Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 6 Tiistaina Helmik 11 p:nä 1919 STVTJ SEITSEMÄN
NEWARK N J näytöskappale sokä paljon muuta ar- puraisuus ja koettakaamme näistä ko- On pidetty sarja-Iltamia ja täten koe-
' Osaston kymmenes vuosijuhla tk vokasta ohJel™aa Ja luonnollisesti kouksisa miellyttäviä ja kasvatta- tettu osaston rahavarastoa kartuttaa
IS p-nä onnistui verrattain hyvin Y kaikki vapaalla sisäänpääsyllä joten kaamme toverihenkeä keskuudessam- Osaston ukkomiehet toimivat sarja-
'lehtiä oli tullut juhlimaan tavallisen toivottavaa et kalkki etenkin me Persoonalliset asiat ei pitäisi iltamansa 15 ja Ifi p maaliskuuta
„ naiset rientävät suloin naalille silla vaikuttaa tällaisissa asioissa Nosta- Nenäni annan katkusta ios sieltä tn
runsas maani Ohjelmaa oh rik- „ „ „ nau " J sieiia iu-
kaastl Juhlapuheen piti toveri Juk- onhan nalstRnP"va vain kerran vll°- kaamme toimintamme yläpuolelle nii- lee lysti puuttumaan ja sen sanon
ka Kotiranta Hän puhui nykyisistä deSSa' Tilaisludessa Jaetaan Toverit- den ja toimikaamme osaltamme suu- että se on oikea piip?) joka sieltä pois
' taren naistenpäivän numeroa ilmai- ren asiamme eteenpäin viemiseksi ja jää
ajun pyörteistä ja mitä on tapailtu- „ „
seksi etta on niillekin tilaisuus tutus- innostakoon meitä tassa asiassa Suo- Tel le Jersevn noiat min onnon
nut tallakin kymmenncn vuoden ajal- ' PuJat uima sanon
ia kuin tämäkin osasto on ollut naisten oman äänenkannattajan men luokkaveljien ja -siskojen ur- että te olette oikeita nahjuksia ja
toimimassa Me toivomme paljon e- °l8ä'töön' 3°a elvät stä 06 ?nnen h°°lll8Uls" saivarkorvia kun ette uskalla ruve-
nemmän parannuksia oloihimme edes- Ulltelleet' flla ta ken Ompeluseuramme viime nen iltama ta yrittämään sarjailtamia Annatte-
kerran saa lukea Toveritarta han onnistui hyvin aineellisesti kuin myös ko tvttöjeu teille ilkkua etteivät ne
samme olevalta vuosikymmeneltä „ ' ' "lsua' iieivax ne
T haluaa sita lukea aina silla onhan ohjelman suhteen pojat saa iltamaa toimeen' Nävttä
Han selitti etta se kay parhaiten si- „ ' rvyud-
ten että alamme jo lapsena kylvää S""a m nnMUe niin paljon oppi- Osastollamme oli vuosikokous 19 p kää että pystytte lyömään kaikki
sosialistluatteiden siemeniä ja se käy m8f' son m?'ia j°ka sa?f tammikuuta jossa valittiin virkaili- entiset saavutukset laudalta
parhaiten siten että perustamme i- m" Ie "ttW1I° f" vf" Jat tulevalle vuosipuoliskolle Ei Sigrid
hanneliittoja Niiden avulla voidaan "tomno on tilata ja toisillekin mmlta kllill muistaUaa tayUaä Telvol
kaupata naisten omaa lelitea liqimtennn kaikki iotka olette inhon- EUREKA CAL
näille nousevan polven edustajille ja- iisuutEiiiie naimu joina oiettt jonon euhei ual
kaa aatteemme alkeisoppeja lasten On oikein ilahduttava nähdä kun kin toimeen valitut Jopahan paiskasivat minullekin vi-
""Tiehltvskannan mukaisessa muodossa useat naiset jotka ovat ennen olleet Voimisteluseurakin on näyttänyt ran täinän kirjeenvaihtajan japin
Näemme kuinka kouluissamme paine- sivustakatsojina ottavat nyt oikein heräämisen oireita Kyllä kai tämä Vaan olkoon menneeksi vaikkapa
taan lasten mieliin jo alusta alkaen innolla csaa toimintaan Toivomme pl0len vuoden lopo piisaakln kun näin ensikertalaisenakin '
valtaluokille edullisia oppeja Sa- vain innostuksen kasvavan sillä on toiset alaseurat ovat toimineet lak-
