Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 11, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina maalisk 11 p 1919
SIVU VIISI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiMniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii: miiluin iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiii my
Sotahuutomme Maaliskuulla :
No 10
I Toverittaren Tilaajamaärä Kymmeneen Tuhanteen ! j
I MITÄ SINÄ OLET TEHNYT TÄMÄN VIIMEISEN
1 PONNISTUKSEN ONNISTUMISEKSI?
r 1 JOKAINEN TÄMÄN LEHDEN LUKIJA PITÄ
i NEE KUNNIA-ASIANAAN HANKKIA YH-
I - DEN UUDE NTILAUKSEN TOVERITTA
1 RELLE MAALISKUUN AJALLA
1 JOLLETTE TAPAA ASIAMIEHIÄMME NIIN
i LÄHETTÄKÄÄ TILAUS SEURAAVALLA
1 TIL AUSLIPULLA :
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore
Lähettäkää Toveritar
si osotteella:
vuodek- I
Rahaa dollaria
tässä mukana
senttiä seuraa
„„„„„„ imiiHHiiiiHiimiiiimmiHH muumiini mmMmmmimiminmmmmmim hi"""'"""" ~'
jsjsxam Sä-äp-s 33&&k sst jnat as sä
ldlr-!Wtl- ÄÄStilÄ "mlk PTOlII 1 pkkU E S tel inmmm
SSSSäÄS? S1: S6Ä&
aikaisessa savupirtissä Lapsia tuli- PNFOEN B c CAN No terve toSsekgi Toveruudella ten
si myöskin sääliä ja kunnioittaa GLENEDEN B C CAN No terve toistaiseKsi NäytelmäseMra pitää hauskan Ilta
joissa on teidän tulevaisuus heissä Tervehdys täältä! Eipa ole näky- ( man t k 15 Pi) jossa näytellään
juuri tulee näkyviin mitä esimerk- nyt kirjeitä täältä ainakaan yhteen _ myöskin kappale "Hauska yllätys"
kejä te olette heille antaneet heissä vuoteen ja koska paremmat kynäin- FORT bkaui Tamän iltaman varat tarvitaan "Pu-
heijastaa oma itsenne Ajatelkaa o- jät eivät mitään hiisku niin minä Pidä virastasi vaar - sa"°™n' ja nasen lallkun näyttämölle asettamt-
letteko heitä hyvillä esimerkeillä va- ensikertalainen sanon jotakin nen- täytyyhän tassa koettaa waan ien plmanen laukku' 'esitetään t
listaneet noistamme täyänsa tayttaa Olin vai la" 'a™ k 29 p Katuu varmaan ken el tu-
Toivoisin ettei tästä kukaan louk- Kapula suuhun pistettiin meille mastynyt kun kyhäyksenl ™U v katgomaan4
kaantuisi mutta ajattelisi asiaa Jo- suomalaisille täällä viime lokakuul- taren No 8 ei ollutkaan ehtinyt vam antautuko V€ittou-
ka puolelta onko mitään liikaa sanot- a Kiellettiin kaikki toimintavapaus ka luulin sen ehtineen fcn oie toi- t ftkääkä läakö pola }ouk0stam-
tu jalonko asia sellainen että kor- ei saatu pitää edes näytelmailtamia tunut siihenkään ajatukseen että se Tip(1attehan klinka pieni jöuk-
jausta kaipaisi Aina H eikä tansseja ja suomenkielinen puo- Hsl joutunut paperikor in koska ky- me i
luelehtemme lakkautettiin ja toimit- näykseni ovat ennenkin julaistu 10 £ n TÖvoIsllli että joukkom-
NEW CASTLE PA ai)at pistettiin linnaan Nyt on hai- verittaren paiste ) la kasvaisi eikä pienenisi ?ils mu-
Taasen piirrän Jonkun rivin Tove- Hiukselta tullut lupa että saamme Keskustelukokous oli J™™ kaan kalkki osaston naiset ja tuo-
rittaren palstoille koska osaston va- kokoontua mutta ei sosialistiosaston t k 2 p Kok ouksee n osanottajia at)atuksia ko
litsemä kirieenvaihtoja ei näe vei- nimellä Koetamme-siis taas alkaa olikin ihailtavan suuii j°"kko es " Toveriklubin johto-
v iSÄa mitään o- toimintamme vaikkakin plenilukuise- f™™™? kunU voittaa meitä tuomaan-ra-
sastoinme toiminnasta eikä muusta- na joukkona kit3 "kse s ta Ja tul tii ny ksim e" B tl jok'a kuukausl toiminnastani-
kaan paikkakunnan tapahtumista Salmon Armin suomalaner J"jetd len Paatokaem ? "a 0 ™n"t? ?ne Raporttimme olisivat tietysti si-
Miljoonan markan iltamat pidettiin perustettiin vk 26 p Ja _yali lln isi n ' htvä Pää- sältörikkaampla jos meitä olis suu-
helmik 22 p Jotka oli koko sisältö- väliaikaiset virkailijat Pte"" lakin paikka kunna la ry hlya raa _kko keksimiian ja
rilknat Ohjelmaa oli paljon puhu- myöskin panna toimeen oikein ounat tetti n M™™ Z keskustelemaan
jana oli Jack Ojala Ashtabulasta naisten tanssit t k 15 p Jos a ker f otta- Viime aikoina on satanut oikein
jtVÄeiÄ 'tS S 7£J££S%£™£& !an Sävarain kujetuksesta taiyao
