Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 6
Tiistaina Helmik 11 p:nä 1919
SIVU VIISI
Naiset hyväntekeväi
syyden palveluksessa
Naisten ja kaikkien työläisten päästyä Vaan lepo ei ole miah
vdlyollisuus on oman hyötynsä elollista sillä ensin on haettava
takia - toimia yhteiskunnallisen ruoka kaupasta ja sitten valmis
vallan saavuttamiseksi työläisten tettava se ia huoneet iotka aa-
~T~ käsiin ja tuotanto-olojen järjes- mulla jäivät siistimättä täytyy
Kuten Uinficttua on kirkko ko- tämiseksi siten ettei ne synnytä edes 'hiukan järjestää yhtä ja
ko olemassaolonsa aikana har- stä raajairikkoisuutta sairautta toista on aina epäkunnossa jon
jottanut suurenmoista hyvänte- ja kaikkea muuta kurjuutta mi ka täytyy laittaa Saa hyöriä ja
keväisyyttä Voipa hyvällä syyl- kä on ominainen kapitalistiselle pyöriä minkä ennättää ja kun
lä sanoa sen vallan mikä sillä on yhteiskunnalle jonka vammojen viimein on kaikki kunnossa niin
ollut yhteiskunnan ja valtion a- lieventämiseksi omistavan luo- on siksi myöhäinen että- on vält
sioihin nähden perustuneen nii- l-an siveisapostolit käyttävät hy- tämätöntä mennä nukkumaan
den vammojen eli seurauksien väkseen naisten tunteellisuutta jaksaakseen seuraavan ja yhä seu
parantamiseen mitkä luokkayh- hyväntekeväisyyden muodossa raavan päivän samalla tavalla
teiskunta on synnyttänyt Kir- Saatettakoon naisten uhrautu- V
kotiyhteydessä _on harjotettu _ar- vaisuus hyödyttämään teollisuus- Tämä ei ole vielä pahinta vaan
meliaisuutta niitä kohtaan jot- olojen järjestämistä siten ettei- kun ottaa huomioon äidit joiden
ka ovat sortuneet yhteiskunnan vät ne olisi ihmiskunnan murhaa- täytyy antaa lapsensa vieraan
Uhreina ankarassa olemassaolon jja kuten ne ovat tänäpäiyänä hoidettavaksi aina päiviksi Noil
taistelussa Kirkko ei ole tehnyt Kun naiset tulevat käsittä- 'e äiti-raukoille ei jää aikaa le
sitä liinaseksi Me tiedämme et- mään että niiden elinehtojen joi- päämiseen tuskin ensinkään
tä se on vaatinut koko runsaasti den alaisena ihmiset työskentele- Täytyy nousta aamulla ennen
valtaa ja rikkautta siitä pttoska- vät täytyy olla terveellä perus- kelle) viittä ehtiäkseen suorittaa
Toimisesta mitä se on tehnyt lie- teellä ennenkuin ihmiskunta voi välttämättömimmät työt pestä
ventääkscen niiden kärsimyksiä olla terve niin he ihmiskunnan Ja pukea lapset sekä kuljettaa
jotka ovat sortuneet valtaluok- äiteinä vaativat tuotannon järjes- heidät naapuriin illalla taas on
kain riistoon Mutta on myös- tämisen yleistä hyvinvointia vas- ensimmäinen kiire hakea lapset
kin kirkon asian hyväksi uhrau- taavalle kannalle kotiin sekä sen jälkeen aloittaa
tiineitä ihmisiä joita hyvällä syyl- Peter Kähkönen j°ka ilaisct taloustyöt Mitä te-
lä voi pitää hyväntekijöinä kärsi- kee mies samalla aikaa? Yhdek-
vää ihmiskuntaa kohtaan ne o- Avioliitossa Olevat nai- fT tj}Paukessa kymmenestä
vat kirkon hyvaiksi työskentele- 1! 1 + Kuluttaa lian aikansa omaksi niu-
