Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI '
Tiistaina Helmik 11 p:nä 1919
No 6
NAISKYSYMYS SODAN JÄL- SosiallStinaisteil toiltlih- dlmme aktiiviseen taisteluun sen e- netta kuin naisten äänioikeusliikkeel-
KEEN Amprilrnecn distämiseksi lä Europassa josta syystä sosialis-
ndStd lmeriKdSSa Kokouksessa valittu kansallinen tit voivat aivan hyvin heitä kannat-
Kun sosialismit perustettiin v heti tehtäviinsä taa' Kokouksen enemmistö kuiten-
sainneensa itsenäisyyden ja tasa- 1901 o]i kokollksen edustajien jou- Sen toimesta laadittiin heti useita hy- kin asettui Stuttgardtin konferenssin
arvon miesten rinnalla kossa ainoastaan 8 naista Tuon ko- viä lentole!ltisi iGissa helP°sti 'ka" kysymyksestä tekemän päätöksen
Mutta teoHisuusolot eivät vielä bonksen muistiinpanoista päättäen ei- sitfttiivln f0 se'fttiln kannalle Lauseella: Ei mitään kom-
ole lähestulkoonkaan sen kysy-- vät nuo jo liikkeen mukana olevat naisten suhdetta sosialistpuolueeseen promissia Me työskentelemme aina
mykseri kanssa tasapainossa naiset esittäneet minkäänlaisia vaa- seka el?a" toimintamahdollisuuttaan ja ennen kaikkea naisen vapauttani
Vaikkakin naiset nvt ansaitsevat timuksia tai suunnitelmia työläisnais- 3a velvo! ™aan °sastoissa- Kom " ksl sosmlisteina ja sosialistipuolu
vleensäkorkeampia'palkkojakuin ten keskuudessa tehtävästä sosialis- tean limaisina naisorgamseeraaji- een kautta voisi tulkita kokouksen
V „„ni„„ xt -j na toimivat Maiguerite Prevey ja An- enemmistön kantaa tuossa asiassa
ennen niin eivät heidän palkkan- tisesta propagandatyosta Heidän „ „ „„ „ „
„„ „„im„__ iii t na Maley Anna Maley olikin yksi Vuoden 1910 jälkeen o i na skom -
sa ole vielä miesten palkkojen läsnäolonsa kokouksessa et jättänyt
i i „ puolueemme parhaista puhujista ja tean toiminta hyvin vilkasta Sen
tasossa ia yksityiset tehtailijat mitaan tuloksia vielä nukkuvien kans- '
u n i „: t„i:„ v ™ agitaattoreista ja hauen tyonsa tuot- kehotuksesta oli useissa paikoin jär-
tietysti alhaisten palkkojen takia sasisartensa foyvaksi Tosin kokous ' ya'"-"J"1
' _ „„„™i:„ö i n- u ti hyv ä tuloksia Kansallisen nais jestetty tehokas tupa-agitats oni jota
suosivat etupäässä naistyolaisia kyllä hyväksyi puolueen ohjelmaan ' „„„„ '
„„ rusi„„ a"~ i komitean kehotuksesta alettiin osas- osastojen naiskomiteat suorittivat
jotka voivat tvon yhtähyvin suo- pykälän jossa vaaditaan naisille se- 4 „„„„ „„ „
i i n- ' ii „„ 4 „ „ - töihin perustaa naiskomiteoita ja va- Kokemus oli osottanut etta sellai-
rittaa kuin kalhspaJkkaiset mie- ka miehille yhtäläisiä poliittisia ja „M
T i !„„„„ j „ Iittiin naiskirjeenvaihtajia joka vaiti- nen talosta taloon agitatsioni ja tun-
het Ja kun sodasta palaavat taloudellisia oikeuksia - „ a„ J
i -i „(4„„ „ „ j oon Anna Maley perusti kaikkiaan keutuminen niihin paikkoihin joissa
miehet ja miehiksi varttuvat nuo- Kun seuraava puoluekokous pidet- „„_ '
' „4s-„ „„ „„ 125 naita komiteoita naiset työskentelivät tuotti parhaita
rtikaiset täten syrjäytetään am- tiin v 1904 ei naistedustajain lukiv „ „ „„„lmB
„ „„i:4v„t v t Kansallisen naiskomitean ensimai- tuloksia ja siten a noastaan voitiin
mateista jotka ennen vakituises- ollut vielaUtasvanut yli kahdeksasta „„„„„1„1„„Uc„1a
„ ' :i „i„„ v„ a „ nen raportti 1910 puoluekokoukselle saada sosialistiaatetta leviämään e-
ti kuuluivat heille tulevat ne eivätkä tamankaan kokouksen naise- „ v„aj„iu „ „
-r „„„ „„„ j osotti niin hyviä tuloltsia ja hyodylli- sim kod n piiriin suljettujen perhe-
