Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 28, 1919, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VARUSTAUTUKAAMME sikka muu maa 'mustikka" niin käämme itseämme kutsua — tie- itseään kunnioittavan naisen uu-
LUOKKATAISTELU- kapitalistinen sortojärjestelmä dämme noiden "nautintojen" vie- Iisi käyttävän jokaisen jouto iet-
ASEILLA painaa tvöläisiä jokaisessa maas- van meiltä monta kallista het- kensä päästäkseen tietoiseksi kei-
sa ja kaikkialla kutsuu heitä keä jotka voisimme käyttää mo- noista miten he silta voivat va-
gata ensimandtt sivun? luokkataistelu taisteluun kapita- nen tärkeän asian harrastukseen pautua ja luulisi heidän käyttä-
hyökkäämään "vihollismielisen" ijsmjn kukistamiseksi Vieraan niin me vain riipumme kiinni vän kaiken mahdollisen aikansa
järjestyneen työväen kimppuun maan sorto ei mahtane olla niin noissa "nautinnoissa" ja vieläpä siinä taistelussa' joka heitä siitä
Viime syksyn vaalien tulokset paljon lievempää että -sitä ha- suutumme ja puolustamme niitä pyrkii vapauttamaan Eikö las-
osottavat että enemmistö Yh- ]uajsj aseettomana ja äänettömä-- jos joku uskaltaa olla niin jul- temme synkkä tulevaisuuden ku-
dysvaltain naisäänestäjistä äänes- nj kestää Luokkataistelu on ke että nimittää niitä niinkin Va kannusta meitä luokkataiste-
ti kapitalistipuolueiden ehdokkai- kansainvälistä ja -siksi on työ- rumalla nimellä kuin pahe - luun ja luokkatiedon hankintaan?
ta Kapitalistit siis ovat saa- läisten _ miesten sekä naisten _ kiriottaia An ' sattunut ~ Yai 0Pilnl1eko i"e fialismni
neet naisistakin valtansa tukijoi- _ joka maassa varustauduttava „I! tirim teonota Raldo Raldiinsta ja
ta Luolkkatiedottomia työläis- kaikJ1]a aseilla tuohon taisteluun ? l nn Ä£ opimmeko sukupuoltamme ja-
naisia voidaan helposti pelottaa Tämän maan ulkomaalaisia aijo- 0t f" 'Xud SäS 08tavia ja 'vapauttavia tietoja
sellaisella melulla jota kapita- taan erikoisi„ keinoin ruveta a- Dragan rakkaussek-
listiset lehdet pitivät viime vuo- merikalaistuttamaan Opetetaan kr ff laSt hiavat kailista? ' T
den ajalla Suurin osa naisäänes- heille englanninkieltä maan hai- ÄjESff SuSuetteloä- V lemmeko me naiset et-
täjistä tietenkin oli keskiluokka- järjestelmän tuntemusta ja folen vuoden a S f o en tä "tieto ja järkely rumentavat
laisia ja ehta-amerikalaisia intel- altetJaal kansalaisoikeuksien saa- n° " Pu°ie" V"°°e" ie'„ „ " ™ita ja tekevat neldf epan!""
lektualeja jotka eivät siedä sei- misessa _ Käyttäkäämme noi- "a'Xra£a on ollut " jokaista 8ellisiki? ~ ? n ~ J
laisia "ulkomaalaisia" v rtauksia ta tiaisuuksia hyväksemme A- SaffiohZ use n k y m i e- Pl onkin— öm tyhmiä miespo-
kuin sosialismi heidän mielestään mer?ka!aistukaamme tulemalla "fnia vaan ei vhtääS at losia ~ Jumala P"00:
on Ainoastaan vähäinen- osa kansaiaisiksi ja tutustumalla tä- "nSiooXsta eteelli - ka k'llä skottavat mellle etta
„Se8ärc-siUts n tvÄ- ' u:::i™::„ noata kehitysopillista tieteellis _„ „ :sfna siiDinisuisena
uuiau iauMju v-
dis tvötä nik a ei
naisaanestajs a on tyo-
ia sillä työläisnaisilla e
J™t?
