Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 11, 1919, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN
Tiistaina maalisk 11 p 1919
No 10
Kevätmietelmiä
Kii-j Helmi M— n
Uinahdus lepo lahjoita
sä suuri luonto!
Tai hetki kerran suo
mun nauttia' poski ruusuissa
kuni onnelliset
ihmislapset nuo
Suuri luonto lahjoita
edes harhakuva!
Mun henken kauas kiidä
kotkansiivin Ja valopiirin
Vapauden maan
jos nähdä saan
riemuitsen siitä
Nuorten
juuri kun asetin Ikylmää kääret
tä hänen otsalleen avasi hän sil
mänsä ne eivät enää 'harhailleet
tiedotonna 'vain hän loi kysyvän
-katseen silmiini
— Ah nvt muistan! Siinähän
- j-
- „ tulin tänne sillom sateisena il
ta mikä" on epämiellyttävä jaavaa- tapaus ljanikuisessa yh mailman
rallinen aikamme mestareille ulottuvassa taistelussa vapauden c_l' xijn tu]tte siitä asti te
'Me yritämme ''turmella nuori- puolesta on tehnyt jafJoni- olett(1onraiIhlt ialumeessa O
son mielen" opettama a totuutta me enemmän tietoiseesi t rko- mielelläni antanut sai-
sodasta a levittämällä totoja uksensa tärkeydestä ja tasta- rasUlmisestann( tietoa teidall su_
kansainvälisen sosia hstlukkeen eenpan tulee liikkeemme kul- kuIaisillennei mutta lum en tie
itpn fcnn s tä seloste- keniaan Via noDeammm eteen-
"-""'"V ~ ' Ua mistä ia 'kuka te olette
taan puolueemme virallisissa jul- pain sita menestyksen paamaa- _ SukuHisilleiii — san
il 1TH 1n!lllan ™1-t n l-n1"i Cdli li ! C ♦ 1 r ' 1 i 1 -
'Kaisuissa viuuu ennen ivamivta icitt 'äuiiuch jiiii( an moi
me yritämme "turmella nuorison linen tehtävä on sille asettanut
mieliä" perustamalla yhteiskun-
nallisen ia 'kasvattavan järjestön F0RT BRAGG CAL
— Sukulaisillani — sanoi hän
ihmetellen 'Minulla ei ole su
kulaisia — ainakaan minä en
Vipktn mitään tiedä' sillä olen
kasvanut orpokodissa ja sinne
nuorisolle jota kapitalistit ajat- Nuorisoliiton kokous pidettiin 2 p oJ vjet lövtölapsena hoidetta
levät tulevana orja-vara väkenä tätä kuuta mutta hn_oil sateinen 1
lima min 011 iiyvui vaiu jkui --
Niinollen me olemme heidän kokouksessa Kokouksen Jälkeen lei- — Mutta miten ilimeen ta
ncfu!rlcn iHtHtn monta leikkiä ia iäsenet oli
Sen maan rannoille liiteleti
Oi riennän sinne nyt '
missä aate on kukkaan kasva
nut :
ia io heelmäksi kypsynyt l
J i CILd UUUUl 1 V UV V 111 IIIH1IOLUIICCOH m im ~ - - -
i r dän 'palveluksessaan Sosia hsti- pi Kesti Ja Aino vaney naiiKKimaan f„ft„
Missä nroletaari nauttia hallita "An 'l™?™ „„t+ p valokuvaajan ottamaan nuorisoliitos- — Orpokodista minut laitettiin
' uiiiJ"!'" l„r„„ ~0i krvlnikcPQSfl SUR
voi jo voittonsa saiua
Missä verellä ostettu vapaus
ei niin helposti katoa —
Suuri mahtava Venäjän maa
ta kuvan ensi KOKoiiKsessa an inaive uicseen erääseen nieiioim
koetamme saada nuorisoa nitty- kaikk jäsenet saapukaa sinlie herrasperheeseen iossa oli aino-
TlSiri sronktrisSlShln Ensi kokous päätettiin pitää 16 päi- astaan kolme henkilöä herra
fassapa se onkin ristuiita ja niin roUva a 'heidän lapsensa nuor
pian kuin meidän työmme näyt- kokouksef(Sa keskustellaan vijot)pilas Melkeinpä 'heti ensi
tiiä tulevan tehokkaaksi Jie iske- miiinin ruvetaan tekemään huvimat- -
m iviilns nn nrhoia „ — päivästä antien se miou nenä
EiväpeMä tyrannien kiukkua ™£h vM™X ° ensi kokoukseen 16 päivä osotti minua kohtaan suurta ys-'
tata Kuuta -— vioita iayita jiva unuunc uhkui
koi nain kostoni u ti toj a
Suuri malitava Venäjän maa
Valotornina vankkana kestä!
Tuonet vastaan taistelijain
varmana tarmolla estä!
Venäjän vapaus!! Kuunnelkaa
kuinka (talissanne riennän!
