Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 21, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI ~ Tiistaina tammik 21 p 1919 - No 3
TORONTO ont can
1 „
Onnekasta uruista vapaampaa
uutta yuotta toivon Toverittaren uu-
Hile ia nlenille lukitoille tänä vuon-
riie ja pienme iuk J°me wna vuon
na Rauhan vuosi tama pitasi olla
mutta taistelut Jatkuvat tenkm yh
uropan Koittakoon köyhälistölle
va loisammat ajat lopuksi vaikka vaa-
p !iHt"
' ' „
Vapauttakoon oikeus tovent to-
vonttaret jotka nykyään vankeina
u:irif:it nnrvnrien liilmuulta Suomen
vankilan muurien sMlla Porvarien
kansainväliset piru hse kaupat pai-
jastukoon ja herättäköön tuhannet
siskot ja veljet oikeuden voittoon
'Me torontolaiset toimimme rajoite-
tusti mutta toimimme kuitenkin
Jotkut vanhemmista jäsenistä ikävä
kyllä vetäytyivät syrjään ja se ei
mielestäni ole oikein Joskin he itse
olettavat olevansa hereillä ajan vaa- pojan 30 dollarin kuukausipalkalla Ullakkohuoneessaan hän nyt Nuoremji
tiessä Iin väärin jättää nuoret yksin käytävien puhdistajaksi- Ilman muit- istm" ja huomasi miten ohjelmis- lama oli ensimäinen hyvä sa
sillä kasvatustyötä on juuri heidän ta mutkiUa sal nainen poiskäskyn toa muutettiin ja hän tiesi nel-' n£lj mjnkä hän oli' moneen aikaan
keskuudessaan enin tehtävä Nuoret sievän ''ekskyysln" avulla kyllä ettei jätöistä päivää ennen- sanoma- kuullut ja kun se tuli hänen
ovat-taipuvaisia aina kulloinkin sii- tuo työ muka ollut niin sopiva nai- lehtiä mitä oopperassa esitettäi- huu]jitaan j0ne hän oli ' tehnyt "
heu mitä heille tarjotaan ja ellem-seue kuin se 011 miehelle Mutta siin Olihan sekin tavallaan paijon panaa ymmärsi n
me tee oikeaa kasvatustyötä kes- potkapa ottikin työlisä yhtä helpol- hauskaa I Hän näki miten Sala- iajatar lujnka arvoinen hvvä ih
kuudessamme sattuu usein suuria ta kaimalta kuin oli palkan suuruus- metsästäjä kiskottiin esille su-lninen 011) :a sen !län sanoi
erehdyksiä Parhaimmat todistukset -km kftveleukell' käytävällä kädet tas- denluolineen ja kaikkine muine _ Han'na onko sinulla vielä
saamme juuri Suomen työläisten tais--kuissa ja gikuretti hampaissa tai kapistuksilleen hän näki Letitä- äänesi tallella' kysyi kapellimes
telutsta nykyisin Aina ja kaikkialla pitäytyi huoneeseensa soittelemaan vän hollantilaisen laivat ja me- tari :oka e sietän3't kohteliai
seuraiessamme kultainkin sattuviä ta- maridoljlniaan Töistä ei hän paljoa- ren -'Taiiiihäuserin ja Lohengri- sm]ksjai -
pouksia voimme tehdä sen huomion kaan perustanut Isäntä huomasi n'n ja' monet muut ' -_'En tiedä' nyyhkytti hän
että nuoriin vaikuttaa vaikuttimet agja„ -Ja koetti poikia vaihtaen asiaa Mutta sitten tuli eräs -päivä _ Tule huomenna lauluhario
ensimSisiksi Viimeisin silmiin is- parantaa mutta' pettyi siliä-ho oli- sillä välttämättömyyden täytyi tushuonecseen Niin ooppe
tiivä todistus oli siitä nähtävänä niin vat kuill -yhdestä pölkystä leikattu- tlla esille Miehet raahasivat raan niiniin ' luokseni ' niin saam
auottuna "rauhan päivänä" eli kun ja Asiaan- kyllästyneenä lähetti (kän muisti että toisen nimi oli me kmna Mjna to'imin nimit
