Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 01, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos 8068
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Orgao of tbe Finnish Vorktog ffomei In America
No 13
TIISTAINA HUHTIK 1 P — TUESDAY APRIL 1
1919— Yhdeksäs vuosikerta
Kansallisen naisten am
mattiunioliiton yhteis
kunnallisten ja teolli
suusolojen uudelleen
j ä rj estämiskomitean
ohjelma
(True translation filed wltli the Postmasle
at Astoria Ore April 1 1019 as mjuircd
by scction 19 of the Acl oi Oct 6th 1917)
Suuri sota on päättynyt Mail--man
rauha perustuen se vapai
den kansojen keskinäiseen sopi
anukseen kirjotetaan mailman
historiaan Kansanvaltaa uhat
tiin taistelutantereilla ja miljoo
nien miesten täytyi kuolla että
kansanvalta voittaisi
Tämänpäiväinen sota on nyt
päättynyt mutta ijänikuinen tais
telu vapauden ja oikeuden puo
lesta ei ole vielä päättynyt Mie
het ija naiset ovat kamppailleet
tuhansissa taisteluissa saavut
taakseen enemmän vapautta e
nemmän oikeutta ja suuren kan
sain veljeyden Tätä toistelua
on käyty tuhansien eri nimien
varjossa Eilen tämä taistelu
huuto kaikui Europan sotakentil
lä tänään se kuuluu kansojen po
liittisessa ja teollisuuselämässä
Eilen kutsui kansanvalta kanso
Henry Dubb nuorem
man kirje
"""" s"
Hyvät ystävät: —
Kerron teille hiukan viinieai-
kaisia kokemuksiani Isäni Hen
ry Dubb on tyypillinen ameri
kalainen työmies joka lukee Mr
Kaikenriistäjän sanomalehtiä ja
vihaa "bolshevikejä" ja sosialis
teja ja tuskin sietää "suurta työ
väenystävää" ukko-Gompersia
Hän joutuu melkein joka tal
veksi "pois työstänsä ja silloin on
meillä Du'bb nuoremmilla aina
vilua ja nälkää ja isäukko pures
kelee hammastikkuja ja lukee sa
nomalehtiä Hän uskoo silti hy
vän Mr Kaikenrifstäjän hyvään
tahtoon ja ihailee hänen komeita
autojaan ja lukee kaikista hänen
hommistaan ja innostuu niistä
Joku aika siteen kun ilmat oli
vat aikalailla kylmät eikä meillä
ollut yhtään puupalasta eikä hii
liä että olisimme voineet lam
naitellä päätin mennä IMr 'Kai
kenriistäjän kivihiili-konttooriin
pyytämään hiukan kivihiiliä Us
koin hänen niitä antavan mielel
lään kun sanon hänelle että olen
hänen ihailijansa 'Henry Dubb'
in poika Mutta vaikka sisareni
pyyteli ja minä kerjäsin oli se
kaikki turhaa hiiliä ei annettu
ilman rahaa -
Turhaan koetin lohduttaa si
sartani sillä nälkä kouristeli o
maakin vatsaani ja vilu pudistut
ti ruumistani Menin nukku
maan viluisena ja nälissäni
Kun heräsin seuraavana päivä
nä kertoi isäni joka luki aamu
lehteä että Mr Kaikenriistäjä ja
Mr 'Loiseläjä lähtevät Floridaan
talven lopuksi "Siellä on heil
lä hauska ja lämmin" lisäsi isä
ni tavallisella ihailullaan
ja harjottamaan miehiänsä tap
pelemaan tänäpäivänä kansan
valta kutsuu kansoja opetta
maan jäseniänsä ajattelemaan
Miljoonat miehet äsken kuoli
vat että kansanvallan tarkotus
elämässä toteutuisi tänäpäivänä
täytyy kansanvallan voittaa elä
vien ihmisten kautta Sotilaal
ta vallihaudassa vaadittiin uljuut
ta ja uhraavaisuutta samoin vaa
ditaan uljuutta ja uhraavaisuut
ta kansalaisilta kotona
Tämänpäivän kansalaiset eivät
ole erikoista palvelusta varten e
ristetty ryhmä miehiä ja naisia
tämänpäivän kansalaiset ovat ne
miehet ja naiset jotka työsken
televät tehtaissa verstaissa kont
tooreissa myllyissä kaivannoissa
pelloilla ja metsissä niitä ovat
kaikki maanviljelijät käsillään ja