Hyvä hyvä eteenpäin!
Idän urhoille kumarran
Co tn cl n Iti n ph lliämmästvs
joillekin tämän jutun vastaajille Yksill maailmalla
kun syyttäjät ' 'kohclistrvat ras
Luonto lahjoi lepoa
Näin näin sen vapaan maan
nautin riemuitsin!
Tuosta havahdin
mitä tunsinkaan
Taisteluun! Taisteluun!
kutsua rintamaan
Nuorisoliitto ja sosialis
tien syytosjuttu
tävyyttä kasvaneelle orpokodin
kurjalle kasvatille oli sangen
suuresta merkityksestä Niinpä
L--ii m n m n li vrWWä vlcsensä SOsialis- T 1im niin mptiniin V"vli- ennenkuin itsekään huomasin
tista nuorisoliikettä vastaan Tä- teelle eräänä 'kvlmänä sateisena olin Ikoko sielultani kiintynyt lia-
mä oii ainoastaan luonnollista iitana koputettiin 'hiljaa asun- neen 'Oi kuinka onnellinen_ olin
koska me juuri tällä alalla iskem- tomme oveen Oven avattuani aina silloin kuin hän hellästi hy-
i_ii "-11 i ij _t: : it n:
me 'kapitalismin arimpaan koii- ses0 edessäni nuori nainen joka vainen musmihch uniiiuic iur
- taan Siellä ja täällä valittu Iiii- näytti paremmin varjolta kuin ka minusta on tuleva hänen pieni
jäinen vastustaja on isännilleni- eiävältä ihmiseltä 'Sateessa kasr rakastettu vaimonsa niin pian
me kiusallinen vaan ei todella tuneet vaatteensa olivat kietou- kun hän saapi vakinaisen virka
vaarallinen Mutta kun joku lii- tuneet lujasti kiinni hänen vilus- paikan Kuinka olisin osannut
ke alkaa laskea 'perustuksia tule- ta värisevään ruumiiseensa ja aavistaakaan silloin että hän jo
bille voitoilleen nousevan nuo- nan oli niin uupunut etä hädin ka aina oli minulle niin ystäväl
rison tulisissa sydämissä ja va- tuskin omin neuvoin jaksoi astua linen hyvä ja hellä voipi samalla
paissa pelkäämättömissä mielis- sjsaile huoneeseen minua niin 'hirveällä tavalla pet
sä on vallassaölijain aika ottaa ' r tää! Niin jatkui suhteemme mi
vaari tulevaisuudestaan ~ Vosnko saada yösijaa huo- n„ antauduin lkofconaan hänelle
Nuorisoliittolaiset kesrtivät neessanne? Olen nu vasynjt silä oHhan minusta ipian tuleva
' i _ etta en laksa enaa ikavella ja ui- ~ :„„„
lyoKKayKsen unessa leuassaan - - naiicu uiuiu uuuu v
loistavasti Enempi kuin tusina ona sataa n!n k°vn et!aslel- kuten hän itse aina uskotti mi-
-nuoria tyttöjä ja poikia nousi to- a e vo! lc™ta: mna P"' nulle Palveluspaikkani muc-
distajan paikalle ja esittivät to- eUmnun äärettömästi - sano f ittäin hauskaksi Minä
' han itkun sekaisella aantia
( istusensa min suoraan a eia- „
u::"f:i'„i — te ette ainoastaan saa yo-
anctAf riimnltn ettn ne 'IO kaVLOkSel-
piin Yhtämittaisessa onnen huu
meessa ja rakentelin' tuulentupia
tulevasta onnestani Mutta onne
ni ei kestänyt kauan yhlellä ai
noalla romahduksella se havisi
särkyi ihanat haaveeni ja jälelle
aa-
errue trnsiatiin ui pna?t roimatta etta ne jo Kay oksi!- vielänä olette ikein
al A™ori ore Match io 919 at lään osottivat niiden elävän to- sijaa ain Melapa olette Kein
oy ction 9 o the Ac o Oc h 17 ervetullut silla olen pikku poi-
Sosialistisen niKrisoliiton sih- ta edestakaisin ja varsinkin ris- fanl kanssa kahden ja tuo sa-
tccri lYVmiam 'E- Kruse yks tikuulustelun kiivaassa tulessa ?n yr"' - '!"" särkyi ihanat haaveeni ja jälelle
äske ttäin tuomituista sosialisti- hei(]än tyyneytensä ja ymmärtä- mlf!cnI m" lKavaK!:1- "ta tn jäi vain polttava sydäntä raa-
nuolueen toimitsijoista kirjot- vainen tarkkuutensa tuli esille Y„ ' televa tuska
taa "tä mite oikeuslaitos suti- vttäjät eivät saaneet aukkoja ta saa" fldat seurakseni vasta- Jatk
