Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 01, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtik 1 p 1919
No 13
nessä tule omaa huonetta niin luon- Iäisten Jahti täällä on ankarassa detty tappamaan sitkeässä niissä ryö- "Palkkatyölälsyhdlstys valitsi puolel
nallisesii jatketaan nykyisen huo- käynnissä josta suomalaiset ja ir- kaleissa on lienki taan 4 väittelijää nimittäin K Aio-
neen vuokrausta kun me saamme lantilaiset joutuvat enimmän kärsi- Ompeluseuran kokouksessa keskus- nen J Johnson K Palnu ja W Sa
sitä vuokrata se kun on toveri Erk- mään Suomalaisen työhön pääsy teltiin ja päätettiin paljonkin asioita lo He valitsivat keskuudestaan alus
kiiiin huoneen alakerta kuuluu poikkeustapauksiin Täältä joita en katso tarpeelliseksi tässä tajaksi K Alosen' Osaston puolesta
Pienet tilat vain tekevät haittaa ovatkiii suomalaiset lähteneet muille kaikkia mainita Myös päätettiin huo- valittiin väittelijöiksi toverit Ero
silla ilUiuiin osanotto on ollut kli- markkinoille ikäsivarsiaan kaupalle mauttaa työnjohtajaa että hän kävisi man U Pensas K 1 monen ja to
te' itä van runsas joista ovat toiset onnistuneet ja osa kokouksissa tai muussa tapauksessa veri Tammio ja väitt vn alustajak-
Voimisteluseura myös on perustet- on joutunut palaamaan takasin tyh- on palautettava avaimet ompeluseu- sl toveri Broman
tu ja puhujain harjotusklupi Laulu- jin taskuin ja " pettynein mielin O- ralle Väittelyä olisi voinu' Kestää kuin-
seuran perustaminen tuntui olevan Ien Ikuullut että jälkeen kaupungin Paljon on taas lähtenyt kansalai- ka kauan hyvänsä muti t täytyi rajot
ylivoimainen tällä kertaa mutta tois- vaalien pitäisi halpaantuuut liikenne siamme pois täältä pallean alennus taa puheen käytöt A dasta käytät
te sitten elpymän nykyään onkin kaikki har- on kai suurin syy siihen ne kun las- tiin 20 puheenvuoroa niihin luettuna
'Käsityöseura kuuluu osaston väittä- vinaisen kuollutta hautaantoimitta- kettlin joten nyt vain maksavat alustukset Väittelyn aiheena oli
mättömyyksiin mutta sen perustami- jan liikettä lukuunottamatta Niille $425 - kummanko avulla työläiset saavat
nen päätettiin vasta sjtte kun saa- sitä aina kevät tuo tullessaan hyviä Klupi klupi klupit Täällä ihmiset pikemimin oloihinsa korjausta sosia
daan ma kokoushuone liike-edellytyksiä kulkevat sellaisessa hurmeessa että listisen järjestäytymisen avulla val-
Työläistoverit! Yhteisvoimin yh- En tiedä viitsiikö sitä joka kerta huulet höpisevät tuota yllämainittua ko niin kutsutun suorar toiminnan a
teistyöhön se kehittää ja innostaa mainita murhista vaan kerron ikui- sanaa On tainnut joillakin mennä vulla
kaikkia! tenkin Muuan "deputy" ampui Mrs se niin päähän että oikein hoiperte- En tiedä mihin miehsn yleisö tult
Annie Mäkinen F Placen selästä läpi Kuula tuli levät ja joskus ovat kadulla ketarat väittelyn johdosta AI ikaan ei mei-
ulos rinnasta raapaisten vasenta pystyssä Ei suinkaan viinaa aina- dän joukkomme näkyny horjuvan pe-
NEVVPORT N H keuhkoa Mrs Place on sairaalassa kaan kuivassa valtiossa ole että se riaatteissaan päin vai oin vahvistu-
Onpa vierähtänyt viikko useampi- arveluttavassa tilassa Nuoren äidin Vaikuttaisi — ? van toveriemme voimak laiden puhelt-
