Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, January 21, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 3
Tiistaina tammik 21 p 1919
SIVU VIISI
la n s suorantoiminnan kanssa te- ' KNAPPA ORE kokoushuoneen jossa voimme esteet- ti ja että käymme joskus osaston
kemisissä Nyt olemme mekin saa- Vuosilukukin on muuttunut sitten tä toimia niin teemme parhaamme ohjelmakokoukslssa arvostelemassa
neet tänne osamme niitäharmaita kun olen viimeksi täältä kirjottanut Osaston kokous on tammik koi- ohjelmaa Paljon enemmän meiltä
veljiä Joukko heitä yritti ensin sa- Toivoisin tämän vasta-alkaneen vuo- mantena sunnuntaina Saapukaahan vaaditaan — voimia ja kestävyyttä
lakavalasti tuppautua osastoon tur- den suotuisammaksi työväenliikkeel- kaikin kokoukseen On paljon asioi- ja taisteluintoa meiltä vaatii taiste
vlin mutta kun me kieltäydyimme Ie koska sotakin on jo loppunut jp ta pohdittavana ' lumme Jos me pysymme syrjässä
heitä suosimasta niin hepä pistivät rauhanneuvottelut ön käynnissä 01- Saadaksemme iltamamme monlpuo- ja odotamme vaan joutilaina niin
pystyyn kekkerit omin päinsä ja suo- kein sydäntä viiltää kuultuamme vies- lisemmaksi pitäisi niissä olla näy- silloin ainakaan emme voi koskaan
ratoimintapa tietenkin ( heti käytän- tejä synnyinmaastamme' sekä( kautta töskappaleita ja kuvaelmia Eikö- nousta sorron alta vaan painumme
töön Osaston omistamat kaapit ja mailman Olemmeko raatajasiskot ja hän aleta niitä tiarjottelemaan yhä syvemmälle kapitalismin rauta-
kirstut aukaistiin osastolta lupaa ky- veljet tehneet niin hirveitä rikoksia Mukana oleva koron alle Siis nyt uuden vuoden '
symättä Tiesitte" että meillä oli että meitä pitää noin julmasti ran- — — alusta heti kaikki voimat valveille
pari -päivää ennen teidän kekkerei- gaista sillä taivaanhiotsien mukaan VVAUKEGAN 1LL edistämään toimintaamme Vuoden
tänne kokous miksi ette pelaa suoraa mailman työläiset kärsivät nyt rikok- 0npa siltä jo vuosia vierähtänyt lopussa sitten näemme mitä olemme
pelUH Eikö teitä jo ala hävettää sistaan Mitä ne meidän rikokseni- ±m viimeksi Toverittareen kirjotin saaneet aikaan — Tov' '
ja väsyttää ainainen rettelöiminen? me ovatkaan? Ovatko ne niitä kun gyynä on ollut se että kaiken aika- "'' '' A"1 Kauppila!
On ikävää että osastossamme on jä- olemme koettaneet tehdä onnettomia „ toimeni ja ajatukseni anastaa — ~
seniä jotka ovat heidän juoksupoi- onnellisiksi? koUnl ja pienet poikani Joten en ' NEVVPORT N H '
kinaan Sellaisten henkilöiden täy- Tämän paikkakunnan uutiset ovat ea(ji seurata mukana ajan riennos- Toivon Toverittaren lukijoille on
tyy olla hyvin tietämättömiä joukko- aina yhtä kuivia satoi tai paistoi Ba_ puhumattakaan mistään osanotos- nollista vuoden jatkoa!'
