Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 18, 1919, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j
s
1 1
'1
ii i
Sij
I 1
'(S !
i! i
iii
3 f
SIVU NELJÄ
Tiistaina helmik 18 p 1919
No 7
TOVERITAR 'k'"' ettii Siitä 61 06 tuloJa nlin Ii9i' vaan kantaisimme kärsivällisesti vilkasliikkeisissä seuduissa luulisi
Amerikan saomaiitM ty5lii U- Ilyvln että volsi P'taä 9itä vireissä kaiken työn ja helteen Niinhän me löytyvän kynäilijöitä jos asioitakin
ffMM 25 P- 011 "aiSte" kasitäiden m'yjäi- heti kuultiin kaikkivaltiaan voima- mistä jutella Vaan niin ei näy silti
LAUSHmNTTmanYHDYSVAlTOIHIN set nlin se kulUosti ikavälta kun ° käskyä kun hän suvaitsi kaikklvii- olevan Innostuksen puute lienee
I vuosikerta $iso Puoli vuotta 90c laimea osanotto vaan siinä se sen- saudessaan kieltää soslalistiiehdet il- suurin svy Vaikka ~dmmeniin ilta
1 VUOSI
BOX 99
kertaADAl75JA PuUo°Muotw18C tään menl- Vällan ku oa- mestymästä ynnä muun sosialistisen tahtoisi oikein tunnustaa haemme
TOVERITAR eikä nekään oikein innokkaita niin toiminnan va
- iaAkt AD ' w Wuu iupymiuc IttViUUHCBU ÄttlKeiliai-
- — ei saa suioin vanalla paljon eaa van auringon säteet pilkistävät tänne sia syitä itseämme puolustaaksemme
TOVERITAR
Entered as second class' matter Jtiiv tsth Tuloista ia manioista en tipriä irini maiHäniri ntmaiu 4„ i j_
11 at the Post Office at Aatorla Oregon „ " --- --- - — — — — PD1„D vnl UKUluo Ja uul- ull laaaomme oua syrjästä katsoja-
uder the Act of March 3rd 1879 na olen asiaan kuulumaton vaan vomme uuden päivän koittavan On na ia nrvnsrrnlifonn Tohia™g as
- saa kai sitä syrjäinenkin hiukan mail- toivoa että saamme alkaa kuitenkin tös ja aletaan joka yksi muistamaan
mnn toilauksia paperille pistää Aivan koknnnt ItmflJin Pttft ' rnlmmA riivata nmo a UhfnSmmA „„ it
(THE WOMAN COMSA15E) DuMTnuiujo uuuiuaiia uusia Xl-
SUBSCRIPTION rates silti elama tunnustaa kuin olisi tul- kehittämään ja kasvattamaan itseäni- lauksia ja joskus edes klrjotuksilla
One y™T"K$i50ITBD6 month:90c lut maaPallolta P°l9 PJThkäistyksl me ja ympäristöämme syömällä siitä avustamaan Mitä useampi kirjotta
Pue year '$1 i?"?! 1100 !""" el -Itof aau lläe omarl pelkkä- tiedonpuun hedelmästä josta kuiten- ja sitä monipuolisemmaksi muodos
IN FOREIGN COUNTRIES: kunnan uutisia En tiedä missä on kin herrat suvaitsisivat meidän ole- tuu lehtemme sisältö
°n° ye" US 6 n™'-vika onhan niitä asiamiehiä ja kir- van syömättä Siis nyt kaikki Dun- Musta sielu lienee se henkilö joka
SfilXlSZ ?S-SS? foSSfta: jeenvaihtaJia vaIittu vi9slin rit- blanenkin väestö tiedonpuun" ynipä- on tehnyt väärän ilmiannon osastoin
ui™ kulmassa Puhelin 365 tarellekin Minusta tuntuu aivan liä- rille että meistäkin tulisi itsetietoi- me miljoonanmarkan keräyksestä pl-
KaSmÄiata $1"oo eSii%äk%™' peältä' että n!In väMn arvoa allne- ™n joukko - niin tietoinen että liisivirastoon koskapa poliisi kävi