luonnollisesti vastustamaan nais- dustajat vielä esittäneet minkaanlai- „ „ „ i
n-- t„ii„„_ „i- t siä suunnitelmia etta komiteaa II- den emäntien keskuuteen Komitea
ten työskentelyä nallia teollisuus- sia vaatimuksia sosialistisen -propa- „ „„„„„ „ „„
J j i sättiin 2 jäsenellä ja sille annettiin julkaisi noin 30 erittäin hyvää lento-
a oilla ~ gandan ulottamisesta naisten kesikuu- i ki„„„i
_ 11-1 enemmän valtaa toimia itsenäisesti lehtistä lähes 10000 sanomalehtiar-
Asiaa syvemmin harkitsevat lee"' eaes ™taan keskustelua Komttean raportissa veivotettiin so- tikkelia vuodessa" piti yllä opettaja
ammattiuniot tosin jo ovat ryh- nayta 0Ileen työläisnaisten s"rr°na- sialistisia nalsia yihtymiUin ammatti- tartoimistoa koko hyvällä menestyk
tyneet toimenpiteisiin vaatimaan 'es asemasta eika keinoista joil- jarjeBtölh[n sikall kuin se orl gem_ ge järJestel naisten päivän on
naisille tasa-ar voista palkkaa la Puolueena olisi päätetty ryntyä dolIlgta Komitea myöskin kehotU o- jdmistoja runoista ja lauluista ai
Tämä osittain olisi tekijänä siinä heitä siitä kohottamaan eikä siitä saston naiskomiteoita valitsemaan kaen taistelu partiopoikaliikettä vas
että telitailijan kannalta katsot- miten naiset saataisiin sosialistien lakkokomiteoita voidakseen olla la- taan ja järjesteli sosialistisia lasten
tuna hänelle on sama palkkaako riveihin mukaan Naisten järjestä- fcon sattuessa lakkoiituneiden työ- kouliija Valtioiden naiskirjeenvaih
Jiän miehiä tai naisia Ja koska misestä ei ilmeisesti puhuttu juuri siskojensa apuna ja saada puolueelle tajien kautta kansallinen naiskomitea
imiestyöläiset ovat oppineet kun- mttään — Tosin naiset olivat jo siten ammatillisesti järjestyneiden ohjailla osastojen naiskomiteain toi
nioittaniaan naisia työtovereina hyvin suurilukuisina monilla eri tuo- naisten huomio ja myötätunto Se mintaa Kun täten naisille yhtämit
— toisin sanoen: ei vaan naise- tantoaloilla sekä varsinkin opetusa- kehotti myöskin unioiden sosialisti- taa lähetetiin aina uusia työsuun
na mutta ihmisiä — sen jälkeen i„nai j0ten edistysmielisten sosialis- sia naisjäseniä tekemään unioissaan nitelmia ja kehotuksia kokousten pitä
kun nainen on työmaalla ptldot- t[en olisi pitänyt ryhtyä tarmokkai- sosialistista agitatsionityötä Se ke- miseen sekä toivomuksia mistä kysy
tanut "naisellisen" pukunsa ja sm toimenpiteisiin heidän järjestä- hotti osastoissa pantavaksi toimeen myksistä naiset niissä keskustelisi
pukeutunut työpukuun viittaa se misekseen ja luokkatietoiseksi saat- ainakin kerran kuukaudessa kokouk- vat vieläpä neuvottiin mften keskus
siilien että tuotannon yksityiso- tamisekseen Mutta naisjoukot kodin sia tarkotuksella niiden kautta agl- telun saa jännittäväksi jne niin pa
mistuksenkin aikana voi osaksi ulkopuolella mukana liike-elämässä teerata naisten äänioikeuden saavut- kostakin naisten toiminta osastoissa
työt jakautua tasapuolisesti mies- ja teollisuudessa olivat kuitenkin tamisen puolesta pysyi vilkkaana sekä kehittyi aina e-
ten ja naisten kesken vielä silloin niin uusi ilmiö ettei - „ n netamän luokkatietoiseksi Nämä o-
Ja äänioikeusagitatsiooni ja jo- palkkatyöläisiä järjestävät ammatti- NaIsten aanlolBUOet ton us n° sastojen naiskomiteat olivat esim
kapäiväinen kokemus teollistui- uniot eikä sosialistipuoluekaan osan- suurena tekijänä vaikuttamassa nais- puserotyölälsten Iakos'
