Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 11, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina maalisk 11 p 1919
No 10
laiteet paljon vettä ja rapaa Onhan
so vienyt yhden uhrinkin Meidän
miehet tämän järjestelmän aikana
tarvitsesivat jalkalnsa alla kovan
tantereen kun he alkoholin hurmaa
milla menettävät tasapainonsa ja
lankeavat rapakkolätäkköön siihen
hukkuen niinkuin tämäkin mies Hän
oli suomenruotsalainen nimeltä Nels
boii — S K
EUREKA CAL
Kyllä se on niin hullusti että nä
mä meidän kirjeenvaihtajat ovat hy
västi piiskan sietäviä vaikka mielel
läni ekskyysäisin että meillä on niin
kiire että el joudeta asioista toitot
tamaan Vaikka kyllä el olisi paljo
vaikka olisi joka viikko kirje Tove
rittaressa kyllä täältä kirjottamista
on nyt varsinkin kun on osastomme
toimintakin vilkastunut Kaikki ala
osastotkin ovat oikein vilkkaassa toi-
Luonnon
Opillinen
Osasto
Dr WeJIsman
Puhdistakaa elimis
tönne myrkyistä
Elämä ei tarkota ainoastaan elää
mutta elää hyvin syödä hyvin sulat
taa ruokanne hyvin nukkua hyvin ja
viimein joka on useille kaikista tär
keintä näyttää hyvältä Miten iha
na saavutus ja kuitenkin niin helppo
jos joka aamu otatte sisäisen kylvyn
Ihmiset jotka tuntevat itsensä ala
kuloisiksi ja usein aamulla nouse
vat päänsäryn kanssa nenä tukossa
yskästä henki pahanhajuinen kieli
limainen ja suu happoinen voivat sen
sij uin' tuntea Itsensä yhtä raittiilta
liuun kukkanen jos he joka aamu vi
ruttavat elimistönsä lämpimällä ve
dellä Lasillinen kuumaa vettä johon on
sekotettu puoli täblettiä Laxcarinia
ennen aamiaista pitää elimistönne hy
vässä kunnossa
Joka ainoan henkilön joko huo
nosti voipa sairas tahi terve tulisi
juoda lasillinen kuumaa vettä ja sen
mukana puoli tahi kokonainen tab
letti Laxcarinia puhdistaaksenne vat
sati munuaiset maksan ja Buollston
ne kaikista niistä myrkyistä ja sula
mättämistä aineksista kuuma vesi pe:
see vatsanne hyvään kuntoon otta
maan vastaan ja sulattamaan ruokan
ne Kuuma vesi ja Laxcarin on ih
meteltävän voimistuttavaa Se ajaa
ulos kaikki liialliset kaasut ja hapot
ja anaaa teille hyvän ruokahalun sil
la aikaa kun te nautitte aamiaises
tanne niin Laxearin tekee täydelli
sen puhdistuksen vatsassanne
Ne tullannet ihmiset jolta vaivaa
ummettuina vatsakaasut vatsahäiri
öt ja reumatismi toiset joilla on kel
lertävä iho ja huono veri heitä me
kehotamme ostamaan yhden laatikon
Laxcarinia joka ei maksa paljon mi
tään tahi jos haluatte kuusi laatik
koa joka useammassa tapauksessa
on tarpeeksi täydellistä parantamista
varten
Myyntioikeus ainoastaan
LAXCARIN PRODUCTS CO
Hinta $100 laatikko 6 laatikkoa
$500 Ualia postiosotus tahi sisään
kirjotettu kirje Lähetämme lääkr
koet C O D kaikkialle
Dept T-7
Pittsburgh Pa
mfnnassa Ompeluseuran naisemme
valmistelevat arvokkaita käsitöitä ja
huvitoimikunta harjottelee näytöskap
paleita kahta yhtä aikaa toinen ni
meltä "Metsän povessa" näytellään
ensi lauantaina ja toinen "Kaksi
morsianta" näytellään osastomme
vuosijuhlassa Soittokunnan pojut ne
sitten kaikista edelle menee vaikka
heistä on niin moni aavistanut ettei
siitä tule mitään kun on niin vähän
entisiä soittajia vaan melkein kaik
