Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 18, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thla Istua of the Toveritar tonttina no artlelea iuth aa
requlre an affirmed tranalatlen accordlno to Act of OtU
ISth 1917
Amerikan suomalaisten työläisnaisien äänenkannattaja
Orpo of tbe Finnish WorIIng loinen In America
Painos 7724
No 7
Te konnat korskeat
Te konnat korskeat vapiskaa
tp Joilla „ 'm ia „nHn!
Nyt konnuus ei enää hallita saa
sitä vastaan nousevi kansa ja
maa!
— Se nousevi kaikkialta
Te konnat korskeat vapiskaa !
Teitä vastaan jo nousevi kansa
mi kauan on kärsinyt orjuuttaan
nyt pirstoiksi lyöden kahleitaan
käy vaatimaan vapauttansa
Te konnat korskut vapiskaa
edessä maJhtavan työläisjoukon !
Tuon joukot mikä mahdillaan
käy konnista korskeista puhdis
tamaan jokaisen mailman loukon
Te konnat korskeat kiiruhtakaa
pakohon linnainne suojiin
ja apua taivaasta rukoilkaa
että "Isänne" pyhässä vihassaan
löisi tuhonsa vapauden luojiin
(Mutta auta se ei ! Sillä tietäkää:
ei löydy mahtia mailmassa
mi voisi tuon joukon nöyrryyt-
tää ' '
sen kulkija estää pysäyttää
kun sen näette "vaatimassa!
Mirtt' eteenpäin se ennättää"
kuin aalto vaahtopäinen-" — '
se1" lailla ' myrskyn myllertää
pois esteet tieltään hävittää —
On noussut Työn jättiläinen!
E :K — nen
Kauppakoulut petku
tusvälineinä 'iPublic Educatjon Associatio
nin" hiljattain julkaisema raport
ti osottaa että yksityiset kaup
pakoulut ovat olleet ja yhä ovat
suurena vaarana niille lapsille
joiden täytyy valmistautua an
saitsemaan oman elantonsa mah
dollisimman varhain Näiden
petkutuslaitosten taholta houku
tellaan tuhansia kansakoululap
sia vuosittain jättämään opinton
sa kansakoulussa "Tämä asian
tila oli kvlliksi paha jo ennen so-
luu Ullilla ny L VII i ci i annaan
sietämätön" sanotaan mainitus
sa raportissa "On sietämätön
tä että sellainen koulusysteemi
sallitaan olla olemassa joka vuo
sittain työntää suuren armeijan
oppimattomia huonosti- ohjattu
ja ja palvelukseen kelpaamatto
mia kontorityöläisiä työmarkki
noille" New Yorkin 40 :ssä kauppa
koulussa oli mainitun yhdistyk
sen tutkimuksen mukaan yhdellä
kertaa noin 7000 oppilasta päi
väluokilla ja noin8000 opoilasta
iltaluokilla Suurin osa näistä
oppilaista oli '16 vuotta nuorem
pia tyttöjä ja poikia juuri kan
sakoulun läpi päässeitä Ope
tus noissa kauppakouluissa oli
hyvin puutteellista ja tuskin ol
lenkaan liikeelämän vaatimuksia
vastaavaa Enemmän kuin puo
let noiden koulujen läpi kävneis
tä oppilaista ei voinut pitää työ
paikkaansa svvstä ettei heidän
TIISTAINA HELMIK 18
saama opetuksensa tehnyt heistä
kylliksi kelvollisia työntekijöitä
Katippaopetus ei ole välttämätön
1Shcl3 S„ tiUSIIo l„-JXts:
läheskään kaikille konttorityoläi-
sille Noin neljäs osa niistä
konttnripUtä infto „SU=x 1
luissa olivat saaneet opintonsa
7 T cukUslil
ukaan
Eräässä henikivakuutuitiö-
sa onka palveluksessa on useita
1 r In- !C' i f
ÄttSna S konttorit
ÄÄ S:
kakirjotus tai kirjanpjtotaitoa
Ta sama' suhdev voidian sanm
SÄ mdA su"
ressa liikkeessä tahansa inssa
rcs d niKKeessa lanansa jossa
konttoristien tyo
taista ja jaollista
vtcinloi-
yksmker-
Nämä "kauppakoulut käyttävät ki kauppakoulujen ilmottifcset 1 ta Meille pidetään moraalisaar
mitä häikäilemättöanimpiä me-kouluissa tulee olla kunnolliset "°Ja k"'n''a meidän olisi käyt -nettelvjä
värvätessään oppilaita opettajat ja opetusvälineet koti- täydyttävä kuinka puettava