aivoillaan työskentelivät kaikki
raatajat ja ajattelijat
Eilispäivänä vielä kansakunnat
yhdistyivät harjottaakseen ja va
rustaakseen sotilaan ja kaikki yh
teiskunnan rikkaudet käytettiin
että tällä sotilaalla olisi ollut
tappelumahdollisuus Tänäpäivä
nä täytyy kansakuntien yhdistyä
ja yhteiskunnan varallisuus täy
tyy käyttää palvelemaan ja va
rustamaan kansalaista saatta
"Mutta heidän matkansa ei
meitä lämmitä Olisi antanut e
des hiiliä" sanoin
"Äiti tuo tänne hihna poika
on alkanut puhumaan kuin sosia
listi" Minä en jäänyt odottamaan
hihnaa vaan livistin tieheni
Juoksin pitkin takakujia kunnes
tulin hienompaan kaupungin o
saan Juostessani tuli mieleeni
että pistäydyn 'Mr Kaikenriistä
jän kotona Miitta en uskaltanut
mennä ylös hänen palatsinsa ko
meita portaita vaan hiiviskelin
seinäin vieriä kunnes saavuin a
vonaisen akkunan luo josta tuli
nenääni hieno ruuan tuoksu
Kurkistin sisään akkunasta Ai
van akkunan edessä pöydällä oli
suuri omenapiirakka jäähtymäs
sä Minä en ollut syönyt mitään
edellisenä päivänä ja piirakan ja
suurten hedelmäkasojen ja liha
paistien näkeminen sokasi sen
hihnalla ja saarnoilla mieleeni is
ketyn siveysopin : älä varasta ja
kurotin käteni nälkäisen vatsani
käskystä piirakkaa kohden ja
hypäsin alas Kurottaessani
kaadoin jonkun ruukun jonka
kolina kiinnitti kokin huomiota
ja hän lähti juoksemaan jälessä
ni Minä juoksin edellä minkä
jaksoin ja söin piirakkaa _ Ai
kuinka se olr hyvää! Kokki iski
minua kauhallaan mutta minä
vaan söin piirakkaa ja juoksin
kunnes väsymyksestä ja iskuista
sortuneena vaivuin maahan
Kokki muisti että hänellä oli
hieno putinki uunissa eikä siis
ehtinyt minua enempi kunto
inaan joten jäin Mr Kaikenriis
täjän portaiden varjoon viru
maan Ruumiini oli täynnä mus
telmia ja kuhmuja mutta vatsani
oli täynnä hyvää lämmintä piirakkaa
maan vapaaksi hänen henkensS
ja sielunsa voimat sillä hän on
sen kansanvallan puoltaja joka
puolesta veljemme' kuolivat hän
on sen uuden mailman hioja jo
ka rakennetaan oikeuden vapau
den ja itsehallinnon perustalle
hänen huostaansa on uskottu
mailman kansojen liitto Kutsu
on julistettu kansalaiselle Nyky
hetki vaatii tahtomme ja pyrki
myksemme pyhittämistä sille y
levälle ajatukselle että ne mil
joonat eivät ole kuolleet turhan
takia ja että kansakuntain va
paus tulee uudestaan syntymään
Kansanvallan ensimäinen pe
ruste on kunkin yhteiskunnan
jäsenen normaali elintaso
Normaali elintasoksi me julis
tamme sellaisen olotilan että kai
killa kansalaisilla miehillä ja
naisilla on vapaa mahdollisuus
työskentelyyn käsillään ja aivoil
laan ja että heillä on mahdolli
suus elää terveinä saada opetus
ta huvitusta jä hyödyllistä le
poa ja jossa jokaiselle lapselle
voidaan antaa korkeakoulu- ja y
liopistokasvatus varustaessa hän
tä tulevia kansalaisvelvollisuuk
sia varten Tähän päämäärään
pyrkiessä riie vaadimme että
(Jatkoa toisella sivulla)
Portaiden eteen ajettiin hieno
auto Mr Kaikenriistäjä rouvi
neen käveli portaita alas "Mitä
otatko sinä tuon rakinkin mat
kaasi?" kysyi Mr Kaikenriistäjä
äreästi
"Kuinka minä olisin voinut
Prinssi-raukan jättää tänne pak
kaseen se niin rakastaa lämmin
tä" Minä laahustin kotikujalleni ja
menin kotiin Siellä ei tuoksu
nut vastaani hienon päivällisen
haju Äitini keitti keittoa" leivän
kappaleista joita sisareni oli saa
nut Pelastusarmeijasta Pikku
veikko oli kokoillut vanhoja sa