alta ja 50 enttia jokaiselta seulalta taan omalle lehdelle nekin naiset kuu tämä porvarillinen järjestelmä haalilla ja toveri Saaren luona tie-
jotka ovat tuleet valituiksi toimeen vanhuuttaan läjään lyhistyy että me dustelemassa josko on jotain Valian-
TOIMITUS: vaikka se nyt on se ja sama on va- ollaan silloin kyllin tietoiset nosta- keräystä Saatuaan myöntävän vas-"
Maiju Nurmi - littu tai ei aikaa olisi vaikka kenel- maan uusi paremmin järjestetty vh- tauksen oli kovin kysellyt josko ee
-uiv nmuna vyicgun m tum jusKustiaan Kirjottaisi kuu- teisKimtajarjestys sijaan
lumisia ja vaikkapa jotakin keskus-
m®
ii
vaan on bolshevikien hyväksi Iiml-
"Fluu" on riehunut paikkakunnal- antaja lienee haaveillut kunniamitalin
telun aihettakin alkaisi eipä sitä to- lamme tehden kamalaa työtään vie- palkinnokseen vaan taisi erehtyä!
verillista yhteisymmärrystäkään näy den useita kansalaisiammekin niin Iltamia tulossa Helmik 23 p on
liiaksi olevan koska kaikista turhista myös entisen s s osaston jäseniä jikkojen juhla Kaikesta päättäen ne
rähähdellään toisiaan vastaan Toi- useita nimittäin: Matti Kataiau 1a tulee nleman n ArilaiaAmniat lrnln in
trrrcT oi - "" "
- -- " vuisut muuten kiu iioisampia ja tove- utto jsevalan joita kaiholla kai- valliset iltamat Ukot ovat hirveän
Toverittaren tilaajamäärä osottaa
seuraavaa:
UUDISTUKSIA 68 rillisi kevätpäiviä ja jaloa Innostus- paamme Mainitut henkilöt toimivat salaperäisiä Salaperäisyys selvenee
KATKEXVUT - 79 ta taasen kun 'hankitte kappaleita eläissään voimiaan säästämättä uu- kun menemme katsomaan heidän tou-
~ : — " näytteille ettei ne olisi vihan ja eri- den yhteiskunnan luomisessa
SVENSEN ORE ' puraisuuden hetkiä vaan olisivat o- Ulla
Yhteistostosta olivat kvlämme kai- Pettavaisia & ilahduttavia Onhan
ftenkleliset farmarit kokoontuneet melllä olta nott8evto BUoria' ltÄ8-
keskustelemaan s s klupin teloile KU "ulu "taa uiuomioon
NEVVARK N J
hujaan sanottuna iltana klo 5' lp
Maalisk 2 p esitetään "Sylvi"
Kappale on siksi kuulu että jokainen
rientää sitä katsomaan Se on kap-
Jukka Kotiranta puhui täällä 2 p pale' lota katselee yhä uudelleen ja
MUattain Yksimielisyys on voimaa J™" Ulee 'kfsa kou)ut loppuu iialmeIiittotyöstä N1)n selväpiiltei uudelleen -
Tästä Sonlsi kpRkllstp ln fcntnnn v n
kaikissa asioissa
Toverittaret näkyvät äkääntyneen
Tästä sopisi keskustella kotona
tässä lehdessä taikka talollamme —
sesti hän selvitteli tämän asian että Maalisk 9 p on friskolalsten ja ber-
keleyläisten rhteinen iltama milioo-
T ' v " " 'j id[oihiu ioj Aiauia
"Miehelle" joka 'heitä neuvoill To- uus J'lJU vanoinaan toisteniun ymmärtääi Nyt kun tääm Kytyy nanmarkan hyväksi Se tulee ole-
verittaressa taannoin Kyllä "Mies" kirJ°tuksia Toivon kaikille Tove- rilttävägtl apsla Ja asJaan nnostu maan sellainen iltama jollaista ei en-
oli osittain oikeassakin rittare lukij°ille ke- - neita vanhempia Ihmisiä niin Jukka nen ole lällt'!
