Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSITOISTA
Tiistaina Helmik 11 p:nä 1919
No 6
SUOMEN TYÖVÄEN LUOK- nan jäsen Tuomittu 20 vuodek
KATAISTELU JA NAISTEN si kuritushuoneeseen
OSANOTTO SIIHEN
LASTENOSASTO j
(Jatkoa sivulta kuusitoista)
imen työläiset valmiin miesten
rinnalla ase kädessä puolusta
maan oikeuksiaan
Jo tammikuun lopulla kertoi-
malle Elätellyt itseään (palveli
jattarena sittemmin ompelijat
tarena Liittynyt Viipurin pal
velijattarien osastoon 1899 Oi
vat Haaparannan kautta tulleet lut useissa luottamustoimissa m
tiedot että m puhujana v 1905 alkaen E-
Anni Savolainen synt 129
1875 Nilsiässä Loisen lapsi
Käynyt ikolme viikkoa rippikou
lua [Lähtenyt 8 ikäisenä mail- kuullut mitään minusta sen jälkeen kolmeksi kuukaudeksi huonojen tel-
(Jatkoa yhdennellätoista sivulla)
talo että siinä on vaikea toimia Me
kin lapset koetamme uhrata ja toimia
niin että saataisiin talomme isonne
tuksi Samassa kokouksessa myöskin
päätimme lopettaa liiton toiminta
niin nyt tervehdän heitä ja kaikkia
lapsia nyt yhtä alkaa
Tämä Portland on kovin suuri kau
punki Minä pääsin nyt muuttamaan
neljännelle luokalle koulussa Minä
tykkään Calitornlan koulusta parem-
"Naisetkin ottivat taisteluihin duskunnan jäsen Tuomittu 12 min siellä kun saa kaikki kouluvä
lineet vapaasti koulun puolesta
Täällä ne täytyy kaikki ostaa No
mikäpäs siinä riyt auttaa Minä olen
käynyt osaston liaalilla pyhäkoulus
sa Siellä myös on hauskaa Kirjo
ton toistekin Toverittaren Lasteno
sastoon jos tälle annetaan tilaa Las
tenosastoa on niin hauska aina lukea
kun Toveritar tulee
Nestor L Williams
osaa punakaartilaisten puolella vuodeksi kuritushuoneeseen
joista useat käyttivät miesten
vaatteita Kaikki' vangiksi jou
tuvat naiset asetetaan heti sei
nää vasten ja ammutaan "
Ympäri Suomen kertoivat
viestit naisten osanotosta taiste
luun Suomessa ilmestyneet lah
tarilelidet kertoessaan joitakin
yksityiskohtia taistelusta puna
kaartilaisten kanssa ylistivät
naisten sankaruutta Niinpä e
räskin lahtarikaartissa ollut mies
kertoi Tampereen vallotuksesta
Jyväskylässä ilmestyvässä Kes
kisuomalaisessa että "hallitus-
Kaciuiia kontasi joukkomme nais- mustoimissa 'JiclusKunnan ja-
ten kuolemanpataljoonan joka sen Tuomittu 6 v kuritushuo- tgäll
lyötiin viimeiseen asti Kun neeseen
tiedämme että Tampereen työ- Fiina Pietikäinen synt 28
väenyhdistyksen talo on Halli- 1870 Helsingin pit Käynyt kak-
' tuskadun ja Esplanaajdin kul- si luokkaa kansakoulua 11 vuo-
' massa niin huomaamme että tisena lähtenyt maihnalle Toi-
naiset ovat olleet viimeisenä minut palvelijattarena pesijänä
puolustamassa iampereen lyo- y m
väen taloa ja taistelleen uriiool
lisesti viime hetkeen' asti Sa- na Eduskunnan
Anni Huotari synt 613 1874
Viipurissa Käynyt kansakou
lun Ollut edustajana puolueko
kouksissa Työläisnaisten liitto
