Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 04, 1919, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina helmik 4 p' 1919 No S
Tämä johti ajatukseni taas elä- sa" keskellä on tuossa solassa siitä hyvästi valmistetusta ter- ta siitä mitä hän sille 'opettaa
ToiffÖT oJfö L-pif+nn mitä k-nkkn vfpl 1 ispetä ruuasta -tnvväälfn vai nnhnn Ri voitane
mau iuucinauun:cii ""o — — — -
Missä ovat tuhannet työläisten ro sajlii pesee pyykkinsä paik- Luettelematta --taissa- paivan väittää etteiko isäkin ole vel
lapset? Olin näkevinäni kuihiu- 'kaa ne Puhdistaa solansa Koi markkinahintoja ja työpalkkoja yöllinen olemaan lapsensa opet
neita ja surkastuneita lapsia tule- taa terveet ja sairaat lapset ja — jokaisen luulisi ne tietävän taja sillä sukulainen hän sille on
van Idän kutomotehtaista Ete- monta muuta josta "mies" ei Voidaanko niillä ostaa ruokakau- Nainenkaan ei voi olla leppeä
Iän pumpulitehtaista poikasia tiedä mitään Ja tämän kaiken pasta kalliinta ja parhainta ta- ja sivistynyt ennenkuin se raaka
nousevan Pennsylvanian hiilikai- lisäksi vielä tulisi olla miellyt- varaa vai täytyykö ostaa sellais- j rivo ympäristö muuttuu mikä
voksista suurkaupunkien hikipä- tävä "Miehen" pitäisi olla iloi- ta kuin voi Sitten valmistaa häntä myrkyttää Iinalla tavalla
joista ja kaikkialta missä ikänä nen ja ylpeä että nainen niinkin-kiireesti huonoa ruokaa halvas- kuin miestäkin Naiselle on e
lapsityö kukoistaa paljon jaksaa olla nainen kuin ta ja huonosta tavarasta ja myr-t delläkerrottujen olojen vallites-
Tämä oli surullinen näky Sil-j hän todella on Ihme vaan et- kyttää sillä miehensä ruuansula- sa mahdoton lapsistakaan ' tehdä
mäni täyttyivät kyynelillä enkä tä niitä- naisia ei senkään enem- tuselimistöt myöskin samalla itr sivistyneitä ja oppineita ihmisiä
erottanut puron vettä Olin is- pää viedä hautoihin ja" hullujen- sensä ja lapsensa : sitä vähemmän parrakkaista tahi
tunut puoleen yöhön huoneisiin Kaiken ollessa epämiellyttävää parrattomistakaan miehistä Kuin
Näin 'kuluivat minulta viime Koettakaamme saada naisille kotona mies lähtee hakemaan ka sokea voi sokeaa taluttaa!
kesän illat täällä luonnon suu- sellaiset olot että he voivat ke- huvia tai oikeammin sanoen "per- Mutta aika on muuttuva ja ihmi
ressa ja ihanassa temppelissä hittää itseään terveiksi ruumiin heonnettomuutta" kodin uiko- set-muuttuvat -ajan" mukana- Mi-
ja sielun -puolesta Silloin 'ka- puolelta naiisen hääriessä koto- nä' ainakin olen sitä mieltä: ettei
__„-_ 'MTFHElLE " toaa turhat roskapuheet ja ki- na kotitöissä : ole tarpeellista naisten sovittaa
VASTAUS IA Mituna roi]cmisetkin Sellaisessa yhteis- Koska koneitakin tarvitsee voi- miesten rikoksia — —a— n -
vrvAta kunnassa missä nainen ja mies 'della niin 'naisenkin tarvitsee le-:- - 1 ~~ '':
Ihmettelin kun luin euvoja oyat samanarvoisia voivat he vätä varustautuaksensa huomi- "NEUVOJA NAISILLE" -naisille
että 'onttaren halkj elämn 8en fa yafaUa — v-
toimituksella ole roskakoria kos- ymmartaen sjta _ Nainen Mutta naisenhan pitäisi aja- Luettuani Toverittaren No
ka tuollainen kirjotus nykyajan — tplla sitäkin että millä ia -mii- 2:ssa vttäolevalla otsikolla va-
"miehelta saa tilaa ienae"- AJATTELE OLOSUHTEITA loirfka hän hankkisi sen ihon ja rustetun kirjotuksen-vetääntyi
me Ja onhan samasta asdsid matsta NmTVOVA hiusten värille sekä muille ruu- suuni väkisell? kin jonkinmoiseen
