Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 28, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu kuusi
luslaa ja vaikeaa
Kirj Helini Mattson
(Jatk)
3:s luku
Dora ja Joppe olivat leikki
u 'cn 'koko aamun "papukaijaa"
naitti nyt se jo kyllästytti
Teki niin kovin mieli ulos
'vjikl-i äiti oli kieltänyt mene
ui asti iharm — Siellä on kyllin
juijon toisia lapsia telmimässä
'uurii häjyjä pojanviiMreita
Tekevit teille paitaa Parempi
'iv'ftyä hioneessa ' varotti äiti
iM iitta kumminkin sinne teki
niin kovin mieli
Aamu oli kylmä maa jäässä
lumi narisi kulkijan jalkain alla
mutta päivänmittaatt alkoi au
linko lämmittämään Keli tuli
nuoskeatksi japa alkoi sataa rän
tiä pehmeää luinisohjua
ICinaporin lasten tapana oli
tällaisina suojapäivinä tehdä Ul
iiiiukkoja pihoille
'Naapurin Väänäsen matamin
poiki Paavo oli jo ulkona lu
minietoksessa Sen näki Dora ja
Jeppe akkunasta
Siskoille
Sun tttoiii tuhosi liian varhain
matkasi kesken lopetti
Mutt' lohtu meillä on siitä
parhain
elosi irryvää kun tarkotti
i't ctinyt sä vain itsellesi
myitä muistit veljiäs siskoja
Sä tiesit joukohon kuuluvasi
miss' sorrettujen on lapsia
Sun apuasi kun tarvittihin
olit aina valmis sd auttamaan
It tehtävistäsi valitellut
vaan riensit niitä vain täyttä
mään Cli rintahasi syttynyt palo
mi hehku: edestä aatteheti
'Se 'hehku: intoa meihinkin valo
suu rinnallasi taistellen
Siks' tovereina muistamme sua
siskoin hellien kaipaamme
'Sun kuolos isku oli meihin luja
sna yhä yhä lue muistamme
'Kirjotettu toveritar Mrs Sven
sonin muistolle
Astoria Ore 2')-'M9
+ SUOSITTELEMME AJURI
+ LIIKETTÄMME!
+
+
+
+
K
+
Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurilllkkeea alaan kuuluvalla
työllä
6EAB0RQ TRANSFER CO
+
Puhelin 466 Astoria Ore
Hl I 1 M l -M l I I I I1!1 1' I I 1 1 I I H-
NUX RAUTAPILLERIT
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon
tiiiuiaeffln ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloUuui paiiat unet hermostu
uiinen huono ruokahalu heikko ruu
ansulatus umpitautl pahanhajuinen
henki paha maku suussa päiintauti
J'ux Riutapilleri ylösrakentaa voi
maa ja elinvoimaa
Ninc rautapilleri on varmisti taat
tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Hauta
)iilleri ou ylöspantu lasipurkkiin 100
marjaa purkissa hinta f 100 yhden
uukauäen holtö eli $500 6 pulloa
I uuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan
HELLBERGIN APTEEKISSA
Astoria Ore
Kirje vaihto voi tapahtua:
Hetlbergs Drug Store
279 W Bond St Astoria Ore
HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap
teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteolU Jlak
au postikulut
Tiistaina helmik
Sinne piti päästä ei nyt mi
kään auttanut
Aiti kotiintultua voisi olla vi
hainen kun lapset menevät ulos
vastoin hänen kieltoaan Sitäpait
si saattoi Väänästä naapurin e
mäntä 'kiclitellä ja yllyttää äi
din antamaan heille kuria
Mutta Joppe ei antanut perään
sisaren vastaväitteistä 'huolimat
ta Ei olla Kauan sanoi 'hän it
sepintaisena Tyttö haki -vaatteita ympäril
leen puki Joppea etsi rikkinäi
set villakintaat nurkasta Men
tiin ulos
Pihalle kokoontui iso Uuma
lapsia Tuli kohta aikohälinä
Xaurunrcniakkaa lumipallon
lyöntiä 'kirkumista ja lopulta se
päättyi riitaan Väänäsen Paa
vo "oli aina ennenkin ollut riita
pukarina ihailisi olla toisten ku
ninkaana ja komentajana
Rupesi kiusaamaan Joppea ja
nimittelemään Doraa
— Jooseppi ei ole kaunis nimi
Italialaisella posetiivin soittajal
la semmoinen nimi on Dora
iMaria on sama kun' Tora-Maija
sanoi ihän Doralle toisten lasten
remahtaessa nauramaan
Väänäsen matami oli 'kuullut
metelin
'Hän tuli pihaan otti poikaansa
niskasta kiinni ja sanoi :
— Vai sinä vintiö pienempiä
kiusaat 'Sinun tapasi ou valeh
della että toiset sinua härnäävät
mutta nytpä kuulinkin omilla
korvillani ctä itse alat riidan
Lapset pelokkaina katselivat
kun Väänäskä ipiti poikaansa nis
kasta kiinni ja työnsi edellään
sisään Toiset lapsista livisti
vät pakoon' peläten että "matami
ttilee takaisin ja komentaa koko
joukkoa Joppe ja Dora kyyris
tyivät ovenpielustalle valmiina
juoksemaan sisään jos Väänäs
kä vielä ilmaantuisi
'Muori palasi takaisin kiukusta
läähättäen
— Joko se kakaralautna katosi
Imusi hän täyttä kurkkua Tämä
piha on ainainen 'pahantekijäin
pesä 'Isot pojan jullikot vielä
kulkevat lttmisotasilla !