sodan sanottiin loppuneen Se oli isäntä viimeisenkin tiehensä Ja nyt Lindqvist joka' hoiti väkipvöriäV täin lollä -tn a e '' -
nuoriso ja vanhukset jotka innostui-
vat unohtaen järkevyyden Ja sei-
västi näki mihin osaan ihmisiä anar-
kiaa tai muuta sellaista voi heittää
Siksi 011 juuri tärkeä sosialistinen
kasvatustyö nuorisomme keskuudes-
s Meillä on jäseniä jotka suuri-
J suisina urhoina huutavat joukossani-
me mutta kun tulee pieninkin koe-
tus' niin housut vapisee ja kielle-
tään kuulumasta mihinkään toimin-
taan Se ei ole oikein Nuorison
tähdeukin se ei ole oikein Suurta
erimielisyyttä synnyttää myös meidän
torontoiaisten kesken parhaillaan Suo-
malalsen Järjestön perustaminen O-
saatolla 011 Oikeus Se DerUStaa ia OSa
jäsenistä vastustaa sitä hommaa mu-
ka liikojen virkailijoiden vuoksi osa
taas kannattaa koska useat osastot
ftueu Baisnai uuiisuuuen tonnia jm- myög telUei tayaelilsestl vastuussa iKKunoista Icirjekorteista ia lo- hukkaa el vaivaa - Ei minulla ole mi
ka nyt ovat estettyjä toiminnasta vIime y k minuIle luottaneista teh- Pu!ta katosi tuntemattomalla ta- tään myytävänä mutta annan täy
Sitäpaitsi pitäisi ottaa pieninkin ti- taviBta valla hänen kuvansa lämpiöstä f?1!!8" Uedon miten vo'tte öytää
laisuus toimintamahdollisuutta vas- Koittakaamme säilyttää persoonan- Hän ei voinut käsittää että LYusÄ kirjZtte mtau"rEugene
taan pitääksemme joukkomme koos- me siina määrässä vaatimattomina ihmisef unohtavat niin pian se M Pulien Carpenter 599 E Marcel
sa Toivon kuitenkin että tuo eri- ptta puoiueiehtiä ei käytettäisi vä- o!i 'han selittämätöntä Mutta ls Avenue Manasquau N 1 Leikat-
mielisyys pian sovitaan jäsentemme hemraän JajotWn tehtäviin- Itselle- hän suri itseääll niinkuin kuol- ikAkt?8li!irtUf 2 - nil3tilkää tse
toisten naisten kuten edellytän "II- Jnttasurraan ja olihan juhlittu {t? XLXIT&Z
Ja nyt Joulun ja uudenvuoden vie- tamassa Olleenkin" epäilemättä ole- laulajatar kuollut ' gen eli ainakin-lopettaa tuskan jo
tosta — Yleisöä oli kerääntynyt noin van pitäisi juurruttaa-tämäkin seik- ''n käveli hän eräänä päivä- ka johtuu repeytymisestä ja leikkauk
90 heukeä jouluillalliselle haalillam- ka mieliinsä nä yksin autiolla kadulla Siel- sen pelon Ja vaarallisuuden
111 e Syötiin naurettiin leikittiin ja Muuten jos se oli taisteluhaaste lä oli rikkojen kaatopaikka Hän - r ' '-
lapset suorittivat ohjelmaa Heillä — niin hyvä minunpuolestani Mut- seisahtui ajattelematta juuri mi- NUX RAUTAPHLERIT
oli näytelmäkin "Joulupukki talossa" ta sikäli kuin minä olen kyseessä tään mutta hän näki tarpeeksi
Kuusen ympärillä kului jouluyö haus- niin vaan sillä areenalla jonne tällai- Katoavaisuudesta silla nkkalajal- alakuloisuus pahat' unet hermostu
kasti aina aamuun asti — Uutta set asiat luonnostaan kuuluu mutta 'ä oli kirjekortti ja siinä näkyi minen huono ruokahalu heikko ruu
vuotta otimme vastaan myös aamun siinäkin tapauksessa täytyy se tapah- hänen kuvansa Carmenina ansulatus umpitanti pahanhajuinen
valkenemiseen saakka Sielläkin nau- tua ilman matalamielisyytt ja ilman Hän poistui sieltä nopeasti it- ''RautapmMl1 yltolkentaa51!
