Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
SIVU KYMMENEN Tiistaina Hclmik 11 p:nä 1919 No 6
f J' ' WARREN OHIO tä senkin saamisesi! olisi tosi kysy- mihinkään kehityksellisen tiedon nassa osastossamme vaan siinä tah-
1 Velvollisuuteni on Iähpvä Tove- myk8esslL Myös tolnen nullu k°- hankkimiseen- vaan päivälleen joka- too olla ainainen opettajien puute
f I ritlaren inkiiairunn Qs"nvt koe- operatiivisen sukaupan perusta- päiväiset työnsä huolehtii on ikään- Halukkaita Ja pystyviä henkilöitä o-
1 tan -oitavani Olen ollut täällä yh mlsesta' Ja sen pitalsi a!kaa Jo näila kuin Iapsf J°ka ei yhteiskunnallisista pettäjiksi ei tahdo olla saatavissa ja
deksän kuukautta enkä muistikseni "'''T?' ""'f " ja akat el "f ynmärrä mitäan' Tämä jos onkin niin ovat ho usealla muul-
f ole nähnvt kuin yhden kiriohiksen 7 ' ' " "" u m m unnieua estetyt Siina toimimasta
VVarrenista lehdestimme Toivottava T ? 36 "' " h"lUa ketäftn' yakka Benraakln Nyt lapset alkayat ta kovan
olisi että joku koettaisi asioita muu- hyodyksenne- Tovon enestysto luokkansa toimintaa järjestyneissä ri- kiireen kanssa -iltamia Aikomus oli-
allekin mottaa että ihmiset näkisi- VfU"' 6tte' käVi3' n1lnkuIn kuulemma veissä sillä siten tulee monta pulmal- si pitää ne helmikuun lopulla Ohjel-
vät että kyllä ' me nai=et täälläkin °" kaynyt tolsten osuuskauppojen lista kysymystä ratkaistua oikealla ma olisi aikomus saada hyvänlainen
olemme valveilla eikä ' nukuta ' iohon J01ta amerlkalaiset enne" vanhaan o- tavalla jota porvarillisilla tiedoilla muun muassa lapsilta vielukvartettl
käsitykseen moni un jo pääsit Vat taalla py8yttitoeet' nmlttäSn peu" e! voi oikein selittää soittoa K Jauhiaisen jcftdolla
Vaikka tälliä ei ole omaa taloa ' o- kl" aUe' la 3°S 'käy' "m °tetaatt Taällä l8nnen lämpösessä kaupun- Sampo osuuskaupan puolivuosiko-
estolla ni-n koetetmn kuitenkin 86 8I6lta V°U- Halskaa kevättä kai' Qissakln on riehunut se- kulkutauti kous oli v k 25 p Osanotto koko-
pyrkiä viemään eteenpäin sitä aatet- raataOTeremo- toto täydelIa mtala' K°u ovat ukseen oli hyvä sillä yleisöä oli pai-
ta-jonka toteuduttua saamme naut- 1 overnudella' A otteet sulettuina koko talven vaan jon Liike on vaan yhä hyvässä kun-
ainiA siuijuueiu nyt vana kerrallaan aukeavat joten nossa numerot osottlvat sen el ol-
lii onnesta ia rallhnstn inllnin mvös-
is-!„ „„„ „ii„ i„„ „„ „!„ „-i r lapset saavat mennä opintojaan jat- leukaan kärsineen kilpailijastaan Os-
I ' lä sllloin halHtsee kansa em oku VVAUKEGAN ILL kamaan Suomalaisia se ei täällä mosta tai mikä karhun pentu se lie-
Kovin 'Kovana pitänyt vaikka jarjes- nee vantKaKin sen piti olla 'kuoleman
0ha„ ne miljoonan markan ilta- cn ä 7 ™ eg n a o itu vk- taMsSa alnakta lskU S— Taasen vain yli koi-
i matkin vähän aikaa sitten ja meni- "as a oiminnä sa tämän vuoden a N°' °yt 88 °n volton sne 3a puo11 tubatta ' pnski voittoa
f h„ 11P -„ „ „„„„ mnHa i toimmna&a taman vuoden a- puo)e„a sillä sade huuhtoi kaiken ostajilleen puolessa vuodessa Eikö
S lan lie K°kJ lama mukimsa mutta lussa Innokkaat toverit ovat saa- a
I yksi seikka oli aivan' pilata koko I1PPt vSsyneimmätkin hereille Vii- 7 3a lamm1n aunlgon- olekm Sleva raa yleistoiminnan tu-
homman kun ei sattunut olemaan e vu d Zpf nävttik väljän "''' yiimeisetkil b loksena! Koettakaamme yhäti edel-maksu-lauantai
vaikka siksi oli aiot- iaimealta PaX W 1 Ompeluseuran tydt ovat valmiit een tehdä työtä osuustoiminnan se-