Huomasi 'stten Doran ja Jopen
kyyristyneinä ovipieleen 'Kiuk
ku nousi kahta korkeammalle
— Siinä on jumalan mielihar
mina nuokin !Leski-Maijari mu
kulat Ei niilläkään ole kurissa
pitäjää päiväkaudet saavat olla
niinkuin osaavat
iPikku Jopen silmät olivat pyö
reinä pelästyksestä Hän odotti
jotain kauheaa Mitähän nyt ta
pahtuu kun äiti tulee kotiin kun
muori on noin julmana
Doralta pääsi itku
— 'Mitä sinä — älähän nyt —
älä ! Väänäskä 'heltyi
'Hänen kävi sääliksi noita or
p -raukkoja vaikka välistä ei voi
nut hillitä kiivasta luontoaan
— Menkää nyt sisälle ja py
sykää hiljaa Äitinne t:e'mmä
ei nytkään ole kotona
Lapset -hiipivät pimeitä ahtai
ta rapusia ylös huoneeseen
Pian ilmestyi matami Leski
Marian kamariin antoi lapsille
voileivät käteen 'palauttaakseen
pois 'katkeruuden orpojen sydä
mistä Mikä häntä lienee hellyttänyt
nyt niin yhtäkkiä Tuntui kuin
olisi tehnyt "lapsille vääryyttä
joka piti sovittaa
Voileipä teki kyllin 'hyvää E
nempää anteeksi pyytelyjä ei tar
vinnut 'Lasten silmät loistivat
tyytyväisyydestä 'Dora jo pyy
teii että ei matami vain kertoisi
äidille että 'he olivat menneet
luvattomasti ulos
Väänäskä katseli pientä huo
netta — Kovin oli kutistunut
25 p 1919
laihaksi IMarian kalusto hän a
jatteli 'Siihen aikaan kun Sai
nion Oksa eli ja jaksoi työsken
nellä tehtaassa oli heillä jota
kuinkin sievä työläisen koti Qla
ria oli puhdas ihminen osasi pi
tää kotinsa järjestyksessä ja ta
loutensa kunnossa 'Nyt hänellä
oli ainoastaan tämä pieni huo
ncrähjä jossa ei ollut tilaa mon
ta jalkaa seinästä seinään 'Sii
nä oli jälellä rippeet entisistä
huonekaluista Parhaimmat oli
tietenkin köyhyyden tähden pa
kosta myyty pois
Tuossa oli mitätön pieni pöy
tä sekä pari rikkinäistä tuolia
Ovensuussa puinen laatikko jos
sa oli kansi Mitä törkyä se
lienee sisältänyt
— Maria on hyvä ihminen
tuumi Väänäskä istuessaan vuo
teen reunalla lapsien itsekseen
ihmetellessä mikä kumma ma
tamille nyt tuli kun toi voilei
vät vaikka äsken juuri oli niin
vihainen ja ärtyisellä tuulella
— Niin se elämä muuttuu ko
vin se muuttuu kirjava on ih
misen elämä jatkoi Väänäskä
ajatuksiaan vielä silmäillessään
(ympärilleen ja tarkastellessaan
köyhää 'huoneen sisustusta
Kuin 'huomaamattaan vaipui
hän syviin ajatuksiin istuessaan
vuoteen reunalla kädet ristissä
— 'Näin ei olisi jos Sainion
vielä eläisi 'Armopaloja ei noi
den lapsien ainakaan vielä tar
vitseisi pureksia 'Kova työmies
oli Sainion ahkera kodin hyvin
vointia katsova raitis ja kunnon
mies Se hän oli Kauniin vaik
ka pienen kodin hankki 'Marialle
Onnellisia olivat tyytyväisiä
Väänäskä muisteli aikoja kulu
neita menneitä aikoja muisteli
Väänäskä oli samaa ikää Sai
nion vainajan kanssa oli naapu:
rista kotoisin lapsuuden tuttava
hyvin tunsi aikaisimmatkin asiat
- Maria oli häntä ja Salmonia
nuorempi jonkun vuoden
— Kaunis ihminen oli Maria
nuorena ja vielä nytkin vaikka
surujen ja vaivojen runtelema jo
Mutta hyvin olisi näyttänyt so
malta jos olisi puettuna kulke
nut jos olisi 'vara ollut käydä
vaatteissa! '
Väänäskä myönsi sen nyt
vaikka oli joskus ollut aika jol
loin 'hän kadehti 'Mariaa eikä
hänen kauneuttaan ja hyviä a
vujaan tunnustanut
(JatkT
äniiiiiiiiiiinilllilllliniltllliiiillilililiiliililillillillllliiimuiinlliiiniMiiimlMM
KODIN OSASTO]
ftimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiminimiimmui:
Papukelttoa eli soppaa voi valmis
taa siivilän läpi puserretuista pa
vuista joiden Bekaan kaadetaan mai
toa tai lihalientä joka suurustetaan
hiukan ja maustetaan suolalla pip
purilla voilla ja persiljalla
Lapsen itku