Emme me täällä ole aivan tuntu- moln Toverittaren toimitukselle - upa tu„a tänne t k
p perusta- Naistenpäiväiltama täytyi siirtää
muksellisia vaikka joukossamme on- Toveruudella — Joku joukosta maan illanIieIliton Tervetuloa! tuonnemmaksi syystä kun emme ' a-
EVERETT w Ompeluseurakin on alkanut tämän J0lssa ottaneet aslasta klinn1' 011
cvcncii vvon ~ Jo ehdittv smmnitRlla mnnen villrnn
v uuucii luiiiuuiansa - ivoKoonnutaan — "
Uin moneremlelisiä mutta kirkkopuo
lue on täällä vähemmistönä
Ompeluseuran naiset toimivat hv
Onhan noita ollut osastollamme loka torstai naalille omnelemann iltamat- Tuonnempana llmotetaan
vin ahkerasti He oikeastaan pitä- juhlia ja iltamia useitakin sitten kun Hyvät kermakahvit kotitekoisten ei- tarkemlnil1 milloin me vietämme nais-
v'it yllä osastomme tulopuolta
viimeksi kirjotiu mutta mitäpä nois- vosten kanssa siellä myöskin Baa kun
tenpäiväiltaman
Toivoisin että tännekin Svenseniin ta vanhoista: luoviiftaa hmnnionHn in Uu naapuri Tov A Karhu on
Haataisiin lapsille edes kesän ajaksi Miljoonanmarkan klupikin perustit- kassaan Muistakaapas nyt kokoon- osanut A' Leinon talon joka on al
iianneliitto Se olisi mielestäni vält- tiiu täällä Siihen yhtyi heti viisi jä- tua suurin joukoin joka torstai osas- vau naallmme vieressä Toivon A
tämätön Sabinitar sentä ja lisää on luvannut yhtyä tou kämpälle Kaikki ovat tervetul- KarhulIe Perheineen pitkäaikaista ko-
Tlllitnnn tämii asia 1-aiHllp moillo lolta VI toltS „S tts tlirt m: nuiuillisia uuuessa mOKKlSessaan
BOVEY MINN maksi asiaksemme Monet sen io loDDuman niin lohtaiat vakuuttavat Pois matkustanut Tov Adolf Lei-
Tervehdys täältäkin Boveysta! - kyllä käsittävät ja uhraavat sen hv- Lahjojakin otetaan kiitollisuudella "° ja perie on matkustanut Orego
Kyllä silä sentään täälläkin vielä väksi vastaan aina kahvista sokerista ja nln asukkaak'- He olivat osastomme
elptään vaikka onkin näin lentsunen Taaskin menetti osastomme kaksi "keekistä" alkaen Kaikki mukaan! vanhlmnia Jiiseniä ja aina olleet toi
alka Eipä sillä etteikö se ole osaan- innokasta jäsentä Toverit Maiju ja Ne ompeluseuran jyryt iltamat on mmnassa ™ukana Toivon hyvää on
sa ottanut täältäkin Syksytalvesta Osenr Johnson lähtivät täältä Cali- helmik 22 p Siellä tulee aivan uut- "ea uudella 'Paka'a 3 tervetuloa
Vuoli useita toisenkicli?'" aikuisia ja forniaan Toivon heille siellä jatku- takin ohjelmaa jota ei ole ainakaan sttf taas t£lkasiu- —
lapsia ja nyt tämän kuun alkupuo- vaa taisteluiutoa täällä ennen ollut Se on pukutans-
lella tuli toveri -John Pakan vuoro Lentsu ei väin näytä vieläkään ai- sia lapsilta Merikankaan lasten soi- LINCOLN CREEK WASH
läJitel täältä myrskyisestä maailmas- kovan jättää tätäkään kylää rauhaan tolia Paljon muuta hyvää ohjelmaa Jospahan tuota taasen piirtäisi kuu