J0 ennenkin jutusteltu " „ :: miin osille sopusuhtaisen vaate- virniin Ei sen vuoksi etteiko
- Kirjotus ei ohsi vastaamisen MIES tuksen että faän voisi --miellyt- siinä mainitussa kirjotuksessa -ol-arvoinen
mutta koska ' ™es„ tZT"7ttä olämä on tää vakavammankin miesluon- lut paljon sitäkin missä olen sen
on tullut "syyhymatta saunaan Niin sanotaan etta elama on kirjottajan kanssa aivan samaa
♦an hänelle "rokkiin" taistelua ia sna se on sanan tay- teen- J J
" — tj „ nli tavaU 1rssH merkityksessä - - Vaan naisella on vielä toinen-- mieita mutta sni a un mu
Se kirjotus ' P}m oi taval dessa "etJ ksessa tärkeämpi tehtävä nimittäin jotka näin maalaisnaisen mielestä
Seruttv däSn lua mTsten ' ja nafsten vÄ hankkia tietoa ja taitoa täyttää! todellakin tuntuvathan nau
Ä" t vaan se on taiteua minun ym- sensa rettaviha Esiikik kohu
Alkuosassa 'k r otusta puhu aan mar teoksen -JJ ™ - Siehf entnaansa ja iin kee naisia joiden vaatteet ovat
rrJÄ Sukaan Sen juisi sinne suurinurhaa-' hW tukka Pörröttä vaatteet
iShittyvät 'Jä ITÄÄ 5" ÄÄÄ
vat enemmän tietoisiksi asemaa- olisi niin ankara kuin se tana J f vi- tnrlollilcin
vat enem nu i i _ v5skääii su- pavat tyolaismiehia aina jakaik- tava nahda Ann todellakin
taan niin jaa-nama turhat kors- pavana on niin e myöskään su i _ pohjakerroksen naisissa a
tukset jotka vielä tahan „ t ovat ktrpuoher i kesken ohs t J J£ Pfa äk
useampaa mie '"'f y"a naisella olisi sangen usein niitä naisia jotka
Terve kauneusaisti on mone la- s mi st u uksia ja arvosteluja toimittaa tehtävansä niin "Miehen" määritelmän mukaan
km naisetta mu a e o varaa tois ensa vo ite hyvin että miehetkin tunnustai- "ovat hyvin epämiellyttäviä na h-
pt1ea aistikkaasti Toisia eh Myonnar sen etta ° oma naistoveriksi rinnal-dä"' Mutta minä uskallan vat--
äÄÄlÄ risteTela i" 'kaiSais laan Mutta ajattele sinä nai- tää että suurin osa pohja
Ä k?in puLa aistikkaasti hetaleilla ja kiharoitta vaan niin SJiU ohÄn
En tiedä kumpi on parempi ta- kauan kuin on olemassa puol- selle ben tamanpavaiset o osu me 'y '" silloin kuin nc
™ sillä molemmat miellyttävät hassiya miehen houkkioita jotka teet- KotiiKsesia a „„„„
neWä E kä T ole ainoastaan jumaloivat keinotekoista kau- Minä puhun vaan tyolasnaiss- raadamme vns- ja kuutouU :
mw-: : A „ vvät „„ !- Haista naista ioka ta sttla mma luin ne neuvot tyo- tuntisia työpäiviä vuodet ympa-
sX on raudotettu kuin potkukelk- läisnaisten lehdestä ja ajattelin riinsä n„n jopa olemme :
Sttte„ puhutaan puhtaudesta ka niin k naiset sitä teke- etta neuvonantaja meskm on km nm
Mutta kyttä sitä kuudes r ivatttä naisen tittrt pXel- Mhiä " skallan väittää -etteivät STosat kaikki olisikaan sopn-
" „kUtudmma Z SsÄ ZiÄst tuontapaiset neuvot ole niinkään soinnussa keskenään Ja vaucka
nuku että sii ä ei likakaan näy vaatimuksia ollaksensa heille välttämättömät naisille kuin neu- me omaisimme _ M™"™
puku etta sm a c j 'vihänä I - On voa heite ymmärtämään missä puhtausastn mm me emme vi
la miiuta mom j nn tndellinen svv iosta ne v at äilvttää tseämme puhtaina ia
littää iosiko hänen pa tansa on va n pieni prosentti nnta ajatte- on -tocle uinen syy josta ne viu saiiyiida 11 5 tvöiken-
Sas J tei eiS vaan nainen ei leviä 'miehiä jotka ihailevat to-johtuvat jonka tähden on suku- sustma s ta nn e tyoke
p S „ nnikamiehet Hollista kauneutta Ei voitane puolien valista taistelua ja ke- telemme likasissa toissa kuten
S„ValHe ovJaat lft£ v ! ätsiS Sa vasteCet- f ottaa heitä käydessä rinnal- esimerkiksi -alabnamen ola