toiminnasta taikka ovat tahallaan' Syy siihen on se että täällä on vain ta siihen — Mutta jo minä kohta Neulomaseuralla oli myyjäiset en-
santarmeja Saapa nähdä onko heil- muutamia jotka omaavat sosialisti- pääsen väljemmille vesille ja silloin nen joulua En ole ollenkaan nähnyt
lä edes naamaa tulla likasia teko- sen mailmankatsomuksen ja siitä tahdon Innolla uhrata voimani yhtei- meidän uutisten kirjottajan Raivaa
jaan selvittelemään Tuskinpa yain syystä täällä ei ole sellaisia yhteis- sen työmme hyväksi" Mutta eihän Jassa maininneen näistä myyjäisistä
muutoin kuin sen äänitorvensa pais- pyrinnöltäkään joista voisi kertoa minulla ollut tarkotuksena puhua It- Jos ne ovat olleet mistään merki
toilla — — ga Huomasin Toverissa Svensenin kir- sestäni vaan siltä hyvin onnistu- tyksestä' osastolle (sen taloudellista
— — '- — jeestä että siellä on valittu kirjeen- neesta soittokunnan iltamasta Josta puolta kannattamassa tarkotan)
PORTLAND ORE vaiutaja Toverittarellekin joka on yieisö olisl tyytyväisin mielin palan- Minun käsityskantani mukaan niillä
Ompeluseuran kokouksessa t k 8 aiVa"" DaikalIaan- Muutoin vain tu- nut kotiinsa ellei ohjelman suoritta- oli Buurikin merkitys koska niillä
p valittiin virkailijat pöytäkirjurlksi 'in taSSä epällIeeks1' että s on mies- jien Joukossa olisi olltit petturia tuli puhdasta voittoa toista sataa
Aino Helenius rahastonhoitajaksi neikil°- Ei siksi' etteikö ee saiB jonka tähden täytyi Jättää näytös- dollaria joten katson ettei sekään
Mrs Laitinen ja sitte valittiin koi °Ua mieskln' mutta ajattelin muuten kappale esittämättä koska pääroolin työ ole turhaan mennyt vaikka nai
mihenkinen komitea tavaroita osta- ä Pävätkö naiset siellä rikokse- pelaaja suvaltftI hiUpya kesken ta- et niin pienilukuisina -otttvatktn oaa
maan Johon tulivat Mrs Rautiainen " Wrlf?Vat' te omille retkilleen Tämä Juudas hen
Mrs Laitinen ja Mrs Johnson Pää- MgaT ~ Rafa - ' ' oli soittokunnan johtaja Perin Ylei- Nyt taas kun tämä seura alkoi to -tettiin
toimeenpanna perheiltama jo- and rnuLM mont ' 80 SyVSStf pahek8Ul Mmn menette-: totonsa toivon että Jokainen al
hon Molueiäseiikortti on DääsvliDuu- COULEE MONT lytapaansa etenkin ne jotka eivät nen ottaa oikein tarmolla kiinni oh-
na 1 fc 3 2 vtv Zt Tervehdys taas Ditkastä alkaa To" ennen olleet nähneet tuota kappa- Jaksiin ja näytetään niille miesnah-
a ia h i ) w f m verittaren lukijoille täällä rotkosta letta juksille ettäme kykenemme Jotain
tövuorT ostT j Ltril v TaÄM °n °"Ut hyVln kaUnista K'en jo sanoin onnistui iltama yi- saamaan aikaan ei ainoastaan seiso
'llttlinlan rKornftim PMtrtUta to' ei °le °'1Ut lu"ta kU'n nmet lämainittua tapausta lukuunottamatta "aan palloruumassa keppi kädessä '
konnt InUn f„inn 'tnrat'nHito iBa Si' Vaan 0npa tHO taUtl rlenunut äärettömän - hyvin ja oli laatuaan kun on OBaoton toiminnasta kysy
liZ Tulkaa nallet kokwksUi e! syksyn ja talven ja 'yM harvinainenkin koko illan ohjelma mys niinkuin heidän tapansa on teh-
ainoastaan -omneluseuran -vaan osas- Vai" näyttäa r!e'111Van'' mitä kauneinta soittoa ja laulua vuo- Jä - - -
to kMkr vilnTZ Kurkkumätä on v'nyt kaksi uh- ronperään Mainita ansaitsee myös- Lasten Iltama oli joulupäivänä jo
' ShtirLZibX ria aiVa" yhy6n a3an SiBaä' ™ma k" Hugo Blomsterin kupletti "mel- ka onnistui koko hyvin vaikka siitä
mT l Z t Tnr H i I tI ja MatU Mäen 8 VU°d?n Vanhan p0" soittokunnasta" Siinä sitä kii- kään ei uutistenklrjottaja ollut hW
rintamaan aln5' lefVe" Jan Johnnin ja Mrs John Kukin 6 tettiiu sekä moitittiin ja vähän koh- mannut mottaa lehdessä En tiedä