tlmme etupäässä lasten suorittamas- väärentämättä joko tyhmyydessään kien sisimmässä sydämessään maa ja elinvoimaa
t ohjelmasta Heidän orkesterinsa tai hajamielisyydessään toisen aja- Niin tu li hän pienelle poikkika- Nux rauta pilleri" on varmasti taat
liitti monta sievää kappaletta ja ru- tuksia ja lauseita dulle missä pienen kirjakaupan tu Täydellinen tyydytys Ellei niin
not kertomukset ja laulut tekivät Minua on aina joukkotoiminnassa ikkuna sai hänet pysähtymään j™} ™bXns Vntul' "'i N kkiilM
yleisöön valtavan vaikutuksen Pu- opetettu antamaan suurempi arvo olihan hän tottunut pysähty- marjaa purkissa hinta P$U0 yhden
he pari runoa-ja laulua mieskööril- joukkojen hyväksymille asiapaperell- mään sellaisten ikkunoiden eteen kuukauden hoito eli $500 6' pulloa
tä — ja uusi vuosi oli saapunut ie joiden perusteella kertomus on nähdäkseen oliko hänen kuvansa kuuden kuukauden hoito
Oöaston vuosikokous oli 5 p tam- laaditti kuin hyvinkin tärkeiden -yk- pantu näytteille Mutta täällä hi {ll R GJ S'a pt e e k m q a
mlk jossa valittiin tavanmukaisesti silöiden raporteille Jos jotain risti- hänen kuvansa ei riippunut Si- Astoria Ore?
virkailijat puoleksi vuodeksi riitaisuuksia on huomattavissa niin tä vastoin riippui siinä plakaat- Kirjevaihto voi tapahtua:
Ensimäinen näytelmä täpä vuonna katsotaanhan V It mistä ja mikä ti josta hän vastoin tahtoaan lu- Helkjergs Drug Store -
nlut "Kaksintaistelu" esitettiin 4 p „e on aiheuttanut Agitatsionin ki merkilliset sanat : "Herran 27L™Mi°T™rttV „ Astoria Ore
kokolailla tyydyttävästi Näytelmä- vuoksi olisi 1(yvä jos Toveritar voisi kasvot seisovat niitä vastasin jot- teekktoWlekuul'uvnSl
seuralla ei ole vakituista johtajaa julaista toisenkin kertomuksen Suu- ka pahaa tekevät niin gttä hän tilata niitä samalla osotteellä Mak- '
vaan jäsenistä vuorotellen valitaan riakaan asiallisia eroavaisuuksia ei pois pyyhkii heidän muistonsa sa" postikulut
roolien johtaja Taloudenhoitajana puolueeton lukija voi niistä löytää maan päältä" 7777! '
011 A Korhonen Joten haalimme on Toverillisesti — Elizabeth Suominen Jotka pahaa tekevät ! Siksi oli l'M"H"l"l 1 I I HWHfHw
kokolailla toimintakunnossa taas sei- hänen muistonsa poispyyhitty OOSIONVTM NVS
saukseu jälkeen Siinä selitys niiksi ihmiset olivat '
Voimiätelijat alkavat oikoa jäse- Uudista tilauksesi SL- hänet unohtaneet JK? 'oasiON Tv?
Biuna amofn- kuin ennenkin Kas- joissa ettei keskeytystä ~ Mutta eikö pahaa voi tehdä -1S Mm-mii
vakoon innostus keskuudessamme i j löfiaffämicooeä jäeen hyväksi?- Enkö minä- tar-
kaksin verroin tänä alkavana vuonna C1IU" ldlltJLLctinibtJbbcl peeksi o)e karsinyt rangaistusta? UOXSfiriSO N3JSIVN
Rauha tapahdU valitti hän II 1 I I I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1
Aberdeen wash
Tämän kuun 12 p oli ohjelmailta-
ma jolum oli Baapunut yleisöä oikeln
porv00l miuUa „tamw mmistu
' L
mjsesta muuteu en yo[ mainUa m
k08ka en ollut ltse tilaisuudes-
w 8tä auraamaan Ikävyyttä lie-
BM saa„ut aika£m pe että eräs kap
pateeMa eBltatyrä henkilö tor Oscar
Lain~6 °" nll}l hUWUStI VOipa' ettel
voinutkaan saapua esittämään osaan-
sa vaall tov Arran täytyi se roolis-
- ta lukea nayttämöllä
rtm irrtnn
laskea nalten pahoja Niinpä
paikkakuntamme suurimman Hotellin