ki uudesta alottelevia Mutta nyt
sen näette mihin pojat pystyy 15
p tätä kuuta kun osastomme viettää
12tolsta vuosijuhlaansa niin siellä
osastomme oma soittokunta kajahut
telee mitä kauniimpia säveliä Sin
ne mennään' joukolla kukapa malt
taisi silloin olla naalilta poissa kun
siellä kuuluu olevan niin paljon oh
jelmaa ja monenlaista ettei ole sel
laisia itamia ollut sitten jälkeen kau
heitten suuntakäräjäin Ohjelma täy
tyy alkaa aivan täsmälleen kello 8
että jouduttaisiin kello 2:den ajaksi
kauniita unia näkemään
Olin aivan unohtaa sanomatta teil
le jollia pn lapsia että kirjallisuus
kpmitea on päättänyt tilata Aapis
ta tänne haalilla myytäväksi Voitte
saada tästä lähtien koska hyvänsä
Täällä on niin ikävällä tilalla enin
osa suomalaisten lappia etteivät o
saa tuskin yhtään sanaa puhua suo
mea lukemisesta puhettakaan Sik
sipä porvarit ovatkin meille kohteli
aita ja hymyilevät kuinka teillä on
kilttejä lapsia ja kuinka suomalai
set osaavat kasvattaa lapsensa hy
vin Kuinkas 'muuten he voisi sanoa
kaan tiettyähän on kenen liuostaan
jää kasvatus kun lapset eivät osaa
äidin kanssa samaa kieltä Olen
monen kuullut välttävän ettei suo
menkieli ole tarpeen Amerikassa
Vaan siihen on lukemattomia syitä
että se on yhtä tärkeä kuin mikään
muukaan kieli ellet tahdo lapslstasl
Bkääppejä kasvattaa
Muistakaahan nyt vaan kaikki Eu
rekan naiset saapua ompeluseuran
kokoukseen keskustelemaan asioista
mitkä meidänkin rauhaamme sopivat
Ensimäinen kokous on torstaina 20
p Kokoukset pidetään joka toinen
torstai puoli 2 iltapäivällä Kaikki
mukaan Nyt ei enään haittaa sa
teet eikä "tiu" paunakaan kaikista
on päästy
Morjens vaan näkemiin
H K
DUNBLANE SASK CAN
Jospa lähestyisin taas muutamalla
rivillä Toverittaren lukijakuntaa
Täällä on ollut mitä suotuisin talvi
oikein semmoinen köyhäin ihmisten
talvi luntakin on ollut aivan riltVä
mättömän vähän rekikeliksi asti vet
täkin on satanut pari kertaa tammi
kuun ajalla Vaan eivät ole valtiolli
set olot olleet yhtä suotuivat Valtiol
linen taivas on ollut synkässä pilves
sä koko talven vaan sekin alkaa
nyt selvetä vähän verrallaan kun
vaan selkenisi järki että pysyisi ai
kansa tasolla vaan sen kanssa tah
too olla niin ja näin ainakin mitä
tähän perukkaan tulee niin on täällä
käytännössä vielä tavat mitkä olivat
käytännössä 35 vuotta sitten siellä
vanhassa Suomessa jossa silloin tar
vittiin iSepaotin enkeliä tohtorinkin
asemasta Täällä ori nyt vielä sama
suhde Jos joku sairastuu tarvitaan
sairaan vuoteen viereen joku sielun
paimen jos joku kuolee on sielupet
lari sippaamassa kuolleen sielun ijäi
syyden rannoille sekä myöskin lap
sensa loihdittavat he näillä samoilla
heneenjättiläisillä Yksinpä nekin
jotka jp useita vuosia ovat kuuluneet
järjestyneiden joukkoon tarvitsevat
noita edellämainitsemianl taikauskon
välikappaleita Jos kysyy syytä sii
hen on vastaus etten itse puolestani
kannata itä menettelytapaa vaan
sivullisten takia! Toverit kannatat
teko enempi noiden taikauskoisten
sivullisten mielipiteitä kuin omaa se
kä niiden ihmisten mielipiteitä jot
ka ovat asettuneet tuota taikauskoa
vastaan valistamaan sitä tuhansia
vuosia kestänyttä pimeyttä?