Vvt li-i t„ ™„m„„ t! i„n VUoden vanlan tytön Elzabethln nastiin itsokutakin soittokuntaan kuu- miksi Juuri tärkeimmät-uutlset aina
saimme voiton mustTsta voimista Stockettin "äytelmäseura tulee luvaa - Tunnustaa ' täytyy että Jäävät pois? Niinkuin tässä hiljat
intv utn iitu iin tui t' tänne yierailumatkalle ja esittää kap- Wau5egan osastoon kuuluu nykyään tain osaAomme vietti ll:sta Vuosi
U 'SLC Lt Clvftt krt' Paeen "Ennakkoluuloja vastaan" pirteää väkeä yiätys toistaan suu- juhlaansa eikä siltä ollenkaan iho:
uksessaan" t k 9 p ykstaiellsesU Montana on mennyt kuivaksi ja paik- rempi ilmestyy tuon tuostakin Nyt tettu vaikka oli' hankittu puhuja
päätöksen että nyt kun olemme asiaa kakulnan naiset hommasivat haus- on taasen tulossa Jotakin ihan ennm ' kto Massasta asti Luulen että olisi
tutkineet 'molemmin puolin olemme ""laentoB1ne" 'iT kuuun8tonto' nimiUäIn -se kko- ollut puolta enempi yleisöä jos toi-
havalneet että Ole -Vv-oebUn Ja hä- nukuiui 11 p" Jossa mlehet Ja koko miesten iltama helmikuun 2 p Kuu- sln olisi menetelty Toivon että tai-
non vim'nnS vvtnot vt nthoot yle'sö s"lvat nauttia vapaasti illan iemanl aukaan aikaa se jo klo 2 ta- laiset epäkohdat tulevaisuudessa kor- (
"omin "SeTon Än WeMä Sm ' '" '' k päivällä ja mikä on-vlejä lummen Wa
„nrl nitisa t„loaoi„ leninin n 7i kisestakn sillä naiset esittivät oh- paa on sinne vapaa sisäänpääsy kai- Sananen näytelmästä' "Talviyön -MonLa
ave r omn7 mUU" mUaSSa yksinäytöksi- ken värisille katsomatta ollenkaan Juhla" joka esitettiin 4 p tätä kuu-
"huomanneet että koko sen olemassa SS" huvmäytelmaa "Kiusallinen op- 8iihen onko Mn kristitty pakana tai ta osastomme näyttämöltä Näytel-
olon aikana' ei sillä haalilla ole" ollut p"as"' 3oka onnistui hyvin siihen näh- vapaa-ajattelija Joo sellaisia ne män sisältö sekä sen vaikutus kat-
yhtään häiriötä eikä ole poliisin kos- tLTjTlTt" f ™im ovat N° nli f™ JT uokkataif '
kaan tarvinnut mennä sinne siis he P9lWa- tto tä kuuluu" sanoi torventekijä lun valossa arvosteltuna svuutet ta-
ovat rauhallista väkeä ja saakoot oi-" ' Y'"L Jakosta Kuulin eilen iIlalla että l0rapelu koon- Olkoon kumminkin sanottu
keutensa jotka lakien mukaan heille ~ 7Z7Z~ZT~ oaattmme f" " 'tuttn sen kokoonky-
-kuuluvat Päätöksen kunniaksi tans- PHELPS WIS työjuhdilla on myöskin tekeillä jota- häämisessa joten katsoja saa hyvin
sittlln t k 11 oikein rajusti Ja Osastomme talonrakennusrahaston kjn erikoisen nautintorikkaan illan hataran käsityksen sen sisällöstä
terveyslautakunnan sääntöjen mukaan kartuttamiseksi toimeenpajitu iltama hyväksi Siitä kyllä ilmotetaan tuon- Muuten "mitä tulee esitykseen onnis-
nimittäin että pitää olla vähintäin jouluk' 29 p' onuistui paremmin kuin nempana enempi sanon vain Jo näin tui näytelmitoe
40 neliöjalkaa tilaa lattialla kullekin osattim toivoakaan sillä yleinen ra- etukäteen että varustautukaa sen II- saitsevalla tavalla Näyttämollease-
parille ja 5 minuuttia tanssia ja 4 Iiallinen tuIos oli 4555- SteTonen ]an varalle ettei mikään estäisi teitä tuksesta oli pidetty hyvä huoli sekä'
minuutin väliajat Tämä 'ensi huvi 8umma yhdestä 'iltamasta näin pie- silloin tulemasta haalille Näitä- va- puvuista jotka osottivat 11: sta-vuo-oli
yleisölle vapaata ja 'olikin ylei neliä paikkakunnalla On innosta- kuuttelee teille lämpöisin toveruus- sisadalla käytettyjä pukuja ' Naami-I
söä koko paljon vaikka eivät puolet-' ™ nahdf' että täalla' " nkln tuntein: - A-n M-l-n - oiminen myöskin Ilmaisi ymmärrys-
-kaan tiennedt koko tausseistä mitään tletoiuen joukko °! a' uM- ~ ? V'" ' Si'
„ sittävät osaston kokoushuoneen tar- WOODLAWN PA sesti sanoen — maalauksessa olisi