vät naiset etenkin katoolisen kir- SCl ja paiKKatyO kavuudekseen — hän on niin tot-
kon ~ ' tunut ajattelemaan kotitöitä ak-
Katoolisella kirkolla onkaik- JM ai sen paikka on kotona kojen askar'eiksi että ei hänen
O
Ikävän tunteilla llmotan että
kuolo kutsui omakseen hel
lästi rakastetun puo
lisoni Antii Mauno Katajan
Joka kuoli Dunblauessa Bask
Can lentsusta Johtuneeseen
keuhkokuumeeseen 22 p Joulu-
Kuuta Kuollessaan oli
hän 32 v ja kolmen kuukauden
Ijässä Vainaja oli syntynyt
Suomessa Hämeen Läänissä
Tammelan pitäjässä Häntä jäi
suremaan minä hänen vaimonsa
Ja Suomessa Xltl ja Isä 1 si
sar 1 veli sekä suuri joukko
taistelutovereita täällä sekä
Suomessa
Hilda Kataja
(o s Tikkala)
(18)
Syksyllä syntyi lempemme juu
ret kesällä talven täytti
taas syksyllä puhalsi tuonen
tuulet
kuoleman ruusuja näytti
Yhdistyssiteet mi lempemme
toi
kuolema julmasti katkoi
Armaani ei mua jättänyt ois
vaan tuonela luoksoen tahtoi
Nyt yksinkuljen murhemieliä
orpolapsen lailla
Elon kylmällä myrskytiellä
lempesl lämpöä vailla '
Nyt kaihoten katseeni maahan
mä luon
en elämältä toivoa tohdi
vaan anteeksi tuonelan tuulelle
suon
vaik' mieleni murheeseen johti
OI tule tuoni ja Vie minut pois
pois mailman myrskyjen säältä
missä lempemme jälleen yhtyä
vois
sinne vie minut tuoneni täältä
kialla sairaaloita joita minnat vanna lause on — ei auioas- mieleensäkään johdu että hänen
johtavat Suuri on se tyo min- BJ"J-Jll-iyi wlau uu se" velvollisuutensa olisi auttaa vai
ka nunnat tekevät noiden laitos- kokonaan heitetty paperikoriin moaaan hänen ylenmääräisissä
ten ylläpitämisessä ja sairaiden uuslen aatteiden ja uusien kat- ponnistuksissaan Ja useassa ta
hoidossa Olkoonpa siihen 'teli- santokantojen ilmestyessä tilalle pauksessa on mies valmis vielä
tävään nunnia kannustamassa jo- J° Ptemman aikaa ovat olosuh- syyttämään vaimoa huolimatto
ko haudantakainen taivaan ilo teet kehittyneet siihen suuntaan miuulesta ym jos kaikki ei ole
tahi yksilölliset maalliset edut etta nasllle on avautunut tilai- aivan mielen mukaista
niin joka tapauksessa heidän su"s asettua miehen rumalle ei Onhan tehdasosallakin joka
tehtävänsä on suurenmoista ja ainoastaan tavallisissa oloissa seitsemäs päivä vapaa — onhan
'monessa suhteessa epäkiitollis- 7aan mvoskin suurissa yhteis- se toisille — vaan ei tehtaassa
ta joten he todella uhrautuvat kunnallisissa tehtävissä työskentelevälle perheenäidille
muiden hyväksi Sairaidenhoito Mailmansodan riehuessa tuli- sillä silloin on pyykkipäivä Ai
on mielenmalttia ja kärsivälli- va~t naiset tärkeiksi tekijöiksi yh- Van tavallista on että tuo viikon
syyttä kysyvä toimi ettei se ai- teiskuntäkonciston käynnissä pi- raatamisesta väsynyt äiti nousee
neellinen palkkio minkä sairaan- täjinä Mitä kauemmin sota jat- sunnuntai aamunakin varhain
hoitajat saavat läheskään vastaa flu' Ja m'ta 'enemmän nuorta silloin kun 'hänen miehensä vielä
niitä vaivoja mitä he saavat ko- tervettä lämää hukkui sen am- nukkuu häiritsemätöntä sunnun