malla tavalla on meidän pyrittävä aika sellainen joka vaatii olemaan jo- kaarnatta Ompeluseuran kokouksessa v k
valUittamaan nouseva nuoriso puolel- haisen miehen ja naisen varman Jian- jotaln suurta on tulossa! Laulu- 9 f- vallttiin taas virkailijat ensi
lemme 'Edustajia oli New Yorkin nastaan millä puolella hän silloin seuran kokouksessa päätettiin pitää neljännekselle Job lajiksi Maria Las
Jersey Cityn ja Philadelphian osas- on- kun taistelun pasuuna soi On- kevätkauden konsertti 'helmikuun a- sIia' Katri Snar1' rahastonhoitajaksi
toista ja joitakin tervehdyksiä kir- an joukossamme niitäkin jotka jo jana pitäkääpä yleisö tämä mleles- Lizl Paaso- Pöytäkirjuriksi Hilma
jeelHsesti ovat alkaneet laakereille lepäämään sämie' sillä siitä valmistuu nautinto- Kerttula Seuraavassa kokouksessa
Muistakaa nyt kaikki jotka olette J°ka tekee 'hyvin ikävän vaikutuksen ikag )Ua Lopuksi esitetään laulun- valittiin Toverittarelle 'klrjeeivvaihta
jälellä jäsenmaksuissanne että Her- tällaisena aikana jolloin ympäri mail- sekainen näytöskappalekin jla oikein kaksittain toivolla että
ränen on jäsenkirjuri Hänelle voit- ma" köyhälistön joukot nousevat vaa- ulmoen kaunista on ollut tänä tai- saataiaiin edes kcfTa kuussa kirja
te rästinne suorittaa ja tehkää se en- timaan oikeuksiaan Onhan meidän- vena hmta el ole o!lut paIjoa o]lan Kirjeenvaihtajiksi tulivat Anna Vei
si tilassa ja jäseneksi aikovat voivat kin velvollisuutemme näyttää mei- l!aan Näyttää siltä kun luontokin }ola Ja HMma Kerttula Kun ei vain
myöskin kääntyä hänen puoleensa dan voimamme tälläkin mantereella 0iisi ]ierran työläisten puolella nyt llyt "iiu '1ullusti kävisi että kuta u
Keskusteltiin ihanneliiton perusta- Ja meidän voimamme nähdään siitä !nm työttömyyskin on suuri ympäri seamni iokk1' sltä huonompi soppa
misesta joka päätettiin perustaa ja kuinka suuri on soslalrstipuolueen jii- Yhdysvaltoja ja suuret työttömäin ar- ettsl vain luotettaisi toisiinsa ja ei
valittiin 5-henkineii toimikunta asiaa enlitku Siis ei riitä jos sanomme meijat joutuvat kärsimään talven 6aatalsl ollenkaan kirjeitä Niin ei
eteenpäin viemään että minä kannatan sosialistipuolu- kylmyydestä niin osaltaan nämä kau- saa kavdä' Dols velttous ja tositoi
Ompeluseuraki nilmottl alkavansa etta vaan on volvoliisuutemme omis- niit iImat lieventävät heidän kohta- mI"taan Onhan sitä ollut aikaa le
toimimaan Ensimäinen iltama on taa puolueen jäsenkortin Siksi toi- Ioaan vähtää kun tuo "fluu" pahuus oi
helmik 22 p Tämä tilaisuus on jo- vohkin että jokainen meille myötä Anni Nevala lkein "aatolla tuli tännekin On oi
kaisen muistettava ja tultava silloin tuntoinen henkilö yhtyisi osastoon lt hiljaista kuin hautausmaalla Y-
naalille että saataisi seuran kassa ai- Jäseneksi ja ottaisi Itse aktiivisesti JERSEY CITY N J lelset Daikat ovat olleet kiinni ja re-
nakin 50 dollariin nousemaan Sillä osaa toimintaan Voitonpälvää sillä sutukko naamalla saatu kulkea kai- '
summalla jo ' päästäisiin taas teke- joudutamme Koska osaston vuosikokouksessa tu- ken talvea ettei vain yhtään basll-
mään tuota kaikille hyödyllistä työ- Osaston näytelmäseura harjottelee "n valituksi Toverittaren uutisten kir- 11a liukkaan menisi vaan tarttuisivat
' tä Ohjelmaakin sinne tulee" paljon kaikella kiireellä "Vapun päivän aat- Jottajaksi niin koetan tehdä parhaa- siihen resuun ja siitä keuhkoihin