kouluihinsa Kansakoulujen pi- 'jen tulee antaa valtiolle todis- minkaljiista puhetapaa käytettä
än läpi pääsevien oppilaitten kes- tus liikepääomastaan ja olla täy- vä miten keittää niokaamite
kuuteen levitetään lehtisiä jois- delisesti valtion tarkastuksen a- kohdella miehiämme miten kas
sa kuvaillaan kuinka loistavia laisena Kaikkialla pitäisi saada vttaa lapsemme miten pestä
ansiotoimia se tai tämä kauppa- aikaan luki joka estäisi keinot- lepoa ja lakaista Meidän tulisi
koulu voi hankkia oppilaalle jo- telijat harjottamasta petkutuksi- °a siistejä ja säästäväisiä mei
ka on koulussa muutaman kuu- aa" -niin tärkeissä asioissa kuin l1an tulisi seurata muotiakin eikä
kauden Koulujen asiamiehet on oppiala jonka avulla työ- kuitenkaan olla muotinukkeja
kulkevat talosta taloon ja seliltä- läisnuoriso koettaa parantaa toi- ™e"ä tnee vo"a seurata ylei
vät lasten äideille miten tyi- W e e n t ti 1 omahdollisuuksiansa s'a asioita meidän velvollisuu
perää on koettaa kustantaa lapsi- Työläisten olisi kaikkialla pidet- temme on tietää uiinkälaisia la-
ansa korkeakouluun kun kauppa-
koulut voivat taata vannan ja
hyvän työpaikan heidäii tyttä
rilleen tai pojilleen vajaassa vuo
dessa jne Monet vanhemmat
koettavat säästää tai lainata ra
haa niin että voisivat antaa lap
silleen tuon paljon kehutun
kauppaopetuksen vielä kansa
kouluopetuksen lisäksi (Van
hemmat uskovat siten auttavan
sa lapsiaan ' kohoamaan tavaili-
sen jätkän tai "tiskarin" yläpuo- kutuspiirin ulkopuolella vaan
lelle pois siitä raskaan tvön raar että se on pidettävä tuloksena
tajan rasittavasta elämästä 'Mut- määrätystä kemiallisten ja fysi
fa — kuten New Yorkissa — kaalisten vojmien tahi erityisen
nn asiuntiln GnnignlgniAn mIccö mu tlriilLa □ Ha tuvalla rrliivi ittr-
hyvänsä muuallakin että van- neiden mekaanillisten liikeyhty- tyolaisaittit voimme edes osan
hemmat ovat saaneet maksaa mien vuorovaikutuksesta joiden kaan velvollisuuksistamme tayt
kalljin koulumaksun josta hei- seikkojen selville saamiseksi ei taa 1"sa olosuhteissa joissa me
dän lapsensa eivät ole1 hyötyneet voida eikä tarvita ottaa varteen työväenluokka elämme Ja kui
juuri mitään paikkaa ei" koultis- muita kuin tavallisia ja tunnet- tenkin ininäkin tahtoisin olin)
ta ole 'hommattu ja hänen on tuja luonnonvoimia Joka elämän 'velvollisuuteni täyttävä hyvä nai
täytynyt kuitenkin mennä kovaan selvittämiseksi luulee tarvitse- ne ja aiti
tvöhön tai työttömäni armeijaan vansa eritj-istä "elinvoiman" teo- atsct'n naapur'eni clv
Mistäpä niitä olisi edes huonoja- riaa menettelee aivan vhtä jär- naa' """ ''omaan kuinka emän
kään paikkoja niille tuhansille kevästi kuin jos väittäisi että nat '"eyat varhain aamulla
kaunnakoululaisille joita Yhdvs- kellon liikkeet johtuvat erikoi- VI?S a akavat yksitoi-kKoisen
valloissa vuosittain leivotaan "lii- sen "kellovoiman" vaikutukses- päivätyönsä: siistimistii pesuas
'kemailman palvelusta varten ta eikä sen konelaitteiden raken- rua"'aittoa ja taas jälleen sita
Mutta näiden kauppakoulujen teestä ja järjestelystä Aivan sa- sanaa lIe raatavat koko P'J
tarkotuksena ei olekaan oppilait- maten kuin kellon käynti ei ole kan Pay:m pitääkseen itsensä
ten hvödvttäminen vaan niiden
omistajien kukkarojen täyttämi-
nen jossa tietysti kuten kai-
kessa muussakin keinottelus-
sa kavtetaan uhrilampaina tvo-
läisiä Tämä yhdistys joka
New Yorkissa on tehnyt tut- hiukkasten liikunnosta — ieok
