taren lukijoille Tämä on ensimäi-
nen kyhäykseni lehden palstoille Tai-
taa tämä
a skykynikin viem kasvavat
ja että osaan vieiä jolloinkin kirjot-
taa paremminkin Olen 11 vuotta
vanha ja käyn koulua Täällä he
tattiin eloon lhanneliittokin uudelleen
yw se on oJ]ut hetken ajkaa m)kuk
sgsa Lltt0 valitsI minut kirjeen-
vaihtajaksi Toverittarelle Kerron
neet ja pitäneet hauskaa
Toivon 'hauskaa kevättä Toveritpa-
Talnii ThomDson
FORT BRAGG CAL
Nuorisoliiton kokous pidettiin maa-
kanssa yhteistä Vappu-juhlaa Liit-
JveftlSnAaLKMtti
Miranda Vanhala VMiiö Saari ja Ainö
Valley Tämän koffltean tehtävään
kuuluu hankkia ohjelmaa Liitolla
ee0olemaai! markkina-iltama huh-
flr 19 n Tnmon iltaman nhlplma
komjteaan tulivat Mr Fräki Carl
— — V uv
m 'eniisei jasenei sena paljun uusia
83amiu liiton ensi kokoukseen huh-
tik 6 p Sinne sopii lasten van-
ten °"sta - Violet Kesti
JERSEY CITY N J
Ihannelliton kokouksessa 2 p maa-
nskuuta päätettiin seuraavista asi-
oista: inannelllton toimesta pide-
mn juWat njm pian kun Baadaan
huone Ohjelmaa juhlaan tulee puhe
Tyyne Salminen runo Helmi Lassi-
la laulua Erik Montonen ja näytel-
niskappale "Nouseva kosto Lisaa
ohjelmaa va„taan Toivon enal k0
koukse8sa
Arvo Simlanen muutti vnnhemnipn
sa ja siskojensa Violan ja Kyllikin
kafls™ con?ordi1n' N' H Me
'TI3:
ma huhtikuun 5 p jossa esitiimme
Solmo tinVnlon ltii-inttomon nävtol
: : '
Hmat ovat olleet kauniit koko tai-
eM 0ie oHutlmitakaan että oli-
9l altään haittaa tennvt_ Joka on
ollut hauskaa meille lapsille - Eh-
Ka nyi luptfuin ja Kirjouni imme
enemDl Tervehdys kaikille oikku
enempi Tervehdys kaikill
lukijoille - Carl Jacobson
„„ --„
HU1VULAN LAdltN
PUNANEN LIPPU
Kirj I — a J — n
Työmies Antti Koivulan lap-
sm
sia oli kaikkiaan viisi ioista oli
- ik
Vanhm lapssta oli Lyyli joka
oli '1905 vuoden suurlakon aika-
na kahdeksan vuotias Sanomme
suurlakon aikana sillä juuri tuon
suurlakon aikuiset tapahtumat
kotukset kulkueet y m painui-
liin ja antoivat heidän leikeilleen
aivan uuden käänteen ja otivat
oä tikuin lälitnlfrtlitrma hpulfi n
elamansä vastaisille vaiheille:
r -4 „
Vaikkakaan eivät he itse saa-
neet olla mukana kaikissa näis-
sa suurten ihmisten touhuissa
keääon tekeillä Suurlakon toi
sen päivän ikäpuolella kun työ
väen suun juhlakulkue marssi
Koivulan asunnon ohitse oli Koi-
vulan akkunassa viisi paria ute-
Haita tähti-kirkkaita silmiä jot-
nactl tähvstäväin lastpn h n n-
niiota Puoleensa ja se oli: suuri
punainen lippu joka liehui 'kul-
kueen etupäässä Nvt tiesivät
]apset mjta leikittävä Tuo
ainaine„ talosilla olo joutaa nyt
J
syrjään ja nyt leikitään lakkoa
v j- v
distvksiä sanoi: "Mekin nerns-
tamme yhdistyksen" josta in-
Tyxttra nuoremmat kertasi-
vat Yttittykkeeni yttittyk
keen !" "Yhdistyksellä tulee olla
esimies ioka kantaa lippua"
„„„„„: r „„i: „i„n„„
J f
ymmärtämättä sen enempää yh-
distysten rakennetta Niin va-
Utsi Lvyli itse itsensä "esimie-
ljleksi" 'huolimatta 'Pentin vasta-
väitteestä joka vanhinpana mies-
puolisena jäsenenä luuli itse!