Jttl3UHW"i 0"C
oie lanesKi
- uttä syystä
uua syysia un ne civn uicai-
salaisia Naisäänestäjien kapi-
talistinen enemmistö on käyttä-
nnnsto on kaytta-
x - äänilippua -
luokka-asemaansa
He eivät ole erehtyneet usko- 1 mLu t0Q nijn ajatteleVien aia-aiyisten
maan etteikö äänestyslippu ole desta naisesta joka jo loinkin la- miespolosten käsitystä toteuttaa
lehokks ase heidän luokkaetujen- Mlta kirjalliSUIltta nai- haa ja lukee - todella lukee - njjn ge nainen ei tietysti lue
sa suojaamisessa He eivät ole Set enimmän lukevat sellaisia kirjoja kuin:_ lie va - koskaan mitään) josta han saisi
kävttämättä tuota asetta kuten Mn !WXKc™i"S ?" toaellin hyödyllisiä ja kehit-
useat työläisnaiset Suurin osa Melkein jokaisella on valmiina -kttPera (Kautsky) sosialismi te- täviä tietoja vaan hän 'amnien
työläisnaisista on vailla tuota vastaus tuohon kysymykseen et- onana Ja f fai in°f ik' 'I taa sieluunsa kaikenlaisten roska
asetta syystä kun he eivät ole tä: romaaneja ja se on totta CT „it (neM ronlaanien jl koko mailman lah
hakeutuneet tämän maan kansa- romaaneja me enimmäkseen lu- (aeck el ) 1 y o n orjat (U -Neal tarikirjaiiijaill hengentuotteiden
laisiksi Siis niissäkin valtiois- emme Olenpa tullut sellaiseen S°a mnka Vf samean liejun - t
sa joissa naiset saavat äänestää käsitykseen että romaanit ovat ") v m:aeitajrwi n Mutta se nane"' J°£a 61
he joutuvat olemaan nollina syr- naisille kuin juopolle viina ja tu- ™ tiedonlahte ta Mutt a kyl U unhottaa elämän todellisuutta ro-
jässä 'kun ollaan taistelussa vai- pakoitsijalle tupakka - ne ovat sensijaan näkee naisten n innen maanien huumaukseen han jalos
tiollisella alalla Ainoa ase mi- huumausainetta sanaleikin ja Peras sa llaisia k irjoja k' - taa olemuksensa tieteiden ja e
kä äänioikeudettomilla työläisnai- seikkailujen muodossa Romaa- "atl° "r"'?1 °ln v '"stysaatteKlen kirkkaissa lahteis
silla on on taloudellinen voi- „it ovat suurimalle osalle nai- kreivi Valkopuk uinen niinen ?- Han kykenee ottamaan paik
mansa sia vhtä välttämättömiä kuin™- roSM8emP'aahk3a kansa kunnialla luokkataistelun
Suurin' osa meistä Amerikan morfinistille moriini - ne autta- ™" 1 eturintamassa ja han kykenee an-
suomalaisista naisista on perheen Vat liitelemään pois todellisuu- 'f eikkailuista aina „ sPirt1In tamaan vihasta apuansa uuden
emäntiä ja perhepalvelijattaria desta niissä esitettvjen seikkailu- Uranioihin asti Na ta kaikkia hteikum1iul rakentamisessa Ja
joiden taloudellinen voima on jen mukjina Niin ne auttavat kava kylla- YiJn nia a hiin ~ aTastaan han k'ke"
hyvin vähästä merkityksestä _ kuten morfini - unhottamaan PrLml nce kasvattamaan jalo-otsaisen