ja hyvää tona" ninrstä kappaletta joka on e- ui " Joulun aikana saatiin olla vapaana
Huvitoimikunta toimii naamiohuvit "Uäin kaunis laulunsekainen näytel- Nain vuoden alussa toivon kaikille paunasta ja silloin nautittiin vapau
maalisk 1 p Koettakaa keksiä hy- mä jollaisia harvoin on nähtävänä Toverittaren suurille ja pienille luki- desta oikein täysin siemauksin Pi:
viä aiheita Jaetaan 3 palkintoa jos meidän näyttämöltämme siitä syystä Joille kestävää Innostusta ja taistelu- dettiin ompeluseuran myyjäiset ja
aiheet ansaitsevat ' etta ei ole kykeneviä laulunjohtajia tarmoa luokkataistelussa koko mafl- näyteltiin Jiappaleitn ja saatiinpa
Tyttöjen ja poikien sarja-iltamatkin Nvt on kuitenkin saatu henkilö joka man köyhälistön ihmisoikeuden puo- uuttavuotta vastaanottaa oikein tans
kai pian tulevat Kyllä he jo ovat säestää ia lahtaa laulut Siis pitä- leata 'kapitalistista riistojärjestelmää sin kanssa Nyt on tanssi tykkänään
kovassa touhussa vaan kyllä sietää- kaa tämä mielessänne että tulette vastaan kielletty Teatterit kirkot jä kaikki
kin jos aiotte ukot ja akat voittaa Joukolla palkitsemaan näyttelijäin vai- New Yorkin alueen Ihanneliittoiai- saavat runnata ja 'kokouksia saa pl
Kyllähän 'teidän pllätol voittaa kun ™t set viettivät v k 18 p osastomme tää vain resutukko pitää olla suulla
olette vielä nuoria ja voimakkaita Toivoisimme näkevämme seuraavaa- naalilla yhteisen alueen ihanneliiton oli missä oli Tauti raivoaa sairas
Perästä näkyy ' ' sa ompeluseuran kokouksessa ALI- juhlan Juhla muodostui mahtavaksi tumisia tulee kymmeniä päivittäin ja
Täältä ei ole koskaan Idrjotuksia SEiN '"tkln jotka ovat parissa näytteeksi ihanneliitossa tehdystä onpa useampia -kuollutkin vaan el se
Toverittaren Lastenosastossa Nyt kokouksessa loistaneet poissaolollaan työstä On menty eteenpäin vaikka olo niin kauhea kuin oli ensi Ikerral
kun ihanneliitto alkaa toimintansa Nyt ei ole aikaa lepäämiseen vaan taasti mutta kumminkin varmasti la
niin varmasti lapset innostuvat kirjot-'011 Jokaisen noustava tosityöhön ja Yleisön puolesta olisin toivonut suu- Kyllä se tekee osastonkin toimin
tamaan Onnea yritykselle toimintaan A S rempaa kannatusta saapumalla kuu- nalle haittaa kun se saa tanssia Ja
Kulkiia lernaan ja näkemään sitä arvokasta eihän sitä pienenä joukkona voi al-
l" CONNEAUT OHIO ohjelmaa joka siellä suoritettiin Oh- na saada isoja kappaleitakaan näyt-
HIBBING MINN jelman esltteIiJänä toiml Siurd Au" tämölle Kyllähän sitä jotain saa-
' ' Mika vaivaa osastomme naisia tere Hän myöskin piti tervehdyspu- täisiin toimeen kun valu joukkona
Näyttää "siltä kun taasen olisimme kun he niin välinpitämättömästi sun- heen m m lausuen: Me tulemme olisi toimintaintolsta Se vanha vl
täällä Hibbingissäkln heränneet kuu- tautuvat ompeluseuramme toimin- jatkamaan Bitä työtä jota meidän ka velttous vaivaa osastomme jäse
luisaksl tulleen kulkutaudin jälkeen taan? Tuntuu vähän ikävältä kun vanhempamme ja opettajamme ovat n!ä Tekeepä mieleni kysyä että
Kokouksia on pidetty ja niissä poh- suuri osa 1 "ä tietensä ja tahtoen pois tehneet Tämän jälkeen ihanneliitto- missä te aikanne vietätte kun olet
dittu monta erittäin tärkeää asiaa m kokouksista Uinun ymmärtääkseni laiset lauloivat yhteisesti "Työn or- to kerta luokkatietoista ' väkeä ja
m haalin rakennuskysymystä Olisi- kun -täin ompeluseura on meidän jat" Se loi kaikkien mieliin juhla- olette kuuluneet järjestyneiden rivel