lsäntäj joka nom ne!ja kuukautta slt-
ten oli pakotettu nostamaan huonei-
deu ja käytävie puhdistaja-naisten
palkan 45 doiiarista 0 dollariin kuus-
sa kuu el mJutoiii saanut työläisiä
Nyt kun mleuia on yähennelty töistä
onnistui hän saamaan1 filimimiläisen
011 työ jaIIeen 80piva naiselle ' sillä
han on aMlerastl kysellyt eikö olisi
BUOmaiaiBta naista joka haluaisi ot-
taa jalieen mainitun "jobin" 60 dol-
larin kuukausipalkalla Ja varmasti-
nan nlltä on vaikka' isäntä van
0man pussinsa paksuudeksi siitä suo--
malalsen pois 'laittoi Mitähän olisi
meidän tehtäviv että tällaiset "ulos-
käskyt" tulisi vältetyksi Eiköhän
yksimielisyys senkin- talon työläisis-
sa 0lli voinut asiaa auttaa? — - Ida
_ : -
"'ILTAMASSA OLLEELLE"
(Toverittaren No olleen kijotuk
sen johdosta)
-n'j:i_ ii! i „!_
jjuim iovnuiötiöLi iiiiioLLau ei-
tä o]en kohdakkoIll pidettävälle N
Y s N 0suuskodin vuosikokouksel
6i ja jos tellle sopii _ tolvottavasti
TUPAKKALADON SALAI-
SUUDET
:
(Taikoa kahdeksannelta sivu Itu)
:
Nämä olivat näyttämokoristei-
Ja hetken kuluttua tunsi hän
FaujUäytelmässä ka tet nm
supensaan -
Lato oli oopperan kulissivaja
ja tämän ruusupensaan luona oli
hän kerrau itse laulanut-"Pieni
kukkanenhan 061"
ä" että'
™ eEÄ Ca ÖH kui
es in mltta °
U™n f1 'ohitus: ettet han
° lut lallanUt l5aaosaa Joka oh
iUargaretan ' '
— Menköön Faust! Muttajos
ne koskevat Carmeniin tai Ai-
aan niin minä kuolen '
ja -sitten ilmestyi tori Espanjas-
53- Kulissi seisoi kallellaan niinlinPllä nl! iällpon nnpShtt!i
ettei häh oikein eroittanut mitä Yleisö !i antanut 'anteeksi ja
se esitti Mutta yksi miehistä unohtanut 1 oli unohtanut pahan-
viiputti hiukan kehystä ja siinä ja nyt on laulajatar taas yhtä
miehen rimpuillessa näki hän 'sl)Uri'( vieläpä paljon sutfrempi
kulissin ja takaahan ne aina ovat'kujn 'ellncn
rumia Ja siihen oli kirjoitettu Tästä kertomuksesta qn op-
suuria mustia kirjaimia jotka pjakin!
näyttäytyivät vähitellen ikään-"— : "
kuin häntä kiusatakseen siihen PARANSI HÄNEN KUVEREPEÄ-
oli kirjotettu vääjäämättömästi: - MÄNSÄ - -
C A R M E N Sehän oli Car- Minä repesin pahasti nostaessani
mcn iirstua monta vuotta takaperin Toh-
: - Nyt minä kuolen! sanoi lau- rltÄÄS
Iajatar Mutta hän ei kuollut eivät auttaneet minua Vihdoin sain
railkkn pi rrlpc cillnint-nnn L-mi Intakln inkn naranoi minut nnncaatl
- -' -v u — — — ~~v
esille tuli Aida Kuitenkin oli ™ täydellisesti Siitä on kulunut vuo-
hänen nimensä poispyyhitty ih- IZTum Ämlehenä
misten muistista kirjakauppojen'Bi ollut mitään leikkausta ei aian-'
Ja niin meni hän metsään mis-
sä- ei ollut yhtäkään ihmistä
Siinä epätoivoisena murtuneena
nöyrtyneenä k 11 iesW
ucl-14 iviiiKHsdiii nuoma-
si hän toisen ihmisen joka sei-
soi hänen edessään -Ja tämä ky-
syi silmillään uskaltaisiko hän
tervehtiä '
" Kapellimestari seisoi hänen 'e-
tiessään Mutta hänen silmän-
sä eivät moittineet eikä niissä
näkynyt nöyryyttävää sääliä
vaan niistä loisti ihailua ihme-
i __ i_ n
~ HannaKka hoikaksi-ja
hienöksi silä ole käynyt- sanoi
hanen smlnsa '
Lauajatar -katseli itseääll
hän huomasi sanat tosiksi
Suru oli poroksi polttanut ylel-
lisen pöyhistyneen lihan ia hän
ol e'ntistään ihanampi' '
_ T„ „it::- „„„ '„- „i„
Laulajatar-tuH ' 'uli ' Yälleen ia