dessa on opettanut naiset järjes- nut pitää heidän järjestämistään vie- ten "taloudellisesti riippuvaista s - BUurena siveeniBena apuna ja aI
tymään joten he järjestäytymi- ia välttämättömänä Naisten voimal- maa ~ sanottiin omi tean auK- nee]]sena avilsta1ana 35 osaston
en avulla voivat taistella ja saa- ie ei vielä oltu opittu antamaan ar- fssa 38 ken°tett" puo 11 1 o ' naiskomitean raportit osottivat niiden
viittaa parempia palkkoja sekä voa - Puolue siis jäi edelleenkin maan oranataeiirpaan toimintaan lieränneen mm lakl!oavustusta
paremmat työsuhteet Mr George samalle toimettomalle kannalle nais- naien äänioikeuden hyväksi eoei- NaisliQmltean tolnen raportti v
tosin sanoo että naisten lakot ten järjestämisen suhteen " y"aen' f a 88 apa'"UU „P"°" „" 1912 osotrettä suomalaiset ja-sak-
kyllä ovat esimerkiksi kelpaavia f 10 lateet naiset olivat toimineet par-
urheudessa mutta ne eivät ole Seuraavassa pnolueemme konvent- puolueemme omii a puhujamvo lta N Naiskomltean tarmokkaan ja
Vielä tehoisia PuiltttUl tOttll-
mu
me
iiuicpr nnnivnr ivnrniTfMnnin h air-
kinn11 in vnkavnnrlplla iohtn
ctn Tuinirlnn inlnrlnsan p jaa lDista eri valtiosta He eivät mapykalan muutettavansi eua: oo- - -
ta asioiden joliclossa se siis _ „ kea se että naisjäsenten lukumäärä
Aitsee sitä että siksi kunnes ™™ olleetkaan vaiteliaita ja ujoja sialistipuoiue vaatu yutaiaisen aan - puolueessa oli v 1012 noiu
m n n tävtvv lu-iflMii VnU-o-i mn sialistinen kasvatus- ja jarjestamistyo tuu työskentelemään ja agiteeraa- J J1 „„„♦
maan täytyy neician Kokea mo- v -i Kansallinen naiskomitea lakkautet-
aih)-nt „„ : „„H„m„l- naisten keskuudessa parhaiten voi- maan sen hyväksi
niKerlaisct tappiot ja pettymjK- r tiin mvöhemmin svvstä etta kansal-
„ " 1 1 J dafln suorittaa He olivat jokainen N komitea myöskin kehotti telmi- um myonemmn syjsLt i
Ja tämä asema voi vuorostaan IviHä siitä ettei naisten ole enää kuun viimeisen sunnuntain vietettä- ea käsitti sen toimivan en
johtaa siihen että miehet rikko- sallittava olla syrjässä BoslallsUses- väksi naisten päivänä jolloin naisille erikoisagitatsionista on pai-
L „-:tpn Uhl-n 'in lrit ta eikä taloudellisesta työväenliik- tehdään selväksi äänioikeuden vält- haisten eriKOisagitatsionibia on pa
Vut nalhtCn iiUvKOld la luu Set n„ viifpltv niPMlänkiil suomalaisten
nipetpn Inl-l-ni- vnnr nn 1-nm keostä Kokouksessa ei ollut toista niin tämättömyys ja selostetaan sen hyö- 30n väitelty ineaanKiu suomamsien
miesten lakkoja vuoronsa Kum- -J - upsiniiiripea ia onhan siitä olemassa
pikin sukupuoli ja saattna jo en- hilkasta ja toimintahaluista ryhmää tyä sosialistiselta kannalta ja levite- Keskujaesa Ja onnan siuu me
nestään karsaan aseman'mies- ja kuin naisten ryhmä- "Naiskysymys" tään sos kirjallisuutta Myöskin ko- „wH+HMHf++HH
naistyöJäistcn välillä sitäkin kat- eI siia enää olIut iin mität8n asia mitea kellotti P™stettavaksi nais- + +
)'erammaksi 'ota oIisl Toitu sivuuttaa jos olisi ten kansalaishakemustoimistoja jois- SUOSITTELEMME AJURI- +
Ainoastaan siellä missä yhtci- tahdottu Naiset itse jo kymmenissä ta annetaan apua ja neuvoja kansa- + LIIKETTÄMMEI +
nen luokkäymmärrys "on- sekä osastoissa olivat "naisasiaan" eli so- laisiksi pyrkiville naisille + 01emme aln Tamm pave 4"
mies- että naistyöläisiä ohjaa- "ialistiseen naisten heratystyohon in- Tämä ensimäinen naiskomitea oli f emaan tettä kaikenlaisella +
massa voi heidän välisensä lei- nostuneet- Jo kokouksen ensi päi- niin innostunut naisten ääniolkeusasi- ajuriliikkepn alaan kuuluvalla 4