kin aivan välttämätöntä saada itsel- naisten hommaa tulisi kaikkien osas- tunnelman monen äidin silmistä kyy- bin vuosikymmenen Miksi ette ota
lemme huoneusto missä toimia Nyt tomme naisten toimia sen eteenpäin nel vierähti Juhlapuheen piti Yrju oikein tarmolla osaa osaston toimin
olemmekin jo niin pitkällä että on viemise'-' sillä raskaaksi se tulee Halonen kohdistaen puheensa pääasi- taan ja koeta ponnistella loppuun as
jo maa jonkan päälle voimme raken- ajan pitV"-i yksien ja samojen pon- allisesti ihanneliittotyön merkityk- ti siksi kunnes köytiälistö on saa
taa Kun vain entistä innokkaam- nistelu ""m ompeluseura on toi- seen Runon lausui Aili Halko Lyy- vuttanut päämääränsä ja voittd on
min -otamme osaa toimintaan niin minut vitnjttaa toista vuotta jota li Kaarela ja Airi Ahti lauloivat ru- meidän Ei saisi olla mielipiteiden
ennen pitkää saamme toimia omassa ihmettä e' o'e koskaan Couneuatissa no Tyyne Salminen laulua Helmi 1 eroavaisuus esteenä joukkotol
kaalissamme tapahtm-v On tosin perustettu ai- Honkanen pianonsoittoa Ellen Salo- minnassa vaan olisi kalkin ryhdyt-
Ompeuseuran naiset ovat — aina- kaisemrV-' ompeluseuroja mutta nen runo Ester Hovi voimistelua tävä yhteistyöhön Ei se ole sillä ny
kin siltä näyttää — oikein innostu- ne ovat - ' -htaneet toimittuaan kuu- New Yorkin ihanneliiton pojat tans- vai jos on puoluelehden tilaaja ja ai
neet toimimaan siihen suuntaan et- kaude" - tämä nykyinen ompe- sia Ellen Nyström nelikätistä pia- na silloin tällöin käy jäsenmaksut
tä oma talo se nyt täytyisi saada ja luseuar- - -n pysynyt pystyssä näin nonsoittoa Lily Kimari Ja Toini Tar- maksamassa Siis olkorm sotahuu
oikein pian Kokouksessaan tk 23 kauan '{ tavallaan väärin an- sanen runo Sylvia Roine laulua E- tomme: kaikki mukaan ja ripeään
p päättivät naiset panna toimeen oi- taa se- ''nan loppua sillä osal- rik Mantonen viulunsoittoa pianon toimintaan! Näemmehän miten ilah
kein suuret myyjäiset keväällä ra- taan - -euramme toiminta pi- säestyksellä Hilma Keto ja Mary Leto- auttavia ajanmerkkejä näemme työ
kennusrahaston kartuttamiseksi AI- tää r' --emmin koossa ja klin- tlnen voimistelua ja vapaaliikkeitä vilen n0USUB8a kaikkialla
kuvalmistuksiin jo alettiin m m nittää ' ajatuksensa osaston N Y tytöt ja sauvaliikkeitä N J po-
päävoitosta jo päätetti n En kul- toimi"' -npeluseuramme koko- jat Useat ohjelmanumeroista täytyi Täällä perustettiin ruotsalaistenkin
tenkaan sitä ilmaise vielä että sitten ukset - "v joka toinen torstai ja suorittaa yleisön pyynnöstä uudeleen keskuudessa osasto 20: llä jäsenellä
lyömme hämmästyksellä kun näette on s'-' tu kahvia Ensi ko- Juhlan loputtua yleisö poistui tyyty- Innostus näytti olevan suuri sillä pe
luihin ne naiset oiVein pystyvät kous 'na helmik 20 p klo väisenä rustavaan kokoukseen oli saapunut
Naistenpäivää nvöskin päätettiin 3 ip ' aana tämä huomioonne Täällä on tänä talvena toimittu ai- runsaslukuinen yleisö Kirjallisuutta
viettää helmikuun 23 p Silloin on ja sr- '"oin joukolla Olisi ka rivakasti Osaltaan siihen on Ja puoluelehtiä tilasivat melkein kaik-
smirl agitatsioni-iltama Wasa-haalil- paljor !a töitä on vielä jaka- myös vaikuttamassa se kun meillä ki Toivon heille jatkuvaa innostus-
la Ohjelmassa tv'-o olemaan puhe matta ' aapa heittää pois eri- on itsellä uusi ja puhdas huoneusto ta H K