Itku laajentaa pienen lapsen keuh
koja ja on siis hyödyllinen ' Pikku
lapsen tulisi saada itkeä vähän joka
päivä Pikku lapsi saa itkeä 15 — 20
minuuttia päivässä ennenkuin sen
itkun suhteen tarvitsee olla huolis
saan Terveen lapsen itku eli huuto
jota se liarjottaa voimistellakseen on
äänekäs ja voimakas Lapsen kas
vot tulevat punasiksl ja se huutaa
kuin läkähtymäisillään ilman mitään
vaivaa ja syytä Se voimistelee keuh
kojansa siten
Epänormaali itku on jatkuvaa va
littavaa usein heikkoa vikinää Epä
normaaliin itkuun on syynä joku ki
pu vaiva nälkä kiukku tai opittu
tapa Kun lapsi itkee kivusta on It
ku tavallisesti voimakas ja kova
vaan ei pitkäaikainen Itkiessääu ki
vusta lapsi vetää ruumiinsa kokoon
No 8
ja tekee levottomia liikkeitä Kuu
lapsi itkee nälästä- on sen itku sil
loin jatkuvaa kärsimätöntä mutta ei
voimakasta Kun lapsi itkee kiukus
ta on sen itku voimakasta ja ääne
kästä ja lapsi potkii ja jäykistää
ruumistaan Jo hyvinkin pieni lapsi
osaa Itkeä tottumuksesta Se on op
pinut itkulla saamaan tahtonsa läpi
Jos sitä ou jolloinkin heiluteltu kan
neltu annettu sille imuke imettä
väksi tai annettu jolloinkin tehdä jo
takin joka ei oikeastaan kuulu sen
säännölliseen elämän järjestykseen
mutta joka huvittaa sitä" niin se lt-
kee taas saadakseen sen ja tyyntyy
het! kun saa tahtonsa läpi vaatiak
seen sitten hetken kuluttua jotakin
muuta Kiukusta tai tottumuksesta
itkevän lapsen täytyy antaa' "purkaa
sisunsa" ennenkuin sen saa luopu
maan huonosta tavastaan Tämä "si
sun purkaus" kestää usein tunnin Jo
pa kaksi ja kolmekin tuntia mutta
siitäpä pikku oikuttelija sitten oppii
ettei hän saa sitä mikä hänelle ei
kuulu Kun 'hän toisen kerran jou
tuu Baman rangaistuksen alaiseksi
el hänen paha sisunsa kestäkään"
kuin lyhyen ajan ja pian lapsi oppii
säännön Tietysti tähän rankaisu
toimenpiteeseen ei pidä ryhtyä ellei
olla vannoja että lapsi itkee tottu
muksesta tai kiukusta Eikö pitkäl
lisestä itkusta johdu repeämää tai
vikoja? Ei jos pikku lapsen vatsa
vyö on asetettu oikealla tavalla ja
vuoden vanhalle lapselle se ei tee
mitään vahinkoa
Ajatusten vapaus puhevapaus
toiminnan (vapaus ovat ihmislas
ten apuna heidän viisauden et
sinnässään JOS KIELENNE
ON TAHMEA NIIN
OTTAKAA LAXCARIN
Ottakaa sitä itse ja antakaa läpsii
lennekin sillä se on terveellistä ja
kasviksista valmistettu Se tekee teh
tävänsä suolistossa nopeaan ja ei tuo
ta mitään pahoin vointia jälkeenpäin
Se laittaa suolistonne hyvään kun
toon yliyön ja kun saatte yskää ja
tunnette hieman kuumetta niin äl
kää unohtako ottaa yksi Laxcarin en
nen vuoteelle menoa
Päänkivistykselle kaasunpoistami
selle pyörtymykselle ja kaikille vat
san ja maksan häiriöille ei ole mi
tään parempaa
Myyntioikeus ainoastaan
LAXCARIN PROOUCTS CO
Hinta ainoastaan yksi dollari
Dept T — 7 Pittsburgh Pa
l'l''l'-l'l"l'H'l''l'l'll"l''I"l"l-l'l"''lj
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN
t OSUUSKOTI
+ JA PAIKANVXLITYS-TOIMISTO
+ 241 Lenox Äve S 122 St
+ +
+ Telefooni: 813 Mornlng side +
l-H' H"M' M' I I' I iii H--H-I-I-H-H-
Osoite-ilmoituksia
AnFRDfCFNIN S S Cl ITIIN' ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
HOQUIAM1N S S O onpeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash
MULLAN S S O ompeluseuraa kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
5 jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuraa
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-itta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
HANNAN S 8 O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah
via kokouksen loputtua