kea tuossa vaivaloisessa amma- mottavaan kitaan sitä monilu-taiuntaan hiipii pyykkiafnmeen
tissa Mutta naiset suorittavat kuisimpina nousivat naiset mies- aareen pesemään viikon kuluessa
nurkumatta tuon epäkiitollisen ten tilalle — ja tällä hetkellä o- likaantuneita vaatteita Levätä matt°man pieni perheen ylläpitä
tehtävän vat naiset valtaamassa itselleen sunnuntaina! Se on yläpuolella m'se)?nI -Kukapa mies haluarsf
Nykyinen liikevoitolle perustu- kokonaan ne työalat jotka ennen hänen toiveitänsakin Jospa sai- "allda lapsensa vieraan hoideti
va teollisuuselämä on niin kansa- olivat miehillä Naiset ilmestyi- si edes häiritsemättä tehdä työ- avana Ja kodm kolkkona ja tyh
kuntien terveyttä ja henkeä -ruili- "vät tehtaisiin ja miltei kaikkiin tään vaan sekään ei ole mahdol- Ja"a tyos}!1 tu!tl'aan Ei vaan
jova että on välttämätöntä olla yleisiin työpaikkoihin ei ainoas-lista sillä lapset jotka tuskin en- "1es yhta hyvin kuin vaimokin
erityisiä kansainvälisiä laitoksia taan isänmaallisuudesta- vaan sinkään saavat viikon päivinä oi- j_ultevat välttämättömyyden pa
lieventämässä niitä ruhjevammo- välttämättömyyden pakosta Var- la äitinsä seurassa haluaisivat kon' Jota on Saatettava siksi
ja joita kapitalistiset tuotanto- sin suotuisa aika oli alkamassa sitä edes silloin kun äiti on„ko- "nf? y°„Ialset kaillakialla aika
olot synnyttävät Punasen ris- kapitalisteille viimeinkin heidän tona — siksi he riippuvat kiinni va koittaa _ sen pohjattoman
tin yhdistys on järjestö joka toi- suurunelmansa halvasta työvoi- äidin hameen liepeessä joka ai- vaaryyden jota rustäjäluokka
mii mainittua tarkotusta varten masta tulisi toteutumaan Nais- noastaan vain hidastuttaa ja vai- narJottaa työntekijöitä kdhtaan
sekä myöskin köyhyydestä johtu- työvoima oli halpaa — ja ennen keuttaa äidin työntekoa Sama Aino Kary
van kurjuuden lieveiitämiseksVkaikkea se oli tehoisa ase polkea on asianlaita kaikkialla niissä Ihmiskunnan suurin kirous on
Naiset pääasiallisesti sen eteen miesten palkat sodan loputtua perheen äiti on pakotettu palkka- tietämättömyys Ainoa paranta
työskentelevät Kuten luonnol- niin alas kuin mahdollista työhön olipa hän sitten tehdas- ja on tieto
lista nykyiselle yhteiskunnalle- Tämä kaikki tapahtui sodan orja tai pyykkiakka Ei ole mi-
etteivät työläiset saa vastaavaa varjossa ja kapitalistiset sanoma- tään helppoa jälkimäisellekään 1TA PA Af AI?T"lTTö
palkkiota työstään niin eivät ne- lehdet lauloivat kauniita lauluja sillä pyykin peseminen on ylen- VAl AAlÄKJUUö
kään naiset jotka tekevät maini- uinuville lukijoilleen että ainoas- määrin raskasta työtä varsinkin HGnQCIlSlldlStllStS liiirSiVlllC
tun laitoksen hyväksi enimmän taan jalon isänmaallisuusttinteen kun sitä joutuu Tekemään päivän Uusi parannuskeino jota kaikki voivat 'käyt
työtä valtaamana naiset voivat näin toisensa jälkeen — tavallisesti tää J"diM"n "f™"1 huolta tai ajanhukkaa"
e j i i 1 _„-„ 1 ii i Meillä on uusi keino joka parantaa lien-