"Johannan" kirjotukseen Toveritta
ren No 4 kiinnitti huomiotani sen
otsakirjotus "Mitä kirjallisuutta nais
ten tulisi enimmän lukea" ajattelin
olisiko naisille erityisesti hoksattu
jotain muutakin lukemista kuin ro
maania ja taas romaania minusta
kuitenkin on tuntunut että se romaa
nien lukeminen kuuluukin aivan eri
koisesti naisille että tieteellinen kir
jallisuus on se kielletty omena mis
tä hänen on 'kielletty syömästä ra
vitsemasta tiedon janoaan vaan kui
tenkin nyt "Johannan" klrjotuksesta
päättäen olen ollut surkeasti petty
nyt Olisikohan se aivam oikein lu
vallista naisillekin kartuttaa tietova
rastoaan niillä tiedon murusilla mi
tä meidänkin suomalaisten kirjat si
sältää Mutta ikäväkseni täydyn yh-
tyä "Johannan" mielipiteeseen ettem
me suuri osa naisista ole vielä pääs
seet romaanlhulluudesta sillä kilvan
hakevat naiset kirjoja sellaisia kuin
"Johanna" mainitsee sekä vielä osa
miehistämmekin käy vielä samaa tie
tä Olen kyllä ajatellut että kaipa
sitä sitte luetaan tieteelliset kirjat
kun saamme romaanit loppumaan
mutta siinäkin olen surkeasti petty
nyt päinvastoin juoksevat miehet ja
naiset aivan kilvassa Dunblanen kris
tillissiveellisen lainaston perässä
kuin isoovaiset ja janoovaiset sielut
herran armopöydällä Siellä tieten
kin on hauskempaa kirjallisuutta kuin
mitä Finnish Social Societyn lainas
tossa Kuvitelkaapa hyvät toveritta
ret romaanisankaritarta sekä niitä to
dellisia sankarittaria jotka Suomen
kin sisällissodan aikana niin urhool
Usesti niittivät sankarittaren mai
neen ja päättäkää sitte todellisesti
kummaksiko haluaisitte tulla päät
täkää ja toimikaa Toivoo —
Ulla-täti
BUTTE MONT
Höyrylapion käyttäjä Robert Ros
killy sai surmansa kun hänen pään
sä sattui koneeseen jota käytti Hä
neltä Jäi vaimo ja 5 pientä lasta
jotka asuvat täällä 2649 Placer St
Frank S Duff 61 W Mercury St
löydettiin kuolleena Galena ja Mercu
ry katujen väliseltä takakujalta D:lla
oli kuulanreikä lävitse aivojen Vi
ranomaiset arvelevat tapausta sai
raudesta johtuneeksi itsemurhaksi
Häneltä jäi vaimo ja yksi tytär
Duff oli 55 v vanha
John Shea 55 v kaivantotyölälnen
335 E Park St ryövättiin omassa
asunnossaan ja jälkeen ryöväyksen
hakattiin kirveellä niin pahoin että
sairaalassa lääkärin täytyi 40 eri
luunkappaletta poistaa Shean ruu
miista ennenkuin vähääkään sai kor
jailtua Kolme tuumaa syviä haa
voja oli päässä ja silmät pois ha
kattu lapaluut oli hakattu myös
Vanhus-raukka joutui kitumaan sem
moisessa asemassa useita tunteja a
suanossaan ja 4 tuntia sairaalassa
ennen kuin kuolema tuli ja lopetti
kamalat kärsimykset Roistot oli
vat laittaneet vanhuksen istuvaan a
sentoon vuoteen reunalle takki pääl
le ja hattu päähän Verentahrimat
olivat kaikki vuodevaatteet lattia ja
seinillekin sitä oli roiskunut Ve
rityön tekijöistä ei vielä ole tietoa
Shean asunnon lähellä oleva käy
tettyjen tavarain kauppa ryövättiin
samana päivänä Sam Cohen kau
pan omistaja lyötiin lyijypiipun kap
paleella tajuttomaksi ja sitte tyhjen
nettiin kassakaappi jossa oli 110 dol
laria Lähellä oleva parturi ehti en
sin paikalle ja säikähtyneet rosvot
livistivät kaupan takaovesta ulos
Arveluja liikkuu että eiköhän ne sa
Hellberg 's Drug Store
LÄNNEN SUOMALAINEN ULKOLÄHETYS APTEEKKI
Olen juuri avannut uuden ajanmukaisen apteekin joten olen