tu mutta juomarahoja oli vielä tai- tamia mutta hmi ' et eivät saap uV J" talIaan m'ymaan avokaupalla 13 littamiseksi Siihen sopivana väli-
lelH ia eihän -kalkki iunnnni rIe ! ! u ) ! f T päivä tätä 'kliUta' J°te11 jokaisen tie- kappaleena onkin Pelto ja Koti Ien-
lella Ja elnan alkK1 juoppoja ole- neet haahlle ja ohjelma suoritettiin „„ „„„ „ „
ikimi in iirinä 10 mni5t nii tn 1 1 rr- tysl1 tulee sllloin iltamiin Siis siel ti Mary Seppelin
i 'Haan ja siksipä ne menivät — ali parillekymmenelle hengelle Tämä p t t R r
j right Toveri Pursi Clevelandista o- ei silti -kuolettanut innostusta niin aa_ etty- „„„ uCruc
li puhumassa ja hän selitteli työläis- kuin olisi luullut vaan toverit alkoi- DETROIT MICH HEIGHTS ILL
f n asemaa Suomessa ja kehotti yh- vat keksiä jotakin suurenmoista jo- ' Tietääkseni töniä on ensi kerta
tvmaiin miljoonan markan klubiin jo- ka väkisinkin tempaisi yleisön mu- Osastomme ompeluseura - on nyt kun tältä paikkakunnalta on kirje
ka ei olekaan mikään suuri uhraus kaan Ja uhraten kaiken vapaa-ai- vilkkaassa toiminnassa" Noin kuu- toverittaressa Minut valittiin kir
1cat3oen siihen mitä he siellä Suomes- kansa toimien 'ja puuhaten ovat he kauden toiminta-ajalla cn kirjanpidon jeenvaihtajaksi ja koetan siis par
sa ovat saaneet kärisä ja uhrata' Oli- onnistuneet Joka sunnuntaina on mukaan ostettu noin 70 kappaletta kä- liaani mukaan täyttää tehtäväni
jelmaa'oli 'kokolailla ja monipuolis- vaatii viettää nautinto-rikas ilta ja sitöitä ja toivottavasti kaikki käsi-
ta Naiset toi at koreja joilla saa- suuri !ha1iniMA ™ mint tavnnS - tvfit rvnt inetut nmnoi Mel"ä on 0lut osasto toiminnassa
I f - in melkonen summa ja suuri kori keä Niin titmä on niistä entisistä ralla oli iltama tammik" 25 n sen- jo Wnes ™oden ajan ja samoin myös-
£ o" 'aiottu osaston puolelta josta mutta katsotaanpa mitä vielä on tu- ra n rahaston kartuttamiseksi Tu- kln omPeIuRelra Osasto toimii vilk-
%' ' 'kilpailivat ukko- ja poikamiehet jon- lossa lot iltamasta eivät ole vielä tiedos- }a samaa voi 8anoa omPel'
Ika voittivat ukkomiehet — häpeä kyl- Se naistenpäivä nimittäin Sitä vie- sani mutta väkeä oli ollut kohtalai- TraStaIiln huoUmatte naisten vähyy"
} lä pojille tetään maaliskuun 2 päivänä Ompe- sestl ' desta" Uuäen vuoden aattona oU
I KniiliiiKa „„„„„„„„„ t v p„ lllse"ra" naiden valitsema juhlakomi- Olen kuullut että joillakin naisilla se™lla '"vjjäiset hyvällä menestyt
4 ' Kuuluisa piuiiijamme tov Eugene sei ä Puhdas tulo oli Slfl Sf? Inqfp
v nol) „„' „„„„„„„ „ tea on jo kuukauden ajan hyörinyt on vielä viimevuotisia seuran töitä funaas 0 01 ]08ta
f V Deus oli puhumassa taalla v k m : summasta omneluseura luovutti t6 no
f 9R n „„„ „„„ „ alkuvalmistuksissa niin hyvää siitä Toivottavasti he valmistavat ne ja su™masta ompeluseura luovutti ifoöOO
- 26 p Puhetilaisuuteen oli keräytynyt J miljoonan markan rahastoon
f suuri sotilas-kasarmirakennus ääriään tl"ee' Italavato nestetaan ar- tuovat ne hyvissä ajoin tamankei- m r „„
I mvntn t:irtoon i0i0fi v„„a„ vokasia ja monipuolista ohjelmaa sun myyjäisiin jotka pidetään touko- t '
i mvoten täyteen ylelsoa Ennen „ I L „ den pari kansalaistammekin maan po-
v: ri i i i Aletaan kello kahdelta Vapaa si- kuulla Työt olisi palautettava huh- v
nehsin saapumista puhui hetken ai- v a ' " veen Se oi jo vähenemään päin
I i „ sSaupaasy kaikille tik ajalla Myöskin ovat lahjat ter- B c