nomalehtiä sen verran että "päi
vällinen" voitiin niillä keittää
Isäni tuijotti eteensä ja pureskeli
hammastikkuja ja mutisi jotakin
siitä että "bolshevikit" kapinoi
vat tällaisena hyvänä aikana ja
vaikeuttavat maamme liikeelä
mää ja aiheuttavat työttömyyttä
Tällaisia ovat 'minun kokemuk
seni olleet tänä "hyvänä aikana"
Minä en voi ajatella samalla ta
valla kuin isäni sillä minä olen
ottanut selvän mitä se sosialismi
on jota isäni ja Mr Kaikenriis
täjä niin vihaavat ja siksi minä
en viitsi edes kadehtia rouva
Kaikenriistäjän sylirakin hyvää
asemaa vaan ajattelen että minä
ja me kaikki muut nälkäiset pian
muutamme tämän yhteiskunnan
sellaiseksi että Mr Kaikenriistä
jä ja Mr Loiseläjä joutuvat rak
keineen ja laiskoine rouvineen
muuttamaan jonnekin etclä-me-ren
saarille ja me nälkäiset hal
litsemme sitten tätä suurta ja ri
kasta maata niin ettei kukaan
kärsi puutetta ja nälkää
Ystävänne
Henry Dubb nuorempi
Poliisin raakamaisuus
lakkoutuneita puku
tyolaistyttoja kohtaan
Viimeksi ilmestynyt pukutyö-
Iäisten äänenkannattaja- "Justiec"
julkaisee poliisin raakamaisuut
ta sivustakatsoneen henkilön' kir
jeen jossa kirjottuja kertoo :New
Yorkin majurille Hyhmille niis
tä raakuuksista joita tämän
tästä uudistuu pukutyöläistrn
lakkovahtilinjalla Kirje kuuluu
seuraavasti :
"Tämän kirjottaja pyytää kiin
nittää teidän huomiotanne erää-
see tapaukseen 'I rospeet ja Fre
mont avenueiden kulmassa kello
7 viime mäanantai-illalla jolloin
eräs 250 paunan painoinen messinki-napeilla
koristettu sinitak
kinen tyhmä raakalainen petti
maisesti rääkkäsi kahta lakko-
vahdissa olevaa pientä tyttöä
"Että minä en ole vankilassa
enkä sairaalassa sivustakatsoja
na persoonallisten tunteitten ta
kia johtuu siitä että tulin äii
rimmäisesä kaimuosta ja kauhus
ta aivan kykenemättömäksi mi
tään toimimaan niin etten voinut
muuta kuin seisoa vieressä ja
vapista raivoavien tunteittent
vallassa "Kuinka tuo rääkkääminen al
koi ja mikä sen aiheutti en tiedä
Afurta tiedän tämän että vaJisfn-
neessa yhteiskunnassa jossa et
vallitse edes '"punainen terrori"
ei edes murha olisi oikeuttanut
niin eläimelliseen menettelyyn ja
kuitenkin sellaista harjotettiin
niin hentoja olentoja vastaan
jotka poliisin nyrkki olisi voinut
iskeä kappaleiksi kuten munan
kuoren Ja tämä peto vielä käyt
ti poliisin nuijaa
"Minä kuulin nuijan iskun kun
se sattui pienen tytön kasvoihin
ja näin kuinka hän iskun vaiku
tuksesta kaatui katukäytävälle
Kuulin toisenkin iskun kun sc
sattui toisen tytön sirolle Valko
selle kaulalle ja näin kuinka hä
nen hento ruumiinsa horjui ja
sitte vaipui maahan
Milla KUUlin naisien ja libivu
kirkumisen miesten raskasta
huohotusta jotka kiroilivat ja
seisoivat kyvyttöminä kuten -minäkin
petomaisen näyn ääressä
"Ifinä näin sakean veren vir
taavan nuijan tekemistä likeistä
haavoista näin kuinka se tahri
kasvot vaatteet katukäytävät ja
niiden ihmisten kädet jotka us
kalsivat pedon mielettömyyttä
uhmaten virvottaa julmurin uh
ria 'Herra majuri näiden tyttöjeir
veri oli punaista kirkkaan pu
nasta niin kirkasta että poliisin
tulehtuneet leuat näyttivät kel
taselta siihen verraten Ja herra
majuri minä näin punaista —
samoinkuin jokainen niies nai
nen ja lapsikin siinä joukossa
joka kertyi tapausta katsomaan
"Ehkä teitä huvittaa fcietäu
herra majuri että juuri tässä sa
massa katuristeyksessä viime
(Jatko toisella sirulla)