hallinnon sihteerinä v 1902—05
puheenjohtaja v 1906 Julaissut
pöytäkirjoja ja kirjasia m m
"Työläisnaiset (hereille" 'Edus
kunnan jäsen Tuomittu 6 v
kuritushuoneeseen
Hulda Salmi opettajatar jou
tunut porvariston vainon alai-
den ja pitkien matkojen takia
Toukokuun ensi mäen en sunnuntai
se taasen aletaan kun ilmat ovat jo
paremmat
Tämän paikkakunnan ihanneliitto
laisten puolesta lähetän sulimmat ter
veiset kaikille Toverittaren lukijoille
ja toivon tarmoa ja toimintaintoa
kaikille suurille ja pienille tovereille
E H
VVOSCESTER MASS
Hyvää päivää pienet Toverittaren
lnkiinr! TiTnöl TrajM-nn mlnölHi alatta-
scna pois toimestaan Runoili- lln kirjottaa Lastenosastoon koska
jana tunnettu Useissa luotta- eil „„ vMjin nstpn Mr1n
DETROIT MICH
Halloo pienet ystävät! Minä yri
tän ensi kertaa kirjottaa Lastenosas
toon ja toivon siinä Ölinistuvani '
Täällä on sunnuntaikoulu ja mi
nä tykkään siellä käydä joka sun
nuntai Minä kun osaan jo lukea
suomenkieltä niin minä olen jo kol
mannella luokalla vaikka olen vasta
7 vuotta vanha
en ole nähnyt yhtään lasten kirjo- upottajamme on tati iriiuna an
tusta täältä VVarcesterista vaikka °n nyvä opettaja Kyllä me lapset
ä on paljon lapsia Meillä on tahdommekin tulla tietoisiksi että me
s s osaston talolla sunnuntaikoulu suureksi tultuamme voisimme tämän
ja ihanneliitto joissa on lähelle sa- kurjan yhteiskunnan tehdä hyväksi
ta lasta vaan ei kellään näv olevan teillä on lastenlltamat 9 p maa-
halua kirjottaa Toverittareen Minä liskuuta ja siellä tulee olemaan pai-
olen 11 vuoden vanha ja minulla on J°n hauskaa ja hyvää ohjelmaa
n vimtta vaiihn voli luina nia Tot_ Tervehdys kaikille nlkku vatävillfk-
9 lajJsen äiti ollut useissa rinnp-us limkaiia ia vBiieni nn Toveruudella Vieno Levänen
luottamustoimissa m m' (puhuja- mannella luofckalla Me myös käym-'
laSeU JraSSl- mp o H nanafAI1 4alnlla nliinlmolVn TTiinJ11i"nfli- irlnnro m
maa kertovat _ tamperelaiset tettu öoornaisten kuritushuonee- uksiasa laulamassa veljeni kanssa ja ylpeys sukuperän ylpeys luok-
miestoveritkin miten _ lampe- seen Myöhempi kohtalo tunte- paljou muitaWn lapsia esittää siellä ka- tai heimoylpevs kaikki ovat
reen punaiset naissoturit taiste- maton „„ ohjelmaa Tämä talvi on ikävä kun halveksittavia ja alhaisia - Ro-
hvat pelkäämättä Moni heistä Ida Alle-Teljo synt 56 I87j ei täälIä o]e olIenkaan iuuta veljeni bert Blatchford
saavutti sankarikuoleman Su- Nummijärvellä Toiminut lei- „„ H„wt inniiirhinirai " Tri„ tM
loinkuin pelkurimiehet piilou- piirinä puolueen puhujana ollut vo0 kovasti että lunta' tulisi että
tui vat antautuivat taistelutta tai edustajana puoluekokouksissa nan saisl s'„ksitella vaan el ' tuota
lammaslauman tavoin' pakenivat työläisnaisten edustajakdkouk- mokomaa tule Paljon on täällä
silloin nainen asettui kylmäveri- sissa työläisnaisten liittohallin- kuollut lhmisiä Bimen ruttoon vaan