kaa toveritar Margaret Prevey Akro- v J ' " mutta alkoi parsimaan jälkiään ja
i-tn T-Tiin nn t„„nth VoHn„i„u Sltten illalla esittää osaston nay- vetulleita noita myyjäisiä varten Vii- „„„„„„„ „ L
'I H hän todellakin todisti kykynsä "uu'c"' aJ iul "''"een BU"'-81" "'vyjaisisia en ote sairasituneet
e 'i„ vahan is u„„ iin „„-t„ Lalnseudun suomala-sten kannattaa nähnyt mitään kirjanpitoa josta sai-
14 "llu vahan alna kuin lian saikin i ' Osaston kokoukset -pidetään kuu-
f „i„„ tjk„ dj1(h no i laimea tänne sina paivana Ei tarv t- si nahda miten edellisinä vuosina on
' puhua Hän ehdotti tilaamaan Ohio 4 kauden joka ens mä nen ja kolmas
Sociaiistla ja hänen puheensa aika- ™ ""-h-m tähden vaivautua Ohje- tamittu _„ m ia ja etty to taitama ta 8UnnuntaL TnUtaahan sime keskug
I na kerätti n kolehti ja mvöskin my masta Ja kappaleesta 'Hetaan tar- Olisi välttämätöntä säilyttää kirjat teIpmaan agloIgta
Uin kirjoja joiden joukossa oli "f n lyomlehessa ja paikallisissa il- joista näkisi kenelle töitä on annet- Xoverlnlgegt!
George R Klrkpatrlckjn "Ajattele tai ""'f81888: ' tu„ Jft miif ovat palauttamatta Tä- Mrg Jacfe
antaudu" joka kirin o-i !"kenisen Til!1ipuuciessa on hyvä ravintola man vuoden ajalla koetamme pitää
arvoinen' Toveri Dai-s alköi" puteen- el kannata aina "trlltata" niin täydell8ta kir3anPtoa kaikesta toi" LEADVILLE COLo"
o0 1 v„„ e- „„i„tt- t-„ „ kln ukkomiesten Ompeluseuran minnasta Tämä tapa ei mahdollises-
s z 'i JJ iun n mauius- ti ivioo-
f J neyn jutusta ia sanoi eitä fos eivät naset leIpovat lUe kahvUelvan pa" " ole kaikklen mieleen vaan jarjes- Meidän kylässämme on osaston toi-
V ' vankilan ovet avaamin tov Moonevl- rastaan koettavat' ettei olisi 'lnoit- tetty totomfnta on välttämätön ettei nnta ollut koko talven niin hiljais-
t i„ „„„„ i„i„„i a „:itK "-i teen S!J'aa- Hei naiset esteet syr- tule sotkuja jotka tahtovat aina oi- ta että m'nä nio nu„f i„„ri uhh
}i : Iäiset tekevät yleislakon - niin ei- kkyk48pas kihlni kuUanne ka" la meIkein tavallisia osastossamme klrjottamisen aihetta Osastomme
M i vn!l Vlrknn feirVrviint v„im '-varteen ja ohjatkaa kulkunne Work- Missä on vika kun aina on joku toi- jäseniä on muuttanut toisille naiki™
km yleisö niin kovin aploteeri ?u haal1e viettämään työläisnaisten minta rempallaan? kunnille aina vähän ajan perästä ja
joita oli kasarmin ympärillä icitakln "apaivää! Tervetuloa kaikille! Käykää kaikki naiset ompeluseu- lmi 0„ atkeessa lähteä joten meitä
1 ikuu yleisö niin kovin aploteerasi T°'V00' F- W- raH okon3tVasa- Ompeluseuran puo- on jälellä vain pieni joukko Olisi
f Vaikka viranomaista oli saapuvilla ~ : Ieata" H Tuomela suotavaa että tänne tulisi uusia voi-
1 noin kvmmenknnla eivät he tohioaf " ANGELES CAL — mia eikä aina vain menisi ettei osas-
mitään häiriötä vaikka puhuja aina Kyllä täällä todesta on oikeita MONESSEN PA tot toimet lankeaisi aina samojen
]' vähän väliä pisteli pilkkasanoja hä- nahjuksia kun el näy kirjotuksia Tervehdys täältä taasen pitkästä he'kilöiden hartioille
h nou vangitsemisensa suhte ju Pu- kuin joku vuodessa — ehkä usea van- aikaa Toverittaren laajalle lukijakun- Ompeluseuran myyjäiset jotka pi-
j ' 1oen loputtua meni suuri joukko kiit- ha "loosi lainen" ajattelee ja kyllä nalle Koetan täyttää velvollisuutta- dettiin tammik 25 p onnistuivat hv-
ti S tntlllinn nitliiHnn Ioiitiq uinui ma!i:in ™ !1 „li uittis i l „u kuk„ 1 "
