Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 11, 1919, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 10
Tiistaina maalisk 11 p 1919
SIVU SEITSEMÄN
TERVEHDYS LASTEN
SASTON LUKUTUPA
LAISILLE
No
Tieteen Keijukaismaa
Suomentanut Selma-täti
r
(Jatkoa)
Sanokaapa miksikä te rakas
tatte keijukaistaruja? AI ikä nii
den viehätysvoima on? Eikö se
ole juuri se että asiat tapahtu
vat niin pian niin salaperäisesti
ja siten ettei ihmisillä ole mitään
tekemistä niiden kanssa? Kei
jukaismaassa kasvit kukkivat ja
huoneet kohoavat kuin Aladdi
nin palatsi yhdessä yössä ja ih
misiä kuletetaan tuokiossa sa
tojen mailien päähän kun joku
keijukainen koskettaa vain taikasauvaansa
ja lama Ketjukaismaa ei ole vain olette asiaan innostuneita
mikään kaukainen maa mihin Hyvin tiedän ennestään että teil
meillä ci ole toivoa koskaan lä on innostusta enempi kuin
päästä Se on täällä me eläin- monella vanhemmalla henkilöl-
i — -
— i
iltapuoklla muistuttaa sitä kou
lutöistään ja sinä unohdat sa
mana iltana kysyä ovatko ken
gät puhdistettuina nurkassa ja
sinä unohdat seuraavana päivä
nä oikeaan aikaan muistuttaa las
tasi eilisestä epäjärjestyksestä
Ja siksi ci laipscsi ole vksin
nen menee naalille katsomaan mitä syypää Sinullakin on osasi syys
me olemme aikaansaaneet tä vieläpä suuremmi Kasvatti-
O- milloin ne pidetään mutta kyllä ne
pian pidetään Silloin tietysti jokai
nvi uroset on taas tniKKa loivoism eua ne vannemmat joi- mn tn w iin i-„„
kysymys kuimpasetko saavat täs- clen lapset eivät yieiä käy sunnuntai- turhantarkkuuteen asti F[
S iiv-ilicn :„ i koulua laiettaisivat lapsensa kou- luiimiiuirKKuiueen isil tl-
sa maalikuussa enimmän lev a- lmm _ opplmaan 8110menfcleltil sillä le mikään sattuma että useim
maan toveritarta lapsetUo vaiko se on heille suureksi haitaksi kim he millä opettajilla ia ooettaiattnril-
me siinä mutta silmämme vain la
tarvitsee avautua näkemään sen Kuulkaapas lapset Minä lähe- ''Uoille sekä Maiju-tädille! Tämä on knriaPia mtpn vf „„„ iu_
Ariel ja Puck eivät asuneet mis- tän Maiju-tädille kolme Rocke- iT m Zn= iX -eteliä jos sinun tottumaton
saan tuntemattamossa maassa lellerm senttiä _ A e ovat kirk- ja veljeni on 15 vuotta vanha Mi- kepeäjaTkaincn 'lapsesi niiden y
Päinvastoin Arielin laulu kuu- kaat kupariset 5 tuumaa laajat nä olen kuudennella luokalla kou ]jtse hyppää? Mutta jos siiä
nilFtl1Cf- 1 lllMtn i-- 4 tltlvuat tonttnl (K 1~„ 1
nilan iiuuiiu "-= louni civuma ™ra iu- (a 0n rurnantarkkuuden purre o-
SÄÖJfil' M:~mLTk Jenuiksessaan Kutsumus vai-
olctte evitvskijpailussa ennen- ai poissa koulusta monta kertaa yhtä- k"ttaa sen Katvattaja siis
km uuttaneet ja myöskin i)ää- mittaa liinan mitään erityistä syytä myöskään äiti ei saa harmistua
sette voitolle tämän maaliskuun sillä se tuottaa opettajille paljoa e- jjtä vaivast-i mikä on tuot' icssa
viimeisessä ponnistuksessa jos "r™J"i!ln!i1"la„1Pn tvvncn levollisena ia i™
nöllisesti koulussa säännöllisenä lapsia jarjestyk-