Väkamppailu tasottlta vähemmän ™ Talittiiu -"enklnen komitea poh- an ajamiseen että sen toimesta lä- 'yöllä TRANSFER CO -X
katkeraksi ja löytää rakaisun yh- tilaan naisten suhdetta sosmlisHpuo- hetettiin kaikille sosalistiosastoille SOf TRANSFER CO
teisten vaatimusten puolesta Iueosee Täma komitea Sltten ch" sekä yksityisille puoluejäsenille lippu- n n i i I 1 1 I t M
taistellessa ja perille viemisessä ' valittavaksi vakituisen 5-henki- ja joihin pyydettiin sosialistien alle- rtapillerit
Ta tämä ei voi tarkottaa eneni- sen aiskomkean joka järjestäisi ja kirjotuksi naisten aamolkeuden vaa- ™ f 7aLJPjeRn1Tneikon
Jää etkä vähempää kuin että nai- huo1™ sosialistisen propagan- timuksille jotka allekirjotukset nais- 'veslon tunlPeseen:
set voittavat tasa-arvoisen ase- aaty°n tekemisestä naisten keskuu- komitea sitten lähetti naisten aanioi- alak„]0!slul3 p:13[ met hermostu
man miesten rinnalla ei ainoas- dessa Myöskin esitti komitea pai- keusliiton päävirastoon Varsinkin miren huono ruokahalu heikko ruu-iJifti-c-ccn
in viltiVVIUciLa kattavaksi vakituinen kiertävä nais- USeat näistä vastaperustetulta nais- ansnlalus umpitauti pahanhajuinen
ÄiTmutta t" organiseeraaja Kokous ei ainoastaan komiteoista olivat eksyneet sosialis- aha niakn — Jj
ollisuudessa hyväksynyt komitean ehdotuksia tipuolueen kansallisen naiskomite- maa ja eyinvoimaa
Mutta niin kauan kuin mies- vaan laa3ensi naisia koskevan pykä- au ja suffragettien yhteistoiminnan Nux rautapilleri on varnKistl taat-
tilöipt „„t töt' tsnSh to Iän puolueohjelmassa kuuluvaksi: kautta toimimaan hyvinkin aktiivi- tu Täydellinen vydytys Kllei niin
Im i ln'?nn t„lpp c ik innoi Rajottamaton ja yhtäläinen äänioi- Eesti porvarillisten äänioikeustaisteli- saatte rahanne takasin Nnx Rauta
1 ua mm kauan tulee sukupuoli- p leri ou ylospautu lasipurkkiin 10(1
Set kiistat jatkumaan teollisuus- keus mlehllIe Ja nalsllIe' Ja me sitou- jaiu anssa- Tasta komitean pi]-kissa ninta $1 00 yll(ien
työläisten kesken Ne kiistat o- kompromissitouhusta syntyikin koko- kmil(au(]en hoito eli $500 6 pulloa
vat tähän saakka olleet vähem- pois Mutta nyt on toista Var- "sessa aikamoinen väittely Hill- kuuden kuukauden hoito
män huomatut syystä että naiset sinkin Englannissa ovat naiset Q-Ut Kate O Hare Lena Morrow Le- SaHaaaE a°NahtaanTEEKlssA
eivät ole tätä ennen työsfcennel- täyttäneet kaikki teollisuusalat wis ja jotkut muutkin huomatut puo- Astorai 0e
leet kaikilla teollisuusaloilla niin eivätkä naiset asemastaan hevil- Iueemme puhujat kannattivat sosia- KirjeVailito voi tapahtua:
Yleisesti kuin nyt ja suuri työttö- lä luovu Ja siksipä täytyykin " ia suffragettien yhteistoimin- HBe"berst Dru9 0re
mien armeija miehiä on aina oi- hallituksen ryhtyä "sosialismia taa nasten aänioikeuskysymyksessa Z79Hr TarvitAssal!ne a
lut täyttämässä lakonrikkuri- kokeilemaan" kuten Mr George Eräskin edustaja sanoi m m ettei t„eRkialal]e uulIuvaa tavaraa voitto
markkinat joten naiset ovat sanoo na'sten äänioikeusliikkeella Ameri- (ilata niitä BamaIla osotteella Mak-
luonnollisista syistä pysyneet Selma Jokela McCone: kassa ollut samanlaista luokkaluon- san postikulut
0101110001 v J-3"0 Uil J° äu uajseuuoia-
J1-"1"'""" """" — "
nään laajoja suunnitelmia miten so-
itunuLea vaan iiaiaxn nuoivciau
riin tai rotuun katsomatta ja alton-
— ~ '
tehokkaan tvön ansioksi voitanee lu-
Hrt n'
e" m ZZ
i jK„-s:!isnrfi Tr