jcin Hä Uuh viimeksi kirjotin Mo- eusimäinen kysymys oli tajuntaansa Huomautus niille naisille jotka e- ten ja esimerkkien joh Josta He se
ui ehkä on ajatellut että olen koko- tulon jälkeen sairaalassa että kuo- vat toisen kerran tulleet lapsiksi ja littlvät meille mitä järjestynyt työ
naii unohtanut tehtäväni Unolita- lenko minä nyt mikä minun lapses- tuulesta tempaavat kaikenlaisia juo- väki saa aikaan Ja ai e ymmärräm-rnrt-en
sentään ole vaait se on sillä tani silloin tulee? Mrs P:llä on ruja ja niitä sitte kuljettavat talosta me että se aate joka meitä innos
tavaa että kun käy päivät tehtaas- 10 kuukauden ikäinen lapsi jota isä taloon Kyllä se kahvikuppi tulee taa voi ainoastaan kö- liälistön oloja
sa ja illalla tekee kotityötä ottaa nyt joutui yksin hoitamaan Deputy muutenkin vaikka ei juoruja muka- korjata Toimikaanin: sitä innok-
' oa x osaston- toimintaan niin onpa oli kuulustelussa sanonut että naan tuokaan kaammin mitä usear :ia seura- ja -
totta tosiaankin niin- väsynyt että Mrs Place oli ämpäri 'kädessä kokoi- Toverillisesti ' koplakuntia ja sen se aisia hajotus-
tuntuu mahdottomalta ajatellakaan lemassa kivihiilen kappaleita rauta- Mainarin kylkiluu yhdistyksiä meitä vaei an liittoutuu
saada ajatuksiaan niin paljon koos- tieltä ja nainen kuitenkin oli omilla - Ainoastaan tieto on v: taa! Ja sitä
sa pysymään että voisi kirjottaa portaillaan silloin kun ampuminen PHILADELPHIA PA ei saada aseilla eikä i iin kutsutulla
v:iil4ka sen pitäisi kuinka tärkeänä tapahtui Hereillä sitä ollaan ja toimitaan suoralla toiminnalla
tehtävänä Oikeusjuttuja niitä on kanssa vaik- täällä Philadeplphiassakin vaikka Toveruudella H Allen
Nainstenpäivää Juhlimme maalisk ka niistä lajista Niistä nykyisin eh- täältä harvoin näkee uutisia Tove- '
1G p Tällä kertaa emme onnistu- kii jännittävin on Emil Babichin am- rittaren palstoilla Nyt kuitenkin va- ABERDEEN WASH
neet saamaan puhujaa vaan siitä pumajuttu Emil ammuttiin lokak 8 Iittiin Toverittarelle kirjeenvaihtaja Kuume riehuu paikkakunnallamme
huolimatta oli meillä yksi parhaimpia p 1913 — Avioerojuttuja on tusina- joksi tuli allekirjottanut oikein täyttä vauhtia mutta nyt se
ngitatHionitilaisuuksia Siitä on to- kaupalla ia uusia liittoja solmitaan Myöskin päätettiin ryhtyä parem- ilinenee sellaisena lähtökuumeena
difteuua ne 10 henkilöä jotka siinä myöskin tusinakaupalla maila innolla levittämään Toveritar- Jokainen eli useat kumminkin halua-
Ulaisuudesod jättivät jäsenhakemuk- Järjestyksen valvoja löysi meidän ta Valittiin kaksi asiamiestä joiksi vat lähteä ja vaan lähteä Mikä on
B"iisa osastoon — ja- niistä oli 9 kuivasta Buttestamme vielä kaksi tulivat toverittaret Maiju Salminen heidän lähtönsä määrä? Tuo vanha
unista kapakkaa ja kahdessa suomalaisessa ja Anna Westeen tuttu "leipäpuun etsintä" mutta mis-
Nyt vasta se meidän neulomaseura perheessä kävi ominluplnsa ottaja Yhteistoiminta on täällä jotakuin- tä sitä etsiä se lienee monelle lähti
mi päässvt oikealle toallle Nyt saa- 'Hollaajat" saivatkin 7 laatikkoa vii- ]tin vilkasta huolimatta siitä että jälle kovin epätietoista Suuri osa
tiin alulle eusimäinen keskusteluky- naa yhdestä Rova-nlmisestä perhees- syksyllä osasto menetti kaiken omai- kuitenkin lähtee Alaskaan Useita
ymS"'""''"' Vi nsicet eivät ota o- tä ja eiköhän ne ole toisessakin ta- suutensa' tulipalossa lukuunottamatta tovereita on myös mennyt yinpäris