luokkataistelussa Siis ainoa ase todellisuuden harmaan jokapäi- Palts' nala °va tT henSen orjuudesta ja pelosta va
millä me voimme oikein tehoisas- väisen' kövhälistöläisenkin todel- taynna kaikenlaisia Suomen Uh- „ s0Slailstlse„ malmanvallot
ti fekeä luokkataistelussa on ää- Hsuuden " ta"en TJ' A 'tajasuvun - Johanna _____
nioikeus Se on ase joka meidän Monet naiset elävät omaaneit- }'a ?sf ? JÄS J i ~~
kädessämme tuottaa tuhoa kapi- tensa mukana mielikuvituksis- hot Järnefeltit Kiannot y m „i55a!är:rlrl::£rS:i::är3:si!l3H
talistien rintamalla Palvelijat- saa„ sitä elämää jota romaanin- I QVNTTVNTYT
taria ja muitakaan-työläisnaisten sa sankarittaretkin niin että pis- Jen u Ia me tulev an ia"st Cl) X IN 1 X IN X A g
enemmistöä eivät työsuhteet aja täytyvät vain tässä matoisen tim yi niailmanallotaja- ?MH9aillllHSl!iII!!IEIillHlllllini
kiertelemään vuoden aikojen mu- mailman todellisuudessa tekase- S't9avaaiat ravitsemme tJJ__
kaan ympäri maata kuten suurta
' :„„„
nestyslaitkaan eivät estä naisia
kävttämästä ääntäAsä Siinäkin
IMij":'""" „r
sen työläisnaisen kädessä
ml™L%n !!a
tuolla aseella Aikaamme olko
vapaaehtoisesti noina siuom ki n
luokkataistelua käydään vaali-
uurnalla Hankkikaamme jokai-
nen itsdllemme tuo ase ja iske-
käämine sillä vihollistamme ' persoonaa muuttamatta jos ei sa- k™ Kuxsumme c u- —
Monet suomalaiset - kuten In olemaan aikaa lukea jotakin fahsnt "TataSn hhtlri "l? I JIM
muutkin ulkomaalaiset - ajat- uutta romaania - Joku tietysti k pesäero _ katalien lahtanen II #rJfM_
televat että koska me olemme rientää sanomaan etteivät köy- hengrentusttem kam Tos o- yJiyyllJa
täällä Vieraalla maalla jota em- hälistöläfenaiset ole tällaisia emme mm romaani op x a e - U U l UUUUII
me tunne ja jota emme pidä ko- Mutta tämän kirjottajan havam Sä Ja Sn tieÄ 1 f
tinamme niin emme Välitä ru- not on saatu aivan meidän koy- 1leka JaJua ""X? wl:£ ILMB AAa#%ArM f
veta- edes-tämänmaan kansalai- hien kädestä suuhun eläjien kes- dy 1101 1 fllfl VO 1 ' I
siksikään ja pianhan itä ehkä kuudesta eikä yläluokan -MiiS Älh iofden S iJlUllli1 -
menen takasin kotimaahan ja Kun katselee ihmisten Ptoa': m P
sielläpähän sitten taistelen kapi- kojen viettoa ja arvostelee sita { 'J sisaremnie veren - Onko Toverittaren lukijoissa yh-
talistijärjestelmän kukistamisek- vähääkään koristelematta niin J s - ' täfin naista joka on tottunut hoita
sikin — Mutta moni -on kuiten- tuleepa sellaiseen johtopäätok- J maan talouttBi jossa on ]apga ja joku
kin jäänyt elinijäkseen tähän seen että suurin osa miehistä on Pitäisikö meidän sitte pyrkiä ja mhtlsiköhan Alaskaan?-
maahan Sillä aikaa: kun jo tä- uhkapelin kaikenlaisten leikkipe- unhottamaan elaman nurja to- palkka Qn just(in baupnngijl syrjägsä