Viin nlsvon ciilion ptitt-p„ipi
viiviia nimi ii-i-J
£un nyt jasten mielestä oli
vhdistvksen iäriestämistvö suo-
ritett esimiehen valitilla
— sillä luonnollistahan oli että
he toiset olivat sen jäseniä -
tahtoivat hekin toimeenpanna
siinrpn nuo onnantimkn kneen
Jonka tarkpimnänä tPWfiänä täv-
tyy olla punainen lippu
1'tinainen lippu punainen
lippu' puhelivat lapset penkoes- yAppu JA LAgTEN REVXT va]mg
saan äidin laatikoita ja koreja uvat nainä p:ijvina Tilatkaa a
Vihdoin löysivät he — isoisän joissa ettette jää Ilman Vappu mak-
menmatkoilta tuoman — suuren
Dna:-pn nenäliinan ioa oli
P"s:il lieuailllllll JUd un
hienot mustat rannut 'reunoilla
ja niitä ei ollut siinä aikuisten
Helmin kevät
"Oi äiti talviko nyt jättää maan
ja kevät 'onko tullut ihanainen?
Nytkö vuoteeltani ulos käydä
saan ?
vastaa mulle äiti armahainen"
Näin haastaa lapsi sairas pie
noinen
„ -ii i i
™' kauan riutunut on vuoteel
lansa
poskilla hohde sairas kuumeinen
ja varjo kuolon pilkkukulmil
lansa "Niin lapsi kulta kevät tullut on
se voittanut on talven hyisen
hallan
sa myöskin pääset ulos luöntö-
non
on saulut ]evät hallitsevall
vallan
Näin äiti lohdututteli pienoisen
ja vuotehen hän luokse lasin siir-
tää
Llos rientää salatakseen kyyne-
]een
ja tuskan mikä sydämessä piir-
tää
"On varat kaikki kaikki lop
punut Oih! Kuinka voin ma tämän
kaiken kestää "
Mutt' vuotehclla kohoo pikku
rinta vaikeasti valitellen hiljaa-
Se Helinin kevättä on ihaninta
kuolon niittäessä kevätviljaa
On kevät päivä hiljallensa kul
kee saattue hautausmaalle köyhien
linnf ii iti n rm:i li n n cn chIIpp
lepoon alle turpeen keväisen
'E R — nen
: — ~ —
hPussa Lapset tiesivät että aiti
s?'1"1 tu°ta a'"3 jo Kauan
i1Tn nn u v
MLLC MIUI1CC11 lSOt?clll III LII S U Id
siksf eivät he uskaltaneet leikata
pois noita mustia reunojakaan
vaan täytyi sen kelvata semmoi
senaan Kiireellä ompeli Lyyli sen pit
kän kepin päähän ja uskon ettei
minkään valtakunnan lipun val
mistusta ole niin suurella har
taudella seurattu kuin Koivulan
pienemmät lapset seurasivat
Lyylin valmistelua Rajaton oli
lasten riemu kun he näkivät lip
punsa valmiina kohoavan korke-
i
a"e Kepin nojassa jonsa lii
"ostl °'a1ecn-
Rivi järjestettiin koon ja rjän
mukaan Lyyli edelle kantaen
PPua' sltten Ptti Antti ja
' yXne' a °" nl10rn
istui kätkyessä josta han ila
köiden seurasi isompien hommia
Rivi alkoi marssia ympäri tu
van lattiaa lipun kantajan lau
laessa selvällä äänellään : "Työn
orjat sorron yöstä nouskaa" jo
ta pienemmät säestivät : "Työn
oljat tollon yotta noutkaa !
Lasten mielestä oli heidän
kulkueensa mahtavan suuri ja
jokaisen osanottajan rinnan täyt-
l!usuul J?m"""c: d- JURd
sa'hkyi lieuan kirkkaista lapsen
f '''Staan kun lie ne kohottivat
tn tarun 3i ii Ik-nrnnrniascn mp ntvan
~
Pnaista lippua
vaikka siinä
olikin hienot mustat rannut reu
noilla Jatk)
saa 50 senttiä ja Lasten Kevät 25c
Jättäkää tilaus asiamiehillemme tai
„„„„ „„tt„„-
lähettäkää osotteella
Toveri Box 99 Astoria Ore