saa keskusteluun kokouksissa? Jot- lossa onnistuneet kokolailla hyvin rahoja ja meidän jäsenten innostusta töllä oleville merenrantaniille "kläm
kut olivat sitä mieltä etteivät naiset Influenssaan on alkanut taas kuolla Näin oli osastomme melkein kun a- min" pikkaukseen
niin kovin tietämättömiä ole vaan ihmisiä useampia vuorokaudessa lusta alettava toimintasa Vaan sit- Toveritar Mandi Sipilä on sairaana
ovat rviuto- niin hainoja että etvat Nttyttää siltä että nyt on tullut las- tenkin olemme tällä puolen vuoden Hän on saanut suonenvetokohtauksia
usliflSla tuoda ajatuk3iaan julki Toi- ten vuoro kuolla tuon kaamean tau- ajalla korjanneet tuntuvasti vallin- useampia kertoja Nyt on hän jo
set uistelivat syitä ettei naisilla din UHrina Lääkärien maksut en- koa Koetamme taistella ja pyrkiä hiukan parempi Mrs Mandi Lehmus
ole halua kasvattaa itseään ymmarta- nen ovat „neet 2 dollaria jos on tay- eteenpäin niiden rinnalla jotka kai- on mygs oli„t' sajraana noin Viisi
me iin yhteiskunnallisia asioita Ja tynyt kutsua lääkärin kotiin ja jos paavat oloihinsa korjausta ja taiste- viikkoa hänelle on syntynyt pikku
lie eivät tahdo tutustua osaston toi- sajraa on voinut itse imennä lääkärin levät yhtenä proletaarijoukkona tyttö jota kutsuvat nimellä Helien
niintään toisin sanoen eivät katso luo nUll se Qn oUut doI]ari vaan Tover jukka Kotiranta kävi luen- Pauliina Tytär ja äiti ovat parane
lnrpeellisek'ii kuulua osastoon eivät- nyt kun työläisten palkkoja katkats- noimassa täällä viime kuun loppu- maan päin Toivcn että pian pää
llä niin ollen seuraa puolueasioita tiin dollarilla päivää kohden nosti- päivinä Hän selitteli meille lasten sette liikkeelle
Onko ihme etta olemme pakotettuja vat jääkärit hintojaan jos tulevat ko- kasvatusta ja ihanneliiton tarpeelli- "Voitteko piitata?" tekisi mieleni
olemaan vaiti Emmehän voi Ke&Kus- tlin sajraan tykö päivällä maksaa suutta sekä toyötyä Seurauksena oli kysyä kun ajattelen mitä sain tä
telia asioista joista' emme ole sei- ge j5 00i ja jos heidän täytyy tulla että tänne perustettiin ihanneliitto nään 'kuulla Kaksi toveritarta ovat
villa yön aikana jälkeen kello 12 on se joka tulee tekenfään valistustyötä näes käyneet muutaman viikon työs-
Mutta meidän naisten on tultava jiooo joten työläisen on melkein lasten keskuudessa ja opettamaan sä eräässä kontorirakennuksessa
tuntemaan luokka-asemamme ja py- mahuotonta saada lääkäriä kotiinsa heille sosialismin alkeita ja kitka- puhdistamassa huoneita Siellä heti
rittävä saamaan oikeuksiamme nank- tarvittaissa vain siksi että maksut mään heistä pois se vanhoillinen mä- lä on siivottavana noin 48 huonetta
kimalla ti qa itsellemme ja yntymai- ovat lliaksi korkeat dännäisyys jota heidän mieliinsä is- joka ilta ja palkkaa he saavat ko
la osastoihin seuraten niiden sisäistä Meneekö Toveritar Suomeen? (Me- tutetaan tämän maan kansakouluissa konaista $4000 kuussa eli 20 dollaria '
toimintaa Kun me kaiken tanaan nee _ Tolm) Jos menee niin nyt jotta heistä tutisi innokkaampia ja henkeä päälle He sanoivat laske
käsitämme niin silloin meistä tur- toverit ja toverittaret kaikkialla ti- tietopuolisempia luokkataistelijoita neensa että he eivät saa täyteen 15