Tovorillisesti Impi Taimi seen Ellei sinulla jtselläsikään
„__ MnKiT — ole niin paljon pontta ja johdon-
oit tm-
Tervehdys kaikille Toverittaren lu- kasti noudattaa itn näftlaminsi
kljoille sekä Maiju-tädille! Tämä on mif„ 'n:„ i
nvilHUHLJU 1111111 UH BlllUIII 111 —
Veljeni käy kauppakoulua ja opette- "r'y-Ka J1""""-
lee soittamaan kornettia Täällä on mukaisesti ja ystävällisesti totii-
lmi näin: koverrettu kuva k ti m m alfani n ussa a otan tunteja viulunsoitossa
"Missä mettiset surajavat siellä puolella toisella puolen indiaa- yeen käy kauppakoulua ja opette-
i - ico BuiiLtiiimuu nui uciLja i itiinn un
oien minäkin nm paa ia toisella rikkain mäki inmiit iiin iimiiiu inn ta niuU l-l-'„n ii„ l?-
Kukkasen kuvussa lepäilen mailmassa 'Maiju-tädillä on oike- Koulukin oli kiinni 7 viikkoa ja nyt scen iotka ovat välttämättömiä
iiiti iiuion imiii iiuiniisajaii un lanciidd iicuiia sciuii niine koi- v jarijstetvn raimnll pn nprhp-f-
huutavan kuulen melle lapselle joilla on enimmän etta °"ll" !"" }S SvutSSsH on sl
U)kon selässä mina lennän l oventtaren tilauksia maalis- Toverillisesti Helen Lantto nnlla itselläsi ja lapsillasi siitä
ajalla
Tov Muori 1 1 — i
Aesan peraan iloisena riennän tiun
-Talonpoika nukahtaa iltapuh
teella metsään ia keijukainen
1 ' ' IFRSCV rlTV M I
taikasauvallaan avaa nanen sil- T„ „ ' ' ' jii iinjiiintnn n-uovj-:itniciut snnlsi:iin nnrpkiin t-nmipttnviU
ioa hintin ei tarvitsi smittna
Halloo ?oTerittaefRlukiJat! Tä- Ja18c8i muistamattomuudesta H-
mä on ensi kerta kun minut välit- hl 'psesi tunne pieniä veivotn-
"I ""Wi jjictici luvcm jtt iu vcriua- j —
mansa näkemään kuinka pieniä ret Mekin perustimme ihanneliiton En minä 09aa vielä kirjottaa suomea si päivittäin uudistuviksi rasituk-
lumuija jet naiiioira tanssii na- nunnmmssa lal jinsin alussa oli "yvm vuna oiu jj vuona si]si ja ranu:aistu1siksi vain
nen ympärillään ja toisia tonttu- jäseniä vain kaksikymmentä yhdek- mielellään tehtäviksi 'itsestään-
ja ja haltioita istuu madonlak- "iu a "? meta 01 jo kolme" i„fS— S selviksi välttämättörnvvlcsiksi
nvuiincaid viiai ~ ~ ~ - - — jj
kien ja 'kukkien paalia juoden Helmikuun neljästoista päivä 1919 vat hajotella ohjelmaa kevätiltamaa
tammenkäpykupeista ja jotkut me perustimme lasten yhdistyksen varten
tontut tappelevat heinän lehdet Jota kutsumme Toivo yhdistykseksi Influenssa on riehunut täälläkin ja
di i„ii„j-u_ Kii tio tt_ iinllnn i himain nn Ifiinlmt eiilipn Mi
asemaan ia lotkut ratsastavat ?' ro'J ""r '""IRl"n asmer no- " V" ~~ ~~ r--""~
i ja nujuunoi nivu OUUJUIICII — ------ -- _ t
jelmaa seuraavassa kokouksessa lu
MUSTAA JA VALKEAA
sirkkojen selässä
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
Juuri kun aloin kirjottaa tätä kir-
Ta niin myöskin se ulias rita- naiitnivnt snnrittnmHini Hoimt raoai Jettä kuulin että Ida Korpela on seään halpaan kövhään kansan-
ri joka ratsasti pelastamaan nei- la puheen Mimmi Markus runon kuollut influenssaan naiseen! Hän kuvitteli olevan-a
iiciuctii iiiaiiiiciiiiuasci uu uj nraan
