Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 28, 1919, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN Tiistaina helmik 25 p 1919 NO 8
I
J ä r j e s t ö mm e Jäsen et !
r
Toveritarta
Levittämään
iiiii
JOLLETTE TAPAA ASIAMIEH IÄMME NIIN LÄHETTÄKÄÄ TI
LAUS SEURAAVALLA TILAUS LIPULLA:
TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore-
Lähettäkää Toveritar vuodeksi osotteella:
Rahaa dollaria senttiä seuraa tässä mukana
1
Työmiehen Raivaajan ja Toverin asiamieskoneisto on nyt maalis
kuun ajan liikkeellä Toverittaren levittämiseksi Siis kautta maan
rm sieinminViomrvio nrmef nneeif vVirlon Iri niknnrtan Tmrovifi-avoii fntiriD
Vl-iYX U1WX1X1UUU V UM UVlli I III 4
12
Oletko sinä tehnyt mitään Toverittaren levittämiseksi? !
Toveritar on ainoa suomenkielinen naistenlehti — ei ainoastaan täl
lä mantereella — mutta nykyään koko tällä "planeetalla" joka tulkit
see työläisluokan naisten tunteita ja vaatimuksia samalla ollen ainoa
lehti jonka erikoistehtävänä on työläisnaisten kehittäminen ja„ valis
taminen eikä ainoastaan naisten mutta lasten ja nuorison opastami
nen valistuksen ja kehityksen tiellä Siis Toveritar on perin tärkeä
lehti järjestötoiminnan elvyttäjänä ja luokkatietoisuuden kasvatta-
i iii Milli !
jana naistemme nuorisomme ja lastemme KesKuuaessa " n
5?
Nyt kun on maaliskuu omistettu kautta järjestömme Toverittaren
levittämiselle niin ei riitä yksin se että asiamiehemme — kautta
maan — työskentelevät Toverittaren levittämiseksi vaan jokaisen
järjestömme jäsenen on lainattava siihen huomiota ja tehtävä voita
vansa Toverittaren levittämiseksi Käykääpä siis jokainen kohdal- I
tänne toimeen Toverittaren levittämistyössä avustamaan asiamie
hiämme Toveritar jokaiseen työläisperheeseen ja jokaiselle suomalaiselle
naiselle tällä mantereella
ii
8
Jokainen tämän lehden lukija 1
: -H
pitänee kunnia-asianaan hank- 8
: 3
kia yhden uuden tilauksen Tove- §
rittarelle nvt maaliskuun aikana