liat kainostelut häviävät ja meidän el iatkaa sukulaisillenne ja tuttavillen- kuin mitä me olemme ja mitä mei- senttiä tunnissa ja työ on vielä ko
fctrvltse aina olla miesten ohjatta- ne Toveritar Suomeen Kaikkien dän esitaistelijamme ovat olleet vaa Se on eri palkka se! Mutta
vina Ei se naisten aivokoppa o e kauiiujen ja kärsimysten keskellä ihe Ompeluseuramme alkoi toimintansa kun naiset rohkaisivat mielensä ja
sen kummempi kuin miehenkään Kun ottaisivat sen niin mielellään vas- jälleen innokkaasti hetken oltuaan huomauttivat työn teettäjälle että se
nainen vain tahtoo aivojansa kayttaa taan Siia tehkää se Siinä teette horrostilassa Oli aikomus saada ke- on liian pieni palkka niin kauhistui
Ensinnäkin tulee koettaa saada Pilan- suuren palveluksen lehdellenne ja vätkesäksi myyjäiset mutta luulta- isäntä aivan hirmuiseksi ja sanoi ei
sä si-ään jotain että sen saa alkuun vielä su„remman palveluksen omai- vastt ne siirtyvät syksyyn Käykää millään ehdolla maksavansa enempää
'Käymään — ja että paasee vapautu- Sjnenne Suomessa naiset innokkaasti ompeluseuran ko- Kehuipa vielä että: eihän hän ole
maan iitä orjuuttavasta ajatuksesta ToV j Muorl H_ kouksissa sillä se on oleva meille teitä tänne työhön kutsunut ja että
että naisen pysyäkseen naisellisena kaikille yhteiseksi hyödyksi hän kyllä löytää henkilöitä jotka
pi saa ottaa osaa poliittiseen tolm n- EUREKA CAL Myöskin on voimistelu- puhuma- tekevät silläkin palkalla Taitaapa
ta m kuuluen se yksinomaan pienine g $ 0§aito vett 12 vuosijuhaansa keskutelu- sekä näytelmäseura aika- hän olla oikeassa sillä miltei kilvan
Onpa niitä mlehla tm joiks omaavai J5 p maaliskuuta ohjelmaa oli neet ripeästi toimintansa ovat suomalaiset naiset koettaneet
alliliia mielipiteita alJ™ "al runsaasti ja ikoko hyvin esitettyä Y- Voimisteluseuralla oli iltama tk saada noito paikkoja Ja juuri paras
olisi kirjottaimsta mutta jatan sen le(söä qU haaUn tays( 15 p valiUeievalla ohjelmalla jossa ta aikaa siellä työskentelee joku
V1 i„„iutiIi tata Ompeluseura kokouksessaan 20 p oli m m puhe toveri Bomanilta tyytyväisenä ja ahkerana tuolla kur-
Toivon etta me hark ttals l tata maaUsk (piätti valita yhden henki- Toivomukseni olisi että voimisteli- jalla palkalla — Ida
- lön joka kokouksessa esittämään hen- joma ruttaisi innostusta eaeueenKin
vTf"_pä nn i[Pku8telun alla ky- ki8ta olJelmaa lukemaan jonkun hy- Raivaajassa oli mainittu siitä että
™mVvi ninpn on keritvkses- väa artikkelin sanomalehdestä aluk- Philadelphian S S Osasto sai väit
- älellä" keritvkses gj ll0l3hevikiell on„ tely(liaasteen Philadelphian "palkka-
b TiiatM vntvl vilkas keskustelu jo- ielmaa- työläisyhdistykseltä" jotka sanovat
taketaafsyeuraavrssa S " meidä" naisten kuluvansa niin kutsuttuihin i w
or i rni'r että naiset yhä lu- rata Puivan polttavimpia kysymyksiä w-läisiin mutta itse asiassa eivät
Ämmiä oitaisivat osaa kokouksiin huokaamme katsaus synnyinmaahani noudata I W Wliiton sääntöjä -lVlirn
Uöt alkavat säännöllisesti jo- me' miten innokkaasti siellä siskom- Haasta annettiin meille erään tove
n H ifiltä klo 8 me ovnt °"aneet osaa luokkataiste- rimtae kirjotuksen johdosta Raivaa-
' „ tav uun'' Me äidit jotka olemme tulevan jassa jossa meidän toverimme mai-