sitten ne ovdi - Viiltävä 3 miPhil1akin nn vhtä sonimat- laan taistelemaan koko onnista- kaiken muun taloustouhunsa o-
£Zr: loonji1 a SmTatÄfa tl Ä -Uoman luokan yhteistä vihol- hella vielä J
PPt il Lt kuinka likaset kin Hänen raskaan työnrasit- Usta ja sortajaa vastaan postaak- msessa Ptoto smaa erkaa
ia haisevat tahansa Eipä tahdo tatnaa ruumistaan ja kyttyräistä sensa ne edel a kerrotut via su- msesa y -
ja naisevdt lrt Jl vattaloaan mkisi ualion ka-i- ä heidän molempain voimat tar- sa kanssa Eipa totisesti -sund
rHSÄTE mtriseteVaiÄty tl- vitaan yhdistettynä kukistanen- ehdi paljon "etttaikn JJt m
ta nampdii } ? j sa kapitahsmin ja sen tukipyU kahan van minun silm em ja
ta- mon&aan pundwte evM £ ™% -o"? vartelo elä vä- väät Te miehet ollaksenne to- hiusteni värille- olisi sopivin"
sunnuntainakaan jolon snhen ka se e sovi vartalolle dellisia miehiä voisitte keskastel-' Tosin täytyy myöntää ette
KenSa' svy on se että kaik- Jätkn ien miesten ratkaistv3k- la naisten kanssa näistä ihmis- meissä työläisnaisis onyU
kenenkä syy o £ t sonimatto-kunnan hyvinvoinnille tärkeistä niitäkin joilla on oikein sairaa-
JÄsnaÄ nank asioista Sillä aikaa kun haette si- Joinen halu a™"
ia mutta työaloilla työssä eikä kineet rahapussin pienuuden tai tä huvitusta selta kodin uiko- t?n mf}n™"$%
menoakaan niin tärkeänä että luisuu suurteollisuuden piiriin elämän taisteluilta ja hankkia työläisnainen tinten oman luok-
ohTSellut s tä varten keittä- Ne numerot eivät ole vallan pic- tarvittavia tietoja elaman kakil- ka-asemansa e alennu apmo -
mään - kun siellä kuitenkaan „et jotka -osottavat että naisi ta aloilta ja kasvattaa lapsensakin f" ?°rVtTlSrllleTnn
3 tahdo ollä mfstä keittää To- käy palkkatyössä jokseenkin sa- siinä hengessä joka on yhteskun- hulluttelua kaAkme heta e meen
deltakin si nä taitoa tarvitaan man määrän tunteja vuorokau- nalle ja henkisesti seka ruumnl- kiharoneen il oja heen ja ha-
foka vähistä varoista joutVu keit- dessa kuin mieskin Mies raadet- lisesti sivstyneette ihmskunnal- juvesneen M te tarkeinmm tyo-
temääir nyvää ja terveellistä tuaan pitkät tunnit palkkatyös- le hyödyllinen Tänä pavana se tasnanen ynttaa seuratt muc o
ruXä - Vatsan kautta se nä- sä on niiden loputtua vapaa Hr- on mahdotonta naisen täyt taa sen koyhemp han on henUies t
yy te kulkevan tämänkin "mic- neliä olisi pikku hetki ihailla vai- niitä tärkeitä tehtäviä nmuttan ja siksi jun a va "ies
hen" sydämeen moaan lapsiaan liettuaan ja ko- olla todellinen nainen ja ennen loyda vakaxaa naistoveria n std
Pitää Toti" miellyttävänä iiaan jos hänellä on niitä ole- kaikkea äiti naisista joulen suurimpana har-
Tuollainen vuökrakasarmin sei- massk J Mutta ovatko ne ihailla- Olen usein kuullut senkin ka- rastuksena on muodinmukaiset
nien sisällä oleva sola jossa vasaa kunnossa? He tulivat mo- vän tosiasian etta at kun kiel- pukeutuminen tiriottaa
InLJstö tyäläisiä asustaa lemmat työstä juuri samoihin ai- tää lastaan puhumasta tyhmyyk- F-Heen Mies kr ottaa
Stävää kotia siitä ei par koihin naisellahan on tukka pör- siä niin lapsi vastaa etta nnn "Naisen
f ' „„ a:£„1o „oo liuc„t tnti se säk n sanoo loten sekin on us- kasta ja muuten terveellistä ruo
„a~ok™iä S kasin ja kaikki epämiellyttävä kottavaa että' kyllä se isänkin kaa ja pitä ä hneet puhtema ja
vuodesta vuoteen "huonekalujen- sä kunnossa Puhumattakaan opetus lapseen juurtuu huolimat- kot miellyttävänä — tn tan