Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 21, 1919, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN
Tiistaina tammik' 21 p 1919
No 3
Suomen kaatuneiden
vapaussankarien
muistolle
Haluaisin "muutamilla lauseil
la kunnioittaa niitä kaatuneita
sankareita jotka uhrasivat hen
kensä ' Suomen kaupungeissa ja
sydänmailla köyhälistön suuren
asiaii hyväksi
Olin Suomesta lähtiessäni meU
kein vielä lapsi-ijässä joten eh
din olla mukana ainoastaan muu
tamia hetkiä kun kokoonnuttiin
neuvottelemaan asioiden kulkua
Hupaisia ja opettavaisia olivat
ne hetket joita siellä vietettiin
vaikka toisinaan kokoontumista
kin vihamiesten taholta rajotet
tiin Kuitenkin siitä huolimatta
iloinen ja hilpeä oli se mieliala
joka yleensä toverien keskuudes
sa aina vallitsi Työväenyhdis
tyksen talo oli yhteinen kokoon
tumispaikka Komea eikä upea
se ei ollut olihan vain vaatima-
ton yhteisillä työläisten varoilla
rakennettu koti vaan olihan se
kuitenkin tarkotustaan vastaava
Turhaa työtä näissä majoissa ei
tehty sen osottavat ne monet
luottamustoimet joissa työläiset
olivat edustettuina hallituksessa
Venäjän vallankumouksen jäl
keen jolloin koko hallitus joutui
työläisten käsiin Se oli porva
reille kylliksi osottamaan sitä lu
jaa yksimielisyyttä mikä työläis
ten keskuudessa vallitsi Porva
risto oivalsi että valta heidän
käsistään alkaa tehdä lähtöä jo
ta he vuosisatoja ovat pitäneet
ja se orjalauma jonka piiskurei
na he ovat' olleet alkaa nousta'
ja katkasta kahleensa Mikään
muu keino ei enää auttanut
kuin hyökätä aseellisella voimal
la tämän oikeutta vaativan raä
tajaluokan pyrkimyksiä vastaan
jonka hyökkäyksen he tekivätkin
niin kylmäverisesti että mail
manhistorian traagillisimmatkaan
murhenäytelmät eivät vedä ver
toja tälle Suomen verihurttien
toimeenpanemalle työläisten teu
rastukselle Noiden kaatuneiden toverien
muisto jotka joutuivat tuon on
nettoman kohtalon alaisiksi ei
tule ikinä mielestäni häipymään
Tiedän että se kuolema jonka
he kuolivat oli marttyyrikuole
ma ja tiedän että se oikeus jon
ka puolesta -lie taistelivat oli tosi-oikeutta
eikä mitään itsekästä
omanvoiton pyyntiä sillä olihan
kysymyksessä koko pienen työtä
tekevän kansan kohtalo Kuinka
monta orpoa ja leskeä tälläkin
hetkellä-muistelee ja vuodattaa
katkeria kyyneleitä äsken vielä
iloisena ja reippaana vaan juuri
sortuneen rakkaimpansa haudal
la On mahdoton kuvailla kuin
~ ka kaameita olivat ne tapaukset
joita nyt mqan mustissa uume
nissa lepäävät taistelutoverit sai
vat kokea ja känsiä Ne jälelle
jääneet työläistoverit jotka istu
vat pimeissä vankiluolissa veri
hurttien ympäröimänä tietävä{
parhaiten kaatuneiden toveriensa
kärsitnvkset Kuolemaa eivät
hekään halveksi sillä he tietä-
vät että kuolema on tervetulleeni
pi kuin ikuinen orjuus
Kaikkia näitä hirvittäviä tosi
asioita miettiessä mieli mustenee
ja äärimmäinen viha ja halveksu
misen tunne noita koiria koh
taan saa oikeutta rakästavain ih
misten paremmat tunteet riehu
maan Tämä heidän voittonsa
joksi he sitä nimittävät sittenkin
oli heille näennäinen ja hetkelli
nen sillä kerran vielä se päivä
koittaa jolloin nämä nyt vanki
lain muurien sisällä istuvat raa-
4 BARRIKAADEILLA
Nyt nousevat voimat syvyyden
Ajan aalloista kuohujen
Valo koittaa päivä voittaa
Tien pilkottaen voittohon
Vihan liekki povessa raatajain
Leimahtaa — Eespäin siskot veikot
Kautt' kyynelmerten hurmevirtain
Käy tiemme yli barrikaadien
On tullut hetki jolloin lyömme
Alas sortajat ja riistäjät! :
Eespäin urhot! Emme väisty
Vaik' kuolo kruunaa joukkoamme!