g inMMlmlnMiiMMlMlml¥lunljM! nfiirniiimiiimiiinniniiii mmi miumimiMmmniiiiiiMHii
l-ana lossa he olivat usein kuoleman naista jotka eivätVa elinkustannuk- sama palkka kuin miestyöläisille "Mitä ajattelette tuollaisista tyh-
t arassa ni In f IntrBri annta - Ja iin riittävää työpalkkaa - Richmondissa Indianassa on nais- mistä tungettelijoista? kysyi ennen
etteivät mvBBMta muut 11 1- Niin 'ja koska herra pääministeri ton työoloja tutkiva komitea huoman- tullut anies osaao tavaisesti Tarjoir
tSet - o S1 kve u e 2"™1 ei sano uskovansa sitä juttua että „ut maksettavan ainoastaan viisi dol- lijatar puristi hampaansa yh eem
v— en £LET hyökkäyksiä naiset ovat kykenemättömiä käytta- Jaria ikolta konepajoissa työskente- -JJ—
Tästä palveluksesta yhteiselle asial- mään äänioikeutta siksi kun he ovat leville naisille ä S II Päiväkausia Mut-
lemme on ihmiskunta rajattomassa Heikkoja Kesiä maan suuuu Ravi„tolassa nähtyä ' '„„ taytyv vain hymyillä saa-
_n_ii „ii„ vnioino Viön 1j tnllismittaan o- la uiiu
kiitolllsuuaen veiassa uaisine
sottaakseen alentaa Kiigiannin naisaa-
Hän oli vaatimattoman mfellyttä- daksenl pllää työpalkkani"
Näin kiitellään naisia mutta kii- nestäjain ikärajaa ja poistaa ääni- vän näköinen tarjoilijatar ja nanen iijQg oligjn lsalmnne safsit
tokset ovat turhia korulauseita jot- kelpoisuus esteitä että nekin työläis- käytöksensä osottl miellyttävää va- helttäa kiehuvan sopan tuoliaisen
i„ Qi„at atn niiidpn kaikkensa uh- a u „i(ai:3 vni mvaiemitf Ja hvvää kotikasvatusta
u -j™ naiset juiueii ijuia nau „- miehen silmine
isten ia heidän perhei- „„ „„„i„ :::„0„0a Vimlnvilln innan- Hän meni palvelemaan erasta nll- „„
hiiki„ik „„fUiQ Mfirai oi Tlnvd ' i„i„i„ molota iinia nll io marl minuut- "Kunpa olisll
uEii nain — - sa asioissa
jaista meistä Joka oli jo pari minuut- "Kunpa un ~ —
M i-fi " nnl tarioiliiator "En kutsutut nuenet vieaKn naK
r ~~~rr onta Olllirtfl U 1 ! tn! 1 ffil lllttfl 11
esim korottamalla sotatyössä olevien Kenen kustannuksella sotavoltot on
n-r a „ Ltnntfu?
naisten paiKKOja rnury muruiLui aan oaoLiaa eanui w'j"'"J" — nInpn io-
Englannin naisten ammattiuiuc-liiton "-ÄUTÄÄ huomannut että olitte Jo lopettanut f™'t£2 !!
siiiteeri sanoo: "Sikäli kun-olemme by sectfrin 19 oi the am of Oct uth iw7) Mlnun olisi pitänyt katsoa tarkem- „iiriittii n-
vuiiicc ~ v - linugepuillftött muivi J" „„mo nmnnnrvfHI
Bridgeportlssa Connecticutissa ja min tuntoa eikä
levien naisten palkoista ansaitsee gen kaupungin lähettyvillä oleviapa Tästä jo saattaa päättää etta hän ' fl _ herra
suurin osa naisista ainoastaan noin amimlketehtaisa on työskennellyt oli huomaava Ja kohtelias nainen jo- ' J_ imarrella" mitä
nono viikossa (ja nämä ovat naisia noi„ 10000 naista viinie neljän vuo- ka halusi tehdä työnsä kunnollisesti ' tullgotteievalsuudella
jotka ovat miesten tilalla) ja hyvin den ajan yhdysvaltain hallituksen Hetkistä myöhemmin tuli ravinto- Un)on Record
suurelle osalle heistä maksetaan yhä ja teiltaden välinen kontrahti sekä laan rasvasen näkönen hymyilevä
samoja palkkoja kuin heille makset- naiiituksen määräys sotatyössä ole- mies ja istui yhteen edellämainitun Kirjeenvaihtajille
tiin tehtaissa ennen sotaa nimittäin: Vien naisten työpalkkojen suhteen tarjoilijattaren pöytään "Kuulehan _
$U2 $240 $288 $336 jotka palkat edelyttää - että noissa ammuketeli- 'kiddo' " huusi hän "joka kerran Tov M K Raymond sta wsnja
nvkvisten elinkustannusten aikana o- taissa tvöskenteleville naisille m-ak- kun käyn täällä pidän minä sinusta lov S Warren Olilo telaan Kujeen-
vat vain ohut verho nälkäkuolemal- settaisiin sama pakka samasta työs- enemmän" saapuivat liiaksi W°£aaa ehtiak-
lemau ja elämän välillä ta km miehillekfli Virallinen raport- Tarjoilijatar koetti ottaa tämän koh seen t k 4 pn T°verit"e"- et
Miss Macarthur sanoo että Eng- ti kuitenkin osottaa etUi ainoastaan teiaisuuden vastaan hymyiien vaan Uk laiset kirjeet toiste
lännissä on vähintään satatuhatta 05:lle naiselle siellä on maksettu punastui kovasti ennemmin