sesti taisteluasentoon puolusta- non puoluehallinnon kansallis- ei se meiitä vienyt vielä ketään
maan kotejaan puolustamaan komitean jäsenenä ja monissa Kunhan ei vaan kuoliskaan Toivon
köyhälistön oikeuksia joita kaik- muissa luottamustoimissa E- hauskaa uuttavuotta kaikille Toverit-
kia julma vihollinen raivoisasti duskunnan jäsen Vangittu Kot- taren lukijoille
raateli" kassa Myöhempi kohtalo tun
Suomen porvarit jotka olivat tematon
katalasti maansa pettäen saaneet Maria Laine synt 1113 1868
avukseen saksalaiset ihunnit pää- Iin pitäjässä Käynyt kansakour
sivät lopulta voitolle ja silloin 'he lun ja teollisuuskoulun Kirjo-
antoivat Kostonsa rtenua Tiuut- tenut sanomaientun uuut mo-
tomasli
Toveruudella Impi Merikanto
MAYNARD MASS
Taiston ihanneliitto perusti käsin
kirjotetun lehden "Eteenpäin pyrkl-
IYIVd' Anfra Utlan 1„ntln-n lrl -t~ln l
— mJa jvit mico iuciiftvaAoi jvaa tui-
Tästä kostosta ovat nissa luottamustoimissa ja edus- geSsa ohjelmakokouksessa' Toimitta-
jat valitaan joka kuukausi Meidän
ihanheliittolaisten velvollisuus on kir
jottaa tähän lehteen Myöskin pe
rustimme lauluseuran ja jätettiin
opettajan valitseminen koulukomite
an huostaan Valittiin johtokuntaan
Väinö Linna ja Aili Lindfors
Viime työkokouksessa joka pidet-
naiset ja lapsetkin saaneet run- tajäkokouksissa Toiminut työ
saan osuuden Uutiset kertovat väen ja raittiuspuhujanä Edus
osiin Lahdessa yhtenä ainoana kunnan jäsen Tuomittu 2y2 v
päivänä ammutun 158 naisvan- vankeutta tai 4 — 5 v ehdonalai
kia Vankiloihin on teljetty noin seen vapauteen
73000 vankia joista suuri osa on Ellen Mäkeliin toiminut työ
naisia 'liettä on niin paljon väenliikkeessä viimeiset 20 vuot
että emme tuskin milloinkaan ta Saavuttanut tovereiden suo-
-voi ncuia osottaa 'Kunnioitustani- sion ja luottamuKsen vangittu tiin tammik 14 p:nä valittiin huvi
me ja ihailuamme nimellisesti Oulussa 15 vuotiaan tyttärensä toimikuntaan Tyyne VVeokstrom Hil
persoonakohtaisesi muistelemal- kanssa (Heidän myöhempi koh- da Jokinen ja Aili Ojalehto
la vaan sitä he eivät vaadikaan talonsa on tuntematon Minun toivomukseni on että kaik-
Me kunnioitamme heitä työväen- Emmi Murto toiminut kauan ki vanhemmat UmnneiHttninisar oa
liidlcan esitaistelijoina parhaiten puolueessa 'kuuluen m' m Hä- puisivat säännöllisesti kokouksiin ja
Miia eitu jämiimme sauiaiiu un- nieeu uuniin uonioise vaalipiirin kouluun W K
purttoimikuntaan ja kunnallisi-
järjestöön Tampereella Tuo- FIRE STEELE MICH
nuttu kuolemaan Halien fnoi- Halloo Toverittaren lnkiiat Ia
kansa 'joka on ollut 6 luokalla kaikki pienet toverit!
lyseossa on myöskin tuomittu 10 Meillä Fire Steelen pienillä tove-
v kuritushuoneeseen reillä oli hauska joulu-markkinailta
Tf!1l 1 _ TT _ 1 1 !
viineimuna rs-osueiun naisten ma Me suoritimme ohjelmaa ja li-
Hei tytöt!
