Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 04, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina helmik 4 p 1919
No S
saatossa on kymmeniä naisia kaikki
luku- ja - kirjotustaitoisia joukossa
naisia joille ei ole edes lapsiakaan
hoidettavana niin että pitäisi olla
jonkun verran aikaa illoin tällöin
piirtää muutamia rivejä Toverittareen
tämän paikkakunnan tapahtumista ja
osaton toiminnasta Toverittarelle
on koeteftu saada kirjeenvaihtajaa
monessa kokouksessa mutta el ole
saatu kaikilla on ollut kiire jonkun
muun tehtävän kanssa niin ettei ole
aikaa kirjottamlselle näyttääpä niin
kuin joku muu tekeminen olisi yh
teistoiminnan yläpuolella Tämän pit
källisen äänettömyyden lopettamisek
si koetan antaa toverittaren lukijoi
den tietää mitä täällä on hommattu
näiden merkillisten vuosien vaihtues
sa Vietettiin meillä täällä sen puu
sepän syntymäpäivää kuten muualla
kin joulujuhlat aloimme aattona sun
nuntaikoululasten ohjelmailtamalla
Jouluna oli suuret ohjelmailtamat
Yleisöä oli kumpanakin iltana koko
paljon ja näyttivät olevan hyvin tyy
tyväisiä ohjelmaan
Täällä on näytetty monta hyvää
kappaletta tänä syksynä Ja yhä on
näytelmäseura kovassa tohinassa
Kuulin vähän kuiskeita että 9 päivä
nä helmik ' näytellään J H Erkon
kirjottuna kappale Kalevalasta "Ai
no" Kappale on musikaalinen soiton
ja laulun sekainen Siitä seuraava
kappale kuuluu olevan "Pikku pyhi
mys" Pankaapa mieleenne ja saa
pukaa Toveri-tuvalle oikein suurel
la joukolla] sillä palkitsemme näyt
telijäin vaivat Osaston toiminnas
ta olisi nyt paljonkin kertomista kun
ei ole itä pitkiin aikoihin tehty To-
verittaressa v yleisesty yksitylsseikko
ja edes huomioon ottamatta Emme
ole täällä sentään kokonaan nukuk
sissa Agitatsioni-iltamia on pidet
ty ja ohjelman suoritusta - kehittäviä
kokouksia on myöskin pidetty lotka
ovat joskus vilkastuneet hyvinkin c
loislkst Sunnuntaikoulua lapsille mi
osasto myöskin pitänyt yllä joka sun
nuntaina Koulu myöskin alkoi vil
kastua ja näyttämään tuloksia tuot
tavalta jos ei Iisi tuo Ilkeä kulku
tauti tullut esteeksi Jonka tähden
emme ole voineet koulua pitää vielä
tähän mennessä Toivomme tilai
suutta koulun alkamiselle lähimmässä
tulevaisuudessa
Karhuska
VVOODLAND WASH
Tervehdän taas pitkästä alkaa To
verittaren laajaa lukijakuntaa kos
lia tulin valituksi tähän virkaan ja
kerran kuulumisia tältäkin perukalta
Mukana sitä on oltu vaikka hissuk
seen kannamme kortemme siihen yli
seen kekoon
Suurta on tulossa Naisten päiväksi
Ompeluseuran naiset ovat kovassa
touhussa ja tiesi mitä ne oikein
hommaavat Kuuluvat harjottelevan
oikein hauskan näytöskappaleen
Suutelo Nimikin jo takaa sen Sin
ne koetetaan hommata mahdollisim
man paljon muutakin hyvää ohjel
maa " Niin naiset ottakaa nyt oikein
i-sydämen asiaksi että kukin kolttaa
saada edes yhden numeron ohjelmaa
sillä juuri meistä riippuu iltaman
onnistuminen Siis jo näin ajoissa
ikatUki naiset ripeään toimintaan
Nyt jos koskaan on aika käydä to
sitoimintaan yhteistä vihollista vas
taan sillä nykyinen aika jos mikään
on toiminnan' aika Siis kaikki mu
kaan helmikuun viimeiseni lauantai
na eli 22 päivänä Kaikki suonmlai
sen osaston naalille naiset ja miehet
ken kynnelle kykenee nauttimaan ja