tD
Joukot uudet maasta nousee
Ja uusin voimin "rynnistää ''V v
Kaatuneitten saukarjoukkoih ?:'
Yli käy tiemme vapauteen "~
Esteet murtuu kahleet särkyy
Tuhatvuotten uskot murtuu
Kansain -vapaus onni koittaa —
Ruusut sankarhauddt peittää
A Riiho
FORT BRAGG CAL
Täällä on olluth pakkasta jo mel
kein kuukauden ajan vaan nyt alkoi
vähän satamaankin "Flunssakin" on
taas alkanut kiertelemään nyt se
on niissä palkoissa' missä se ei en
sin ollut On ilmaantunut useita ta
pauksia ja useita perheitä on ka
ranteenissa Matti Järvi ent Toveri
klubin taloudenhoitaja ei ole pääs
syt muuttamaan pois klubin huoneis
ta kun on ollut karanteenissa Hän
tä sakotettiin kymmenen dollaria kun
lähti kaupungille vaikka olikin ka
ranteenissa Nuorisoliitolla piti olla kokous jou
luk 29 p 1918 jossa piti olla vir
kailijain vaalit mutta kun ehdokkaat
olivat sairaita ei voitu pitää ko
kousta Tammik 5 p 1919 piti taas
olla kokous mutta ehdokkaat olivat
vieläkin sairaita joten kokous lykät
tiin tammik 19 p
Me muutimme viime vuoden lo
pulla tijnne Pudding Creekin taakse
Mrs Mattsonin entiselle paikalle Me
vaihdoimme farmin hänen kanssaan
Pudding 'Creekin toverit yllättivät
meidät tulemalla viettämään hauskan
illan kanssamme uuteen kotiimme
tulon muistoksi pari päivää tänne
tulomme jälkeen tuoden kaikki syö
miset ja juomiset tullessaan josta
heille toverilliset kiitokset
Toveruudella — Vilho H Jylhä
tajat nousevat uudelleen tätä
sortoa ja vääryyttä vastaan' Ei
vätkä he nouse enää ainoastaan
pienenä kotimaisena ryhmänä
vaan koko mailman proletaariaa
tin mahtavana joukkona jota
vastustamaan kaikki pimeyden
voimat ovat tehottomia Silloin
saavat kunnian nekin jotka nyt
ennenaikaiseen hautaan sortui
vat suuren aatteen puolesta mi
kä oli heille kallein Heidän "ni
mensä tulee pysymään ikuisesti
historian lehdillä ja heidän elä
mäntyötänsä tulevat sukupolvet
kunnialla muistelemaan Ja nii
tä hautoja joiden pohjilla lepää
vät vainajat uinuvat viimeistä
untansa koristetaan kukilla ja
seppeleillä ei ainoastaan omais
ten ja läheisimpäin ystävän ta
holta vaan koko mailman työ
läistoverien yhteisin mielenil
mauksin sankareille jotka ur-
hoollisesti taistelivat oikeuden
puolesta — K Numminen
salai-
Kirj August Strindberg
Oli kerran nuori tyttö oppe
rassa Hän dli niin kaunis että
ihmiset kadulla kääntyivät hän
tä katsomaan ja hän lauloi niin
kuin eivät monetkaan voi laulaa
Sitten ' tuli kapellimestari'1 sä
veltäjä tarjoten hänelle kunin
gaskuntansa sekä sydämensä
Kuningaskunnan hän otti' omak
seen mutta sydämestä ei hän
huolinut
Nyt oli hän suuri niin suuri
ettei ' maassa vertaista ! Ja hän
ajoi Viktoriavaunuissa katua pit
kin ja nyökytti päätään omalle
valokuvalleen joka oli asetettu
kaikkiin 'kirjakauppojen' puodin-ikkunoihin-
Hän suureni' suurenemistaan
ja hänen kuvansa joutili kirje
kortteihin saippuoihin ja sikaa
rilaatikoihin Lopulta riippui hä
nen valokuvansa teatterin lämpi
össä kuolleiden kuolemattomien
keskellä ja silloin hän suoraan
sanoen oikein pöyhistyii
Eräänä päivänä seisoi hän lai
turilla meren rannalla missä
hyökyaalto kulki korkeana ja
virta oli väkevä Kapellimesta
ri seisoi fietysti vieressä ja mon
ta muuta herraa myöskin Kau
notar leikki ruusullaan ja sen
tahtoivat kaikki herrat saada o
makseen mutta vain sen anasta
ja saisi
Ja niin hän heitti ruusun kau
as laineille Nuoret herrat kat
selivat kauan kukkaa mutta ka
pellimestari hyppäsi mereen ui
niinkuin lokki laineilla ja piteli
pian kukkaa huultensa välissä
Silloin kajahti laiturilta kät
tentaputus ja hän joka uisken
teli meressä näki naisen silmis
tä että tämä rakasti häntä Mut
ta kun "v hänen piti kääntyä ran
taan ei hän päässyt paikaltaan
Meressä kulki virta salapyörtei
neen mutta sitä ei laiturilla sei
sova nainen ymmärtänyt vaan
luuli hänen kujeilevan ja siksi
nainen nauroi Mutta meressä
kuoleman vaaran tunteva mies
käsitti väärin hänen naurunsa