Täällä olisi kolme nuorta farmaria
joille on tullut sellainen tuuma että
pitäisi olla oma joka vellin keittäisi
ja kanoille jyviä heittäisi Siispä ty
töt tarttukaapas asiaan sillä meillä
on tosi tarkotus
"Aura" "Karhi"- "Jyrä"
R F D„ 1 Box 33 VVoodland Wash
Mies jälleen terve
ja vaimo onnellinen
Eräs nainen Columbuksesta kertoo miten
LAXCARIN voi parantaa toisia yhtä
hyvin kuin hänen miehensäkin
rautuvaisuudella sitä työtä jon
ka he sankarillisesti alottivat
lulKoon tassa kuitenkin mai
nituksi muutamia niistä jotka o-
ivat aktiivisesti toimineet Suo
men Sosialidemokratisesssa puo
lueessa Hilja Pärssinen syntynyt 713
'1876 ammatiltaan kansakoulun
fnpettajatar Runoilijana ja kir-
kuolemanpataljooiiau johtaja on säksl oli huutokauppa huvipostl ja
telotettu Helsingissä muuta huvia Täti Ida Vager opet-
Näitä luokkataistelun uhreja tajamme kertoi meille hauskan sa-
sekä puhujana laajalti löytyy tuhansia joiden kohtalo duh Hän antoi ' meidän suorittaa
jaihjana
tunnettu työväenluokan keskuu
lessa Ollut edustaja useissa
puoluekokouksissa Puolueneu
voston jäsen' Työläisnaisten lii
ton puheenjohtaja Työläisnai
sen toimittaja jn eduskunnan jä
sen Telotettu Viipurissa
Hilda Herrala synt 48 1SS1
Kemissä Ammatillaan om peli
jata r Toiminut köyhälistöliik
keessä viimeiset 20 vuotta Saa
nut osakseen luottamusta Toi
minut Työläisnaisten liiton sih
teerinä ia puhujana Eduskurir
on tuntematon mutta heidän
työnsä ei ole hukkaan mennyt
eikä Jieidän kärsimyksensä jää
kostamatta Työväenluokan kos
tonpäivä joutuu nopein askelin
ja sitä seuraa ihmiskunnan iha
na aamu
Kaatuneiden sankarien nimes
sä me vannomme taistelevamme
aina sijlien asti kunnes viimei
nen kruunu on alasrevitty ja sen
mukana kapitalistinen järjestel
mä liinahan kukistettu 'Kaikki
en palatsien ja linnojen harjalle
kaikki tehtävät että oppisimme jo
pieninä toimimaan tovereina sen ja
lon aatteen hyväksi joka vaatii kai
kille ihmisille samanlaisia elämän
mahdollisuuksia Viimeisessä ihan-
neliittomme kokouksessa päätimme i"l" postimerkeissä tahi postiosotuksessa
Toista vuotta mieheni kärsi vatsanhäiriöis
ta sydämenpoltosta la huonosta ruuansula-
Toisinaan hän oli niin ärtyinen
etta melkein hanta pelkäsin Pieninkin rä
sähdys lasten leikki — kaikki häiritsivät
häntä hänen hermonsa olivat aivan sirpalei
na" sanoo Mrs Arthur Stevens Columhuk
sesta hyvin tunnetun konduktöörin vaimo
Me tulimme tunteinaan LAXCARIN sano
malehticn kautta ensin me emme itsekäärt
uskoneet sen auttavan mutta kuitenkin pää
timme koettaa ja nyt kiitämme jumalaa että
hän toi sen huomioomme LAXCARIN eh
käisi mieheni riutan käymästä hän voi su
lattaa ruokansa ja se antoi hänelle voimaa
LAXCARIN ehkäisi kaasun joka antoi hä
nelle sydämen poltetta nyt hänellä on hyvä
ruokahalu Itänen hermonsa ovat jälleen hy
vässä kunnossa Nyt hän voi nukkua yhtä
hyvin kuin ennenkin LAXCARTN on mai
nio lääke ja se voi auttaa kaikkia yhtä hy
vin kuin se auttoi miestäni"
Laxcarinia myy ainoastaan Laxcarln Pro
ducts Co Dept 1—7 saatua $100 rahaa
panna iltamatulot pankkiin talonra
kennusrahastoa varten Iltamasta oli
tuloja $4700 menoja $1427 puhdas
jäännös $3273 Meillä on niin pieni
ihmisyyden puhdas punalippu
nostettu vapaasti hulmuamaan
Tyyni Hyrsky murto
Tehtailijan huomautus — Laxcarinin val
mistuksessa ci ole mitään salaisuutta se on
puhtaasti tehty kasvisaineista ja hyvin tun
nettu lääkemailmassa
MyyntioiiLiis
LAXCARIN PROOUCTS CO
Dept T — 7 Pittsburgh Pa