tautui sosialistiseen nuorisolnt- lei(iän kertonmksiinsa eivrkä stn anelle —
Ilon seuraavaa: Äsken päätty- voincet 1lcitä korjuttaa totuudes- K" ™™? o] pulceuttimtt LuokkatietOinen tyO
nvt iuuri taistelu todentaa aina- ta kuivun vaa teism jotka tarjosin tahtOO tietää
n yhden asian josta ei leine e- Sosialistisen nuorisoliikkeen käytettäväkseen ja kun laiSnainen tantOO tieiaa
K'n „j„t35n Pt- : „i — 0 vielä ivalmistm lämmintä syota- mitä hanftll luokkansa
naan vaivieivitiiaia i -" nienesivs encys ja nuu ucua- ~ —
tä sosialistinen nuorisoliitto cm sacdo f i?in tästä läjien riip- Z H aiset kaikkialla ajatte-
SOSiailSAlacii iiiixi-" j--- jnLi juhani:?iu jtu jvTiuuMut
Lmnä muotoia INUonsuiuuu-
laiset ovat kaiken aikaa ymmär
täneet
alati
levolle Niin mielelläni kuin oli- ocu rva mivtan jcvv
4 nn4- -i Urtnvinnf flTTfiT TO
I j — - j j _ _ i „T4-n I „i-it Lf 1 1 L-1 lii -i rt I 1J V VI I I i I I i I ltll V ] I f "l
iä muoto a Nuorisoliitto- luvasta pojasta ja tytöstä Mei- " 1 Tn Ix"
wat kaiken aikaa ymmär- dän täytvy työskennellä kovem- ° 'a msta ha tulee min Jcui- siksi hali On TOVeiTOa
t tämän ja pienempi joskin min kuyin' koaan ennei ja me f f"" ™tae ren tilaaja
lisääntyvä pukko vanhem- teemmekin niin kysymyksillä silla mm -anen J
'-l „„u„„f ii l uununeelta han navtti
pia puoluetovereita o ciHonut Vapaustaistelussa saadut kah- Z 'siinen kuin
uskollisesti lieulan rinnaiuuin )ect johtajan ikahosissa ovat KAMbAJUAiaiil ! JOS euc uic
Vhs Kirknatrick Anna 'Meley Wunnian knumuia sille järjestölle "eto" vieraani houraili kuumees- omaistenne
_ ovat muutamia niistä toveres- jota hän pllvcloe ja sille asialle sa_ haudoille tilanneet niin tilat
ta 'iotka ovat kaiken aikaa tuke- 0ne än on vhkiytvnyt Na- — n mene pois ineiK pos „„„„ i!:
„ee nuorisoliikettä Tähän voi- nlä ovat kunniakkaita aikoja so- Jaarli! Imi koskaan en mllo„i- kaa ajoissa jos ahluatte kukl
daan nyt vielä lisätä demokraatti- siaistiSelle nuorisoliitolle LMei- k™n ta!ltl0 "ada luspaivaksi Oregonissa ja
sen Jiallituksen syytösvirasto (iän poikamme tulevat takaisin slna kurla- ~ — ~ilina_raKas" Washingtonissa asetetaan ki
Tämä uusi todistus on saanut harjotusicirei'ltä sekä muualta ja fa— vihaan Jaar- haudoille liikkeeni puoles
muutamat taantumuksellisimms- he ' ovat hahikkaka palaamaan Jo "!vä°!k'" ta ja kaikkialle muualle Yh
tä tovereista vakuutetuksi sosia- takaisin siihen työhön jonka hei- voi! kuiski Ha epäselvästi iv J kseta-m kule
istisen nuorisoliikkeen tärkey- (Iän täytyi 'heittää syrjään Jäi- " vuorokautta makasi 'han ko- lysval o ssa inaksetaan kule
Iestä joskaan ei ehkä seij ar- jestöämnie kohtaan on nvt enem- vnssa kuumeessa vuoroin hou- tus mihin voipi junilla ja lai
vosta' ' män mielenkiintoa kiitos kaikelle raillen vuoroin vaipuen inen V()illa kuicttaa Hinnat ovat
Todellinen syytös syytettyjä silie ilmottamiselle mitä se on horrokseen Neljäntenä paivana kohtuuliiset- Laurell Mnrble
sosialisteja vastaan on samanlai- osaikseen saanut sekä sille ku- jr lmn'föf Tnvpvh-qrtfl & Granite Works PorUand
neh kuin syytös Socratcsta vas- lnouksellisuttden nousulle ja f-"-leV1 iOVeilCdlUl Laurell
taan muinaisessa Kreikassa - leviää yli mailman Nyt me työläisnaisten keskuU- "Son
että me yritämme turmella nuo- voimme lisätä joukkoamme pa- j-een auiat luokkatiedon omtstaJa
rison mielen opettamalla totutit- remmin kuin m illoinkaan ennen
ta siten kun me sen näemc mut- Mutta ylinnä kaiken tämä pieni leViaiTllSta