paljon jäseniä vii viisikymmentä Mi- parempaa rotua syntynyt jo sii
nä 'kirjotan toistekin jos ilianneliitto nen asemaan missä eli Maria
toa hädästä syöstessään ratsun-' L'11 Kaarela laulua Armas Heino
e' l„i„„„ f„„ n „ kupletin ja Tyyne Holmes rnnon
vi ' 1 Myöskin päätettiin hankkia näytös-
keskivirrassa kun virta on vie- kappaleita joita harjotellaan seuraa-
hevosi- vun juhliin
liä- Tov" Tyyne Salminen
pn Hmäncä in hHn näVPP tnJn 10lvn Edistyksen kirjeenvaihtaja
minut valitsee
maisillaan ratsastaien
neen mukanaan avautuvat
Beulah Pekkala
sangoin Manen paik-kansa oli se
mikä hänellä oli eikä mikään
SPRUCEFIELD ALTA CAN
Pitkästä aikaa taas tervehdän Las- — Jlfama täytyy olla min oli
ka veden neidot tyynnyttävät hä- Tervehdys täältä kaikille Toveritta- tellosast°n lukijoita Täälläkin oli Wickströmin rouvan ajatus kun
nen pelästynyttä ratsuaan ja oh- ren Lastenosaston lukijoille Tämä 8: s- °sas'° mutta syksyllä tuli mää- tällaiset seikat hänen aivojensa
jaavat sen onnellisesti vastaisel- on ensimane kerta yritän o- 'saluin lupa törnJä" vaal ei To- oh' sattumalta valahtivat
le rannalle' Ja nama keijukais- 1 "Pf" 0I! 1 ° R PJJP™- sialistiosaston nimellä Seurapiirin hienoihin kutsuihin
henget ovat lähellä tuota talon- senj yksinkertainen näin vasta aika- Luin Lastenosastosta kirjotuksen lensi taas aatos Ken siellä
poikaa ja tuota uljasta ritaria ja valta mutta yritän kasvaa siinä toi- "siali!u"tät! " ?Ilnä hu!e"' fl!a "tähtenä" esiintyi siitä suurin
ketä hyvänsä jolla on taikavoi- vossa nimittäin oppia tähänkin toi- Ja to taet koluapSet tekivät hno
ma nähdä ne Mntt-i hän kenmesn- Nuorisoliitto-klupin Toivon la'on' 1u"elv menneet koulu in tekeillä iot-iin
ma nahcla ne Jutta nan ken k k kBrt t jokft perjanta)i joisBa Tervehdyksellä Willie Ruuska Myt taas oi tekeillä jotain
tekee nnsta pilaa eika usko nn- me Iapset opetteiemme suorittamaan suurta Paljon puuhaa vaativa
den olemassaoloon eikä välitä ohjelmaa sekä kokouksien pitoa Mei- Ketkä saavat Muori Hovin lah- illatsu oli aiottu pitää lähitule
mista hän ei niitä koskaan näe dän viime kokouksessa 21 p hei- jottamat palkinnot? 'vaisuudessa Rouva Wickström
Ainoastaan silloin tällöin tekevät jjggj™''] Tve amhen ö" Siitäpä taitaa nuorten toverien oli yksi toimeenpanevista jäse
ne lialle jonkun kolttosen talut- täkirjurlksi 'ja mi tisten" kirjotta jaksi k'esken tulla aikamoinen kilpailu nistä joka tätä juhlaa oli hom
tavat hänet johonkin vieraaseen Arvo Suojanen järjestysmiehiksi va- ketkä kolme heistä tulevat ystä- maamassa - Ajatukset pyörivät
rämeikköön ja sitten jättävät hä- Iittiin Veikko Grönroos ja Airi Ah- vällisen muorimme lahjottamien nykyisin niin juhlavalmistuksia-
net rämpimään sieltä pois O- u- „ ' palkintojen saajiksi Ja niin kan- sa että hänen mietelmiinsä eivät
Taalla on ollut kaunis talvi ei ole 1
min apuinsa oUut unta ollenkaanj pari kertaa on nnta ovat nuo muorin lahjat et- mahtuneet muut sivuasiat kun