oppimaan
Edistyksen merkkejä täytyy sanoa
näyttää tämä meidänkin osasto kfts
ka se perusti puhumaseuran viimei
sessä osaston kokouksessa Toivoi
sin että jokainen yiumiiitiUsi sen to
dellisen tarkotuksen ju kilvan rien
täisi osaaottamaan sen tuiniintaan
Siellä sitä saa vapaasti jkolrtlää it
seään siellä karsitaan pois turhat en- NORWOOD( MASS
nakkoluulot ja itsekukin tulee näke- Norwoodin T Y Innon vuosikokous
raään asioita uudessa valossa ja ke- pidettiin sunnuntaina 19 p tammik
hittyy itse ja samalla' voi kehittää 1919 Alunpitäen yhdistyksen vuosi
toveieitaan Siksi kaikki toverit mu- kokouksen piti olla sunnuntaina 12
Itaan p t k' mutta kulkutaudin tähden
Minulla olisi vielä yksi to'ivo ja se oli naalinne suljettu vähän aikaa
on että pidettäisiin naiset vielä oi- mutta nyt talomme ovat ovat taas
kein yleinen kokous ennen naisten auki kalkille jä kaikelle toiminnalle
päivää -osaston naalilla päivän aika- No niin vuosikokouksessa valittiin
na ja että siitä ilmotetaan niin et toimikunnat ja virkailijat tälle vuo
ta sen kaikki tietävät joten kalkki delle E kai liene tarpeellista me
naiset voisivat ottaa siihen osaa ja -nettää aikaa sekä paperia mainitse
päättää tarkemmin naisten päivän maila virkailijain ja toimikuntain
vietosta Tämä siksi että el syntyi— henkilöiden nimiä juuri siitäkin syys
si väärinymmärrystä Niin pieni tä että ennenkuin Toveritar on tääl
joukko kun meitä on niin joukkona- lä niin jokainen on lukenut asiat
kaan emme liikoja aikaan saa vuosikokouksesta Raivaajasta Mutta
Parhainta onnea ja _ taistelulntoa että minä tulin uudelleen tämän lei
alkaneella vuodella kautta laajan lu den klrjeenvalhtjaksi' ansaitsee tulla
kijajoukon! mainituiksi Minä kun olin ihan sy-
Toveruudella Ida dän kurkussa että saisin nuuskaa vii-
: 1 — - me vuoden toimintani leväperäisyyden
ABERDEEN VVASH tähden Mutta eikös mitä - Sain
Nytse tulee! Mlkäkö? No se kau- vanhan jobini ja nyt minä koetan
an odotettu ja paljon toivottu ~"ak- täyttää mitä viime vuonna' löin lät
käin" iltama ' Niin — jollei minun min ~ - v '-„ 7"
korvani' valehtele niin ne ovat sun- Joulupäivän iltapäivällä viettivät
nuntaina 9 p -helmik kaikessa ko- sunnuntalkoululaiset joulujuhlaansa
meudessaan Siellä tulee olemaan jossa heillä oli tilaisuus näyttää mil
hauska ja monipuolinen ohjelma E- lä asteella he ovat ja miten sitä on
sitetään huvinäytelmä "Minä ja a- edistytty ja sanoa täytyy että jos
noppini" Sitten siellä on paljon 'meidän suurien joukossa löytyy -so-ja
kaikenlaista muuta hyvää' joten pivia ja oikeita siemenen kylväjiä
ei kenenkään pidä jäädä pois haalii- niin tuo monilukuinen lapsiparvi o
ta sinä iltana : sottautuu hyvää satoa kasvavaksi
Ompeluseuran naiset valmistelevat pelloksi Ben me saimme nähdä hei
täydellä vauhdilla Naistenpäivän ilta- dän Joulujuhlassaan - Toveritar Sel
maa Joka tullaan viettämään loppu- ma Loukola luennoi täällä kolmena
puolella' helmikuuta Siellä esitetään Iltana ja luennoiminen- ollen hyvin
kappale "Sotamorsian" MyÖB olem- mielenkiintoista ja helposti ymmär
me päättäneet pyytää toveritar Mai- rettävää Toveritar Loukola luen
ju Nurmea Astoriasta puhumaaif mai- noi ihanneliittotyöstä ' ja VsuunuutHi