hän maahan luokkatietoisena lien tupakan ja viinan orjia ja dcllisuus? Pitäisikö meulan hu- Klrjottaliaa paluka ylmä muista suh
tulleet työläiset aseettomina sei- suurin osa naisista kahvin juo- kuttaa tosiasrat joidenkin roska- teigta ]ä])emmln kirjeessä
sovat syrjässä värväävät kapi- rujen romaanien ja muotien or- romaanien kuohuviin lemmcn-
talistipuolue€t vapausluuloista jia Kaikkien noiden "nautinto- maljoihin tai rosvojuttuiliin? Ei- Jacob Petäjä
humaltuneita' vanhoillisia ameri- jen" muoto tietysti huumaa mei-kö meidän naisten alhainen ase- ' Seldovia Alaska
kalaisia työläisiä puolellensa ja tä unhottamaan elämän nurjat ma sukupuolena ja yhteiskunnan — — — -— — —
heidän avullaan kiristävät koko varjopuolet ja siksi kaiketT niitä jäsenenä nykyisessä yhteiskun- lUieeKO naapurillesi
työväenluokan jo ennestään ki- harjotetaan Ja vaikka mekin nassa ole niin orjuuttava ja suo- Toveritarta? JOS ei
ristyneitä olosuhteita Vaikka valistuneet työläiset — kuten me raan sanoen häpeällinen että jo- v "l" ViötiqUp
ajattelemme että "oma maa man- sosialistinaiset ja -miehet tyk- kaisen vähänkin valistuneen ja KciUJJjJcl-d faitd naneiic
män maan valtiojärjestelmään
Kim ne m01let miijoonat nyt
vielä äänioikeudettomat ulkomaa-
IVllU
aset mlehet ja naiset Kykene-
vät Auiollisen toiminnan- avulla
lucykkataisteluun niin sosialisti-
luoUtataisteluun niin sosialisti-
sen kansa„vallan päivä koittaa -
oian tassäkin maassa
massa kotiaskareensa poistttaK-
-u— :i —
Monien naisten mielipiteet vaih-
televat sen mukaan minkälaisia
i ii„
1 Z 1 - V wir ftr n
luettuaan juttelevat etta se san-
UeJ ™J ""rtl t: IT„
(lukija) itse Heidän persoonal-
nsuutensa sus yoioiia : -
kolmen- tai nel änkinlamen yh-
della viikolla jolloinkin he jou-
tuvat olemaan kaksikin viikkoa
man maan vuuujaijcaiciiuaaii
rr__ :i:„ t „„
„ cK:Iii-a1-rJ„ tPnr o ta sisä tä-
ta ja sosialismin teorioita sisaiid
"~ 7 'Snl teoHoita sisältä-
f A1?" de?vht
ZlZt
ml1„amia j0- 0n1
"eJa f lta £KnnMa joissa
ÄÄÄti laina -
kävttävärähkerasti aina-
"??" „ob Sle n jo-
T1Ja1J° 1 12 "Jl
"""'V " „„
henkisen tiedon ja sivistyksen!-
tarvetta! Ilmar nan
hne vihoincn h™hliavLt
sineen ia kaikkine muine pvm-
ehkä suurimmin suosittu kir ai-
a J
Hia Jo se seikka että hän on
mieleen Suo-
- vanaustastel:ain viattomas-
me"
hr "- -n tuotte-
aan kf tellessamme jos me
r ir
tti n- nnsel hsena tunteelli-
nainen-- sei aisena suppusu se a
mll
sc
nivfeista V'm: mies f" ed?t
' JZT W
ta etamattomina -p
on v oikein
sellinen" - No joka nainen
m+tmvrrm-n-rrr
j „_„„ 0~vi I
_
TERVE POIKA
T aloimme kutsua nimeltä
+
± Lempi Ja W Kokko
t Box 913 - Issaquah Wash I
+ ' %
n M 1 11 M M HHHH~HH
_