kun oli niin lyhyt aika ja lentsu _ _„
raivoaa keyden niin etta uhraavat varoja Osastomme työkokouksessa t k otettava huomioon Silloin kun neir-
m „ nr tr n i u sen saamiseksi Omaa kokoushuonet- 5 p keskusteltiin ja päätettiin seu- kilö maalataan vanhaksi niin el saisi
Toveri W N Reivo puhui täalla _ „
t k 12 p-n iltana Vähänlaisesti oli ta kaipaammekin taallä kipeästi Toi- raavista asioista: Pennsylvanian alue- jattaa nuorten niskaa punottamaan
väkeä — A Williams '" minta on kovin hankalaa huoneen toimikunnan äänestyslista äänestet- eikä myöskään korvalehtiä Punot
puutteessa Silloin kun meillä ei tiin taloudenhoitajaksi John Sika- tava niska ja korvat sekä kalpea'
- ole tilaisuutta panna toimeen iltamia lan tilalle valittiin Emil Kortesniemi ryppyinen naama eivät sovi yhteen
8VENSEN ORE- y m kehltystllaisuuksia niin emme joulukeräyslistan tilitti J Sikala jos- vaikutus on noloa Nuorempain ma'
' Svensen sijaitsee Columbia-joen voi tehdä sosialistista valistustyötä Ba oli 11014 tllastokaavakkelta Itä- keerauksessa oli hyvin onnituttW
varrella 10 mailia Astorian kaupun- paikkakunnallamme Ja ilman yh- piirin osastoille laatimaan valittiin Henkilökohtaisesti olkoon sanottu et
gista Suomalaisia farmareita on teistoimlntaa ja valistusharrastuksia Kusti Niemi Joe Maja ja J Sikalar teivät kaikki osat olleet aivan oi-
kylässä 40 — 50 pysymme jälellä ajastamme ja kehi- vuosikertomuksen luki Kusti Niemi kelssa käsissä joten niistä ei Voitu
Q Q V H rinn£tlutcitp€in m wtä loil- trmmo otgnn 1 fiallalafna maitH Varmiia h vva lravtt li n ' TAvni-iHnrol tnnn liina attS mitä niintii ' VAAltlt-
tama oli t k 11 p Vähänlaisesti voivat kaikenlaiset taivaan luotsit le el saatu uutta kirjeenvaihtajaa jo- tiin Joten näytelmä jää hämäräksi
oli kokoontunut yleisöä mutta ne jot- ajaa kuin lehmiä aitaukseen Ja keri ten se virka tukittiin uudelleen alle- katsojalle 3:ssa näytöksessä tuli
ka olivat saapuneet osottivat kor- tä meitä lampainaan Ja uskottea et- kirjottaneelle Naiset kieltäytyivät huomioon epäonnistuminen kalkista
keillä huudoillaan minkä arvon nais- tä kaikki mitä meillä on on herran sen perusteella" muka etteivät he selvimmin- Muuten oli esitys alusta
ten toiminta ansaitsee lahjaa vaikka olemmekin itse osta- kykene lehteen kirjottamaan Kura- loppuun hyvä paikoin mainiota 1 Sum-'
Tupa-agitaattori E Jääskeläinen on neet maat yhtiöltä Ja me uskom- ma kyllä etteivät naiset kykene o- ma minkä kappaleen esityksestä voi
vieraillut kylässämme Kuinka kai- me että niin kai se on kuin luotsi maan lehteensä kirjottamaan Se on sanoa on se jettä se oli poikkeus
vattu hän täällä oli todistaa hänen sanoo Niin uskovia on täälläkin kerrassaan mitätön puolustus ennen esitetyistä kappaleista) Mutta
oma haastattelu että hänen yhtenä- paljon Ihminen joka on yielä sei- Kaikessa toiminnassa on syrjään- suurin osa sen onnistumisesta' oli to=
kin päivänä täytyi juoda 24 kuplllis- laisella kehitysasteella tänä päivänä vetäytyminen kerrassaan väärin sil- veri E Vainion ansiota joka laittoi'
ta kahvia Se joka tulee Syenseniin on melkein kuin hiukan järkeä vail- lä kahleitamme yhä jvain kiristetään puvut sekä myöskin piti näytlämöl-'
tupa-agitaattorina ei saa olla herk- la Täällä ei tosin ole vielä oikein jos emme itse niitä koeta irrottaa le asetuksesta huolen joten näytel-'
kä umpisuolen tulehdukselle tositeolla tehty osaston taholta va- Ei se riitä luokkataistelussa että mäseura saa olla hänelle kiitollinen''
Sabinitar Ihmistyötä mutta kun saamme oman meillä on täysin maksettu" jäsenkort- siitä — "Talviyön juhlan" katselija