Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 28, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls Issua of the Toveritar contaln no artlclei euch il
require an affirmed tranalatlon aceording to Act of Oct
15th 1917
Painos 7635
TSM
VA
Amerikan suomalaista työläisnaisten äänenkannattaja
Organ ot the Finnish WorHng loinu In America
- No 4
TIISTAINA TAMMIK 28 P-TUESDAY JANUARY 28
1919 — Yhdeksäs vuosikerta
ROSA LUXEMBURG
Rosa Luxemburgin petomainen
murlia ' on' järkyttänyt järjestyneen
työväen mieliä täällä "setiä kaikkial
la Europassa Katalat Saksan por
varit siis kostivat hänelle He kos
tivat hänelle noin kamalasti siksi
että hän oli ollut yksi porvarillisen
pyövelihallltuksen leppymättömimpiä
ja vaarallisimpia vihollisia Hänen
rohkeat sanansa väsymätön taistelu
intonsa ja euuri vaikutuksensa työ-'
läis joukkoihin tekivät hänestä pelä
tyn vihollisen kaikille todellisen kan
sanvallan ja vapauden vihollisille
Niissä niukoissa uutistoimistojen
antamissa tiedoissa joita Saksas
ta tulee esiintyy Rosa Luxemburg
nimi hyvin usein Kerrotaan suu
rista kansankokouksista joissa Rosa
tulisin sanoin innosti ' työläisiä val
lankumoukseen Missä hän liikkui
siellä leimahtelivat kumoushengen
liekitItseään säästämättä ja muis
tamatta hän loi muodon ja elämän
niille ' aatteille joita kansan kärsivät
pohjakerrokset tuntevat
Rosa Luxemburg oli puolalainen
Hän jätti kotimaansa viranomaisten
tarjotessa palkintoa hänen kiinniot
tamisestaan Saksan hallitus olisi
karkottanut hänet kotimaisten vihol
listensa kynsiin mutta hän solmi
muodollisen avioliiton ja sai kansa
laisoikeudet Saksassa
Hän oli yksi äärimäisten vasem
mistolaisten johtaja nerokas lento
lehtisten kirjottaja ja hyvä" puhuja
- Anti-militarististen 4a kumouksellisten
mielipiteittensä ja kiihotuksensa takia
hän on saanut virua vankiloissa vii
me vuosien ajalla
Hänen työnsä ja sanansa säilyvät
kauan kaikkien maitten järjestyneit
ten työläisten mielissä Valosoihtu
na ne sytyttävät mieliämme ja in
nostavat meitä siihen taisteluun jol
le y hän uhrasi elämänsä
Oletko jo kantanut
kortesi Toverin ja Tove
rittaren puolustusra
hastoon? Tee se ensi ti
lassa sillä oikeusjuttu
kysyy varoja
Sosialistivainot
Uutta ei ole sosialidemokrati
an eikä yksityisten sosialistien
vaino mikä tänä päivänä niin
huomattavasti ilmenee hallitse
van luokan taholta Aivan jat
kuvasti ovat hallitsevan luokan
teoreettiset sekä poliittiset edus
tajat vihanneet sosialismia ja so
sialisteja Nämä edustajat ovat
koko paljon selvillä sosialismis
ta he tietävät että sosialismi no
jautuu varmaan perustukseen ja
että se ennemmin tai myöhem
min varmasti voittaa He tietä
vät myöskin että vihalla ja vai
nolla he eivät saa sosialismia
kokonaan pois juurrutetuksi1
vaan heidän tarketuksensa on
saada se hidastumaan toiminnas
saan ja siten saada vanhalle eli
nykyiselle järjestelmälle enem
män olemassaolon aikaa Suu
rin' joukko sosialismin vastusta
jia hyötyy niistä henkilöistä jot
ka eivät ole ollenkaan selvillä
sosialismista ja eivät edes yri
täkään päästä siitä selvyyteen
He yksinkertaisesti luulevat et
tä kyllä sosialismi lähtee pois
mailmasta kun sitä koettaa ku
kistaa entisillä rakkailla keinoil
la " nim raa'alla väkivallalla ja
vihasella vainolla Mitä näem
mekään tuottavan tällaisen viha
ten vainon? Se vaan voimistuttaa-1
puhdistaa ja 'karaistuttua so
sialistisen toiminnan siinä vaan
selvenee voimakkaasti näiden
kahden luokan porvarien ja työ
läisten välinen juopa joka näyt
tää yhä uusille joukoille sen räi
keän epäkohdan jota juuri sosia
listit ajavat takaa — Siis tämä
vaino ja kuristustoimenpiteet o
vatkin sosialismille eduksi ja hal
litsevalle luokalle vahingoksi It
se he sen siten järjestävät ja si
ten jouduttavat olojen kehitystä
siihen pisteeseen että työväen
on pakko murtaa rautakorko ja
astua itse hallitsemaan todellise
na kansanvaltana
Saksan keisari Wilhelm II jo
ka juuri on pyyhkäisty valtais
tuimeltaan oli hallitusajallaan
sosialismin vastustajain etutais
telijoita hyvin taisteluhaluinen
kun oli luonteeltaankin ja erityi
senä ajatuksena hänellä oli saada
sosialismi pois juuriaan myöten
Saksasta Keinoja hän ei sääs
tänyt hänellä oli myötään inno
kasta puuhaa ja taistelua sosia
listeja vastaan Hän piti puheita
kaartilaisilleen joita hän toivoi
avukseen sanoen : "Minä kutsun
teidät suojaksi isänmaan pettu
rien joukkoja vastaan taisteluun
joka vapauttaa meidät mokomis
ta aineksista" Puhui ja löi sa
peliaan sanojensa painoksi Van
keutta majestettirikoksista sano
lehtien lakkauttamisia ja muita
pelotuksia sosialisteille annettiin
myötään Kuristusläkiehdotuksia
tehtiin maapäivillä että poliisi
voimalla olisi hyökätty ja lakkau-
tettu kaikki sosialistien toiminta
Tällaista jännitettyä ja kireätä
toimintaa on ollut Saksassakin
vaan Saksan sosialistit ovat aina
olleet valveilla antamaan vastus
tajilleen sanan sanasta ja saat
taen porvarien lilfaiset juonet
työväestöä vstaan julki Myrskyi
siä ovat olleet Saksan valtiopäi-
vät kun sellaiset miehet kuin
liebel ja Liebknecht ovat pitä
neet vaikuttavia puheita porva
rien rumista aikeista ja töistä
Venäjällä ei ole suotu työväestöl
le mitään omintakeista toimin
taa Jos sellaista on huomattu
on sitä heti koetettu kytkeä mi
tä raaimmin pois ettei jälkeä
kään näkyisi sellaisesta Hirmui
set ovat ne kohtelut joita työ
väen vapaustaistelijat ovat saa
neet kokea juuri Venäjällä
Mikä on ollut tulos näissä mo
lemmissa maissa siitä hirmuises
ta sosialistien vainosta? Tulos
on ollut se että Venäjän ja Sak
san sosialistit ovat aukaisseet al
kua koko mailman vallankumo
ukselle ja taistelevat paraikaa
Koko mailma värisee tänä päivä
nä juuri näiden kahden valta
kunnan työväestön toiminnasta
Työväestön taistelu muodostuu
tällaiseksi voimakkaaksi myrs
kyksi juuri siitä syystä kun val
taherrat eivät hellitä yksityis-e-tujaan
kansan hyväksi ei millään
oikeudella he puolustavat etu
jaan viimeiseen saakka Sosia
listien edustajat kytketään lin
naan poliisi ja sotaväki pistimil
lään vuodattavat oikeutta pyytä
vien ja sortoa kärsivien työläis
ten verta Tällainen sortovoiina
pakottaa työläiset antautumaan
taisteluun voidakseen pakkohio
vuttaa tällaisten yksityisten Val
lan ja viedä omat edustajansa
hoitamaan hallitusta Hallitus
täytyy olla kansan todellista hy
vää tarkottava Ennen se ei si
tä ole ennenkuin työväestö saa
oman hallituksensa
Tämä aikakausi on työväen
nousun aika ja samalla työväen
aatteen sosialismin 'vainon aika
Hallitseva luokka katselee hyvin
tarkkaan työväen nousua ja tais
telee terävästi kaikilla keinoin
tehdäkseen kaikkensa heikentääk
seen työväenluokan toimintaa
Joku hallitsevan pomon renki voi
kutsua joitakin matalasieluja ra
han edestä todistamaan työväen
toimihenkilöiden niskoille pom
mien heittoja tai jotakin epäisän
maallisuutta Parhaimmat voi
mat sosialistisessa liikkeessä ovat
saatavat pois tuumivat hallitse
van luokan edustajat Pääasi
aamme sosialismia he eivät voi
murtaa vaan he herättävät tä
ten suunnattomat nukkuvat työ
läisjoukot liereille omaa asiaansa
valvomaan
Terästäkäämme mekin naiset
tietovarastoamme ymmärtäääk
semme yhteiskuntaoloja ja niiden
muutoksia ja ennen kaikkea o
maa osaamme "tehtävistämme
köyhälistön luokkataistelussa
Naisten ja lasten toiminta luok
kataistelussa on arvokasta His
toriat kertovat naisten ja lasten
toimittaneen tärkeitä tehtäviä
taisteluissa ja toiminnassa Jos
tietoiset työväen miehet ajavat
työväestön asiaa tarmokkaasti
eteenpäin voivat naisetkin sydä-
Varustautukaamme
Yhdysvaltain kapitalistiluökka
on ryhtynyt niin 'häikäilemättö
miin toimenpiteisiin järjestyneen
työväen pyrkimyksiä vastaan et
tei kenellekään liene enää hämä
rä se sosialistien jo kauan sitten
julistama tosiasia että työväen
luokan ja kapitalistiluokan välil
lä vallitsee sovittamaton ristirii
ta ja' leppymätön luokkataistelu
Kaikissa kunnallisissa ja val
tiollisissa virkapaikoissa istuu ka
pjtalistiluokan edustajia Suruk
semme olemme niin usein huo
manneet että nämä virkaherrat
eivät 1 jgkaan ota 1 todellisen kan
san — työväenluokan — tarpeita
ja mielipiteitä huomioonsa vaan
he tukevat kaikin keinoin suur
ten sekä pienten kapitalistien e
tuja Nytkin kun yhteiskunnal
listen olojen uudelleen järjestä
minen on täälläkin päivänkysy
myksenä tukahutetaan todellisen
kansan ääni kaikilla keinoilla
Järjestyneen työväen rauhalliset
kokoukset hajotetaan työväen
poliittiset edustajat heitetään
vankityrmiinja puhe- ja ajatuk
senvapautta kiristetään — jos
niitä enää voidaankaan entises
tään kiristää Järjestynyttä työ:-
väestöä kohdellaan huonosti sa
latulla vihollismielisyydellä Pii-
nalippukieltoja julistetaan täällä
samalla kertaa kun e liehuu
ylinnä monessa Kuropan maassa
Samaan aikaan kun meidän Eiir
ropassa vieraileva presidenttim
me siellä selittää todellisen kan
sanvallan ja vapauden perusteita '
tallataan täällä kotona kansan
vallan ja vapauden aakkosetkin
kapitalistien likasten jalkain alle
Samaan aikaan kun knsanvallan
ja rauhan edustajia täällä heite
tään vankityrmiin avataan sa
manlaisille "rikoksellisille" Euro
passa vankilain ovet ja heidän
tiensä sirotellaan ruusuilla So
keinkaan työläinen ei voi enää
olla näkemättä että luokkataiste
lu on olemassa ja että kapitalisti
luokka varustautuu kaikin kei
noin voittamaan työväenluokan
Kapitalistiluökka ei kauan voittai
si ellei sen riveihin aina eksyisi
luokka-asemaansa tuntemattomia
työläisiä Hq poloset ovat kuin
aaseja joita kapitalistit ajavat
(Jatkoa toisella Bivulla)
mensä hehkulla ja saman asian
tuntemuksella olla suurena apuna
yhteistyössä Katsokaapa kirjas
ta - "Vallankumousliike Venäjäl
lä" sen sivulta 534 mitenkä tar
mokkaana nuori juutalaistyttö
pitää puhetta väkijoukolle Hän
seisoo väkijoukon keskellä laati
kon päällä Sotamiehet hänet
huomattuaan ampuivat hänet sil
lä seurauksella että tyttö putosi
vaarallisesti haavottuen maahan
Toinen tyttö nousi silloin ylös
laatikolle ja jatkoi keskeytynyttä
puhetta Sellaisia naisia kaipaa
köyhälistön työväenliike
Mandi Fräki