Suun on se tyo minkä naiset uhrautua on snta seurauksena unettomat sen ahdistuksen ja haluamme että tekin sitä
tekevät kaikennimisten kirkko- Mutta eikö työläisnainen ole vöt sillä yön aikana särkee sei- dä'i„k'Ltv'!:±eil'T"c„
kuntien hyväksi He tekevät sen aina ollut pakoitettu uhrautu-kaa ja pakottaa käsivarsia ja '"npiaikaii en taikka h jau kehittynyt jos
ii- i 3 r l 1 1 ii- se 011 aJ°"""en tahi pitkällistä laalua tei
uskonnollisesta harrastuksesta maanr - Unko kukaan antanut ylösnoustessa tuntuu miltei mah- 'iän ohsi kaikessa tapauksessa tilattava tar
Kaikenlaisissa yhteispyrinnöissä ylistyslauseita naiselle joka on elottomalta taivuttaa jäseniä {siuf nuffljiif'niiiwoiwi
naiset työskentelevät jota voim- miehensä rinnalla raatanut ei ai- päivän tehtäviin nika lil"kin kä"f tai työnne meidän
1 rrV paianniiskemommc voi heti auttaa teitä
me pitaa hyvällä syyllä uhrautu- noastaan yhtamonta tuntia kuin Tällaista on se elama jonka Knttäjnkin haluaisimme lähettää apumme
vaisuutena ihmiskunnan hyväksi mies vaan paljon enemmän raatajanaiset saavat osakseen ""ht £cn0jossa ° ve'si raL0kert'mhöy?yryTykset
Vaikka sosialistinen toiminta Ottakaamme esimerkiksi teh- Onko siis ihme jos he jo neljiin- mpaVamiuskdnotovat 'ÄS hyMÄil'
etenkin viime aikoina on saanut daskylä jossa kutomo- ja keh- kymmenen ikäisinä näyttävätkin 1[= haluamme näyttää kaikille omalla kus
yhä suur nevassa määrässä apua ruuteollisuus ovat miltei pääelin- vanhoilta ja kuihtuneilta Useat Sk pStaaiÄt hcngSdÄ
naisten auttavasta kädestä niin keinoina ralkat telitaassa ovat heistä vaipuvat hautaan jo ennen SS1 Ja "" """""
silti eivät naiset anna sitä luio- niin pienet että miehen ansio sitä Kukaan ei kiinnitä huomio- Tämä vapaa tarjous on liian tärkeä lai-
miota sosialismille kuin heidän yksistään ei riitä kodin ylläpitä- ta heidän terveyteensä tai kuih
tulisi siihen on syynä pappien miseksi vaan on nainenkin pa- Uimiseensa ei edes omat mie
heihin kasvattamat ennakkoluu- kotettu tehtaaseen jossa hän hensä ennenkuin sitte vasta kun
lot sosialismista joutuu työskentelemään yhtä pit- kuolema vie uhrinsa silloin jos-
Sosialismin eteen työskentele- kän päivän kuin mieskin ja kun sain tapauksissa kuulee säilöttä
mistä ei naisten eikä kenenkään ottaa huomioon naisen suhteelli- van: saihan se raukka raataa
tulisi pitää hyväntekeväisyytenä sen heikkouden mieheen verra- kaiken elämänsä !
vaan on käsitettävä että meidän ten niin varsin hyvin käsittää Me emme voi syyttää miestä
työläisten edut vaativat meidät miten väsynyt hän on ja miten sillä eihän se ole hänen syynsä
toimimaan sosialismin hyväksi Ihyvältä tuntuisi levähtää kotiin että hänen palkkansa on riitlä-
min lyödä ainoatakaan päivää Kirjottakaa
heti ia alkakaa kävtläniään keinoamme hy
väksenne Älkää lähettäkö rallaa Ainoas
tnni tämä kuponki lälielt:ik-iä se io tiinään
VAPAA ARTHMA KUPONKI
FItONTIKR ASTUMA CO Koom 1549
T Niagara and Hudson Sts ilufialo
N Y
Lähettäkää vapaa koe osotteella: