Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 18, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 V
No 7
Tiistaina helmik 18 p 1919
SIVU VIISI
Äidin kulta
Äidin kulta äidin suru
Isän armas kullanmuru
Toivehin he lioitaa lasta
elon myrskyihin sortumasta
Isä itkun lohduttaapi
Xi ti uneen tuudittaapi
Äiti kera kyyneleiden
valvoo päivät läpi öiden
Kuivaa äiti kyyneleesi
ipoistaa isä pmtttehesi
Niin he toivoo lapsiraukka
ett'' ei sulle tulis hukka
Sortuu isä äiti sortuu
alle elon taakan murtuu —
Kylmeneepi hellä käsi
mikä raatoi edestäsi
Yksin yksin mailmaile
joudut lapsi kavalalle
miss' on tuskaa turmaa sata
— kuolemaakin pahempäta
Miss' ei poista kyyneleitä '
silmänäsi- ehtyneitä
ädin isän käsi hellä
toivovalla sydämellä
Mutta missä julma käsi
sinun pientä svdäntäsi
itkuistasi heltymättä
repii raastaa säälimättä!
Tarjoo tuskat kourin kovin
— otat — vapisevin povin '
Kärsit petyt pikkurinta
— niin on kallis elon1 liinta
rE R— nen
nau vakavasta asiasta Olettekö to-
tilaankin niin lapsellisen yksinkertai
sia tai onko teidän silmäinne peit
teenä niin paksu ennakkoluulojen
muuri' että te ihan tosissanne luu
lette sosialistien kadehtivan meidän
farmarien asemaa? Mitähän kadeh
dittavaa siinä sitten todella saattaisi
olla jos vaan ei tuo äärettömän pit
kä työpäivä joka ei ole kovin raliai
lineu sillä tyhjältäpä se vaan tah
too kalista farmarin rahamassi Jo
kainen kuukausi tahtoo viedä enem
pi kuin on tuloja Muutamat pienfar
marit ehkä sentään ovat hiukan pa
remmalla puolella joilla on alkaissa
sattunut olemaan sen verran helise
viä ettei farmi ole joutunut velka
taakan alle Vaan täyttä elämän tais
telua se näyttää olevan jokaiselle
että se jokapäiväinen leipämme vaan
pysyisi kotona sekä pahaiset vaate
riekaleet yiiaunne
Olisi jo aika jokaisen alkaa itse
tutkia sekä ajatella asioita Ovatko
han ne todella niin kiitettävässä kun
nossa ettei olisi pykättäviä" tohtia
Älkää uskoko enää summassa mitä
teille lorutaan se voipi olla hyvin
kin ala-arvoisfä kannutettua tavaraa
joten on jo aika vaatia täysipainois
ta hengen ravintoa
Teille rakastavaiset liitit jotka olet
te lapsenne vaalineet ja vaivalla mie
heksi kasvattaneet ja olette saaneet
maistaa 'kyynelten ja murheen mal
jasta sen pohjasakkaan asti kun lä
hetitte rakkaimpanne sinne maailman
kauheisiin verihäihin teitä tahdon
lohduttaa Ja teille rakkaat äidit
joiden poja sieltä terveinä ja reip
paina palaavat kotilieden lämpöön
toivon poikanne tuovan sieltä uuden
ajan siemeniä kotiintulo muruiksi
Toivon poikanne kertovan teille mi
tä kieltä lie oppivat siellä vallihau
doissa väristessään alituinen kuole
man kauhu silmäinsä edessä Oppi
vatko he ajattelemaan ja ymmärtä
mään sen kauniin elämän läksyn
että kaikki maailman kansat olem
me veljiä ja sisaria? -
Surun lapsi
VVE1RT0N W VA
Osaston viimeisessä kokouksessa o
tettiin taas askel eteenpäin kun pää
tettiin perustaa lasten sunnuntaikou
lu Valittiin komitea joka valmistaa
Lastenosasto
VVOODLAND WASH
Jospa piirrän taas muutaman
ri-
vin Lastenosastoon -
laaua on ouiu uinein namua
vi lunta et ole satanut paljon oi-
lennaan ]a vettaiun vain vanasen
Jotkut sanovat että kun Davis Peak-
ilta sulaa enslmäinen lumi niin sit-
ten tulee sievä talvi ja niin se kä-
Vikin
Lehdet ja kirjeenvaihtajat kertovat
ktlinka lentsu kaikkialla raivoaa mut
ta täällä sitä ei sanottavasti ole" oi
ollut Koska minulle ei ole mitään eri
koisia asioita kerrottavana niin eh
kä lopetan tällä kertaa Toveruudel
la Altevlini Koski
NEW CASTLE PA
Tervehdys täältäkin
kaikille
To-
verittaren lukijoille!
Tämä on ensi kerran kun minä kir
jotan Toverittareen Minä blen 8
vuoden vanha Minä olen kolman
nella luokalla koulussa Minulla on
yksi veli nimeltä Kaleva Meiltä
kuoll äiti kun minä olin 4 vuoden
vairiia ja sitten me menimme tätien
luokse Lanesvilleen Mass jossa me
olimme kolme vuotta Sitten me
asian niin pian kuin mahdollista 0
lisi toivottavaa että vanhemmat lä
hettäisivät lapsensa tähän kouluun
kun osasto kerran uhraautuu osta
maan kouluvälineet ja koettaa hank
kia niin kykeneviä opettajia kuin
mahdollista Luulisi nyt jokaisen
vanhemman ymmärtävän asian ja ko
ettavan toimia käsikädessä yhteisen
hyvän eteen Mikä on tärkeämpi
luokkamme nousevalle nuorisolle kuin
että antaa heille sellainen alkeisope
tus joka kumoaa kaiken porvarilli
sen mädätyksen ja 'paholaisen-pelko-opin
ja joka tekee heistä kerran voi
makkaan ja taisteluintoisen köyhälis
tö joukon joka tietoisena sosialis
min päämäärästä ja sen saavuttamis
keinoista osaa vaatia sille kuuluvia
oikeuksia
Joukkotolmlnnan merkitystä ale
taan täälläkin vähän ymmärtämään
koska osuusruokalalle kuulutaan pe
rustettavan' oma talo Se on tar
peellinen Osuustoiminnan kipinä on
täällä jo hetken aikaa kytenyt On
han se meillä pari vuotta vanha o
suuskauppamme joka kaikista vasta
agitatsionista ja hallituksen määrä
yksistä huolimatta on jaksanut pon
nistaa eteenpäin Mikään ei olisi
niin suotavaa kuin että nämä kaksi
osuustoimintayritystä yhdistettäisiin
yhteen saman kurkihirren alle Si
ten säästettäisiin paljon työläisten
varojen turhaa tuhlausta Osuus
kauppamme vuosikokous antoi meille
vastauksen siihen onko osuustoimin
nallinen työ tarpeellinen kapitalismia
vastaan taistellessa Paljon enem
män vain olisi joukkojen keskuudes
sa tehtävä osuustoiminnallista kas
vatustyötä En voi ollamainitsematta siitä kun
jotkut osuuskunnan jäsenet omaa
vat vielä niin alhaisen moraalin että
kehtaavat tulla yleiseen kokoukseen
niin väkijuomien liikuttamana ettei
vät"" kykene kunnollista puhevuoroa
käyttämään eivätkä sanojansa har
kitsemaan Hyi teitä vanhat mie
het ja osaston jäsenet! Tämäkö on
teidän saavutuksenne monivuotises
ta puolueeseen kuulumisesta josta
joku teistä on myöskin rehennellyt
Korvessa kasvanut
PHELPS WIS
Lainakirjaston hyväksi pidetty ilta-
saimme uuden äidin ja tulimme taas nee rautatie ja kun juna mennä por
isän ja äidin luokse kotiin haltaa oikein ohitsemme niin talom-
Tämä talvi on ollut 'hyvin leuto me aivan tärisee
ei ole voinut lasketella kun el ole
„„ a hiiim m
„_„ „„'„' '„„
U()kaUa mlnä olen
Me lapset esitimme näytelmän
"Nouseva kosto" v k 25 p Minä
ja veljenikin olimme siinä kappalees
sa
Tämä on hyvin nokinen kaupunki
Täällä on paljon rauta- ja terästeh- J
taita joista aina nousee kauhean Minun kotini on aivan suuren Su
mustaa savua joka sitten laskeutuu perior-järven rannalla Haluaisin yli
joka paikkaan niin että vaatteet ja tyä ihanneliittoon jos täällä olisi sel
kädet ovat aina likaset vaikka niitä lainen jossa saisin oppia enemmän
kuinka pesisi tuntemaan sosialismia Vaan sitä ti
laisuutta minulla ei tietenkään ole
Lentsuakin on täällä ollut ja sii-ffun taallä el osaatoa Täällä
hen on kuollut noin kolme sataa Hi- olls mn palJon meitä nuoria tyttö
mistä joku suomalainenkin Ei mefl- jä Ja polkia_ mutta me o]emme vieIil
tä ole ketään kuollut mahol unrl tts inltlUiir Altaista
Hauskuutta
kaikille!
Jorma Pulkka
NORVVOOD IDAHO
Terveiset täältä kaikille Lasteno-
saston lukijoille Tämä taitaa olla
ensimäinen kirje täältä Toverittares-
sa Minun äidilleni tulee Toveritar
ja minä luen siltä Lastenosaston kir-
ma tuotti $6515 Tämä saavutus o
sottaa että paikkakuntamme farma
rit ja metsätyölälaet käsittävät että
Ilman tietoa ei ihminen voi tulla toi
meen' Me tarvitsemme luokkatietoa
sekä kaikkia sivistystietoja mutta me
emme saa niitä muuten kuin luke
malla tietopuolista ja puolueklrjalli
suutta Yksilöinä emme voi noita
kaan välttämättömiä tiedon lähteitä
saada mutta joukkona voim'me
Toveri Axel Kolinen Ironwoodtsta
Mich oli täällä puhumassa kahtena
iltana Toisena iltana hän selosti
Suomen ja Venäjän luokkasodan vai
heita sekä mitä on bolshevismi Se
lostus näistä olikin hyvään tarpee
seen Toisessa puheessaan hän se
lostell osuustoiminnan tarkotusta ja
tärkeyttä Molemmat puheensa oli
vat selvätajuisia ja maltillisia Har
vinaisen runsas kuulijakunta joka o
11 tilaisuuksiin saapunut oli hyvin
tyytyväinen puheisiin Toivomme
tov Kolisen vieläkin jolloinkin poik
keavan tänne?' — Tämän kylän "van
himmat" olivat laittaneet toisena il
tana jonkunlaisen juustokokouksen
kaupungintalolle tarkotuksella saa
da farmarit houkutelluiksi sinne et
teivät menisi kuulemaan puhujaa
Mutta myttyyn meni "vanhimpaiu"
touhu ainoastaan pari kolme äipää
oli tullut heidän kokoukseensa
Tämän komppanian taholta on kuu
lemma tehty esityksiä näille farma
reille että he rupeaisivat yhtiön ke
ra yhdessä perustamaan meijerin Ja
pienen rahanlainauspankin Pankis:
ta lainattaisiin rahaa pienemmisstä
erissä tietystikin hyvää korkoa vas
taan Täten tietysti aiotaan hivut
taa nuora Punikin kaulaan vaan far
marit eivät kuulemma oikein välitä
komppanian tarjouksista aikovat pi
tää lehmänsä itse — Mukana oleva
BUFFALO N Y
Täältä on hyvin harvoin kirjeitä
minkään puoluelehden palstoilla vaik
ka täällä eletään ja toimitaan kuten
muuallakin Osastolla oli virallinen
kokous tk 2 p:nä jossa pohdittiin
paljon asioita Valittiin myöskin vir
kailijat seuraavalle toimintakaudelle
Evästettiin edustajiamme itäpiirin ko
koukseen Porvarillisen kirjallisuu
den levittämisen suhteen oltiin sitä
mieltä että sen levittämistä on vas-
Jotukset Ja kirjeet Veljeni o opet
tanut minua lukemaan suomea Meil
tä on yksi maili matkaa koululle
Me kuljemme koulussa yhdessä vel
jeni kanssa Meitä on kaikkiaan 14
suomalaista ja 6 toiskielistä lasta
koulussa Meidän maamme läpi me-
Lunta on tänä talvena ollut alno-
astaan 10 tai 12 tuumaa paksulta
mutta muuten
täin sievää
on talvi
ollut erit
Elvi CHA8SEL MICH
Minun setäni Idahosta on tilannut
minulle Toverittaren ja nyt minä
t-jWu alihan unallYinlstii llOrlafl
liittoa perustamaan
Koulut ovat olleet jonkun aikaa
sulettuna lentsun takia mutta nyt
nekin ovat taas auki
Järven jäät eivät ole vielä lahte-
neet liikkeelle ja ilmat ovat vielä
kylmiä
Irene Rautiola
tustettava eikä ainakaan sitä olisi
sosialistien ? taholta levitettävä So
sialististen salrausapukassojen stih
teen oltiin vastustavalla kannalla
Englanninkielisen iltakoulun perusta
misesta' suomalaisten keskuuteen kes
kusteltiin ja valittiin kolmihenkinen
komitea Joiden puoleen asiaan in
nostuneet voivat kääntyä
Hulinaa ja pulinaa kuuluu joka puo
lelta ja luulenpa todellakin että jo
takin suurta pian tapaihtuu koska
meidän miehemme hommaavat yötä '
ja päivää en tiedä mitä Mutta
mennään oikein joukolla katsomaan
heidän 'hommansa tuloksia ensi kuun
1 p:nä naalille 228 Forest Ave Siel
läpä se sitten nänHään
Emme sitä nuku me heikommat
puoliskotkaan Naiset ovat päättä
neet valmistaa kaksipäiväiset juhlat
ensi kuun 15—16 päivinä Sieltä ei
tule ilot eivätkä riemut puuttumaan
eikä ole jäänyt henkinenkään puoli
huomioon ottamatta — Ja koko tuo
lysti maksaa ainoastaan yhden dolr
larin joten ei se huvi ole ainakaan
hinnalla pilattu Ohjatkaahan kaikin
silloin töppösenne osaston naalille
Näkemiin Y M
HOQUIAM VVASH
Olette kai Jo kuulleet hoquiamilai
set että me Hoquiamln naiset me
nemme Aberdeeniin viettämään nais-
ten päivää oikein isolla joukolla Toi
von siitä tulevan oikein ison juhlapäi
vän sillä meille naisille on omistettu
ainoastaan yksi juhlapäivä joten jo
kainen tietää velvollisuutensa olla sil
loin mukana Siellä tulee olemaan
paljon ohjelmaa runoja lauluja ker
tomuksia kupletteja kuvaelma nimel
tä "Horna" ja näytöskappale "Sodan
morsiot" Kappale on kuvaava ny
kyajan sodan kärsimyksiä ja tuhoja
ja on kaikin puolhi hyvä ja katsomi
sen arvoinen Myös on meillä puhe
'toveri Jääskeläiseltä sillä emme saa
neet naispuhujaa niinkuin toivoimme
vaan ehkä ensikerralla onnistumme
saamaan Iltama-ilmotuksesta näette
vielä paremmin joka tulee olemaan
Toverissa
Osaston kokouksessa tk 13 p kes
kusteltiin taasen siitä lakhojutusta
Rinne ja tänne sillä kuten olette To
verista lukeneet on meidän osastom
me jäseniä tyÖRsä lakonalalsella työ- j
maalla nimittäin laivatelakalla He
koittivat puolustaa itseään minkä ker
kisivät eivätkä aijo Jäädäkään pois :
lakonrikkuriammatistaan Kyllä teli- -lä
pitäisi olla enempi järkeä Jo kah-
dennellakymmenennellä vuosisadalla
kun ette häpeä tunnustaa itseänne