ja hän tunsi jjistoksen sydämes
sään ja niin oli hänen rakkau
tensa lopussa
Kuitenkin pääsi hän maihin kä
det verissä jotka hän oli rikki
repinyt laituria vastaan
— Sinä saat minun käteni vas
tasi kaunotar
— En sitä tahdo vastasi ka
pellimestari käänsi selkänsä- ja
meni tiehensä
Tämä oli majesteettirikos kau
neutta pastaan ja sentähden täy
tyi hänen kuolla ' -
Kuinka kapellimestari menetti
paikkansa siitä tietävät parhai
ten teatteri-ihmiset jotka ym
märtävät sellaisia asioita Mies
piti lujasti puoliaan ja tarvittiin
käiksi vuota ennenkuin saatiin
hänet alaspudistetuksi
Mutta alas hän putosi ja kun
kaunotar oli raivannut hyvänte
kijänsä tieltään riemuitsi hän
ja-pöyhistyi yhä enemmän niin
että se päälle päätteeksi alkoi
näkyä Ja yleisö huomasi että
sydän ihomaalin alla oli ilkeä
siksi yleisöä ei enään liikuttanut
hänen laulunsa eikä se uskonut
hänen kyyneliinsä ja hymyilyi-'
hinsä
Hän huomasi sen ja katkeroi
tui Hän hallitsi vielä teatteria
Tupakkaladon
suudet
tukahutti kaikki jotka tahtoivat
kohota ja antoi ne rusikoida pa
hanpäiväisesti sanomalehdissä'
Hän menetti suosion mutta val
ta merkitsi hänelle enemmän
Koska hän nyt oli rikas mahta
va ja tyytyväinen" viihtyi hän
hyvin elämässä eivätkä hyvin
viihtyvät ihmiset ainakaan laih
du pikemmin he lihovat ja hän
alkoi todellakin tulla lihavam
maksi Se alkoi niin hiljalleen
ja varovasti ettei hän sitä huo
mannut ennenkuin se jo oli myö
häistä Pam! Luisuminen käy
nopeasti ja tämä matka meni
huimaavaa vauhtia alaspäin Ei
kä auttanut kidutuskaan johon
ka hän alistui Hänen täytyi
nähdä nälkää vaikka hänellä oli
herkullisin pöytä koko kaupun
gissa ja kuta enemmän hän nä
ki nälkää sitä enemmän hän vain
lihostui
' Vuoden kuluttua oli hän lopet
tanut leikkinsä ja hänen palk
kansa alennettiin Kahden vuo
den kuluttua oli hän puoleksi
unohdettu ja nuoremmat olivat
anastaneet hänen paikkansa Kol
mannella vuodella sai hän eron
palveluksestaan ja silloin vuok
rasi hän itselleen ullakkohuoneen
— Syynä siihen oli luonnoton
lihavuus sanoi ohjaaja kuiskaa
jalle r— Eihän siihen ollut syynä li
havuus vaan pöyhkeys ! sanoi
kuiskaaja
Nyt istui hän ullakkohuonees
sa ja katseli alas suurta istutus
maata Siellä oli myös iso tu
pakkalato ja hän piti siitä sillä
siinä ei ollut ikkunoita joista
ihmiset olisivat voineet häntä
kurkistella Ja kattotiilien alJa
asusti siellä varpusia mutta sin
ne ei ahdettu tupakkaa sillä sitä
ei siellä viljelty
Niin istui hän koko suven ja
katseli latoaan ihmetellen mitä
varten se oli olemassa sillä ovet
olivat isolla etulukolla suljetut
eikä kukaan näkynyt siellä käy
vän ' Hän aavisti sen kätkevän
salaisuuksia pian hän sai nähdä
minkälaisia nämä salaisuudet oli
vat Entisestä kuuluisuudesta oli '
jälellä vain pari kortta joista
hän piti kiinni ja joista- hän eli
nämä olivat hänen loisto-osansa
'Carmen ja Aida jotka osat seu
raajattarien puutteessa vielä oli
vat täyttämättä ja yleisön muis
tissa eli vielä hänen esityksensä
joka oli ollut erinomainen No
niin tulj syksy lyhdyt sytytet
tiin taas ja teatteri piti avatta
man Laulajatar istui ikkunansa ää
ressä kats-ellen allaan olevaa la
toa jdka hiljattain oli maalattu
punaseksi ja varustettu tiilika
tolla Silloin saapasti mies peruna
maahan ja hänellä oli iso ruos
teinen avain Hän avasi ladon
ja astui sisään
Sitten tuli vielä kaksi miestä
jotka hän oli tuntevinaan ja ne
kin katosivat latoon
lama antoi tuua mieienKuntoi-
seksi
_ Jonkun hetken kuluttua astui
vat nämä kolme miestä ladosta
kantaen jotain suurta kummal- _
lista mikä näytti sängynpohjal
ta tai väliseinämältä
Portin ulkopuolalla käänsivät
miehet seiniä ja asettivat ne kal
lelleen vasten ladonseinää ja
nyt näkyi kaakeliuuni mutta se
oli maalattu huonosti maalattu
Sitten näkyi jonkun maalaistalon
ovi ejikä metsästäjän majan ovi
Sitten tuli metsä ikkuna ja kir
jasto (Jatkoa kuudennella sivulla)