Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 11, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thla Issue of the Toveritar contaln no rtlclei tuch
requlre an affirmed tranalatlon aceordlng to Act of Oct
15th 1917
Amarikan suomitalsten työläisnaisten äänenkannattaja
ot tbe Finnish tforklng Woinen In Amurlc
Painos 8712
XTO OrgaD
No 6
TIISTAINA H ELMI K 11 P — TUESDAY FEB 11
1919 — Yhdeksäs vuosikerta
Naistenpäi
vän tervehdys
Keskellä 'kaikissa maissa rie
hn vain luokkasodan melskeiden
me vietämme tänä vuonna tätä
naisten päivää Viime kerralla
me vietimme sitä mailman sodan
hirvittävän pauhun keskellä Xyt
keskustellaan tuon sodan rau
hanehdoista parasta aikaa MaiU
man kapitalistien välinen 'veri
leikki on muuttunut työväenluo
kan ja vallassaolevan luokan
väliseksi luokkasodaksi
-"isken päättynyt vuosi alkoi
Suomen Verisellä luokkasodalla
Aäläu tautien vankeuden ja
lahtarien julmien kidutusten ja
murhien uhreina on sortunut
kymmentuhansin tulisieluisia
luokkatovereitamme ja omaisi
amme Suomessa Tuhatlukuisina
kohoavat heidän hautakumpun
sa Suomenmaan povesta Xe oi
vat luokkasodan pyhiä hautoja
'Niiden äärellä ovat ne pyhät
uhrilehdot joissa nouseva tvö
väen nuoriso ja jälelle ' jääneet
toverit vannovat vapauden ja
koston valoja — Pyhittäkääm
me tämä päivä myöskin heidän
muistolleen vaikka tämä ei ole
kaan muistojuhlien ipäivä
'Tämä on tiaisten sosialistisen
valistustyön päivä : jokainen
päivä vuodesta on sitä mutta tä
mä on juhlapäivä tämä on i
käänkuin tilienkatsaushetki jol
loin punnitsemme vuoden saa
vutukset ja suunnittelemme e
clessä olevan työn
Viime vuoden toimintamme ei
ehkä nyt paina vaaassa hyvin
kään raskaana sillä onhan Aine-
Golgatalla
Kir j Emma Saari
ollut
Golgataa verisiä kaameaa
käy nainen murhemieliä
Oli pyövelit päättäneet konnantyönsä —
heidän uhrit lepää siellä
Siell' lepää jäykkinä kalpeina
tyynin ja kylmin rinnoin
nuo vapaussankarit urhokkaat
jotka taisteli henkensä hinnoin
Ile kansoille vapautta taisteli
pelotta kuoloon asti
Jalo aate rintoja lämmitti
kunnes verensä Golgataa kasti
Lausui hurmeissansa: "Ei aate
kanssamme kuolla voi
viel' ihmisyys kerran voiton saa
kerran koillavi päivyen koi!"
Ile astui kuolon portista
kuin urhot kousanansa
niin varmoina rohkeina ylväinä
ei valiltaiii vaivojansa
— Nainen kulkee askelin horjuvin
ai n' etsivän katseen heittää
kyynel vierähtää poskelle kalpealle
varjo synkeä otsansa peittää
rikan työväenluokalla
pula suussa ja kädet sidottuna
Me toivomme että järjestyneen
työväen voimakas nousu täällä
kin pakottaa poistettavaksi kaik
ki sellaiset esteet jotka sitovat
meidän kätemme ja kielemme
edistämästä sosialismin suurta ja
ylevää oppia Olkoon tämä siis
taisteluvalmistusten päivä jol
loin me viitotamme taistelulin
jat jolloin me terästämme a
seemme ja viritämme henkem
me ja tarmomme sekä kokoam
me riveihimme kaikki raataja
siskot "~
Paljon olemme sitten viime
naisten päivän kärsineet ja pal
jon oppineetkin Paljon enem
män me jo luotamme omiin voi
miimme Olemmehan käyttäneet
jättiläisteollisuuksien mahtavia
koneistoja olemmehan kuunnel
leet jättiremmien viuhuntaa ja
ovathan kätemme ja järkemme
suorittaneet teollisuuden luomis
työn ihmeitä kaikkialla mihin
nainen ei ole ennen jalallaan as
tunut Me olemme osottaneet
kykenevämme tasa-arvoisesti
miesten kanssa suorittamaan timaan vapautusta siitä sorron
kaikkia velvollisuuksia yhteis- alaisuudesta jossa sukupuoleni
kunnassa ja ihmiselämässä Ky- me on tuhansia vuosia ollut Me
kymme ja kuntomme on antanut tahdomme vapaaseen ilmaan va
meille enemmän rohkeutta ja paaseen elämään Me emme e
uskoa itseemme ja me uskal- nään suutele ruoskaa ja rakasta
lamme vhä enemmän alkaa vaa- kahleitamme Koko mailman
Löysi isän veljen armaansa —
kaikki kylminä tyyninä makaa
mutl' ilme mi lepää kasvoillaan
puhuu ktiolonportinkin takaa
Sen nainen lukee ymmärtää
ja vannoo : me kostamme kerran
me' murramme vallat tyrannien
ja kruunaamme ihmisyyden
työläisnaisten' kanssa me yhdym
me vaatimaan niitä oikeuksia
joita" mieltä puuttuu la inc em
me tyydy murusiin kaiken me
tahdomme!