nitussa tilaisuudessa Jos hän voi koulun opetustavoista ja aineista O
saapua paikkakunnallemme On se sanotto oli kohtalainen Quincyn to
yksi sellainen tilaisuus jota emme verit antoivat ' vierailunäytelmän "E
voi teille usein valmistaa Toivoisin rikki Puke1' talollamme 4 p t k ja
että jo ajoissa järjestätte työnne ja onnistuivat sanottavan hyvin - kappa
taloutoimenne emännät ja tyttäret leen suuruuteen ja vaikeuteen verra-
ettei mitään tule teitä estämään saa- ten Siis kiitos käynnistä ja terve
pumasta naalille sillä olen varma et- tuloa taas Omalta näytelmäseural
tä hänellä on meille kyllin opetta- ta on ensiksi kappale "Turkkilainen
vaista sanomista Huöml ainoastaan unelma" amerlkalainen huviuäytel
yhtenä iltana Tarkemmat tiedot an- mä neljässä näytöksessä -nan
myöhemmin "
Kaupungin hallitus on luvannut sa- Toverittaren lukijakunta kai muis
dan (100) dollarin palkinnon sille tanee' että Norwoodln ompeluseuran
joka voi todistaa jonkun henkilön nalset toimeenpanivat iltaman uuden
myyvän viinaa tai harjottavan uh-suureu kuparisen kahvipannun ostoa
kapeliä Siis näyttää että "nööriä varten' Mutta se on nyt "sill viisi!'
kiristetään" Luultavasti ne naiset että slltä "usta ei tullut edes
jotka ovat jokseenkin säännöllisesti Puota Pannun hintaa- niin että sitä
tehneet huvimatkoja Butteen täyty- "kalsaa" el ols vieläoltu ostaa mut
vät niitä nyt ruveta harventamaan ta ensl ompeluseuran kokouksessa
Vai täytyykö ne jo aivan lopettaa? Piettänee mihin1- toimenpiteisiin si
"Flu" ei ole vielä jättänyt paikka- tä olkein käydaän P"™ s1"
kuntaamme Useita suomalaisia on teen' Ja tehtäköön mitä hyvänsä mut
kuollut ja jättänyt perheensä koh ta uusi' kiiltäva "kahvikaisa ' täytyy
talon runneltavaksi Useita myös sai- saada' sillä ne a3at ovat lähellä' Jo1"
rastuneet mutta voittaneet taudin""" """
vallan ja toipuneet elämälle Harva ukoilta & tytöilta muutta
se koti Jossa el tuo kauhea vieras kin- nliu kyllä se täytyy tulla re"
olisi vieraillut Lupaa kysymättä ja kordl kahvi hyvyydessäkin
sääliä tuntematta raivoaa se kaik- olin vähällä unohtaa mainita että
kialia talollamme pidettiin illanvietto ruot-
Suuren työttömyyden ja paikallis- salaisten agitatslonia varten ja on
lakkojen takia on useita henkilöitä ntstul se oikein hyvin Ohjelmaa
muuttanut pois paikkakunnalta jo- suorittivat Fitchburgin ja Maynardin
ten kaupunki hiljenee hiljenemistään osaston jäsenet ollen ohjelma täysi
Kauheat myrskyt ovat raivonneet painoista Norwoodin osaston seka
ympäristössä Vesitulvat ovat olleet kuoro lauloi kolme laulua ja osas
niin voimakkaat että ovat rikkoneet ton orkesteri piti musiikista huolen
rautatiet joten liikenne oli pysäyk- Tilaisuudessa piti puheen tov An
sissä 22 ja 23 p tammik Nousuve- derson ruotsinkielellä Puheessan
sikin oli niin korkealla että olisi hän kuvasi suomalaisten sosialistito
tuossa pihassamme voinut vaik- vereiden urhoollisuutta ja" alttiiksian
ka uida enkä siinä vielä ennen ole tavaisuutta mitä he ovat osottaneet
vettä nähnyt South Aberdeenissä taistellessaan sortajiaan vastaan He
on ollut kulku kauhean vaikeaa kun ovat taistelleet kuin urhot ja ovat
siellä ei ole sementti- eikä edes so- kuolleet kuin urhot aatteensa ja työ