tvi j"'- ""-'j1'"- ne uiw uiiiiu aiim laitaa on eieiiy 'n-mi uuiui Ltiuan Luuiieeu iterta iu- vin kun ottaa kaikki "pointit" huo
len sakista muutamia mutta kyynel- vaan ikäänkuin nukuksissa osaston välineeksi osaston puolesta joskin mioon Tulo käsitöistä oli $134 40
silmin sieltä kalkki tulivat vaifka toimintaan nähden Nyt näyttää jo on melkein turha tämmösiä kokousra- josta annettiin osastolle $100 00
kuinka naurusuin sinne menivät -So- vähän virkistymisen oireita sillä pää- portteja y m sentapaisia pikku-uuti- " "Junula ja Tanula" on otettu har
topoukih oli paljon saapuvilla jotka tettiin pitää kokouksia joka sunnun- sia Toverittaren palstoilla julaista joteltavaksi Pidetäänpä mlelessäm
eutn osa olivat puhujan puheilla OH- tai Viralliset kokoukset ovat ku- syystä että ne ehtivät jo vanhentua me että siiloin kaikin mennään kat
aipa rikein hauska useamminkin lumi- ten ennenkin ja' toiset ovat joko väit- ennenkuin lehti saapuu tänne asti somaan kun se esitetään Aikaa el
la niin hyvää puhujaa kuin toveri tely- tai ohjelmakokoukset sillä se Lauluseura on taasen perustettu ole vielä ilmoitettu mutta kylläpähän
Debs on - riippuu siltä mitä milloinkin parhai- nimittäin sekakuoro Osanotto onkin Pian kuulemme Emme olekaan näh
_ Jotkut naisst jutustelevat keske- ten halutaan Siis jokainen pankaa- kiitettävän runsasta varsinkin nais- neet kappaleita sitten kun viime syk
nniin että el ele missä kuluttaa il- pas mieleenne ja rientäkää kokouk- ten puolesta vaan semmoistahan se vnä
i
(ansa Nyt sentään on ainakin yksi ssen sekä innokkaasti ottamaan o- on tavannut olla että naiset ovat Kylämme lääkärit hautaantoimit-
piikka ja se on ompeluseuran ko- saa ilman arkailematta sillä siten ainakin säännöllisemmin käyneet har- tajat ja rohdoskauppiaat saavat jo
kocis Ottnkaapas tämä naiset huo- saamme asioita selväksi ja 'tähän jo- jotuksissa kuin miehet vaan toivot- toisen kerran tänä talvena nauttia
miccune ja tulkaa nyt kokouksiin ja kanäiväiseen työläisen elämään vir- tavaa olisi nyt että miehetkin täyt- "hyvästä ajasta" kun tao kulkutau-
ottakaa sieltä mieluinen työ itsellen- kistystä Myös ensimäiuen velvolli- täisivät velvollisuutensa paremmin it- ti rupesi uudestaan raivoamaan Ei
n sillä huvikscenhnn sen tekee — suus on liittyä riveihin sillä mei- seään ja lauluseuraa kohtaan kuin ilmotettu ollenkaan kuinka paljon on
e!'cö trtta? Myyjäiset kuulemme on d?n paikkamme on siellä VH imail- ovat kerran nimensä luetteloon anta- sairaita etteivät Uimiset olisi kovin
'kesällä aikaiseen ja jos sattuu pai- man on työväenluokalla liikehtimisen neet Johtaja on nyt ainakin parhaim- peloissaan Suomalaisia ei tauti ole
jonkin tö tä olemaan niin tulee pian oireita se ratkoo kahleitaan joten Pia meillä että ei huoli peljätä et- täällä vielä montaakaan ahdMnnnt
1 :i're slis kaikille neulat puikot ja on suurta ja kaunista olla mukana tä väärin opetetaan sillä toveri W He keittävät tervaa ja särpivät
m Kuunneiiuu liehumaan etra saa- nnssa riveissä Jotka luovat uuden Jfiklund on jo entuudestaan meille "Hoffmannin droppia" Josko mainit
daan pitää komeat myyjäiset mailman Ihminen on niin kummal- tunnettu kykeneväksi ja tarkaksi mu- tu lääke estää lentsun tarttumasta
0man talon laittamisesi olen licu otus että jos hän olla lököttää silkin opettajaksi sitä en tiedä mutta moni täällä ai
kaillut huhuja Toivottava olisi et- paikallaan ja ei kohdista ajatuksiaan Sunnuntaikoulu on myöskin toimin- nakin niin uskoo — Suska