Me näemme kuinka Furopan
luokkasodan ja vallankumousten
Naiskysymys
sodan jälkeen
Valtiotieteilijät ja taloustietei
lijät nykyään vaivaavat paitansa
kudottamalla pitkiä tutkielmia se
kä ennusteluja naiskysymyksestä
sodan jälkeen Lähimmin paikal
leen tässä lie sanonut Englannin
sotaministeri Lloyd George sa
noessaan että naiskysymys tulee
pakottamaan hallituksen käytän
töönottamaan sosialistisia menet
telytapoja tuotannossa Vaikka
ei sentään voi varmuudella sa
noa etteikö käy osittain niinkin
'kuin muutamat naiskirjailijat e
pätoivoisina ennustavat naisille
synkkää tulevaisuutta siinä että
normaaliolojen palautuessa täy
tyy naisten luopua sodan aikana
saavuttamastaan edullisemmasta
asemasta ja astua takasin siihen
halveksittuun ja epäedulliseen a
vuttomuiTstilaan missä he olivat
ennen sotaa
Mutta se seikka on varma että
joskin osan naisista täytyy väis
tyä uudesta teollisuusasemastaan
ja antaa tilaa miehille niin ei se
tilanne tule olemaani pysyväinen
eikä pitkäaikainen ' Naiset ovat
saaneet siksi tuntuvan annoksen
itsenäisyyttä etteivät he eiiää
tyydy olemaan sitä ilman
Lloyd Georgen ennustuksien
mukaan voi Englannissa naisten
nykyinen asema johtaa sukupuo
lilakkoiihin naiset miehiä vas
taan miehet naisia vastaan Siis
sukupuolisotaan Tässä sodassa
sanoo Mr George asettuvansa
naisten puolelle
Xaiset näet ovat todenneet an-
(Jalkon toisella sivulla)
toverit ojentavat Amerikan työ
väenluokalle Jiätensä me tun
nemme 'heidän svdämieiisä sv-
kinnän ja henkensä tulisen heh
kuu ja mekin työläisnaiset tar
tumme heidän käsiinsä me vas
taamme samoin tuntein heidän
ajatuksiinsa Kun tyVm jättiläi
nen nousee nousemme me raa
tajanaiset sen kanssa Me näem
me jo kuinka tietämättömyyden
taikauskon ja orjuuden synkästä
yöstä nousee ihana kirkas va
pauden aurinko Me näemme
raadannankn martain ien orjalau
mojen nostavan päänsä ylös
maan mullasta me näemme kah
leiden katkeilevan ei ainoastaan
orjain jäsenistä vaan myöskin
heidän sieluistaan -
"Ja heidän vapautuvani orjain
— koko mailman vapautuvani
työläistoverien kanssa me tah
domme nousta ja käydä niille
vapauden onnen ja tasa-arvoi-suuden
korkeille elämän ylän
teille joita sosialismin nouseva
aurinko jo purppurasätein valai
see Heidän kanssansa ja hei-
dän avulla me tahdomme nousta
näistä orjuuden usvaisista soista
ylös niille päiväpaisteisille rin
teille joille aioastaan sosialismin
jahr aate askeleemme johtaa
taa