Ja samoin kuin tapahtuu lap- lunta satanut vaan se ou heti su- tä niistä kannattaakin kilpailla silloin tällöin Ne hy väntekeväi-
suutemme keijukaistaruissa ta- lanut Jos nyt lopetan tämän tähän Koska muorin lahja-tarjous eh- syysjuhlat jotka olivat hänen
pahtuu myöskin tieteen keijukais ta"ä kertaa ja t°ivo" hauskaa ke- tj vasta maaliskuun melkein puo- touhujaan viimeaikoina olivat
maassa On olemassa voimia
kijoille
Arvo Suojanen
ympärillämme ja keskuudessam
me joita pyydän teidän luval-
lanne kutsua keijukaisiksi ja nä- NEVVPORT N H
t !„„ „„„„ Jospahan tuota taasen piirtäisin va-
ma keijukaiset ovat kymmenen Mn edSn kuulumisia
tuhatta kertaa rmneellisemmat Sunnuntaikoulusta erosi kaksi opet-
taikavoimaisemmat ia kauniini- tajaa joiden tilalle tulivat: F Kai-
livaiissa min kestaa lasten kii- taas joutuneet pois muodista
pailu-aika huhtikuun 15:sta ])äi- Niistä ei nyt seurapiireissä pu
vään asti Toverillisesti huttu Päinvastoin oli köyhää
Maiju-täti kansaa ruvettu vieromaan ja ei-
pä syyttä Eivät niskurit ollen-
OLE JOHDONMUKAINEN I 'kaan osottaneet kiitollisuutta
Olet suuttunut lapseesi Tä- vaikka kuinka heidän hyväkseen
mat työssään kuin nuo keijukai- ml ?a J- Kartano Ensimälnen luok- „ään on se jo taas unohtanut hääräsi ja touhusi Olivat köy-
set vanhoissa taruissa Nämä 0=™ ''!!tat "™ " PJ" Mt yhtyneet eivät kaivanneet
myöskin ovat näkymättömiä ja nlja Aikaa ei ole vielä päätetty taa tenda koulutyöt heti jiaival- armolahjoja vaikka elivät puut
on paljon ihmisiä jotka eivät lisen jälkeen Mutta kun on il- teessä Wickströmtn rouvakin
koskaan eläessään niitä näe ei- non hiljaisia ja kauniita kuvia Iällisen aika ei se vielä ole teh- supisti hienosti pientä suutaan ja
vätkä välitä niistä Nämä ihmi- Me ovat kuten Peter Bell josta nyt kynänpiirtoakaan Sen pitää sievästi nyrpisti nenäänsä kun
set kulkevat aina silmät ummes- 'AVordsvvorth kirjotti: ennen nukkumaanmenoa puhdin- näihin asioihin veti keskustein
sa joko siksi etteivät tahdo nii- "Esikko puron partahalla taa jalkineensa Seuraavana aa- — Ei kannata uhrata aikaa hoi-
fä aukaista tai sitten siitä syystä On vaan kehäkukka hälle muna näet sinä sen kaikessa kii- dän hyväkseen ei sivistymättö-
ettei kukaan ole opettanut heitä Fikä mitään muuta" reessä töhrivän kenkiään Sen mät osaa edes iloita hyvyydestä
näkemään Ile vaan surevat ja Mutta me emme tahdo olla ku- pitää päivällä kattaa pöytä Mut- näin hän tulkitsi ajatuksensa
huolehtivat omista töistään ja o- ten nämä sokeat me avaamme ta kun isä tulee kotiin täytyy si- muiden mukana
mistä vastuksistaan eivätkä tie- silmämme ja kysymme: "Mitä nun vasta hakea huikenteleva Niinpä hänen lahjomisensa ji
dä miten levätä ja virkistää itse- ovat nämä voimat eli keijukaiset lapsesi 'kadulta Sinä torut sitä köyhille anteliaisuutensa viimeai
ään antamalla keijukaisten ava- ja kuinka voimme me nähdä nii- kovasti ja ylenmäärin ja unohdat koina kutistui kokolailla vähiin
ta silmänsä että he näkisivät luon tä?" Jatket kumminkin taasen saman päivän Jatketaan