ta rauhan valkamaan Kaiholla kuu- Kalisi suomalaista on kuollut siihen sinne hommataan Siis pitäkää tämä lumisia täältäkin farmarien keskuu
luvat kaipailevan tulista toveria' jo- täällä nim Mattila ja Jack Hill Vii- tilaisuus -muistissanne desta eJtiän ne tosin ole niin erikois-
ka otti innolla osaa yhteistyöhön memainitulta jäi vaimo ja 4 pientä Työttömäln armeija täällä näkyy ta laatua $i se "lentsu" ole täältä
Vaan ei toimintamme sentään ole lasta jotka olisivat vielä tarvinneet olevan suuri sillä joutilaita miehiä "Creekeltä" vielä uhreja "vienyt el
aivan kaikkea innostusta vailla ollut isän tukea ja turvaa ovat kadut täynnä' Suomalaisetkin kä sattunut töppösilleen kulkemaan
Onnätuneet naamiotanssit oli 18 p Niin monta orpoa ja leskeä on so- ulkotyöläiset ovat melkein kaikki joka taloon
ja sitten oli naUen tanssit oikein ta ja rulta tehnyt Olkoon tämä jouten Tehdastyöläiset saavat olla Kansal Leander Widellin tytär El
aauskat 22 p vanhat pojat kuulu- vuosi onnellisempi ja voitokkaampi jonkun päivän viikossa työssä Ryös- ma joka ou kolmannessa luokassa
vat jo viikon etukäteen pelänneen meille työväenluokalle - Sofl töt ja murhat ovat tulleet -jokapäiväi- korkeakoulussa on viety Portlandln
ett:i jos vaimoihmiset tanssittaa niin : „ siksi Herrat" työnantajat eivät näy keuhkotautisten' parantolaan tutkitta-
meue loppukin tuuri tyttöjen kaus- DUNBLANE SASK CÄN välittävän siitä että koettaisivat vä- vaksi josko-hänellä on sitä köyhälle
a vaan ei siinä tainnut käydä kuin- Kirjotetaanpas nyt pitkästä aikaa hentää työttömyyttä jolloin rikoksen- tön tautia valkeata ruttoa Olisi-iloi-kani
tytötkin ovat kaikki ylösotettu pätkä Toverittareen tälläkin paikka- tekijät vähenisivät — Kulkija nen uutinen kuulla että täällä ole-
Ja ehkäpä siksi pelko loppuu kun toi- kunnalta Olemmekin olleet aivan vat tutkijat ovat erehtyneet Elman
e( -tanssit tulee — Onhan sitä ollut hiljaa koko pitkän talven Pelolla BERKELEY CAL suhteen koska ei hän ole erityi-
äytöakappaleltakin ja luisia on taik- la sydämen vavistuksella henkeä pi- Mitä suurempi paikkakunta sitä semmin tuntenut itseään sairaaksi
L-r-issa On sitä väliin ollut ompe- dätellen olemme noudattaneet her- harvemmin on kirjotuksia tulee aja- Kuulkaapas nyt Lincoln Creekin
lusaiiÄikln vaan nyt se ehkä rupe- räin tahtoa sillä herrain tahto on oi- telleeksi katsellessa tämän pienen- hvvät ystävät ja kylän miehet' Ha
s) lepoon Vaatetavara on siksi kai- Uit ettemme puhuisi emmekä ajatte- kln lehtemme palstoja Suurissa ja litan sanoa teille jonkun vakavan sa-
j Seuraava kuukausi on maaliskuu joka on erikoisesti sovittu
Toverittaren Levittämistä Varten !
Toverittaren lukijat ja ystävät yli maan tekevät silloin voitavansa Toverittaren levittämi-
sessa Toveritar jokaiselle suomalaiselle naiselle tällä mantereella olkoon tunnussanamme
I
s