rakatuja vaan ovat ne laudoista jot- väen asian puolesta samalla maini
ta korkean veden aikana seilailevat ten miten suuri häpeä se on ruotsa
pois paikoiltaan "joten eteenpäin pää- laisille että he vielä nukkuvat mitä
sy melkein maidotonta Moni mies on syvintä taantumuksellista unta Suo
täytynyt jättää sinne autonsa ja vas- men tovereiden antaessaan henkensä
ta veden laskettua hakea se pois fcln meidän yhteisen asiamme tähden
Ida Nyt elikä lopetan tällä kertaa
' L F
UUDISTA TILAUKSESI AJOISSA
ETTEI TAPAHDU KESKEYTYSTÄ
LEHTESI SAAPUMISESSA TOVERI ON PARAS UUTISLEHTI
Täten saan surun Ja murheen
murtamana ilmottaa kaukana
oleville sukulaisille ja tut
v taville että rakas mieheni
joka loukkaantui C P R Co
ratapihalla Sicamoussissa B C
Can syysk 16 p 1918 työs
kennellessään nostokoneessa jo
ka särkyi sillä seurauksella et
tä nostopaalu kaatuessaan löi
hänet allensa lääkärin lausun
non mukaan katkaisten selän ja
viottaen selkäydintä ja sisuksia
tehden koko ruumiin tunnotto-
mistään vammoista makasi hän
neveiHLUKen sairuaiassa o kuu
kautta ja 25 päivää Josta kuo
lema hänet vapautti 10 p tam
mik 1919 Va'lhaja oli syn
tynyt Alavttudella V 1 1868
helnäk 16 p ollen kuollessaan
50 vuotta 5 kk ja 25 p vanha
Häntä lähinnä kaipaamaan jäin
minä hänen vaimonsa ja 4 las
ta joista 1 tässä maassa ja 3
Suomessa ja 2 veljeä ja yksi
sisar tällä mantereella 1 veli
ja 3 siskoa Suomessa sekä lu
kuisa tuttavapiiri täällä
Sanna Otillia Myllyniemi
Sieamous B C
Taival "taival orjan taival
Päättynyt nyt häitä on
Ruumis työllä riiivutettu "
Päässyt ompi lepohon
(4)
Hiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimiiiii
Aberdeenin akat
toimivat hauskat ja monipuoliset
OIIJELIilA-ILTAIilAT
helmik 9 p klo 8 illalla "
Ohjelmassa: "
Kertomus — Laulua — Runo — Ku
vaelma (Työn ja taistelujen kautta
voittoon) — Ilveily — Akkain Möly
kööri — Kappale "Miuäja Anoppini"
LOPUKSI TANSSIA
Oviraha 50c Ravintola vapaa
HUOMI Kotitekoiset leivokset!
TERVE TULOA!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ERIE PA
Tervehdys lämmin kuin kevään
tuulahdus taasen Toverittarelle ja
sen laajalle lukijakunnalle varsinkin
Fort Braggin Cal toverittarille Toi
voisin että tämä meidän oma lehtem
me tulisi meidän kaikkien naisten sy
dämelle niin rakkaaksi kuin se on tul
lut minulle Viime maanantainakin
kun Toveritar tuli kesken pyykinpe
sun piti silmäillä läpi parhaat paikat
Kuitenkin pelkään pahaa että hyvin
pieni prosentti " esim Erien suom
naisista tilaa Toveritarta Missä on
vika? Ehkä asiamiehissä sillä vii-''
me kesänä kuulin eräänkin asiamie
hen sanovan että Toveritar on nila
mitätön lehti ettei sitä viitsi kau-
pata : Tosiaankin kaunista kieltä
puoluelehden asiamieheltä
Kuolema vieraili toveri Oskari Bro
manin perheessä vieden saaliinaan
heidän pienen poikansa Leon "Flu"
oli kuoleman aiheuttajana Toveri
tar Broman on itse myöskin heikko
na sairaana fluta seuranneessa keuh
kokuumeessa vaan kuuloni mukaan
on taudissa tapahtunut käännös pa
rempaan Joten on toivoa hänen paran
tumisestaan '
Viimeisessä ompeluseuran kokouk
sessa ei ollut läheskään niin paljon
osanottajia kuin oli toivottu Töitä
oli ostettu suuri määrä joita piti
jaettaman vaan suurin osa jäi varas
tonhoitajan haltuun kun ei ollut ke-