tilaisuudessa paremmin palvelemaan yleisöä niin suullisesti kuin
kirjeellisesti Olen laajentanut varastoani niin monipuoliseksi kuin
on mahdollista Lääkeosastoui sisältää täydellisen suomalaiseen
ja amerikkalaiseen apteekkiin kuuluvat lääkkeet
Reseptin täytän itse huolella ja tarkkuudella
Tässä esitän vaan muutamia valmistamiani lääkkeitä
Nux Rauta-Pilleri Hinta $100
Vatsakatarri lääke Hinta $125
Syyhy Salva Hinta 75
Lapamato Lääke Hinta $125
Päänkivistystä varten (tablettlä eli pulveri) Hinta 35
Laxine (vatsanpehmltystä varten) Hinta 35
Lagrippe (vilustumisen täblettiä) Hinta 35
Ruuansulatus täblettiä (Gas & Dispepsia) Hinta 65
Corni (Liikavarvas lääke) _ _ Hinta 25
Yskän Lääke ("Petäjän terva) Hinta 35 ja 65
Hiusvoide ja peso yhteensä Hinta $125
Kurkku Lääke „ Hinta 35
Excema Lääke '~ Hinta $125
Ynnä muuta ynnä muuta
Ellette löydä tästä luettelosta tarvitsemaanne lääkettä voitte
kirjoittaa ja selvittää tautiune oireet ja minä sen mukaan voin
lähettää teille lääkkeen
Kaikki postivapaastl
Kalkki kirjevaihto voi tapahtua
HELLBERGS DRUG 8TORE
ASTORIA OREGON
Valokuvauskoneita ja tarpeita kehitän valmistan filmejä Lä
hettäkää minulle fiiniinne kehitettäväksi
IIELLBERCS DRUG STORE
Käydessänne meillä muistakaa kysyä lima-kalenteria
mat henkilöt ole tehneet näitä tä
mänlaisia temppuja 1'seampia
Leo Bens sai vaikeita ruhjevammo
ja auto-onnettomuudessa joka ta
pahtui Wyoming ja Galena katujen
kulmauksessa t k 2 p Leo oli
laittamassa "-'uuhun" kuolleen van
han veljenä? Arthurin hautajaisia
Perheen toise' jäsenet 5 luvultaan
makasivat "1 lun" uhreina kotona
ja Leo oli air m perheessä joka voi
jotain toimia a senkin kävi niin on
nettomasti että joutui sairaalaan en
nenkuin ehti saada veljeään hau
taan Vanhukset saivat sydäntäydeltä su
rua Vanhhr poika John Robinson
kuoli "f luuhun" Johnin veljeen
Ralphiin kosk! veljensä kuolema mu
sertavasta ja 'ialph seurasi veljeään
2 viikkoa myi lemmin myöskin f luun
uhrina ja V lmas poika tapettiin
Europassa sot 'rintamalla samalla vii
kolla Isä Rc rinson on 77 v vanha
Täällä oli taas joutua yleiset paikat
kiinni "fluun" takia vaan terveyslau
takunnan kok uksessa huomattiin ai
noastaan 24 'fu'-tapausta seitsemässä
toista eri kori aa ja se oli niin pieni
sumina että yleiset liikepaikat siis
jäivät auki ai akin toistaiseksi
"Hollarien" jhri Nat Netzer jonka
liikepaikka ' -tallattiin" tässä joku
päivä sitten i lenettänee näkönsä va
semmasta s Imästään seurauksena
rääkkäyksestä jonka varkaat panivat
toimeen
Ei sen useampaa kuin 4 "nollaus"
tapausta tapahtui eilen 4 p Llttle
(Jatkoa toisella sivn!la
Osoite-ilmoituksia
AIIFRDEFNIX S S CLUBIX ompeluseura
kokoontuu Joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstal
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S O ompeluseuran ka-
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam VVash
MULLAN 8 S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
3 jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN 8 S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
ipp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S 8 O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enslmäisenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah
via kokouksen loputtua