kimuksia sai tietää että monta sesta "Voima ja Aine" saatava-
kauppakoulua oli olemassa aino-
astaan paperilla mutta ei todelli
suudessa kun ne olivat koonneet
oppilasmakstija etukäteen jonkun
aikaa hävisivät niiden asiamie
het eikä "koulua löytynyt mis
tään New Yorkin valtiossa samoin
kuin muuallakin in kenellä hy-
P — HUESDAY FEB 18
vänsä oikeus perustaa tai lopet-
taa kauppakoulu ilman - Että sii-
-hen olisi erikoisia rajotuksia'
T " l-l 1
Mupunkien säädökset harvoin
vaativat näiltä kmilnien ensta-
iiu- ~i~ixz-t-::- 1
luotettavaisuudesta tai kykene-
Naibyvuesia lumraja saa siis
perustaa kuka tahtoo niinkälaisil-
edellvtvksillä ia tauotuksilla
tahansa
Tämän "Associationin" rapor-
tiySS Xn
ähä yksityisten kauppakouluja
-Vohaisim saada luotettaviksi ja
rehellisiksi etta: valtio antaa
Hile sellaisen hipakirjan jonka
se VG1 tarpeen tiilien peruuttaa
i
Anu jciMjtiiujcii imee i ey isiei ui-
' ' „_
dä valtion opetusdepartementis-
sa : valtion tulee sensuroida kaik-
ta va siimansa auki näitten loistaj
villa tulevaisuuden 'kuvilla ilmot-
felevien yksityisten kauppakou- vo'" aikamme tasalla sitten vas
lujen suhteen ta emme ole nukkeja
:
MIKÄ ON ELINVOIMA?
- Meidän päivinämme ei voi
olla tieteellistä epäilystä siitä a
ciacta pttä pliiinä pi nrtl)?iin ii
♦ :ö-i fiuicin in„„uiu„
kä ole elottomain voimien vai-
muuta kuin seuraus erityisella
tavalla aseteltujen aineksien ja
voimien yhteistyöstä niin ei
myöskään elämä ole mitään voi-
maa vaan se on tulos 'maara-
tyllä tavalla ryhmittyneiden
na Toverin kirjakaupasta hinta
kaksi dollaria
Ei koskaan saavuta mies täyt
tä siveellistä määräänsä ennen
kuin nainen on vapaa ITellitel
kää ja pitäkää arvossa pikku lap
sia Jos" orjat häviävät niin or
jain herratkin häviävät
1919— Yhdeksäs vuosikerta
TvnTflinflin mitft
1 y°lalSnaiSen asemasta
ras-" nn ' tn}'}„-„ i„-„
-m OTl tOIMlUail AUlll K
hayt-inill-i' -niin- i„k „„„u
™rtÄ SJ" "a J?ka P 10 cl"
vi
la- '"'la lyoiaiuen uoma
li:~ j 1 1 _
t°uic afelilniän JSSLTZ
ristukseu niskassaan
„„h::ls::_ 1: : i
I 1 'id Jf '"T
elämänsä on tävnnä monenlaisia
velvollisuuksia " joita ei muiden
elänäsk ole Kuka
vodkaan täyttää kaikki ne äitien
S'1™ lY~
vm 'a U"olcl!isestt? Tuskin ku-
kaan kuitenkin meiltä työ-
-'' mu inu imijun
hnn imnth iitii Pttpiviit
Pelliset olosuhteemme kaikkien
vaatimuksien täyttämistä edelly-
: "
de 1 set nlnsnliteemup kniL-kipn
KyA iitiurtdu ji jiecn-
sa meidän tulee olla kaikin ta-
AJies luettelee suuren
jou
kon amiMatteja joita työläisnai
sen ja äidin tulee voida suorittaa
En halveksi yhtään noista jiä-
utu ciitiiijn iviiui ljiiuucimiiaii
vaatimuksista joita meille naisil-
'c csiieiaan mutia un loisinaan
cijaiLcicu eitä unia Humitea var
sinkin äidin velvollisuuksiin ny
kyisessä yhteiskunnassa kuuluit
niin 'hiki nousee otsalle ja tuska
valtaa mieleni ajatellessani että
kuinka minä sekä monet muut
v ''s'1 J" '''IV1'1 l'"l'la"a ji
miellyttävänä Mutta ncita ei
siitä kukaan kiittele Eivätkä he
tuhlaa he ostavat vaatteensa
hai vcniuiksista säästääkseen
muutaman lantin "sadepäivän
varalta vaikka heidän kauneus
aistinsa heille sanoisi että osta
sitä väriä ja laita sen kuosinen
joka paremmin sopii Onhan
niitä kaikkialla naisia jotka rai
kastavat hetaleitikin mutta onko
Se heidän syynsä jos he eivät
ole parempia tuloksia kuin hei
dän ympäristönsä on sattunut
heistä luomaan Kapitalistisessa
(Jatkoa toisella sivulla)