Lukija! Mitenkäs se on ser Tove- sukupolven kasvattajia meidän olisi nitsi heidän toimintansa olevan tur
nttaren tilauksen kanssa? ™rkotan äa„kittava tietoa ja koetettava kas- haa toosausta jolla he koettavat jär
tmta laina- eli varka n-lukljo ta M vaUaa lapäl3tamme luokkataistelijoi- jestyneiden työläisten rivejä hajot
ko velvollisuutenne naisena olisi kan- ta_ eikä valn nöjrranigkalBla rahaval- tea
nattaa omaa lehteanne? Koskapa sie - lan pavolijoita( jotka aIlia 0Vat tyy- Tämä omituinen väittelytilaisuus o
la i na löytyy sellaists Jota simmk" tyvai[et muruihllli jotka rlk „ lg y fc 0] kokoontunut run
„ta4 ukea vaikkapa et tumiusta- kaiden pojdaltä pUtoavat 8as joukko yleisöä Huomautan pa-
Haan olevan sen kannan takana niin Nyt 0( taasen tulossa ae vuoden 'kokouk3en menosta Ell
suiun täytyy myöntää että se käslt- ianin ajka fcega joka Ianllnollaan Blkg tämä väUteIjrhaaste oli annet
tolee asioita jo ta et kumo a ja kauneudellaan luo uutta intoa ja tu meille perin toverillisessa muodos
Ja Se„ WhT l i liä vikistystä meidänkin työläisten syn- sa ja näin ollen oli ajatuksemme
? 3a laa Jo™" ? ' UZami kistyneisiin mieliin Tämä talvi on- keskustelun olevan samanlaista
ilUhetkmasi kaytat sen ajan omaksi Wn 0„ut kovin kavä um k puheeniohtaiana sa-
hyödyksesi 'OUjCM mä Ja sateinen nSSTyma
————— Keväinen tervehdys kaikille Tove- jäsen Axel Haavisto johtaen kokous-
BUTTE MONT rittaren lukijoille ta „ian pUolueeui8esti jolloin järjes-
Jospa sU taasen ervehtaisi Tove- A V tämme jäseniä etenkin toveri Boma-
r ltaren lukijo a Ilmat ovat ollee hävyttömiä per-
sievia lunta e ole vaan tomua on MULLAN IDA soonallisia hyökkäyksi - Sitten va
aivan Dilvena toisinaan Kimiumi- i?iäi:n aa vin ui- n4uMiAKni nnnun
Liike-elämä täällä on kovin Ia-
maMrtiUksissa Järjestyneitten työ-
täällä osasto ja sen ompeluseura
vaikka niitä on oikein tappamajla läh-
puheenjohtaja toveri Joki jolloin
vasta päästiin väittelyn alkuun
REUMATISMI
Sitä sairastaneen neuvo sen kotona
parantamiseen
Keväällä V I8S3 minä sairastuin f n
lehdus- ja lihasreumatismiin Ainoastaan
ne jorica ovat kokeneet samaa tietavat
mitä kärsin seuraavana knlmena viinten a
jolloin sairastin tuota tautia Koetin
Kaikkia parannuskeinoja ja lääkäreitä
vaan apu minkä sain oli vain hetkellis
tä Vihdoin löysin narannuskeinan ioka
paransi minut täydellisesti eikä tauti ole
senjaiesta uusiutunut Ulen neuvonut tuon
parannuskeinon monelle kovasti kärsiväl
le jotka ovat sairastaneet reumatismia
vuoteen omana j'a se on parantanut sai
raat joka tapauksessa
Minä toivon -että jokainen joka kärsii
mistä hyvänsä kolotustaudin eri muodois
ta koettaisi tätä ihmeellistä parantavaa
voimaa Älkää lähettäkö senttiäkään Lä
hettäkää ainoastaan nimenne ja osotteen
ne ja minä lähetän sen teille vapaasti
Kun oleete käyttänyt sitä ja se on osot
tanut olevansa kauan kaivattu keino reu
matismin parantamiseen voitte lähettää
sen1 hinnan yhden dollarin Mutta ym
märtäkää että minä en tahdo rahaanne
ellette täydelliseltä mielihyvällä sitä tahdo
lähettää Eikö se ole kohtuullista? Mik
si kärsitte enää kun varma parannuskeino
tarjotaan täten vapaasti? Älkää viivytel
kö Kirjottakaa tänä päivänä
Mark H Jackson No 293 E Gurney
Bldg Syracuse N Y
Mr Jackson on luotettava Ylläoleva
todistus on oikea I
KEMYKSIA tehdään tilausten mukaan
Toverin Kirjakauppa